Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2024/hes2401.tex

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2024/hes2401.tex[editovat]

%% Hesla Jednoty bratrské 2024 - LEDEN
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% Tento soubor pro plain TeX byl vytvoren skriptem hes24tex.pl
%% dne 23.8.2023 v 16:17.
\mesic LEDEN§

\heslo Nové víno do nových měchů!§
\zdroj Marek~2,22§


\svatek Nový rok §

\heslo Ježíš Kristus je tentýž včera i~dnes i~na věky.§
\zdroj Židům~13,8§


\den 1. Pondělí§
\heslo Šetř se, abys se nekormoutil. Neboj se, a~srdce tvé nechať se neděsí.§
\zdroj Izaiáš~7,4~K§

\heslo \<Ježíš čte Izaiáše:> "Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal… poslal mne… abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy." … Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.§
\zdroj Lukáš~4,18.19.21§

\pisen
Otče, synu, svatý Duchu,
přej pokorným prosbám sluchu!
Otevři své štědré ruce
v tomto novém roce.
\medskip
Dej nám život i~smrt dobrou,
potom věčnou radost s~tebou.
Otevři své štědré ruce
v tomto novém roce.
\cislopisne EZ 617,8.10§

\cteni Lukáš~4,16--21§
\cteni Jakubova~4,13--15§
\vskip -2pt \cteninum=0 %PATCH
\cteni Jozue~1,1--9§
\cteni Žalm~89,1--19§


\den 2. Úterý§
\heslo Radostně vzdám ti oběť a~chválu pro tvé jméno tak dobré.§
\zdroj Žalm~54,8~R§

\heslo Přišla také jedna chudá vdova a~vhodila dvě drobné mince.§
\zdroj Marek~12,42§

\cteni Jozue~24,1--2.10--18§
\cteni Marek~1,1--8§


\den 3. Středa§
\heslo Bileám však … odpověděl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a~zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha."§
\zdroj 4.\,Mojžíšova~22,18§

\heslo \<Petr a~apoštolové odpověděli:> Boha je třeba víc poslouchat než lidi.§
\zdroj Skutky~5,29§

\cteni 2.\,Mojžíšova~2,1--10§
\cteni Marek~1,9--13§


\den 4. Čtvrtek§
\heslo K tvému světlu přijdou pronárody a~králové k~jasu, jenž nad tebou vzejde.§
\zdroj Izaiáš~60,3§

\heslo To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a~jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v~jeho světle.§
\zdroj Zjevení~21,23--24§

\cteni 1.\,Mojžíšova~21,1--7§
\cteni Marek~1,14--20§


\den 5. Pátek§
\heslo Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.§
\zdroj Zachariáš~8,21§

\heslo Když byla {\it Lydie} a~všichni z~jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s~prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v~Pána, vejděte do mého domu a~buďte mými hosty."§
\zdroj Skutky~16,15§

\cteni 1.\,Mojžíšova~9,8--11§
\cteni Marek~1,21--28§


\svatek Zjevení Páně -- Epifanias §

\heslo Tma ustupuje a~pravé světlo již svítí.§
\zdroj 1.\,Janova~2,8b§


\den 6. Sobota§
\heslo Jak je tomu s~mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.§
\zdroj Žalm~25,12§

\heslo Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k~Herodovi, {\it mudrci} jinudy odcestovali do své země.§
\zdroj Matouš~2,12§

\pisen
K čemus nás přivésti / ráčil z~své milosti,
v tom rač dáti růsti, / také setrvati.
Světlu, jímžs nás osvítil / a~v srdcích roznítil,
ó nedej uhasnouti / ani ho zatmíti
tělesnou žádostí.
\cislopisne EZ 501,6§

\cteni Matouš~2,1--12§
\cteni Efezským~3,1--7§
\vskip -2pt \cteninum=0 %PATCH
\cteni Izaiáš~60,1--6§
\cteni Marek~1,29--39§


\svatek 1. neděle po Zjevení Páně§

\heslo Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.§
\zdroj Římanům~8,14§


\den 7. Neděle§
\heslo Nebojte se! Vydržte a~uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.§
\zdroj 2.\,Mojžíšova~14,13§

\heslo \<Pavel řekl:> Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i~všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já -- kromě těchto pout.§
\zdroj Skutky~26,29§

\pisen
Pán praví: Kdo mne miluje,
slova mého ostříhá,
můj Otec jej oblibuje,
Duch svatý k~nebi zdvíhá.
K tomu my přicházíme,
v tom příbytek činíme,
neb to mé milosti slovo
není mé, ale Otcovo.
\cislopisne EZ 575,2§

\cteni Matouš~3,13--17§
\cteni Římanům~12,1--8§
\vskip -2pt \cteninum=0
\cteni Izaiáš~42,1--9§
\cteni Žalm~89,20--53§


\den 8. Pondělí§
\heslo Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních.§
\zdroj Izaiáš~9,2§

\heslo Země, která často přijímá déšť a~rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.§
\zdroj Židům~6,7§

\cteni Skutky~10,37--48§
\cteni Marek~1,40--45§


\den 9. Úterý§
\heslo Hospodin souditi bude končiny země, a~dá sílu králi svému.§
\zdroj 1.\,Samuelova~2,10~K§

\heslo Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.§
\zdroj Jan~1,29§

\cteni Lukáš~18,15--17§
\cteni Marek~2,1--12§


\den 10. Středa§
\heslo Vyhýbej se zlu a~konej dobro, vyhledávej pokoj a~usiluj o~něj.§
\zdroj Žalm~34,15§

\heslo A tak usilujme o~to, co slouží pokoji a~společnému růstu.§
\zdroj Římanům~14,19§

\cteni Římanům~8,26--30§
\cteni Marek~2,13--17§


\den 11. Čtvrtek§
\heslo Hle, … vyzkoušel jsem tě v~tavicí peci utrpení.§
\zdroj Izaiáš~48,10§

\heslo V modlitbách buďte vytrvalí.§
\zdroj Koloským~4,2§

\cteni Efezským~1,3--10§
\cteni Marek~2,18--22§


\den 12. Pátek§
\heslo Jsem na zemi jenom hostem.§
\zdroj Žalm~119,19§

\heslo Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v~nebesích, který nebyl zbudován rukama.§
\zdroj 2.\,Korintským~5,1§

\cteni Lukáš~12,49--53§
\cteni Marek~2,23--28§


\den 13. Sobota§
\heslo Hle, jen na píď odměřils mi dnů a~jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i~kdyby stál pevně.§
\zdroj Žalm~39,6§

\heslo A proto neklesáme na mysli: i~když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.§
\zdroj 2.\,Korintským~4,16§

\cteni Matouš~4,12--17§
\cteni Marek~3,1--6§


\vyznamny Alianční modlitební týden §

\svatek 2. neděle po Zjevení Páně§

\heslo Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.§
\zdroj Jan~1,16§


\den 14. Neděle§
\heslo Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost."§
\zdroj Izaiáš~56,1§

\heslo Ale {\it Jan} mu bránil a~říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a~ty jdeš ke mně?" Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá." Tu mu Jan již nebránil.§
\zdroj Matouš~3,14--15§

\pisen
Navštiv nás Ducha plností,
ať zakusíme sladkosti
služby slova tvého,
utěšenou libost jeho
vždy víc živě poznáváme,
v něm svou rozkoš máme.
\cislopisne EZ 255,2§

\cteni Jan~2,1--11§
\cteni 1.\,Korintským~2,1--10§
\vskip -2pt \cteninum=0 %PATCH                                                                               
\cteni 2.\,Mojžíšova~33,18--23§
\cteni Žalm~148§


\den 15. Pondělí§
\heslo Hospodin má zalíbení v~těch, kdo se ho bojí, v~těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.§
\zdroj Žalm~147,11§

\heslo Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v~němž voláme: Abba, Otče!§
\zdroj Římanům~8,15§

\cteni 5.\,Mojžíšova~5,1--7(8--21)§
\cteni 1.\,Timoteovi~1,1--11§


\den 16. Úterý§
\heslo Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.§
\zdroj Izaiáš~43,1§

\heslo Ježíš … pohlédl vzhůru a~řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v~tvém domě."§
\zdroj Lukáš~19,5§

\cteni Marek~2,23--28§
\cteni 1.\,Timoteovi~1,12--20§


\den 17. Středa§
\heslo Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral {\it modly}. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval.§
\zdroj Ozeáš~11,3§

\heslo Nezanechám vás osiřelé, přijdu k~vám.§
\zdroj Jan~14,18§

\cteni Římanům~9,31--10,8§
\cteni 1.\,Timoteovi~2,1--7§


\den 18. Čtvrtek§
\heslo \<Eliáš řekl lidu:> Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!§
\zdroj 1.\,Královská~18,21§

\heslo \<Ježíš praví:> Nemůžete sloužit Bohu i~majetku.§
\zdroj Matouš~6,24§

\cteni Skutky~15,22--31§
\cteni 1.\,Timoteovi~2,8--15§


\den 19. Pátek§
\heslo Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.§
\zdroj Přísloví~30,8§

\heslo Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a~také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a~oděv, spokojme se s~tím.§
\zdroj 1.\,Timoteovi~6,7--8§

\cteni Galatským~5,1--6§
\cteni 1.\,Timoteovi~3,1--13§


\den 20. Sobota§
\heslo Bůh učinil zemi svou mocí, založil svět svou moudrostí, svým důmyslem roztáhl nebe.§
\zdroj Jeremiáš~10,12~ČLP§

\heslo Kristus je dříve než všechno ostatní a~všechno trvá dále jen skrze něho.§
\zdroj Koloským~1,17~~P§

\cteni 5.\,Mojžíšova~33,1--4§
\cteni 1.\,Timoteovi~3,14--16§


\svatek Poslední neděle po Zjevení Páně§

\heslo A přijdou od východu i~západu, od severu i~jihu, a~budou stolovat v~Božím království.§
\zdroj Lukáš~13,29§


\den 21. Neděle§
\heslo To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?§
\zdroj Jób~2,10§

\heslo Víme, že všecko napomáhá k~dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.§
\zdroj Římanům~8,28§

\pisen
Hospodin sám národů Bůh,
chválu mu vzdej samému,
provolej dík každičký duch
Pánu všem nám dobrému,
že on nás z~lásky vyvolil,
milostí svou nás obdařil
v Ježíši Kristu, Synu.
\cislopisne EZ 283,1§

\cteni Matouš~8,5--13§
\cteni Římanům~1,13--17§
\vskip -2pt \cteninum=0 %PATCH                                                                               
\cteni 2.\,Královská~5,1--19§
\cteni Žalm~86§


\den 22. Pondělí§
\heslo Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z~oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a~urodí se spása a~spravedlnost vyraší s~ní. Já, Hospodin, to stvořím.§
\zdroj Izaiáš~45,8§

\heslo Podle jeho slibu čekáme nové nebe a~novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.§
\zdroj 2.\,Petrova~3,13§

\cteni Skutky~16,9--15§
\cteni 1.\,Timoteovi~4,1--11§


\den 23. Úterý§
\heslo Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká.§
\zdroj Žalm~25,11§

\heslo Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."§
\zdroj Marek~2,5§

\cteni Římanům~15,7--13§
\cteni 1.\,Timoteovi~4,12--5,2§


\den 24. Středa§
\heslo Pomine všechno, jen ty zůstaneš.§
\zdroj Žalm~102,27~F§

\heslo \<Ježíš praví:> Hle, já jsem s~vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.§
\zdroj Matouš~28,20§

\cteni Rút~4,7--12§
\cteni 1.\,Timoteovi~5,3--16§


\den 25. Čtvrtek§
\heslo Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v~záři tvé tváře.§
\zdroj Žalm~89,16~ČLP§

\heslo \<Ježíš řekl:> Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.§
\zdroj Jan~8,12§

\cteni Skutky~13,42--52§
\cteni 1.\,Timoteovi~5,17--25§


\den 26. Pátek§
\heslo Stezku života mi dáváš poznat.§
\zdroj Žalm~16,11§

\heslo \<Ježíš řekl svým učedníkům:> Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o~něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.§
\zdroj Matouš~16,25§

\cteni Koloským~1,21--29§
\cteni 1.\,Timoteovi~6,1--10§


\den 27. Sobota§
\heslo Hospodin řekl Šalomounovi: "Žes … nežádal o~dlouhý věk, ani o~bohatství, ani o~životy nepřátel svých, ale žes prosil o~moudrost, abys rozhodoval podle práva, hle, činím ti podle slov tvých."§
\zdroj 1.\,Královská~3,11--12~H§

\heslo A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a~dokonalé.§
\zdroj Římanům~12,2§

\cteni Zjevení~15,1--4§
\cteni 1.\,Timoteovi~6,11--21§


\vyznamny Neděle Bible §

\svatek Neděle Devítník~-- Septuagesimae§

\heslo Nad tebou vzejde Hospodin a~ukáže se nad tebou jeho sláva.§
\zdroj Izaiáš~60,2b§


\den 28. Neděle§
\heslo Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.§
\zdroj Žalm~86,9§

\heslo A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle, Boží přebývání s~lidmi. Bůh bude s~nimi přebývat; oni budou jeho lid, a~on~-- Bůh s~nimi~-- bude jejich Bůh."§
\zdroj Zjevení~21,3~P§

\pisen
Sláva tam se nemění,
skončení její není,
na věky věků trvá
moc života v~věrných pravá.
\medskip
Smějí Boha vždy zříti,
věčně jemu sloužiti
v radosti nevýmluvné,
stálé, jasné, oslavené.
\cislopisne EZ 738,8.9§

\cteni Matouš~17,1--9§
\cteni 2.\,Korintským~4,6--10§
\vskip -2pt \cteninum=0 %PATCH                                                                               
\cteni 2.\,Mojžíšova~3,1--15§
\cteni Žalm~135§


\den 29. Pondělí§
\heslo Aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný.§
\zdroj 1.\,Královská~8,60§

\heslo Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i~Syna i~Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám.§
\zdroj Matouš~28,19--20~K§

\cteni 2.\,Korintským~3,9--18§
\cteni 2.\,Timoteovi~1,1--12§


\den 30. Úterý§
\heslo Řekl Isaj Davidovi: … Navštívíš bratry své, dobře-li se mají.§
\zdroj 1.\,Samuelova~17,17.18~H§

\heslo A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a~snažili se ho vnést dovnitř a~položit před něj.§
\zdroj Lukáš~5,18§

\cteni Jan~1,43--51§
\cteni 2.\,Timoteovi~1,13--18§


\den 31. Středa§
\heslo Věru, jen v~Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.§
\zdroj Jeremiáš~3,23§

\heslo \<Maria řekla:> Duše má velebí Pána a~můj duch jásá v~Bohu, mém spasiteli.§
\zdroj Lukáš~1,46--47§

\cteni Zjevení~1,1--8§
\cteni 2.\,Timoteovi~2,1--13§