Wikiverzita:Pravidla pro správce a byrokraty

Z Wikiverzity

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce[editovat]

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikiverzity či jiných projektů Nadace (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními editory se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikiverzity mohou narazit. Více vizte na Wikiverzita:Správci.

Žádost o práva správce[editovat]

Postup nominace[editovat]

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý editor přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

  • Na nově vzniklé podstránce se založí žádost s tímto formátem:
== Uživatelské jméno žadatele ==
* ''žádost podána:'' (datum)
* '''hlasování končí:''' (datum) + 1 kalendářní měsíc

=== Zdůvodnění ===

=== Hlasování ===
==== Pro ====
==== Proti ====
==== Zdržuji se hlasování ====

=== Komentáře ===

Minimální požadavky[editovat]

Nutným minimem pro žádost je alespoň 150 editací a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikiverzity nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC, Skype). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování[editovat]

Žádost na stránce zůstává nejméně 1 kalendářní měsíc od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 2 kalendářní měsíce. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní editoři vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti a Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum).

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu.

Hlasování je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 5 hlasujících s právem hlasovat.[1] (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování)
Právo hlasovat má registrovaný uživatel splňující následující podmínky:
  1. z jeho uživatelského účtu byla první editace na české Wikiverzitě učiněna alespoň tři měsíce před začátkem hlasování,
  2. z jeho uživatelského účtu bylo v posledním roce před začátkem hlasování učiněno nejméně 60 nesmazaných a nepřesunutých editací v hlavním jmenném prostoru.
Hlasovací právo má uživatel jakožto fyzická osoba, nikoli jeho účet. Má-li tatáž osoba více uživatelských účtů, nesmí v jednom hlasování použít více než jeden z nich. Každý může hlasovat jen ze svého účtu, a to nikoli účtu robotického. Hlasy odevzdané z účtů jiných uživatelů nebo anonymní nebudou započítány.


Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata[editovat]

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti[editovat]

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce[editovat]

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Patří mezi ně zejména odebrání práv:

  • na základě rozhodnutí správní rady Wikimedia Foundation (v praxi se nevyužívá);
  • na základě konsenzu komunity, který uzná steward;
  • v případě akutního zneužívání práv může steward na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být zdůvodněno.

Potvrzení[editovat]

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stewardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení[editovat]

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení editorem, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv editor oprávněný v něm hlasovat.

Každý editor smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity[editovat]

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než jeden rok žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stewardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Listusers/sysop.

Jednotlivé žádosti[editovat]

Reference[editovat]

  1. Wikiverzita:Hlasování/Kvórum