Fórum:Správci/Postery

Z Wikiverzity

Postery[editovat]

Jedním ze způsobu prezentace je w:poster. Naši studenti už v minulých letech v rámci svých seminárních prací vypracovali všechny zkouškové otázky, návody na praktika a většinu dalších podstatných biofyzikálních témat formou článků na Wikiskriptech a k tomu realizovali i některé výzkumné projekty na Wikiverzitě.

Letos jsme se rozhodli obohatit škálu jejich kreativní činnosti a doporučili jsme jim vytvářet postery na různá biofyzikální témata, které by jim mohly napomoci toto téma ve zkratce pochopit a naučit se, zejména studentům s převažující vizuální pamětí: Wikiskripta:Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2019-20

Multimediální soubory na Wikiskriptech jsou, podobně jako na projektech nadace Wikimedia, ukládány zpravidla na Commons: Wikiskripta Nápověda:Nahrávání a přesouvání souborů na Wikimedia Commons.

A zde jsme se svými studenty vážně narazili: Hned první postery začal správce a byrokrat z Commons commons:User:EugeneZelenko označovat šablonou Deletion requests s odůvodněním Out of Commons:Project scope:

Pročetl jsem si tedy pořádně Commons:Project scope, ale nic, čemu by to odporovalo, jsem tam nenašel – naopak, přijde mi to zcela v souladu.

Možná, že určitým sporným výkladem by mohla být věta: It acts as a common repository for all Wikimedia projects, but the content can be used by anyone, anywhere, for any purpose. Já si to vykládám ta, že Commons louží nejen pro projekty Nadace, ale i pro jiné projekty – podobně jako třeba Wikidata, i když samořejmě projekty Nadace tu mají určitou prioritu. Ale někdo (commons:User:EugeneZelenko) si to asi vykládá tak, jako že soubor na Commons musí být nejprve využit na projektech Nadace a teprve potom jej může využívat na svých projektech i někdo jiný (jako například Wikiskripta). Zajímalo by mě, jaký na to máte názor? Abych vyvrátil jeho pochybnost, založil jsem stránku na Wikiverzitě se tabulkou všech těchto posterů: Lékařská biofyzika/postery

Další jeho námitka byla, že soubory by měly být v SVG, aby se daly lépe předělávat – s tím souhlasím, ale učit naše mediky pracovat s nějakým Inkscape myslím přesahuje jejich časové aj. možnosti v rámci výuky biofyziky, proto jsme jim nediktovali, jakým způsobem mají své postery vytvářet – a jako výstup jsme doporučili PDF, aby bylo možno postery bez problémů i vytisknout (proběhne soutěž a nejlepší postery necháme vytisknout a vyvěsit na hlavní chodbě naší nové budovy).

Další jeho námitkou bylo, že ze jedná o Unused diagrams of questionable notability nebo Unused text document of questionable notability. Notability – to má byt jako jakýsi ekvivalent wikipediální encyklopedické významnosti? Ale tady si přece na žádnou významnost nehrajeme – zkrátka jedná se o studentské práce. Obsahují chyby a jsou tu od toho, aby se další studenti z těchto chyb mohli poučit a třeba dané téma zpracovali znovu a lépe.

Když jsem se mu snažil všechny jeho argumenty vyvrátit, změnil taktiku a začal tam vkládat šablonu {{:commons:Template:Dw no source since}}. Bohužel, zde se asi často trefil, protože některé postery jsou sbírkou všelijakých obrázků nejasného původu. V důsledku těchto námitek studenti tyto obrázky odstraňují a nahrazují je textovými boxy, což asi není to pravé řešení – protože pak Eugene zase namítá, že když tam nejsou žádné obrázky, má se z toho udělat textový článek a ne obrazový soubor. Vrcholem už je, když vadí i použití loga naší fakulty – v tom je bohužel pravda, že jsem nikde nedohledal licenci, pod kterou je možno toto logo využívat. Poslal jsem tedy dotaz na náš děkanát.

Revision history of "File:Světelná mikroskopie K4H.pdf"

Ano, já vím, zůstávám věren své přezdívce Kychot – boj s větrnými mlýny. Nakonec ten souboj asi vzdám a řeknu studentům, ať se vykašlou na Commons a uploadují své soubory rovnou na Wikiskripta Nápověda:Obrázky a budeme doufat, že zde budou správci tolerantnější.

Ale prostě vadí mi, že mi připadá, že nám prostě nějaký správce Commons bude diktovat, co je a co není důležité pro naši Wikiverzitu.

A tak Vás prosím, kamarádi, o Váš názor na věc. Jestli postery patří na Wikiverzitu jako nástroj výzkumu i vzdělání. Případně prosím i o podporu v argumentaci na příslušných stránkách o smazání. Díky!

--Kychot (diskuse) 5. 12. 2019, 11:24 (UTC)

Já jsem na to, že podobné problémy mohou nastat, upozorňoval už před delší dobou, ale byl jsem tehdy se svým názorem a návrhem řešení v menšině: Domnívám se, že potřebujeme otevřít lokální upload na Wikiverzitě. V rámci našich lokálních pravidel by pak bylo jasné, že cvičné studentské práce nikdo mazat nebude, leda by k tomu zavelel vedoucí konkrétního výukového projektu (ve smyslu „už to splnilo svůj účel, kurs skončil, může se to smazat“).
Takže opakuji tento svůj návrh, a pokud se tentokrát shodneme, pak můžeme začít zjišťovat, kdo nám tu technickou možnost (kterážto kdysi fungovala a pak byla víceméně v konsensu všech zrušena) opět otevře. --Mmh (diskuse) 5. 12. 2019, 19:43 (UTC)

Užití loga fakulty na posteru[editovat]

Tak teď jsem z toho loga trochu jelen. Tady je odkaz na historii loga včetně jmen jeho autorů – designérka Martina Vitáková a typograf Matyáš Bartoň.

2. LF UK – Jednotný vizuální styl – Historie znaku

A teď výňatek z licenčního ujednání mezi autory (zhotovitel) a fakultou (objednatel):

Článek V. – Práva k duševnímu vlastnictví

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že pokud k vytváření Díla dle této smlouvy využije služeb subdodavatele ve smyslu ustanovení 4.1. této smlouvy, získal od takové osoby vždy výhradní oprávnění k užití veškerých výstupů jeho práce, a to bez omezení co do místa (celosvětově), času (po celou dobu trvání majetkových práv autorských), množství (či počtu) nebo způsob uužití, včetně oprávnění k zařazení do Díla coby jeho součásti dle této smlouvy (dále také jako "Licence") , přičemž se s ním majetkově zcela vyrovnal a je plně oprávněn tuto Licenci zcela postoupit ve prospěch objednatele, včetně oprávnění objednatele dále tuto Licenci, zcela nebo zčástí, úplatně či bezúplatně, dále postoupit třetí osobě nebo ji třetí osobě, zcela nebo zčásti, úplatně či bezúplatně, poskytnout v podlicenci.

5.2 Zhotovitel touto smlouvou zcela postupuje objednateli své právo výkonu veškerých majetkových práv autorských k Dílu a jeho jednotlivým součástem, a to v následuijícím rozsahu

5.2.1 K užití Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění Dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či dynamicky (animace); včetně oprávnění Dílo zařadit do obalového designu výrobků nebo jej užít jako předlohu pro výrobu trojrozměrných předmětů, pro účely merchandisingu (tj. jako součást zboží užitné hodnoty) apod.;
5.2.2 k užití Díla v původní podobě nebo vpodobě dle čl. V, odst. 5.2, bod 5.2.1 jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčovaní, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití,bez omezení účelu;
5.2.3 k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle čl. V, odst. 5.2,bod 5.2.1 bez omezení teritoria na celém světě;
5.2.4 k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. čl. V, odst. 5.2, bod 5.2.1 bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

5.3 Zhotovitel dále objednateli postupuje veškeré Licence sjednané s příslušnými subdodavateli ve smyslu ustanovení čl. V, odst. 5.1 věty prvé této smlouvy.

5.4 Zhotovitel poskytuje Licence uvedené v čl. V za úhradu ve výši 1,- Kč.

5.5 Výslovně se pro vyloučení pochybností sjednává, že objednatel je plně oprávněn poskytnout oprávnění k užití Díla a všech jeho součástí dle této smlouvy třetí osobě, zcela nebo zčásti, úplatně či bezúplatně, v podlicenci nebo je ve prospěch třetí osoby, zcela nebo zčásti, úplatně či bezúplatně, postoupit.

5.6 Objednatel nabývá vlastnictví k hmotným nosičům Díla předáním Díla; postoupení oprávnění a Licencí dle této smlouvy je účinné k okamžiku předání Díla objednateli.

Tak nevím, jestli se z tohoto Ujednání dá nějak dovodit, že se jedná o nějakou volnou licenci pro možnost použití toho loga na posteru, uveřejněném na Commons. Já si myslím, že fakulta by k tomu oprávněná byla, ale musela by to nějak zřetelně dát najevo – ale nevím, jak a v jaké formulaci. Poslat třeba nějaké OTRS na Commons, že s tím souhlasí?

Dostal jsem odpověď od příslušného oddělení naší fakulty: Studenti pro účely, které uvádíte, loga jednoznačně mohou používat. Vše vlastní fakulta.

Ale k tomu, aby je studenti mohli používat, si myslím, že ve vztahu k Commons je zapotřebí, aby fakulta učinila ještě nějaký krok.

Nějaký názor na tuto situaci? --Kychot (diskuse) 5. 12. 2019, 16:49 (UTC)

I toto by bylo možno řešit lokálním uploadem. Jako třeba anglická Wikipedie používá licenční možnosti, které nejsou přípustné na Commons, ale právní situace v anglosaských zemích je dovoluje (fair use), mohla by česká Wikiverzita používat licenční možnosti výslovně dovolené českým autorským zákonem. --Mmh (diskuse) 5. 12. 2019, 19:45 (UTC)