Přeskočit na obsah

Nápověda:Kategorizace stránky

Z Wikiverzity

Aby mohla Wikiverzita sloužit svému účelu, musí být její obsah co nejpřehledněji uspořádán. Základním prostředkem uspořádání na Wikiverzitě (podobně jako na sesterských projektech nadace Wikimedia) je kategorizace, tedy řazení stránek do kategorií, které samy o sobě tvoří uspořádanou soustavu (informaticky řečeno strom).

Obecná hlediska kategorizace[editovat]

Kategorizace stránky závisí především na tom, v jakém jmenném prostoru se stránka nachází. V některých jmenných prostorech je navíc povoleno vytváření podstránek oddělených lomítkem, pro které mohou platit jiná pravidla kategorizace než pro hlavní stránky jmenného prostoru. (Jediné kategorie, které mohou bez ladu a skladu obsahovat stránky všech jmenných prostorů, jsou kategorie údržbové, tedy například kategorie sdružující stránky určené ke smazání. Do kategorie tohoto druhu se však stránka zařadí zpravidla automaticky po vložení příslušné údržbové šablony, nebo je do ní zařazena správcem, takže běžný uživatel se těmito kategoriemi nemusí zabývat.)

Stránka může být zařazena zároveň do vícera kategorií. Až na velmi vzácné odůvodněné výjimky by však neměla být řazena zároveň do nějaké kategorie a její podkategorie (ať už bezprostřední, nebo se nacházející někde hlouběji ve stromu podkategorií). V případě, že by se nabízelo zařazení do kategorie i její podkategorie, vybíráme tu možnost, které odpovídá stránka přesněji, což zpravidla bývá podkategorie.

Příklad
Kurs Programování pro hračičky je zařazen jen do své stejnojmenné projektové kategorie, a ta je zařazena do kategorie Kurzy programování, ne však do kategorie Kurzy (protože Kurzy programování už v ní jsou zařazeny) a do kategorie LPC, ne však do kategorie Software (protože LPC už je zařazeno mezi Programovací jazyky, a ty už jsou zařazeny do kategorie Software).

Kategorizace stránek v hlavním jmenném prostoru[editovat]

Každá stránka v hlavním jmenném prostoru by měla patřit k nějakému projektu, o kterém podává základní informace Klasifikační nálepka. Některé stránky jsou již samy úplným projektem (což se potom návštěvník stránky rovněž dočte v klasifikační nálepce), jiné jsou jen součástí projektu, který je tvořen vícero (někdy i velmi mnoha) stránkami.

Jednostránkové projekty[editovat]

Stránka, která je samostatným projektem, by měla být kategorizována jednak podle svého oboru, jednak podle typu projektu. Měla by tedy být v typickém případě zařazena jednak do jedné nebo více podkategorií kategorie Obory, jednak do kategorie nebo některé z podkategorií kategorie Projekty.

Příklad
Stránka Česko-estonská stratigrafie je samostatným projektem, který se oborově týká jednak estonštiny, jednak geologie, a který jakožto projekt není zařaditelný do žádného z dosud popsaných specifičtějších typů. Je proto zařazena do oborových kategorií Estonština a Geologie a do univerzální projektové kategorie Projekty.

V některých případech existuje již kategorie, která zahrnuje kategorizaci podle oboru i podle typu projektu, jako například kategorie Kurzy programování, která je určena pro projekty, jež jednak obsahově patří do oboru programování a jednak mají podobu kurzů. Samozřejmě se může stát, že projekt je sice kurzem programování, ale má ještě užší oborovou specifikaci (zde typicky nějaký programovací jazyk) nebo se týká i dalších oborů, a je pak kromě této kategorie zařazen i do další oborové kategorie.

Pokud je projekt určen specifickému vzdělávacímu stupni, typu školy apod., je vhodné jej kromě základní kategorizace podle oboru a podle typu projektu zařadit též do některé podkategorie kategorie Úrovně vzdělávání.

Vícestránkové projekty[editovat]

Každý vícestránkový projekt by měl mít vlastní projektovou kategorii (zpravidla pojmenovanou stejně jako hlavní stránka projektu), která se uvádí v klasifikační nálepce stránek příslušejících k projektu a je sama zpravidla také touto klasifikační nálepkou označena. Stránka, která je součástí takového vícestránkového projektu, by měla být zařazena do kategorie tohoto projektu, případně do některé z jejích podkategorií podle toho, jak je projekt uspořádán (právě kvůli možnostem kategorizace stránek do podkategorií projektové kategorie nemůže klasifikační nálepka sama přidávat stránce kategorii).

Příklad
Kurz Latina pro začátečníky má svou stejnojmennou projektovou kategorii, v níž jsou přímo zařazeny lekce kurzu, ale která se dále člení na podkategorie pro jednotlivé běhy kurzu, takže třeba stránka Latina pro začátečníky/2015/Domácí úkol 2 nepatří přímo do kategorie Latina pro začátečníky, nýbrž do podkategorie Latina pro začátečníky/2015.

Je-li stránka součástí více projektů, pak je odpovídajícím způsobem zařazena do více projektových kategorií, resp. do jejich příslušných podkategorií.

Příklad
Stránka Programování pro hračičky/Jak se připojit mezi Prahy je jednak součástí kurzu Programování pro hračičky, jednak součástí úložiště Prahy, a je proto zařazena jak do projektové kategorie Programování pro hračičky, tak do projektové kategorie Prahy.

Pokud je nějaká stránka tak výjimečná, že se zdá být zároveň samostatným projektem a zároveň součástí jiného projektu, pak (má-li být kategorizace funkční) je nutno se rozhodnout, zda je její samostatná projektovost opravdu důležitá. Pokud ne, zařadíme stránku prostě do kategorie onoho jiného projektu. Pokud ano, pak výjimečně i pro tento jednostránkový projekt založíme samostatnou projektovou kategorii, stránku pak zařadíme do projektových kategorií obou projektů.

Kategorizace kategorií[editovat]

Do obecného stromu kategorií běžný uživatel zpravidla nezasahuje. Jeho změny (zakládání nových kategorií, jejich přejmenovávání, změny jejich určení atd.) by měly být vždy výsledkem domluvy uživatelské komunity buď na diskusní stránce kategorie, nebo na fóru Kategorizace, nebo ve obecné diskusi. Pokud máte dojem, že nějaká obecná (tedy ne jen na jeden projekt omezená) kategorie na Wikiverzitě schází nebo přebývá nebo je umístěna v nesprávné kategorii, nesnažte se o okamžitou nápravu, ale zahajte diskusi na jednom ze zmíněných míst.

I běžný uživatel se však setká s otázkou zařazení kategorie do kategorií, pokud pracuje na vícestránkovém projektu, který má vlastní projektovou kategorii, nebo který pro přehlednější uspořádání projektu vytváří podkategorie pro různé jeho části.

Pro kategorizaci projektové kategorie platí stejná pravidla jako pro kategorizaci jednostránkových projektů, tedy měla by být zařazena do jedné nebo více kategorií podle svého oboru a do nějaké kategorie podle typu projektu, a případně ještě do nějaké kategorie podle úrovně vzdělávání.

Příklad
Projektová kategorie Opel, v níž jsou zařazeny všechny stránky projektu Opel, je zařazena jednak podle svého obsahu do kategorie Osobní automobily, jednak podle typu projektu do kategorie Úložiště.

Kategorizace v rámci projektu, tedy vzájemné zařazení různých dílčích kategorií patřících k projektu, záleží na uživatelích projektu. Je při tom jenom třeba dbát na to, aby všechny dílčí kategorie buď přímo, nebo přes jednu či více mezilehlých kategorií byly podkategoriemi projektové kategorie.

Příklad
V rámci velmi rozsáhlého projektu Kvetení rostlin byla vytvořena podkategorie PKR/Druhy pro soupis všech druhů, které jsou předmětem dosud zaznamenaných pozorování. Protože některé rostliny jsou zaznamenány jen podle svého rodu, byla pro ně vytvořena kategorie PKR/Rody, a obě zmíněné podkategorie byly zařazeny do kategorie Rostliny projektu Kvetení rostlin dle taxonu, která je pak zařazena do kategorie Rostliny projektu Kvetení rostlin, a teprve ta je zařazena do hlavní projektové kategorie Projekt: Kvetení rostlin.

Kategorizace uživatelských stránek[editovat]

Samotné uživatelské stránky, tedy hlavní stránky ležící ve jmenném prostoru Uživatel:, se kategorizují automaticky vkládáním šablon a maker vypovídajících o vlastnostech a možnostech uživatele. Uživatelské podstránky se zpravidla nekategorizují.

Kategorizace šablon, fór a souborů[editovat]

Jmenné prostory Šablona:, Fórum: a Soubor: mají své příslušné kategorie Šablony, Fóra a Soubory, do nichž by měly být všechny hlavní stránky těchto jmenných prostorů zařazeny (ať už bezprostředně, nebo prostřednictvím podkategorií).

Krom toho může některá šablona, fórum nebo soubor patřit ke konkrétnímu projektu; pak by i tato šablona, fórum nebo soubor měly být zařazeny do příslušné projektové kategorie nebo podkategorie.

Podstránky šablon a fór se zpravidla nekategorizují, respektive kategorizují jen vkládáním některých šablon, které automaticky přidají kategorii (jako například šablona {{Podstránka s dokumentací}}). Běžný uživatel se tedy jejich kategorizací nemusí dále zabývat.

Kategorizace stránek projektu Wikiverzita a nápovědy[editovat]

Stránky týkající se české Wikiverzity jako celku a skýtající též nápovědu k jejímu používání jsou umístěny ve jmenných prostorech Wikiverzita: a Nápověda:. Bývají zpravidla zařazeny v odpovídající kategorii Wikiverzita nebo Nápověda, případně v některé jejich podkategorii. Řadový, zejména začínající uživatel se však téměř nikdy neocitá před problémem, jak takovouto stránku kategorizovat, protože se o to zpravidla starají správci nebo zkušení uživatelé, kteří mají přehled o kategoriích pro tyto účely používaných.

Ostatní jmenné prostory[editovat]

Diskusní jmenné prostory (Diskuse:, Diskuse s uživatelem:, Diskuse ke kategorii:, Diskuse k šabloně:, Diskuse k nápovědě:, Diskuse k souboru:, Diskuse k fóru:, Diskuse k Wikiverzitě:, Diskuse k MediaWiki:) se nekategorizují. Jsou svázány vždy se stránkou, k níž nabízejí diskusi, a jsou tak druhotně spolu s ní zařazeny do jejích kategorií.

Do kategorií se neřadí rovněž stránky jmenného prostoru MediaWiki:, obsahující nastavení celé Wikiverzity, a dynamicky generované stránky s předponou Speciální: (která formálně odpovídá předponě jmenného prostoru).

Co se stránkami, s nimiž si nevíme rady[editovat]

Pokud si u nějaké stránky nejsme jisti, do jakých kategorií ji vložit, nebo pokud narazíme na stránku, která se nám zdá být zařazena do nesprávných kategorií, ale ty správné v tu chvíli nedokážeme určit, vložíme na začátek stránky šablonu {{Kategorizovat}}. Ta způsobí zařazení stránky do údržbové kategorie Stránky určené ke kategorizaci, v níž si jí všimnou správci a další s údržbou pomáhající uživatelé Wikiverzity a problému její kategorizace se ujmou.