Wikiverzita:Jmenné prostory

Z Wikiverzity

Wikiverzita:Jmenné prostory

Úvod[editovat]

Jmenné prostory (namespaces) můžeme vnímat jako určité části celé Wikiverzity, ve kterých nějakým způsoben uskladněn a organizován veškerý materiál, který si můžeme prohlížet. Různé jmenné prostory nám umožňují stanovit určitá pravidla, podle kterých se v nich bude s uloženými daty nakládat, k čemu budou sloužit, jak se budou prohledávat apod.

Jmenný prostor se vyznačuje dvojtečkou za názvem jmenného prostoru. Ale pozor! Zdaleka ne všechny názvy, které tak na první pohled vypadají, jsou skutečnými jmennými prostory. Použití dvojtečky v názvu automaticky nijak nezakládá nový jmenný prostor: Jejich vytváření je složitější záležitostí, kterou technicky může provést pouze developer, a to nikoliv o vlastní vůli, ale na základě konsensu celé komunity, neboť vytvoření nového jmenného prostoru může mít podstatný vliv na fungování celé Wikiverzity a je zpravidla nevratné. Běžní uživatelé by však měli o existenci jmenných prostorů vědět a měli by se naučit mezi nimi rozlišovat a umět je správně využívat. Často se musí rozhodnout, do kterého jmenného prostoru svůj příspěvek umístí.

Některé jmenné prostory najdeme na všech projektech nadace Wikimedia Foundation, jiné jsou specifické pro různé projekty i různé jazykové mutace.

Aliasy[editovat]

Názvy jmenných prostorů jsou v systému uloženy anglicky, ale ke každému anglickému názvu zpravidla existuje příslušný tzv. alias (či více aliasů) v jazyce konkrétní jazykové mutace projektu. Bývá zvykem, že uživatelé potom namísto anglických názvů jmenných prostorů používají tyto aliasy.

Tak se například namísto User:Kychot běžně píše Uživatel:Kychot, ale je možné napsat i Uživatelka:Bey. Uživatel: i Uživatelka: jsou tu definovány jako aliasy původního anglického User:. Systém ovšem neví nic o skutečném pohlaví uživatelů či uživatelek (někteří/některé je ani nehodlají na sebe prozradit a nikdo to ani nemá právo na nich vyzvídat), a tak záměna obou ekvivalentních aliasů přinese stejný výsledek: Uživatelka:Kychot, Uživatel:Bey. Zatím není bráno jako společenské faux pas, pokud budeme ve jmenném prostoru User: používat alias Uživatel: bez ohledu na pohlaví.

Aliasy je možno vytvářet k anglickým jménům na přání uživatelů (v případě konsensu) konkrétního projektu v konkrétní jazykové mutaci, a mezi projekty se proto mohou lišit — tak má například zmíněný jmenný prostor User: na sesterském projektu Wikipedie český alias Wikipedista:, zatímco zde na Wikiverzitě používáme již zmíněné Uživatel: a Uživatelka:.

Pozice jmenných prostorů[editovat]

Při rozlišování jmenných prostorů je třeba si uvědomit i jejich pozici z hlediska prostoru v daném systému. Jmenné prostory si lze přirovnat k listům papíru (takové 1D), na kterých je nějaký hypertext (tedy text, který vstupuje do prostoru (takové 2D) prolinkováním). Drtivá většina těchto prostorů se páruje, nebo vytváří skupiny, pouze prostor Speciální (angl. special) stojí samostatně. Tento prostor se vyznačuje také tím, že nikdo nemá právo ho editovat a jeho úpravy se dějí pouze na úrovni rozvoje softwaru MediaWiki (úroveň developer).

Častým párovým druhem výše uvedený jp je pak jp Diskuse. Jmenný prostor diskuse je opakem jp Speciální, zde má naopak právo ho každý editovat a to někdy i zablokovaní uživatelé. Ostatní protory pak mají různý režim přístupu, vše lze nastavit po dohodě komunity.

Co se týče tvorby skupin prostorů v rovině 1D, tedy listu papíru, je také možné né však zas tak časté. Příkladem může být projekt Wikinews. Zde ke jmennému prostoru Article se primyká na stejné rovině jmenný prostor Talk s aliasem Collaboration a jmenný prostor Comments s aliasem Opinions. V tomto případě však ns Comments neopětuje své přimykání. Zde je tedy možné nastavit jak počet vzájemě se sdružujících prostorů, tak to, jestli budou vzájemně kompatabilní.

Shrnuto a podtrženo, pokud řekneme že bod je bod, nikoliv prostor, tedy 0D, pak list papíru je 1D, prostor 2D a časoprostor (pokud uvěříme, že existuje) 3D. V našem případě pak jádro MediaWiki je 0D, jmenné prostory (jako listy papíru) 1D, hypertext (vstupující do prostoru) 2D a historie stránek v podobě kombinace času a hypertextu 3D. V současné době jsou funkce dimenzí 0, 1 a 2 obecně známy, otázkou je co naskýtá dimenze 3 (cestovat v čase a to i skoky je na Wikiverzitě možné, zatím však pouze do minulosti).

Objekty ve jmenných prostorech[editovat]

Objekty, obsažené ve jmenných prostorech, označujeme všeobecným názvem stránky. Stránka je zpravidla to, co se nám zobrazí v okně prohlížeče při kliknutí na nějaký odkaz nebo při dosažení nějakého URL. Když budeme všemu říkat „stránky“, neuděláme zásadní chybu.

Kromě toho, abychom blíže odlišili charakter stránek v jednotlivých prostorech, mluvíme o stránkách z prostoru Nápověda: jako o nápovědě, o stránkách z prostoru Kategorie: jako o kategorii, o stránkách z prostoru User: jako o stránkách dotyčného uživatele, o stránkách ze všech diskusních prostorů jako o diskusi. V prostoru Fórum: pak máme jednotlivá fóra.

Na Wikipedii bývá zvykem mluvit o stránkách z hlavního prostoru jakožto o článcích. Zde na Wikiverzitě má výraz „článek“ spíš význam vědeckého článku, tj. již rozsáhlejšího díla, a proto bývá zvykem držet se spíš neutrálního výrazu stránka.

Rozsáhlejší projekty, zpravidla složené z více podstránek, nazýváme projekty, dále tu můžeme mít portály. Množiny většího počtu podstránek, které mají nějaký společný charakter, můžeme nazvat např. databáze, pokud mají skutečně charakter databáze. Je možné, že v budoucnu zavedeme pro ukládání takových specifických objektů zvláštní jmenné prostory. Vše záleží na naší vzájemné dohodě.

Jmenné prostory na české Wikiverzitě[editovat]

Jmenné prostory společné ostatním projektům[editovat]

Jsou vytvářeny více-méně automaticky při založení každého nového projektu nadace Wikimedia Foundation.

alias anglicky použití
Speciální: Special: Nabízí uživatelům různé nástroje. Nedá se editovat, nemá diskusi, je na všech projektech stejný.
MediaWiki: MediaWiki: Obsahuje seznam technických pomůcek (hlášení) převážně textového charakteru. Mohou ho editovat pouze správci. Seznam stránek je limitován seznamem hlášení z jádra softwaru. Pokud neexistuje danná stránka, používá se defaultní text z jádra systému.
Diskuse k MediaWiki: MediaWiki talk: Mohou editovat všichni uživatelé. Slouží k vkládání komentářů a žádostí, k ns MediaWiki.
Wikiverzita: Project: Stránky související se samotným provozem celé wikiverzity. (Asi tak, jako v normální škole funguje sborovna nebo školník.) Důležitá je zde Wikiverzita:Nástěnka správců, na které sdělují své požadavky správcům, a Wikiverzita:Diskusní prostor, což je nejvyšší komunikační platforma pro problémy celé Wikiverzity.
Diskuse k Wikiverzitě: Project talk:
Prostor, který nemá žádné zvláštní označení, se nazývá Hlavní (angl: Main). Zde sídlí většina "normálních" stránek
Diskuse: Talk: Diskusní stránky k hlavnímu jmennému prostoru
Uživatel: User: Stránky uživatelů, podle etikety by do nich neměli ostatní uživatelé bez svolení dotyčného uživatele zasahovat
Diskuse s uživatelem: User talk: Základní diskusní stránka uživatele naopak slouží jako hlavní komunikační prostor s ostatními uživateli. Zde je možno zanechávat uživatelovi vzkazy a očekávat zde jeho reakce.
Kategorie: Category: Kategorie jsou základním nástrojem pro vytváření významových struktur mezi stránkami.
Diskuse ke kategorii: Category talk:
Šablona: Template: Šablony jsou něco jakoby makra v prograovacích jazycích.
Diskuse k šabloně: Template talk:
Nápověda: Help: Prostor, který by potřeboval ještě velmi mnoho usilovné práce, aby sloužil svému určení (kdokoli můžeš pomoci, podívejž se na stránku Nápověda:Obsah, co všechno je ještě potřeba dopsat).
Diskuse k nápovědě: Help talk:
Soubor: File: Prostor, do kterého je možné ukládat obrázky, zvukové záznamy apod., ovšem spíš jen ve výjimečných případech; jinak je základním doporučením nahrávat všechny doprovodné soubory přímo na commons:Commons:Upload.
Diskuse k souboru: File talk:
Modul: Module: Prostor pro speciální stránky (moduly), které lze využívat jako „složitější šablony“.
Diskuse k modulu: Module talk:

Jmenné prostory specifické pro Wikiverzitu[editovat]

Byly vytvořeny na zvláštní žádost (konsensus) uživatelů pro specifické potřeby Wikiverzity:

alias anglicky použití
Fórum: Forum: Speciální jmenný prostor sloužící k diskusi na téma. Od obyčejné diskusní stránky se předpokládá, že složí k probírání technických záležitostí, nebo jak něco vytvořit. Od jp fórum se pak očekává odborná diskuse studentů a vyučujících.
Diskuse k fóru: Forum talk: Zde se diskutují technické záležitosti ns Fórum.

Navrhované jmenné prostory pro Wikiverzitu[editovat]

Zde jsou proponované názvy prostorů, o jejichž užitečnosti a následném vytvoření se tu a tam vedou průběžné diskuse. K vytvoření zde diskutovaných prostorů jsme dosud nedošli k potřebnému konsensu a proto nebyly vytvořeny.

Pokud vytvoříte stránku např. s názvem Databáze:cokoliv, bude se chovat jako běžná stránka. Je však možné, že v budoucnu dojde k vytvoření jmenného prostoru Databáze: a pak by bylo nutné, aby dotyčná stránka splňovala příslušná kriteria.

alias anglicky použití
Článek: Article: Vědecký článek. Měl by splňovat kritéria vědeckých článků, aby se mohl v budoucnosti stát uznávaným zdrojem, tj. zejména projít recenzním řízením. Specifický jmenný prostor by v tomto případě měl zajišťovat přístup k editaci článků pouze skupině uvedených autorů.
Článek diskuse: Article talk: Diskuse k vědeckému článku může být součástí recenzního řízení.
Databáze: Database: Objekty, které mají charakter nějaké databáze. V současné době tak de facto funguje Sny/Databáze, i když je dosud v hlavním jmenném prostoru.
Databáze diskuse: Database talk:
Esej: Essay: Zpravidla vícestránkový dokument na určité téma, který neprojde recenzním řízením. Může to být referát či semestrální práce, vypracovaná studentem. Specifický jmenný prostor by měl po dobu vypracovávání eseje zajistit přístup k editaci pouze autorovi. Po odevzdání práce by byla stránka zamčena a probíhalo by hodnocení na diskusní stránce. Po ohodnocení by byla studentovi opět otevřena možnost editace a opravy chyb. Jedna kopie eseje by pak byla uložena (uzamčená vůči editacím) do archivu. Druhá kopie by byla naopak otevřená pro volné editace jako běžný článek.
Esej diskuse: Essay talk: Slouží zpravidla k hodnocení práce.
Portál: Portal: Portál. Dosud je otevřená otázka, jestli pro portály potřebujeme zvláštní jmenný prostor. Na anglické Wikiversity jej mají. Portál je kopií obnobného ns z Wikipedie.
Portál diskuse: Portal talk:
Škola: School: Při přechodu z Bety proběhla diskuse, jestli takový prostor budeme potřebovat. Na anglické Wikiversity jej mají. Uvažovalo se o jeho zrušení, ve věci však nenastal konsenzus.
Škola diskuse: School talk:
Téma: Topic: Na anglické Wikiversity jej mají. Uvažovalo se o jeho zrušení, ve věci však nenastal konsenzus. Mnohdy se funkčně překrývá s Portálem (např. en:Topic:Spanish). Možná analogické k německému Projekt a italskému Dipartimento.
Téma diskuse: Topic talk:
Test: Test: Test, který budou studenti vyplňovat. Pro jeho fungování by bylo vhodné zavést specifický režim jmenného spostoru, možnost zamykání a odemykání stránek apod. Jedním s pokusů je např. Kvíz:Určování svatých.
Test diskuse: Test talk:
Úloha: Task: Obecněji zaměřené, než je test. Studenti mají za úkol řešit a formulovat nějakou komplexnější úlohu. Jmenný prostor opět umožňuje případné zamykání a odemykání stránek za účelem hodnocení. Jako příklad může sloužit Hello world!
Úloha diskuse: Task talk: