Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Heslo roku[editovat]

Hesla roku jsou cca 3 roky předem daná – viz: ÖAB: Jahreslosungen. Podrobnější analýza je na příslušných podstránkách jednotlivých roků:

 • /1996: Die Güte des Herrn ist’s, daß wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Klgl 3,22 (L) / Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávají zajisté slitování jeho. Pláč 3,22 (K)
 • /1997: Jesus Christus spricht: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Lk 9,25 (EÜ) / Co člověku prospěje, když získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Lukáš 9,25 (P)
 • /1998: Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. (Eph 5,2 L) / Choďte v lásce, jako i Kristus miloval vás. Efezským 5,2 (P)
 • /1999: Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Mt 28,20 (L) / Hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20 (ČEP)
 • /2000: Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jer 29,13.14 (L) / Když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt. Jeremiáš 29,13-14 (ČEP)
 • /2001: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kol 2,3 (L) / V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3 (ČEP)
 • /2002: Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. (E) / Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Izaiáš 12,2a (ČEP)
 • /2003: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1Sam 16,7 (L) / Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1.Samuelova 16,7 (ČEP)
 • /2004: Jesus Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Mk 13,31 (L) / Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Marek 13,31 (ČEP)
 • /2005: Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lk 22,32 (L) / Prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32 (ČEP)
 • /2006: Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Jos 1,5 (E) / Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5 (ČEP)
 • /2007: Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? Jes 43,19 (L) / Toto praví Hospodin: "Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?" Izaiáš 43,19 (ČEP)
 • /2008: Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Joh 14,19 (L) / Já živ jsem, i vy živi budete. Jan 14,19 (K)
 • /2009: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Lk 18,27 (L) / Nemožné u lidí je u Boha možné. Lukáš 18,27 (ČEP)
 • /2010: Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Joh 14,1 (L) / Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Lukáš Jan 14,1 (ČEP)
 • /2011: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 12,21 (L) / Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 (ČEP)
 • /2012: Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Kor 12,9 (L) / V slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9 (ČEP)
 • /2013: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebr. 13,14 (L) / Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 (K)
 • /2014: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73,28 (E) / Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 (ČEP)
 • /2015: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Röm 15,7 (L) / Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží. Římanům 15,7 (K)
 • /2016: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jes 66,13 (L) / Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 (ČEP)
 • /2017: Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ez 36,26 (E) / A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich. Ezechiel 36,26 (K)
 • /2018: Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offb 21,6 (L) / Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6b (ČEP)
 • /2019: Suche Frieden und jage ihm nach! Psalm 34,15 (L=E) / Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi. Žalm 34, 15b (F)
 • /2020: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Mk 9,24 (L=E) / Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9, 24b (ČEP)
 • /2021: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lk 6,36 (L=E) / Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36 (ČEP)
 • /2022: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Joh 6,37 (E) / Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37 (ČEP)
 • /2023: Du bist ein Gott, der mich sieht. Gen 16,13 (L) / Ty jsi Bůh, který mne vidí! I.Mojžíšova 16,13 B21
 • /2024: (aktuálně připravovaný rok): Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1 Kor 16,14 (E) /
 • /2025: Prüft alles und behaltet das Gute! 1. Thess 5,21 (E)

V českém vydání se může lišit použitý překlad, použitý jako facsimile na obálce (uvedený v tom případě na prvním místě), a překlad uvedený uvnitř na začátku Hesel.

V závorkách jsou uvedeny použité překlady:

 • německé:
  • (E): Einheitsübersetzung
  • (L): Luther
 • české:
  • (ČEP): Český ekumenický překlad
  • (F): Viktor Fischl
  • (K): Bible kralická 1613
  • (P) Ondřej M. Petrů