České překlady bible

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

České překlady bible

Info[editovat]

Staročeské bible[editovat]

1. redakce staročeské bible[editovat]

Překlady z Vulgaty, cca od poloviny 14. století:

2. redakce staročeské bible[editovat]

Začátek 15. století – revize prvních překladů, ohled na jazykový vývoj češtiny, někdy už i Husův[1] pravopis s diakritikou:

3. redakce staročeské bible[editovat]

Začala vznikat kolem roku 1410 v okolí Husově

Překlady kompilační a revidované[editovat]

4. redakce staročeské bible[editovat]

Začala za doby Jiřího z Poděbrad nebo Vladislava Jagellonského – cca v 80. letech 15. stol. Za první fázi této redakce lze pojímat právě výše uvedený Lupáčův Nový zákon. Jinak lze tuto 4. redakci chápat jako redakci pro přípravu prvních česky tištěných biblí.

Různé další překlady Nového zákona[editovat]

 • 1516 a pozdější: Erasmův [4]
 • 1527: Plzeňský [5]
 • 1533: Optátův a Gzelův [6]
 • 1677: Svatováclavský [7]

Melantrichovy bible[editovat]

Velmi rozšířená, renesanční vydání; patří k utrakvistickým vydáním, ale bylo přihlíženo i ke katolíkům a luteránům. Viz w: Bible Melantrichova.

 • 1549: 1. vydání
 • 1556
 • 1557
 • 1560
 • 1561
 • 1570
 • 1577

Biblické tisky jednoty bratrské[editovat]

Viz w: Bible kralická

 • Nejstarší bratrské tisky:
 • Blahoslavův překlad Nového zákona [10]
 • Kralická šestidílka (1579–1593)[11]:
  • 1579: Biblí české díl první, totiž Patery knihy Mojžíšovy vnově vydané
  • 1580: Biblí české díl druhý vnově vydaný (Jozue, Soudců, Rút, 4 knihy královské (tj. 1.–2. kniha Samuelova a 1.–2. kniha královská), 1.–2. Paralipomenon, 1.–2. kniha Ezdrášova (tj. Ezdráš a Nehemjáš))
  • 1582: Biblí české díl třetí vnově vydaný (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní)
  • 1587: Biblí české díl čtvrtý vnově vydaný (Prorocké knihy: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachjáš)
  • 1588: Biblí české díl pátý (Apokryfa: Tobijáš, Modlitba Manassesova, Júdit, Báruch, přídavky k Danielovi, 1. a 2. kniha Ezdrášova (tj. 3. a 4. kniha Ezdrášova), přídavky k Ester, 1., 2. a 3. kniha Makabejská, kniha Moudrosti a Sírachovec)
  • 1593–1594: Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon vnově vydaný.
 • Žaltáře a Řeči boží:
  • 1579: Žaltář Davida svatého. Vnově do češtiny přeložený
  • 1581: Žaltář Davida svatého
  • 1587: J(iřík) S(trejc) Z(ábřežský:) Žalmové neb Zpěvové svatého Davida... (s notací)
  • 1592: Řeči boží (nedochováno)
  • 1597: Řeči boží, kteréž se … v shromážděních společných čítávají
  • 1598: J(iřík) S(trejc) Z(ábřežský:) Žalmové neb Zpěvové sv. Davida... (s notací)
  • 1604: Řeči boží... vnově přehlédnuté
  • 1616: Řeči boží, kteréž se … v shromážděních církevních pro základ služby Slova božího jednomyslně čítávají a vysvětlují
 • Další edice bible:
  • 1596: Nový zákon vnově do češtiny přeložený
  • 1596: Biblí svatá... vnově vytištěna vydána (jednodílka)
  • 1601: Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon vnově přehlédnutý
  • 1613: Biblí svatá... Vnově vytištěna a vydána (poslední kralické vydání – dodnes nejpoužívanější)
 • 1658: Manualník aneb jádro celé Biblí svaté

Bible kralická 1613[editovat]

000012350[editovat]

 • Biblj swatá. To gest, kniha w niž se wssecka Pjsma S. Starého y Nowého zákona obsahugj. W nowě wytisstěna, a wydána
 • Dřív. majitel: E. H. Z. P. dřívější sign. LIV B 10"

Digitalizace[editovat]

Google Books:

000012769[editovat]

 • Národní knihovna ČR
 • sign: 54 D 6891
 • Biblj swatá. To gest, Kniha w niž se wssecka Pjsma S. Starého y Nowého Zákona obsahugj W nowě wytisstěna, a wydána
 • Tisk je defektní, chybí s. 1192-1200
 • Dřív. majitel: Veřejná a universitní knihovna (Praha, Česko)

Digitalizace[editovat]

Google Books[editovat]
Manuscriptorium[editovat]

000012770[editovat]

 • Biblj swatá. To gest, Kniha w niž se wssecka Pjsma S. Starého y Nowého Zákona obsahugj W nowě wytisstěna, a wydána
 • Národní knihovna ČR
 • sign: 54 S 822

Digitalizace[editovat]

eod eBooks & more = e-Books on Demand / e-Knihy na objednávku – digitalizační služba NK ČR

Další vydání Bible kralické[editovat]

Reedice kralického vydání 1613[editovat]

 • 1722: Bible hallská 1722
 • 1745: mnoho tiskových chyb
 • 1766:
 • 1787: exil v Bratislavě
 • 1808: Palkovičovo bratislavské vydání
 • 1863: Biblia sacra, to jest Biblí svaté k tisícileté jubilejní slavnosti obrácení Slovanův na víru křesťanskou od Josefa Růžičky v Praze

Reedice původního vydání kraličky[editovat]

 • 1940: Biblí svatá, podle původního vydání kralického z roku 1579-1593. V Kutné Hoře, Česká biblická práce, Léta Páně 1940 (transkripce šestidílky, vydaná v jednou svazku)

Faksimile kralické šestidílky[editovat]

 • 1995: Paderborn

Revize Bible kralické[editovat]

 • Revize Jana Karafiáta:
  • 1878: Rozbor kralického Nového Zákona co do řeči a překladu: s hystoryí našeho biblického textu (teoretický rozbor pro revizi)
  • 1915: Jan Karafiát, H. von Tardy, B. Baštecký, British and Foreign Bible Society: Nový Zákon pána a Spasitele našeho Ježíše Krista: text Kralický z roku 1613 podlé původního textu opravený (Existuje domněnka, že tento tisk byl ve skutečnosti vydán až později, ale byl při vydání antedatovaný kvůli husovskému 500. výročí 1415-1915)
  • 1945: další vydání
  • 1969: další vydání
 • 1994–1998: Nová bible kralická – Nový zákon (Alexandr Flek) (v pozdějších edicích už se překlad ještě více odchýlil od kralické předlohy a projekt se přejmenoval na Bible pro 21. století

Novodobé dotisky[editovat]

 • 2014: Bible kralická šestidílná – Kompletní vydání s původními poznámkami[12]

Další katolické překlady z Vulgaty[editovat]

Bible svatováclavská[editovat]

Jesuity pořízený překlad z revidované Vulgaty, jako protireformační reakce na používání Kraličky, nicméně z Kraličky hodně obšlohnuto, takže zajímavá zmínka do Hesel by to mohla být.

První vydání[editovat]

 • 1677 Nový zákon
 • 1712 Starý zákon: Prorokové a knihy Machabejský
 • 1715 Starý zákon: Genesis – kniha Sírachovcova

Druhé vydání[editovat]

 • 1769 Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon, 512 stran
 • 1771 Biblj Cžeská, Díl 1: Starý zákon: Genesis – Eklesyastykus (Kazatel), 1221 stran
 • 1771 Prorokowé a knjhy Machabeyský, Díl 2, 470 stran

Třetí vydání[editovat]

Tzv. císařské, neboť jej iniciovala a vydala sama císařovna w:Marie Terezie

 • 1778–1780

Nové zákony[editovat]

 • 1785
 • 1786

Novodobá reedice[editovat]

 • 1991 – 4 evangelia bez poznámek

Externí odkazy[editovat]

Zdroje[editovat]

Reference[editovat]

 1. Husovo autorství gramatiky české je zpochybňováno.
 2. Andrea Svobodová, Kateřina Voleková: Třetí redakce staročeského překladu Bible
 3. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.236n
 4. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.75, 238
 5. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.237
 6. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s. 75, 80, 107, 117, 93, 233
 7. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s. 136n, 153, 155, 243, 323
 8. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.79, 237
 9. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.79, 91, 237
 10. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.85, 87, 200, 233, 239-241
 11. Roku 1578 byla bratrská tiskárna převezena z Ivančic do Kralic – viz w: Ivančicko-kralická bratrská tiskárna
 12. Bible kralická šestidílná – Kompletní vydání s původními poznámkami. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2014. 2813 s. ISBN 978-80-87287-78-1.