Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2024/hes24-01.xml

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2024/hes24-01.xml[editovat]

Ukázka XML souboru Hesel Jednoty bratrské pro rok 2024

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no' ?>
<!-- <?xml-stylesheet href="xml2pre04.xsl" type="text/xsl"?> -->
<!-- <?xml-stylesheet href="xml2pre04.xps" type="application/x-xpathscript"?> -->
<!DOCTYPE LOSFILE SYSTEM 'hes21a.dtd' [ ]>
<LOSFILE dtdmainvers='1' dtdsubvers='3' xml:lang='cs' year='2024'>

<HEAD>

<FILEVERS>
1.01
2023-08-23 16:17
Petr Heřman hesla(at)dulos.cz
</FILEVERS>

<XLAT>
bez ozn. - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad,
      2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K  - Bible kralická - poslední vydání z roku 1613
B  - Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha 1938
F  - Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
GNB - Gute Nachricht Bibel – doslovný překlad dle Losungen
J  - Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010
Ku  - P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře; Křesťanská akademie, Řím 1970
L  - Lutherova bible – doslovný překlad dle Losungen
MP  - Miloš Pavlík: Bible – Pavlíkův studijní překlad; Kvartus Media k.s., Kroměříž 1014
P  - Nový zákon – z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970
Z  - Jan Zeman: Žalmy; Brno 1946.
Ž  - Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka; Kalich v ÚCN, Praha 1970

Písně:
bez ozn. - Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.
EZ    - Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979
EZD   - Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 2004
ZCČSH  - Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Blahoslav, Praha 2001

</XLAT>

<SUBLANG subcode="CS01">
 <TLPATTERN>Heslo na [DOW], [D]. [MONTH] [YYYY]</TLPATTERN>
 <MONTHS jan="ledna" feb="února" mar="března" apr="dubna" may="května" jun="června" jul="července" aug="srpna" sep="září" oct="října" nov="listopadu" dec="prosince"/>
 <DOW sun="neděli" mon="pondělí" tue="úterý" wed="středu" thu="čtvrtek" fri="pátek" sat="sobotu"/>
</SUBLANG>

</HEAD>

<!-- Maximal lenght of the line is 70 characters:
 <L>0    1     2     3     4     5     6     7</L>
 <L>1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890</L>
-->

<YEAR y="2024">
 <TL>Hesla Jednoty bratrské na rok 2024</TL>
 <S b="1K" ch="16" v="14"/>
 <L>Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.</L>
 <SL>1.Korintským 16,14</SL>
</YEAR>

<MONTH m="1">
 <TL>LEDEN</TL>
 <S b="Mc" ch="2" v="22"/>
 <L>Nové víno do nových měchů!</L>
 <SL>Marek 2,22</SL>
</MONTH>

<DAY d="1" m="1" type="holiday" name="Nový rok ">
 <S b="H" ch="13" v="8"/>
 <L>Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.</L>
 <SL>Židům 13,8</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="1" m="1">
 <TL>Pondělí 1. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="7" v="4"/>
 <L>Šetř se, abys se nekormoutil. Neboj se, a srdce tvé nechať se neděsí.</L>
 <SL>Izaiáš 7,4 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="4" v="18"/>
 <IL>Ježíš čte Izaiáše:</IL>
 <L>"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal… poslal mne… abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy." … Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.</L>
 <SL>Lukáš 4,18.19.21</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Otče, synu, svatý Duchu,</L>
 <L>přej pokorným prosbám sluchu!</L>
 <L>Otevři své štědré ruce</L>
 <L>v tomto novém roce.</L>
 <L>-</L>
 <L>Dej nám život i smrt dobrou,</L>
 <L>potom věčnou radost s tebou.</L>
 <L>Otevři své štědré ruce</L>
 <L>v tomto novém roce.</L>
 <SL>EZ 617,8.10</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 4,16-21</SL></Ev>
 <Ep><SL>Jakubova 4,13-15</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jakubova 4,13-15</SL></Pr>
 <AT><SL>Jozue 1,1-9</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 89,1-19</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="1">
 <TL>Úterý 2. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="54" v="8"/>
 <L>Radostně vzdám ti oběť a chválu pro tvé jméno tak dobré.</L>
 <SL>Žalm 54,8 R</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="12" v="42"/>
 <L>Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince.</L>
 <SL>Marek 12,42</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jozue 24,1-2.10-18</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 1,1-8</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="1">
 <TL>Středa 3. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Nu" ch="22" v="18"/>
 <L>Bileám však … odpověděl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha."</L>
 <SL>4.Mojžíšova 22,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="5" v="29"/>
 <IL>Petr a apoštolové odpověděli:</IL>
 <L>Boha je třeba víc poslouchat než lidi.</L>
 <SL>Skutky 5,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 2,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 1,9-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="1">
 <TL>Čtvrtek 4. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="60" v="3"/>
 <L>K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.</L>
 <SL>Izaiáš 60,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="21" v="23"/>
 <L>To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle.</L>
 <SL>Zjevení 21,23-24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 21,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 1,14-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="1">
 <TL>Pátek 5. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Zch" ch="8" v="21"/>
 <L>Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.</L>
 <SL>Zachariáš 8,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="16" v="15"/>
 <L>Když byla [Lydie] a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty."</L>
 <SL>Skutky 16,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 9,8-11</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 1,21-28</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="6" m="1" type="holiday" name="Zjevení Páně – Epifanias ">
 <S b="1J" ch="2" v="8"/>
 <L>Tma ustupuje a pravé světlo již svítí.</L>
 <SL>1.Janova 2,8b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="6" m="1">
 <TL>Sobota 6. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="25" v="12"/>
 <L>Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.</L>
 <SL>Žalm 25,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="2" v="12"/>
 <L>Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, [mudrci] jinudy odcestovali do své země.</L>
 <SL>Matouš 2,12</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>K čemus nás přivésti / ráčil z své milosti,</L>
 <L>v tom rač dáti růsti, / také setrvati.</L>
 <L>Světlu, jímžs nás osvítil / a v srdcích roznítil,</L>
 <L>ó nedej uhasnouti / ani ho zatmíti</L>
 <L>tělesnou žádostí.</L>
 <SL>EZ 501,6</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 2,1-12</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 3,1-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Královská 10,1-13</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 60,1-6</SL></AT>
 <Bl><SL>Marek 1,29-39</SL></Bl>
</LOSUNG>

<DAY d="7" m="1" type="sunday" name="1. neděle po Zjevení Páně" ord="1">
 <S b="R" ch="8" v="14"/>
 <L>Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.</L>
 <SL>Římanům 8,14</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="7" m="1">
 <TL>Neděle 7. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="14" v="13"/>
 <L>Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 14,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="26" v="29"/>
 <IL>Pavel řekl:</IL>
 <L>Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout.</L>
 <SL>Skutky 26,29</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pán praví: Kdo mne miluje,</L>
 <L>slova mého ostříhá,</L>
 <L>můj Otec jej oblibuje,</L>
 <L>Duch svatý k nebi zdvíhá.</L>
 <L>K tomu my přicházíme,</L>
 <L>v tom příbytek činíme,</L>
 <L>neb to mé milosti slovo</L>
 <L>není mé, ale Otcovo.</L>
 <SL>EZ 575,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 3,13-17</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 12,1-8</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Korintským 1,26-31</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 42,1-9</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 89,20-53</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="1">
 <TL>Pondělí 8. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="9" v="2"/>
 <L>Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních.</L>
 <SL>Izaiáš 9,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="6" v="7"/>
 <L>Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.</L>
 <SL>Židům 6,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 10,37-48</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 1,40-45</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="1">
 <TL>Úterý 9. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="2" v="10"/>
 <L>Hospodin souditi bude končiny země, a dá sílu králi svému.</L>
 <SL>1.Samuelova 2,10 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="29"/>
 <L>Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.</L>
 <SL>Jan 1,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 18,15-17</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 2,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="1">
 <TL>Středa 10. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="34" v="15"/>
 <L>Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.</L>
 <SL>Žalm 34,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="14" v="19"/>
 <L>A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.</L>
 <SL>Římanům 14,19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 8,26-30</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 2,13-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="1">
 <TL>Čtvrtek 11. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="48" v="10"/>
 <L>Hle, … vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.</L>
 <SL>Izaiáš 48,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="4" v="2"/>
 <L>V modlitbách buďte vytrvalí.</L>
 <SL>Koloským 4,2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 1,3-10</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 2,18-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="1">
 <TL>Pátek 12. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="19"/>
 <L>Jsem na zemi jenom hostem.</L>
 <SL>Žalm 119,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="5" v="1"/>
 <L>Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.</L>
 <SL>2.Korintským 5,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 12,49-53</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 2,23-28</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="1">
 <TL>Sobota 13. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="39" v="6"/>
 <L>Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně.</L>
 <SL>Žalm 39,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="4" v="16"/>
 <L>A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.</L>
 <SL>2.Korintským 4,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 4,12-17</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 3,1-6</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="14" m="1" type="week" name="Alianční modlitební týden ">
</DAY>

<DAY d="14" m="1" type="sunday" name="2. neděle po Zjevení Páně" ord="2">
 <S b="J" ch="1" v="16"/>
 <L>Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.</L>
 <SL>Jan 1,16</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="14" m="1">
 <TL>Neděle 14. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="56" v="1"/>
 <L>Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost."</L>
 <SL>Izaiáš 56,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="3" v="14"/>
 <L>Ale [Jan] mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá." Tu mu Jan již nebránil.</L>
 <SL>Matouš 3,14-15</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Navštiv nás Ducha plností,</L>
 <L>ať zakusíme sladkosti</L>
 <L>služby slova tvého,</L>
 <L>utěšenou libost jeho</L>
 <L>vždy víc živě poznáváme,</L>
 <L>v něm svou rozkoš máme.</L>
 <SL>EZ 255,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 2,1-11</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 2,1-10</SL></Ep>
 <Pr><SL>Židům 12,12-25a</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 33,18-23</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 148</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="1">
 <TL>Pondělí 15. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="147" v="11"/>
 <L>Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.</L>
 <SL>Žalm 147,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="15"/>
 <L>Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!</L>
 <SL>Římanům 8,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 5,1-7(8-21)</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 1,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="1">
 <TL>Úterý 16. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="1"/>
 <L>Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.</L>
 <SL>Izaiáš 43,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="19" v="5"/>
 <L>Ježíš … pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."</L>
 <SL>Lukáš 19,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 2,23-28</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 1,12-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="1">
 <TL>Středa 17. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hos" ch="11" v="3"/>
 <L>Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral [modly]. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval.</L>
 <SL>Ozeáš 11,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="14" v="18"/>
 <L>Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.</L>
 <SL>Jan 14,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 9,31-10,8</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 2,1-7</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="1">
 <TL>Čtvrtek 18. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="18" v="21"/>
 <IL>Eliáš řekl lidu:</IL>
 <L>Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!</L>
 <SL>1.Královská 18,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="6" v="24"/>
 <IL>Ježíš praví:</IL>
 <L>Nemůžete sloužit Bohu i majetku.</L>
 <SL>Matouš 6,24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 15,22-31</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 2,8-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="1">
 <TL>Pátek 19. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="30" v="8"/>
 <L>Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.</L>
 <SL>Přísloví 30,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="6" v="7"/>
 <L>Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.</L>
 <SL>1.Timoteovi 6,7-8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 5,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 3,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="1">
 <TL>Sobota 20. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="10" v="12"/>
 <L>Bůh učinil zemi svou mocí, založil svět svou moudrostí, svým důmyslem roztáhl nebe.</L>
 <SL>Jeremiáš 10,12 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="1" v="17"/>
 <L>Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá dále jen skrze něho.</L>
 <SL>Koloským 1,17 P</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 33,1-4</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 3,14-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="21" m="1" type="sunday" name="Poslední neděle po Zjevení Páně" ord="3">
 <S b="L" ch="13" v="29"/>
 <L>A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.</L>
 <SL>Lukáš 13,29</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="21" m="1">
 <TL>Neděle 21. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="2" v="10"/>
 <L>To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?</L>
 <SL>Jób 2,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="28"/>
 <L>Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.</L>
 <SL>Římanům 8,28</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Hospodin sám národů Bůh,</L>
 <L>chválu mu vzdej samému,</L>
 <L>provolej dík každičký duch</L>
 <L>Pánu všem nám dobrému,</L>
 <L>že on nás z lásky vyvolil,</L>
 <L>milostí svou nás obdařil</L>
 <L>v Ježíši Kristu, Synu.</L>
 <SL>EZ 283,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 8,5-13</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 1,13-17</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Královská 5,1-19</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Královská 5,1-19</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 86</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="1">
 <TL>Pondělí 22. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="45" v="8"/>
 <L>Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím.</L>
 <SL>Izaiáš 45,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="3" v="13"/>
 <L>Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.</L>
 <SL>2.Petrova 3,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 16,9-15</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 4,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="1">
 <TL>Úterý 23. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="25" v="11"/>
 <L>Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká.</L>
 <SL>Žalm 25,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="2" v="5"/>
 <L>Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."</L>
 <SL>Marek 2,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 15,7-13</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 4,12-5,2</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="1">
 <TL>Středa 24. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="102" v="27"/>
 <L>Pomine všechno, jen ty zůstaneš.</L>
 <SL>Žalm 102,27 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="28" v="20"/>
 <IL>Ježíš praví:</IL>
 <L>Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.</L>
 <SL>Matouš 28,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Rút 4,7-12</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 5,3-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="1">
 <TL>Čtvrtek 25. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="89" v="16"/>
 <L>Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.</L>
 <SL>Žalm 89,16 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="8" v="12"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.</L>
 <SL>Jan 8,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 13,42-52</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 5,17-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="1">
 <TL>Pátek 26. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="16" v="11"/>
 <L>Stezku života mi dáváš poznat.</L>
 <SL>Žalm 16,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="16" v="25"/>
 <IL>Ježíš řekl svým učedníkům:</IL>
 <L>Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.</L>
 <SL>Matouš 16,25</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Koloským 1,21-29</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 6,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="1">
 <TL>Sobota 27. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="3" v="11"/>
 <L>Hospodin řekl Šalomounovi: "Žes … nežádal o dlouhý věk, ani o bohatství, ani o životy nepřátel svých, ale žes prosil o moudrost, abys rozhodoval podle práva, hle, činím ti podle slov tvých."</L>
 <SL>1.Královská 3,11-12 H</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="12" v="2"/>
 <L>A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.</L>
 <SL>Římanům 12,2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 15,1-4</SL></SR>
 <CR><SL>1.Timoteovi 6,11-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="28" m="1" type="week" name="Neděle Bible ">
</DAY>

<DAY d="28" m="1" type="sunday" name="Neděle Devítník - Septuagesimae" ord="4">
 <S b="Is" ch="60" v="2"/>
 <L>Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.</L>
 <SL>Izaiáš 60,2b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="28" m="1">
 <TL>Neděle 28. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="86" v="9"/>
 <L>Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.</L>
 <SL>Žalm 86,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="21" v="3"/>
 <L>A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle, Boží přebývání s lidmi. Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lid, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bůh."</L>
 <SL>Zjevení 21,3 P</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Sláva tam se nemění,</L>
 <L>skončení její není,</L>
 <L>na věky věků trvá</L>
 <L>moc života v věrných pravá.</L>
 <L>-</L>
 <L>Smějí Boha vždy zříti,</L>
 <L>věčně jemu sloužiti</L>
 <L>v radosti nevýmluvné,</L>
 <L>stálé, jasné, oslavené.</L>
 <SL>EZ 738,8.9</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 17,1-9</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Korintským 4,6-10</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Korintským 4,6-10</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 3,1-15</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 135</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="1">
 <TL>Pondělí 29. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="8" v="60"/>
 <L>Aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný.</L>
 <SL>1.Královská 8,60</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="28" v="19"/>
 <L>Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám.</L>
 <SL>Matouš 28,19-20 K</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 3,9-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 1,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="1">
 <TL>Úterý 30. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="17" v="17"/>
 <L>Řekl Isaj Davidovi: … Navštívíš bratry své, dobře-li se mají.</L>
 <SL>1.Samuelova 17,17.18 H</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="5" v="18"/>
 <L>A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.</L>
 <SL>Lukáš 5,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 1,43-51</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 1,13-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="31" m="1">
 <TL>Středa 31. ledna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="3" v="23"/>
 <L>Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.</L>
 <SL>Jeremiáš 3,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="1" v="46"/>
 <IL>Maria řekla:</IL>
 <L>Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.</L>
 <SL>Lukáš 1,46-47</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 1,1-8</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 2,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="2">
 <TL>ÚNOR</TL>
 <S b="2T" ch="3" v="16"/>
 <L>Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.</L>
 <SL>2.Timoteovi 3,16</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="2">
 <TL>Čtvrtek 1. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="14" v="2"/>
 <L>Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.</L>
 <SL>Žalm 14,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="3" v="18"/>
 <L>Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.</L>
 <SL>2.Petrova 3,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 4,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 2,14-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="2">
 <TL>Pátek 2. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="2" v="3"/>
 <L>Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit."</L>
 <SL>Izaiáš 2,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="5" v="1"/>
 <L>Když [Ježíš] spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.</L>
 <SL>Matouš 5,1-2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 1,9-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 2,22-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="2">
 <TL>Sobota 3. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="32" v="8"/>
 <L>Budu ti radit, spočine na tobě mé oko.</L>
 <SL>Žalm 32,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="4" v="19"/>
 <IL>Ježíš řekl Šimonovi a Ondřejovi:</IL>
 <L>Pojďte za mnou.</L>
 <SL>Matouš 4,19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>4.Mojžíšova 6,22-27</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 3,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="4" m="2" type="sunday" name="Neděle po Devítníku - Sexagesimae" meaning="60 dní před velikonocemi" ord="5">
 <S b="H" ch="3" v="15"/>
 <L>Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!</L>
 <SL>Židům 3,15</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="4" m="2">
 <TL>Neděle 4. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="50" v="8"/>
 <L>Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory?</L>
 <SL>Izaiáš 50,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="8" v="10"/>
 <L>Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"</L>
 <SL>Jan 8,10-11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>S láskou volá Boží Syn:</L>
 <L>Pojď, kdo lkáš pod tíží vin,</L>
 <L>hříchy tvé i bídu tvou</L>
 <L>obmyl jsem již krví svou,</L>
 <L>spasení ti vydobyl,</L>
 <L>v nebi se mnou tvůj jest díl.</L>
 <SL>EZ 245,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 8,4-15</SL></Ev>
 <Ep><SL>Židům 4,12-13</SL></Ep>
 <Pr><SL>Marek 4,26-29</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 55,6-12a</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 128</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="2">
 <TL>Pondělí 5. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="30" v="18"/>
 <L>Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat.</L>
 <SL>Izaiáš 30,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="15" v="11"/>
 <L>Věříme přece, že jsme … spaseni milostí Pána Ježíše.</L>
 <SL>Skutky 15,11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 32,44-47</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 3,10-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="2">
 <TL>Úterý 6. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="19" v="6"/>
 <IL>Hospodin praví:</IL>
 <L>Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 19,6 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2T" ch="4" v="8"/>
 <L>Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.</L>
 <SL>2.Timoteovi 4,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Amos 8,4-12</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 4,1-8</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="2">
 <TL>Středa 7. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="118" v="18"/>
 <L>Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.</L>
 <SL>Žalm 118,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="5" v="5"/>
 <L>Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.</L>
 <SL>Jan 5,5.8-9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 6,43-49</SL></SR>
 <CR><SL>2.Timoteovi 4,9-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="2">
 <TL>Čtvrtek 8. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Thr" ch="3" v="26"/>
 <L>Dobré je doufati a spásu Boží trpělivě vyčkávati.</L>
 <SL>Pláč 3,26 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="12" v="1"/>
 <L>Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.</L>
 <SL>Židům 12,1-2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Tesalonickým 1,2-10</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 1,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="2">
 <TL>Pátek 9. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="40" v="2"/>
 <L>Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění.</L>
 <SL>Izaiáš 40,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="47"/>
 <L>Počínaje od Jeruzaléma pak v [Kristově] jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům.</L>
 <SL>Lukáš 24,47 B21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Timoteovi 3,10-17</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 1,10-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="2">
 <TL>Sobota 10. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="71" v="15"/>
 <L>O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět.</L>
 <SL>Žalm 71,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="1" v="49"/>
 <L>Veliké věci mi učinil Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.</L>
 <SL>Lukáš 1,49 B21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 13,31-35</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 2,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="11" m="2" type="sunday" name="Neděle masopustní – Estomihi" meaning="Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3" ord="6">
 <S b="L" ch="18" v="31"/>
 <L>Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků.</L>
 <SL>Lukáš 18,31</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="11" m="2">
 <TL>Neděle 11. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hgg" ch="2" v="5"/>
 <L>Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!</L>
 <SL>Aggeus 2,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="16" v="33"/>
 <IL>Ježíš říká:</IL>
 <L>Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.</L>
 <SL>Jan 16,33 K</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Je naděje v tom stálá,</L>
 <L>pevně založená</L>
 <L>a jako tvrdá skála</L>
 <L>slovem potvrzená.</L>
 <L>Účast opravdová</L>
 <L>na Kristu v jeho církvi</L>
 <L>naději nám dává</L>
 <L>na slavný život nový,</L>
 <L>jenž věčně zůstává.</L>
 <SL>EZ 763,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 8,31-38</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 13,1-13</SL></Ep>
 <Pr><SL>Amos 5,21-24</SL></Pr>
 <AT><SL>Amos 5,21-24</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 31</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="2">
 <TL>Pondělí 12. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="29" v="7"/>
 <L>Usilujte o pokoj toho města [kde žijete], modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.</L>
 <SL>Jeremiáš 29,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="21" v="10"/>
 <L>Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?"</L>
 <SL>Matouš 21,10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 13,31-35</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 2,11-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="2">
 <TL>Úterý 13. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="22" v="32"/>
 <IL>Hospodin mluvil k Mojžíšovi:</IL>
 <L>Neznesvětíte mé svaté jméno.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 22,32</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="46"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?</L>
 <SL>Lukáš 6,46</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 5,33-39</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 3,1-7</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="14" m="2" type="week" name="Začátek postní doby ">
</DAY>

<LOSUNG d="14" m="2">
 <TL>Středa 14. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Chr" ch="29" v="14"/>
 <L>Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.</L>
 <SL>1.Paralipomenon 29,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="10" v="8"/>
 <L>Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.</L>
 <SL>Matouš 10,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 6,16-21</SL></SR>
 <CR><SL>Titovi 3,8-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="2">
 <TL>Čtvrtek 15. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Nu" ch="21" v="7"/>
 <L>Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil.</L>
 <SL>4.Mojžíšova 21,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="5" v="20"/>
 <L>Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!</L>
 <SL>2.Korintským 5,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Koloským 3,5-11</SL></SR>
 <CR><SL>Filemonovi 1-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="2">
 <TL>Pátek 16. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="90" v="12"/>
 <L>Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.</L>
 <SL>Žalm 90,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="14" v="7"/>
 <L>Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.</L>
 <SL>Římanům 14,7-8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Ezdráš 9,5-9.13-15</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 1,1-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="2">
 <TL>Sobota 17. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="36" v="8"/>
 <L>A vy, izraelské hory, … Vždyť já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány.</L>
 <SL>Ezechiel 36,8-9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jc" ch="5" v="7"/>
 <L>Buďte tedy trpěliví až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.</L>
 <SL>Jakubova 5,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Daniel 5,1-30</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 2,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="18" m="2" type="sunday" name="1. neděle postní - Invocavit" meaning="Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15" ord="7">
 <S b="1J" ch="3" v="8"/>
 <L>Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.</L>
 <SL>1.Janova 3,8b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="18" m="2">
 <TL>Neděle 18. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="68" v="4"/>
 <L>Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí.</L>
 <SL>Žalm 68,4 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="25" v="21"/>
 <L>Odpověděl mu jeho pán: "Dobře, dobrý a věrný služebníče. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi v radost svého pána."</L>
 <SL>Matouš 25,21 Ž</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ďábel, svět musejí jistě</L>
 <L>ustoupit slovu jeho,</L>
 <L>neb s námi jest v každém místě</L>
 <L>Pán s dary Ducha svého.</L>
 <L>Přijde-li na zmatek čest, hrdlo, statek,</L>
 <L>nechť sobě mají, nic tím nezískají,</L>
 <L>nebes nám však nechají.</L>
 <SL>EZ 63,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 4,1-11</SL></Ev>
 <Ep><SL>Židům 4,14-16</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 4,1-11</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 3,1-19</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 91</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="2">
 <TL>Pondělí 19. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="92" v="6"/>
 <L>Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!</L>
 <SL>Žalm 92,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="15" v="3"/>
 <L>Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.</L>
 <SL>Zjevení 15,3</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jakubova 1,1-13</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 2,11-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="2">
 <TL>Úterý 20. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="19" v="18"/>
 <IL>Hospodin řekl Eliášovi:</IL>
 <L>Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem.</L>
 <SL>1.Královská 19,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jd" ch="1" v="20"/>
 <L>Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.</L>
 <SL>Judova 1,20-21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 1,1-22</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 3,1-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="2">
 <TL>Středa 21. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="20" v="9"/>
 <L>Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu?"</L>
 <SL>Přísloví 20,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="5" v="22"/>
 <L>Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídaje, řekl k nim: Co tak [utrhavě] přemyšlujete v srdcích vašich?</L>
 <SL>Lukáš 5,22 K</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 10,9-13</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 4,1-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="2">
 <TL>Čtvrtek 22. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="100" v="2"/>
 <L>Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář.</L>
 <SL>Žalm 100,2 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="6" v="9"/>
 <L>V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.</L>
 <SL>Galatským 6,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jakubova 4,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 4,18-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="2">
 <TL>Pátek 23. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="22" v="2"/>
 <L>Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.</L>
 <SL>Žalm 22,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="15" v="38"/>
 <L>Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.</L>
 <SL>Marek 15,38</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 2,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 5,1-6,1</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="2">
 <TL>Sobota 24. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="36" v="11"/>
 <L>Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin.</L>
 <SL>Ezechiel 36,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="15" v="29"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání.</L>
 <SL>Římanům 15,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Tesalonickým 3,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 7,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="25" m="2" type="week" name="Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany ">
</DAY>

<DAY d="25" m="2" type="sunday" name="2. neděle postní - Reminiscere" meaning="Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6" ord="8">
 <S b="R" ch="5" v="8"/>
 <L>Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.</L>
 <SL>Římanům 5,8</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="25" m="2">
 <TL>Neděle 25. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="6" v="6"/>
 <L>A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 6,6-7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="14" v="26"/>
 <IL>Ježíš pravil:</IL>
 <L>Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.</L>
 <SL>Jan 14,26</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Aniž může kde být</L>
 <L>tak veliká vina,</L>
 <L>by ji nemohla smýt</L>
 <L>krev Božího Syna.</L>
 <L>Ó, nezoufej nižádný!</L>
 <L>Již jest přístup snadný</L>
 <L>k nejmilejšímu Otci</L>
 <L>každé věrné ovci</L>
 <L>v Ježíši, přímluvci.</L>
 <SL>EZ 514,6</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 3,14-21</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 5,1-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>4.Mojžíšova 21,4-9</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 5,1-7</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 123</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="2">
 <TL>Pondělí 26. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Chr" ch="16" v="9"/>
 <L>Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem.</L>
 <SL>2.Paralipomenon 16,9 B21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="1" v="18"/>
 <L>Kéž [Bůh] osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolává, jaké bohatství svého slavného dědictví dává svým svatým, jakou nesmírnou velikost své moci projevuje na nás.</L>
 <SL>Efezským 1,18.19 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 6,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 7,14-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="2">
 <TL>Úterý 27. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="51" v="4"/>
 <L>Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!</L>
 <SL>Žalm 51,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="15" v="7"/>
 <L>Právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.</L>
 <SL>Lukáš 15,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 2,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 11,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="2">
 <TL>Středa 28. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="7" v="2"/>
 <L>Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají.</L>
 <SL>Žalm 7,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="10" v="19"/>
 <L>A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.</L>
 <SL>Matouš 10,19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 16,29-33</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 12,1-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="2">
 <TL>Čtvrtek 29. února 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="11" v="1"/>
 <L>Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!</L>
 <SL>Žalm 11,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="10" v="35"/>
 <L>Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.</L>
 <SL>Židům 10,35</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Janova 1,8-2,2</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 12,21-33</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="3">
 <TL>BŘEZEN</TL>
 <S b="Mc" ch="16" v="6"/>
 <L>Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.</L>
 <SL>Marek 16,6</SL>
</MONTH>

<DAY d="1" m="3" type="week" name="Ženy zvou ke světovému dni modliteb ">
</DAY>

<LOSUNG d="1" m="3">
 <TL>Pátek 1. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="63" v="8"/>
 <L>Neboť ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých křídel se budu radovat.</L>
 <SL>Žalm 63,8 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="31"/>
 <L>Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?</L>
 <SL>Římanům 8,31</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 9,11-15</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,32-45</SL></CR>
 <C>
 <L>1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="3">
 <TL>Sobota 2. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="13" v="2"/>
 <L>Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?</L>
 <SL>Žalm 13,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="27" v="46"/>
 <IL>Ježíš zvolal:</IL>
 <L>Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?</L>
 <SL>Matouš 27,46</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 2,16-21</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,46-52</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="3" m="3" type="sunday" name="3. neděle postní - Oculi" meaning="Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15" ord="9">
 <S b="L" ch="9" v="62"/>
 <L>Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.</L>
 <SL>Lukáš 9,62</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="3" m="3">
 <TL>Neděle 3. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="28" v="13"/>
 <L>Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.</L>
 <SL>Přísloví 28,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="19" v="8"/>
 <L>Zacheus … řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu."</L>
 <SL>Lukáš 19,8-9</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Přišlo k nám padlým spasení</L>
 <L>z pouhé Boží milosti;</L>
 <L>lidských zásluh k spomožení</L>
 <L>nejsou platné hodnosti.</L>
 <L>Víra zří k Pánu Ježíši,</L>
 <L>u něhož pomoc nejlepší;</L>
 <L>on se stal prostředníkem.</L>
 <SL>EZ 1979 246,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 9,57-62</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 5,1-9</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Petrova 1,13-21</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Královská 19,1-8</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 141</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="3">
 <TL>Pondělí 4. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Joel" ch="4" v="16"/>
 <L>Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.</L>
 <SL>Joel 4,16</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="10" v="48"/>
 <L>[Slepý] však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!"</L>
 <SL>Marek 10,48-49</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 14,25-35</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 11,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="3">
 <TL>Úterý 5. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jon" ch="3" v="9"/>
 <L>Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.</L>
 <SL>Jonáš 3,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="11" v="24"/>
 <IL>Ježíš praví:</IL>
 <L>Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.</L>
 <SL>Marek 11,24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 7,11-21</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 11,12-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="3">
 <TL>Středa 6. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="121" v="7"/>
 <L>Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.</L>
 <SL>Žalm 121,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="17" v="15"/>
 <IL>Ježíš se modlil:</IL>
 <L>Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.</L>
 <SL>Jan 17,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 19,16-26</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 11,27-33</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="3">
 <TL>Čtvrtek 7. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="33" v="5"/>
 <L>Hospodin … naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.</L>
 <SL>Izaiáš 33,5-6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="9" v="31"/>
 <L>A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.</L>
 <SL>Skutky 9,31</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Tesalonickým 2,13.17-20</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="3">
 <TL>Pátek 8. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Rg" ch="13" v="23"/>
 <L>[Hospodin] se k nim obracel pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl.</L>
 <SL>2.Královská 13,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="11" v="29"/>
 <L>Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.</L>
 <SL>Římanům 11,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 9,38-47</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,13-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="3">
 <TL>Sobota 9. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="15" v="18"/>
 <L>Proč je má bolest trvalá, má rána beznadějná, nechce se zhojit? Budeš mi jako klamavý potok, voda, na kterou není spolehnutí?</L>
 <SL>Jeremiáš 15,18 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="3" v="12"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>V [Kristu] smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět.</L>
 <SL>Efezským 3,12-13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 16,24-27</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,18-27</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="10" m="3" type="sunday" name="4. neděle postní - Laetare" meaning="Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10" ord="10">
 <S b="J" ch="12" v="24"/>
 <L>Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.</L>
 <SL>Jan 12,24</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="10" m="3">
 <TL>Neděle 10. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="65" v="19"/>
 <L>Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.</L>
 <SL>Izaiáš 65,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="7" v="17"/>
 <L>Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.</L>
 <SL>Zjevení 7,17</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Světu láska Boží byla na obtíž.</L>
 <L>Před hrob valí kámen – málo jim byl kříž.</L>
 <L>Chvíli smutek vládne, když však přijde čas,</L>
 <L>láska jako tráva zelená se zas.</L>
 <SL>EZD 662,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 12,20-24</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Korintským 1,3-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>Lukáš 22,54-62</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 54,7-10</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 132</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="3">
 <TL>Pondělí 11. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="28" v="16"/>
 <L>Tu procitl Jákob ze spánku … Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská."</L>
 <SL>1.Mojžíšova 28,16.17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="5" v="14"/>
 <L>A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.</L>
 <SL>Efezským 5,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 6,26-29</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,28-34</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="3">
 <TL>Úterý 12. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="3" v="29"/>
 <L>Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.</L>
 <SL>Přísloví 3,29</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="2" v="8"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!</L>
 <SL>1.Tesalonickým 2,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 9,14-24</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,35-40</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="3">
 <TL>Středa 13. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="18" v="19"/>
 <L>Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 18,19 B21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="1" v="8"/>
 <L>Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně.</L>
 <SL>1.Timoteovi 1,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 6,30-35</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 12,41-44</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="3">
 <TL>Čtvrtek 14. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="30" v="19"/>
 <L>[Hospodin] se nad tebou milostivě smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.</L>
 <SL>Izaiáš 30,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="15" v="28"/>
 <L>Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš."</L>
 <SL>Matouš 15,28</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 4,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 13,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="3">
 <TL>Pátek 15. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="14" v="1"/>
 <L>Jste děti Hospodina, svého Boha.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 14,1 B 21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="3" v="26"/>
 <L>Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.</L>
 <SL>Galatským 3,26</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 16,16-23a</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 13,14-23</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="3">
 <TL>Sobota 16. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="105" v="1"/>
 <L>Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.</L>
 <SL>Žalm 105,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="10" v="17"/>
 <L>Víra je tedy z kázání, kázání pak skrze slovo Kristovo.</L>
 <SL>Římanům 10,17 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Píseň 2,8-13</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 13,24-37</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="17" m="3" type="sunday" name="5. neděle postní - Judica" meaning="Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1" ord="11">
 <S b="Mt" ch="20" v="28"/>
 <L>Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.</L>
 <SL>Matouš 20,28</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="17" m="3">
 <TL>Neděle 17. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="44" v="3"/>
 <L>Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.</L>
 <SL>Izaiáš 44,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="7" v="37"/>
 <IL>Ježíš zvolal:</IL>
 <L>Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!</L>
 <SL>Jan 7,37</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ó budiž tobě chvála,</L>
 <L>králi, kněže věčný,</L>
 <L>moc, čest, jasnost i sláva,</L>
 <L>Kriste umučený,</L>
 <L>že jsi pro svou bolest nám</L>
 <L>spasení připravil</L>
 <L>a všem země končinám</L>
 <L>na něm vírou dal díl.</L>
 <SL>EZ 517,7</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 10,35-45</SL></Ev>
 <Ep><SL>Židům 5,1-10</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Mojžíšova 22,1-19</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 22,1-19</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 130</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="3">
 <TL>Pondělí 18. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="10" v="1"/>
 <L>Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují plahočení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva.</L>
 <SL>Izaiáš 10,1-2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="7" v="12"/>
 <L>Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.</L>
 <SL>Matouš 7,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 1,29-34</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="3">
 <TL>Úterý 19. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="33" v="27"/>
 <L>Ochrana tvá buď Bůh věčný.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 33,27 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="14" v="1"/>
 <L>Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků.</L>
 <SL>Jan 14,1-2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 19,21-27</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,12-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="3">
 <TL>Středa 20. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="116" v="12"/>
 <L>Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?</L>
 <SL>Žalm 116,12 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="17" v="15"/>
 <L>Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan.</L>
 <SL>Lukáš 17,15-16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Pláč 3,1-8.14-20</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,17-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="3">
 <TL>Čtvrtek 21. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dn" ch="2" v="21"/>
 <L>[Bůh] dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.</L>
 <SL>Daniel 2,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="1" v="30"/>
 <L>[Kristus] se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu."</L>
 <SL>1.Korintským 1,30-31</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 15,15-21</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,27-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="3">
 <TL>Pátek 22. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="102" v="26"/>
 <L>Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou.</L>
 <SL>Žalm 102,26</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="1" v="16"/>
 <L>V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný.</L>
 <SL>Koloským 1,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 10,1.11-18</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,32-42</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="3">
 <TL>Sobota 23. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="16" v="20"/>
 <L>Copak si může člověk udělat bohy?</L>
 <SL>Jeremiáš 16,20 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="3" v="5"/>
 <L>Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.</L>
 <SL>Koloským 3,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 14,1-3</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,43-52</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="24" m="3" type="sunday" name="Květná neděle" ord="12">
 <S b="J" ch="3" v="14"/>
 <L>Tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.</L>
 <SL>Jan 3,14b.15</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="24" m="3">
 <TL>Neděle 24. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Chr" ch="17" v="27"/>
 <L>Dáš-li mu, Hospodine, požehnání, bude požehnán navěky!</L>
 <SL>1.Paralipomenon 17,27</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="25" v="34"/>
 <L>Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa."</L>
 <SL>Matouš 25,34</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Aj, Král tvůj béře se k tobě</L>
 <L>v lásce, v tichosti, v chudobě,</L>
 <L>povstaň k němu ze sna svého,</L>
 <L>přijmi Krále milostného.</L>
 <L>-</L>
 <L>Ježíši Kriste, Králi náš,</L>
 <L>který naši potřebu znáš,</L>
 <L>rač nám všechněm spomáhati,</L>
 <L>ó dej s tebou kralovati.</L>
 <SL>EZ 442,5.10</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 12,12-19</SL></Ev>
 <Ep><SL>Filipským 2,5-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Filipským 2,5-11</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 50,4-9</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 88</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="3">
 <TL>Pondělí 25. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Chr" ch="18" v="13"/>
 <L>Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh.</L>
 <SL>2.Paralipomenon 18,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2T" ch="4" v="2"/>
 <L>Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod.</L>
 <SL>2.Timoteovi 4,2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 26,6-13</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,53-65</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="3">
 <TL>Úterý 26. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="16"/>
 <L>Hospodin … způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku.</L>
 <SL>Izaiáš 43,16 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="14" v="3"/>
 <IL>Ježíš říká:</IL>
 <L>A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.</L>
 <SL>Jan 14,3-4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 38,1-11</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 14,66-72</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="3">
 <TL>Středa 27. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="109" v="31"/>
 <L>[Hospodin] bude stát po pravici ubohého, aby ho zachránil před těmi, kdo duši jeho odsuzují.</L>
 <SL>Žalm 109,31 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jc" ch="2" v="5"/>
 <L>Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?</L>
 <SL>Jakubova 2,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 22,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 15,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="28" m="3" type="holiday" name="Zelený Čtvrtek ">
 <S b="Ps" ch="111" v="4"/>
 <L>On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.</L>
 <SL>Žalm 111,4</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="28" m="3">
 <TL>Čtvrtek 28. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="14" v="34"/>
 <L>Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům.</L>
 <SL>Přísloví 14,34 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="22" v="39"/>
 <L>Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení."</L>
 <SL>Lukáš 22,39-40</SL>
 </NT>
 <Ev><SL>Jan 13,1-15</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 11,23-29</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jan 13,1-15.34-35</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 12,1-14</SL></AT>
 <Bl><SL>Marek 15,16-23</SL></Bl>
</LOSUNG>

<DAY d="29" m="3" type="holiday" name="Velký Pátek ">
 <S b="J" ch="3" v="16"/>
 <L>Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.</L>
 <SL>Jan 3,16</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="29" m="3">
 <TL>Pátek 29. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="35" v="15"/>
 <L>Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 35,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="27" v="54"/>
 <L>Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"</L>
 <SL>Matouš 27,54</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ó všichni my nyní / znejme dobrodiní,</L>
 <L>které Bůh učinil, / jak zdávna zaslíbil.</L>
 <L>Zpívejme a chvalme / Otce nebeského,</L>
 <L>že z veliké milosti / seslal Syna svého.</L>
 <SL>EZ 513,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 19,16-30</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Korintským 5,14-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 27,33-54</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 52,13-53,12</SL></AT>
 <Bl><SL>Marek 15,24-41</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="3">
 <TL>Sobota 30. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="30" v="18"/>
 <L>Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat.</L>
 <SL>Izaiáš 30,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="3" v="17"/>
 <L>Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.</L>
 <SL>Jan 3,17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 3,18-22</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 15,42-47</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="31" m="3" type="sunday" name="Velikonoční neděle" ord="13">
 <S b="Ap" ch="1" v="18"/>
 <L>Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče smrti a podsvětí.</L>
 <SL>Zjevení 1,18 Ž</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="31" m="3">
 <TL>Neděle 31. března 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="42" v="16"/>
 <L>Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu.</L>
 <SL>Izaiáš 42,16</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="30"/>
 <L>[Ježíš] vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho.</L>
 <SL>Lukáš 24,30-31</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Nastal nám čas přeradostný,</L>
 <L>křesťané, plesejte,</L>
 <L>přišel hod velikonoční,</L>
 <L>křesťané, zpívejte!</L>
 <L>Vyšel z hrobu náš Spasitel,</L>
 <L>lidu svého Vykupitel,</L>
 <L>chválu mu vzdávejte!</L>
 <SL>EZ 546,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 16,1-8</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 15,1-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Samuelova 2,1-8a</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Samuelova 2,1-8a</SL></AT>
 <Bl><SL>Marek 16,1-8</SL></Bl>
</LOSUNG>

<MONTH m="4">
 <TL>DUBEN</TL>
 <S b="1P" ch="3" v="15"/>
 <L>Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.</L>
 <SL>1.Petrova 3,15</SL>
</MONTH>

<DAY d="1" m="4" type="holiday" name="Velikonoční pondělí ">
</DAY>

<LOSUNG d="1" m="4">
 <TL>Pondělí 1. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="1" v="17"/>
 <L>Učte se dobře činiti, hledejte soudu, pozdvihněte potlačeného.</L>
 <SL>Izaiáš 1,17 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="11" v="28"/>
 <L>Agabus … předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku.</L>
 <SL>Skutky 11,28-29</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Vzpomeňte, co slíbil</L>
 <L>váš Mistr, Ježíš živý</L>
 <L>a znovu čekejte</L>
 <L>veliké Boží divy.</L>
 <L>K čemu jsou balzámy,</L>
 <L>hroby a mauzolea,</L>
 <L>když teď je před vámi</L>
 <L>svátek vzkříšení těla?</L>
 <SL>EZ 238,6</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 24,13-35</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 15,50-58</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Korintským 15,50-58</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 25,6-9</SL></AT>
 <Bl><SL>Marek 16,9-20</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="4">
 <TL>Úterý 2. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="57" v="15"/>
 <L>Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.</L>
 <SL>Izaiáš 57,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="29"/>
 <L>Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.</L>
 <SL>Lukáš 24,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 20,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 1,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="4">
 <TL>Středa 3. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="34" v="27"/>
 <L>I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je.</L>
 <SL>Ezechiel 34,27</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="21" v="4"/>
 <L>Setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.</L>
 <SL>Zjevení 21,4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 20,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 1,13-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="4">
 <TL>Čtvrtek 4. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="45" v="6"/>
 <L>Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.</L>
 <SL>Izaiáš 45,6-7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="1" v="18"/>
 <L>Byl jsem mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. A mám klíče pekla i smrti.</L>
 <SL>Zjevení 1,18 K</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 21,1-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 1,17-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="4">
 <TL>Pátek 5. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="16" v="60"/>
 <L>Avšak rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou.</L>
 <SL>Ezechiel 16,60</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="3" v="6"/>
 <L>Učinil nás způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu.</L>
 <SL>2.Korintským 3,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 24,36-47</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 1,22-2,3</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="4">
 <TL>Sobota 6. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="35" v="28"/>
 <L>O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.</L>
 <SL>Žalm 35,28</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="3" v="16"/>
 <L>Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.</L>
 <SL>Koloským 3,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 24,1-12</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 2,4-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="7" m="4" type="sunday" name="1. neděle po Velikonocích - Quasimodogeniti" meaning="Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2" ord="14">
 <S b="1P" ch="1" v="3"/>
 <L>Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.</L>
 <SL>1.Petrova 1,3</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="7" m="4">
 <TL>Neděle 7. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jdc" ch="10" v="15"/>
 <L>Izraelci Hospodinu odpověděli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!"</L>
 <SL>Soudců 10,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="18" v="13"/>
 <L>Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným."</L>
 <SL>Lukáš 18,13</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Království Boží víc a víc</L>
 <L>k nám všem se blíží.</L>
 <L>Když on vstal z mrtvých, pak už nic</L>
 <L>nám neublíží.</L>
 <L>Jen jemu důvěru dejme</L>
 <L>a v jeho slibech doufejme,</L>
 <L>vždyť naši slabost zná</L>
 <L>moc jeho vítězná.</L>
 <SL>EZ 548,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 20,19-29</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Petrova 1,3-9</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jan 20,19-29</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 40,26-31</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 134</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="4">
 <TL>Pondělí 8. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="112" v="1"/>
 <L>Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!</L>
 <SL>Žalm 112,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="2" v="21"/>
 <L>Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.</L>
 <SL>1.Petrova 2,21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Janova 5,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 2,11-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="4">
 <TL>Úterý 9. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="18" v="23"/>
 <L>Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?</L>
 <SL>Ezechiel 18,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="6" v="23"/>
 <L>Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.</L>
 <SL>Římanům 6,23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jób 42,7-17</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 2,18-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="4">
 <TL>Středa 10. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="3"/>
 <L>Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.</L>
 <SL>Izaiáš 43,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="9" v="35"/>
 <L>A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám.</L>
 <SL>Lukáš 9,35-36</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 66,6-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 3,1-7</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="4">
 <TL>Čtvrtek 11. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="51" v="12"/>
 <L>Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá?</L>
 <SL>Izaiáš 51,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="3" v="15"/>
 <L>Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.</L>
 <SL>1.Petrova 3,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 2,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 3,8-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="4">
 <TL>Pátek 12. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="16" v="62"/>
 <L>Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin,</L>
 <SL>Ezechiel 16,62</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="9" v="16"/>
 <L>Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.</L>
 <SL>Římanům 9,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 7,13-17</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 3,13-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="4">
 <TL>Sobota 13. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dn" ch="6" v="27"/>
 <L>Bůh živý … vysvobozuje a vytrhuje.</L>
 <SL>Daniel 6,27-28</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="2" v="20"/>
 <L>Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.</L>
 <SL>Galatským 2,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 8,26-39</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 3,18-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="14" m="4" type="sunday" name="2. neděle po Velikonocích - Misericordias Domini" meaning="Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5" ord="15">
 <S b="J" ch="10" v="11"/>
 <L>Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.</L>
 <SL>Jan 10,11.27-28</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="14" m="4">
 <TL>Neděle 14. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="18" v="33"/>
 <L>Bůh opásá mne silou.</L>
 <SL>Žalm 18,33 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="1" v="25"/>
 <L>Slabost Boží je silnější než lidé.</L>
 <SL>1.Korintským 1,25</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Slyš, zarmoucené stádce</L>
 <L>a v srdce si to vpiš,</L>
 <L>že ke konci se vkrátce</L>
 <L>tvá úzkost schýlí již:</L>
 <L>aj, ve dveřích již stojí</L>
 <L>tvůj pastýř laskavý,</L>
 <L>on všechny rány zhojí</L>
 <L>a křivdy napraví.</L>
 <SL>BZ 65,6</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 10,11-16</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Petrova 2,21b-25</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Mojžíšova 16,1-16</SL></Pr>
 <AT><SL>Ezechiel 34,1-16.31</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 136</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="4">
 <TL>Pondělí 15. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Am" ch="7" v="2"/>
 <IL>Amos řekl:</IL>
 <L>"Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin.</L>
 <SL>Amos 7,2-3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="22" v="31"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala.</L>
 <SL>Lukáš 22,31-32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 10,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 4,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="4">
 <TL>Úterý 16. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="18" v="29"/>
 <L>Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.</L>
 <SL>Žalm 18,29</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="1" v="78"/>
 <L>Ze srdečného slitování našeho Boha, s nímž se k nám sklonilo z výsosti slunce vycházející, aby zazářilo těm, kdož sedí ve tmě a v stínu smrti a zařídilo naše kroky na cestu pokoje.</L>
 <SL>Lukáš 1,78-79 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 9,35-10,1</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 4,12-19</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="4">
 <TL>Středa 17. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="103" v="1"/>
 <L>Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!</L>
 <SL>Žalm 103,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="1" v="3"/>
 <L>Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.</L>
 <SL>1.Petrova 1,3</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 17,20-26</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 5,1-7</SL></CR>
 <C>
 <L>1624 J. A. Komenský napsal Pres Boží</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="4">
 <TL>Čtvrtek 18. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="12" v="6"/>
 <L>Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.</L>
 <SL>Izaiáš 12,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="14"/>
 <L>A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.</L>
 <SL>Jan 1,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 4,11-16</SL></SR>
 <CR><SL>1.Petrova 5,8-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="4">
 <TL>Pátek 19. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="6" v="22"/>
 <L>Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 6,22</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="7" v="24"/>
 <IL>Ježíš říká:</IL>
 <L>Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.</L>
 <SL>Matouš 7,24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Ezechiel 34,23-31</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 1,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="4">
 <TL>Sobota 20. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="39" v="18"/>
 <L>Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův.</L>
 <SL>Jeremiáš 39,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="23" v="43"/>
 <L>Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."</L>
 <SL>Lukáš 23,43</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 14,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 1,10-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="21" m="4" type="sunday" name="3. neděle po Velikonocích - Jubilate" meaning="Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1" ord="16">
 <S b="2K" ch="5" v="17"/>
 <L>Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!</L>
 <SL>2.Korintským 5,17</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="21" m="4">
 <TL>Neděle 21. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="11" v="13"/>
 <L>Tlachal si jen tak chodí a prozrazuje tajemství, muž spolehlivý si však pro sebe věci ponechává.</L>
 <SL>Přísloví 11,13 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="4" v="15"/>
 <L>Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,</L>
 <SL>Efezským 4,15</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Rozličné dary dáváš</L>
 <L>svým věrným k spasení,</L>
 <L>do srdce zákon vkládáš</L>
 <L>své vnitřní proměny.</L>
 <L>To nové zrození</L>
 <L>ze služby slova tvého</L>
 <L>a z Ducha pramení,</L>
 <L>ve společenství věrných</L>
 <L>tvému nařízení.</L>
 <SL>EZ 763,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 15,1-8</SL></Ev>
 <Ep><SL>Skutky 17,22-34</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Korintským 4,14-18</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 1,1-2,3</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 96</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="4">
 <TL>Pondělí 22. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dn" ch="3" v="28"/>
 <L>Požehnán buď Bůh … který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali.</L>
 <SL>Daniel 3,28</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="1" v="13"/>
 <L>Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.</L>
 <SL>Marek 1,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 1,18-25</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 1,18-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="4">
 <TL>Úterý 23. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="18" v="31"/>
 <L>Boha tohoto silného cesta jest dokonalá.</L>
 <SL>Žalm 18,31 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="4" v="26"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí.</L>
 <SL>Marek 4,26-28</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Timoteovi 4,(1-3)4.5</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 1,26-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="4">
 <TL>Středa 24. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="54" v="4"/>
 <L>Neboj se, nebo nebudeš zahanbena.</L>
 <SL>Izaiáš 54,4 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="28" v="5"/>
 <L>Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen."</L>
 <SL>Matouš 28,5-6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 8,31-36</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 2,1-5</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="4">
 <TL>Čtvrtek 25. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="3" v="9"/>
 <L>V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!</L>
 <SL>Žalm 3,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="50"/>
 <L>[Ježíš] zvedl ruce a požehnal jim.</L>
 <SL>Lukáš 24,50</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 8,7-11</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 2,6-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="4">
 <TL>Pátek 26. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Eccl" ch="12" v="13"/>
 <L>Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.</L>
 <SL>Kazatel 12,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="12" v="29"/>
 <L>Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest. Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.</L>
 <SL>Marek 12,29-31 K</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 19,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 3,1-4</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="4">
 <TL>Sobota 27. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="2" v="35"/>
 <L>Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila."</L>
 <SL>Jeremiáš 2,35</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="23" v="42"/>
 <L>Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.</L>
 <SL>Lukáš 23,42</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 22,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 3,5-8</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="28" m="4" type="sunday" name="4. neděle po Velikonocích - Cantate" meaning="Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1" ord="17">
 <S b="Ps" ch="98" v="1"/>
 <L>Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.</L>
 <SL>Žalm 98,1</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="28" m="4">
 <TL>Neděle 28. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="86" v="11"/>
 <L>Ustav srdce mé v bázni jména svého.</L>
 <SL>Žalm 86,11 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="2" v="9"/>
 <L>Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.</L>
 <SL>Filipským 2,9-11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Svou oslav Pána písní,</L>
 <L>jak nejlíp dovedeš</L>
 <L>a co tě v srdci tísní,</L>
 <L>sám vyznej ještě dnes.</L>
 <L>A oslav Pána písní,</L>
 <L>ač zem ti domovem,</L>
 <L>svou píseň k němu povznes,</L>
 <L>dokud tvůj trvá den.</L>
 <SL>EZ 187,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 19,37-40</SL></Ev>
 <Ep><SL>Koloským 3,12-17</SL></Ep>
 <Pr><SL>Zjevení 15,2-4</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Samuelova 16,14-23</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 149</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="4">
 <TL>Pondělí 29. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Thr" ch="1" v="18"/>
 <L>Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům.</L>
 <SL>Pláč 1,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="21" v="28"/>
 <L>Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: "Synu, jdi dnes pracovat na vinici!" On odpověděl: "Nechce se mi." Ale potom toho litoval a šel.</L>
 <SL>Matouš 21,28-29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Přísloví 8,22-32</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 3,9-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="4">
 <TL>Úterý 30. dubna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="25" v="6"/>
 <L>Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.</L>
 <SL>Žalm 25,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Tt" ch="3" v="4"/>
 <L>Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.</L>
 <SL>Titovi 3,4-5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 15,14-21</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 3,18-23</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="5">
 <TL>KVĚTEN</TL>
 <S b="1K" ch="6" v="12"/>
 <L>"Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ne všechno prospívá. "Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ničím se nedám zotročit.</L>
 <SL>1.Korintským 6,12</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="5">
 <TL>Středa 1. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="30" v="11"/>
 <L>Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě.</L>
 <SL>Jeremiáš 30,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="2" v="18"/>
 <L>Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.</L>
 <SL>Židům 2,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 11,25-30</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 4,1-5</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="5">
 <TL>Čtvrtek 2. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="81" v="14"/>
 <IL>Hospodin praví:</IL>
 <L>Kdyby mě však můj lid uposlechl.</L>
 <SL>Žalm 81,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="1" v="23"/>
 <L>Pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli.</L>
 <SL>Koloským 1,23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 14,6-9.15-19</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 4,6-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="5">
 <TL>Pátek 3. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="19" v="14"/>
 <L>Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 19,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="36"/>
 <IL>Ježíš říká:</IL>
 <L>Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.</L>
 <SL>Lukáš 6,36</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 5,11-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 4,14-21</SL></CR>
 <C>
 <L>1728 Začátek Hesel v Ochranově</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="5">
 <TL>Sobota 4. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Joel" ch="2" v="26"/>
 <L>Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha.</L>
 <SL>Joel 2,26</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="6" v="41"/>
 <L>Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se.</L>
 <SL>Marek 6,41-42</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 6,60-69</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 5,1-8</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="5" m="5" type="week" name="Týden darů pro misii ">
</DAY>

<DAY d="5" m="5" type="sunday" name="5. neděle po Velikonocích – Rogate" meaning="Modlete se! Jan 16,24" ord="18">
 <S b="Ps" ch="66" v="20"/>
 <L>Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.</L>
 <SL>Žalm 66,20</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="5" m="5">
 <TL>Neděle 5. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="42" v="2"/>
 <L>Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!</L>
 <SL>Žalm 42,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="17" v="5"/>
 <L>Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!"</L>
 <SL>Lukáš 17,5</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Však když jsem v úzkostech býval,</L>
 <L>nevěda, kam se díti,</L>
 <L>jen tebe srdcem jsem vzýval,</L>
 <L>tys mi pomocník býti</L>
 <L>ráčil cele, protož směle</L>
 <L>Otče můj, v tebe doufám.</L>
 <L>Mne provázej, děj se co děj,</L>
 <L>já v naději nezoufám.</L>
 <SL>EZ 280,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 11,5-13</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Timoteovi 2,1-6a</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Mojžíšova 32,7-14</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 32,7-14</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 129</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="5">
 <TL>Pondělí 6. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="27" v="5"/>
 <L>On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu.</L>
 <SL>Žalm 27,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2Th" ch="3" v="3"/>
 <L>Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.</L>
 <SL>2.Tesalonickým 3,3</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 1,32-39</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 5,9-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="5">
 <TL>Úterý 7. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="50" v="2"/>
 <L>Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.</L>
 <SL>Žalm 50,2-3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="12" v="32"/>
 <L>I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho."</L>
 <SL>Marek 12,32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 18,1-8</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 6,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="5">
 <TL>Středa 8. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="40" v="4"/>
 <L>Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.</L>
 <SL>Žalm 40,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="4" v="23"/>
 <L>Obnovte se duchovním smýšlením.</L>
 <SL>Efezským 4,23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 14,7-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 6,12-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="9" m="5" type="holiday" name="Nanebevstoupení Páně ">
 <S b="J" ch="12" v="32"/>
 <L>Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.</L>
 <SL>Jan 12,32</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="9" m="5">
 <TL>Čtvrtek 9. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Esr" ch="6" v="22"/>
 <L>Hospodin jim způsobil radost.</L>
 <SL>Ezdráš 6,22</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="5" v="16"/>
 <L>Stále se radujte.</L>
 <SL>1.Tesalonickým 5,16</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Kriste Ježíši, Králi nejvyšší,</L>
 <L>jehož má jméno každé koleno</L>
 <L>poklonou ctítí a velebiti,</L>
 <L>dej, ať i my věčně ctíme tě srdečně.</L>
 <SL>EZ 564,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 24,44-53</SL></Ev>
 <Ep><SL>Skutky 1,3-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Skutky 1,3-11</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Královská 8,22-28</SL></AT>
 <Bl><SL>Filipským 2,5-11</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="5">
 <TL>Pátek 10. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="26" v="9"/>
 <IL>Hospodin praví:</IL>
 <L>Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 26,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="12" v="32"/>
 <IL>Ježíš řekl učedníkům:</IL>
 <L>Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.</L>
 <SL>Lukáš 12,32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 18,33-38</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 7,1-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="5">
 <TL>Sobota 11. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="5" v="18"/>
 <L>On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.</L>
 <SL>Jób 5,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="11" v="36"/>
 <L>Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.</L>
 <SL>Římanům 11,36</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 1,15-23</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 7,17-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="12" m="5" type="week" name="Ekumenický modlitební týden ">
</DAY>

<DAY d="12" m="5" type="sunday" name="Neděle po nanebevstoupení - Exaudi" meaning="Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7" ord="19">
 <S b="J" ch="12" v="32"/>
 <L>Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.</L>
 <SL>Jan 12,32</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="12" m="5">
 <TL>Neděle 12. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="66" v="10"/>
 <L>Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro.</L>
 <SL>Žalm 66,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="21" v="17"/>
 <L>Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce!"</L>
 <SL>Jan 21,17</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ó budiž tobě chvála svatému</L>
 <L>Kristu, Pánu našemu jedinému,</L>
 <L>nebs toho hoden</L>
 <L>vždycky a každý den</L>
 <L>na věky. Amen.</L>
 <SL>EZ 342,5</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 16,5-15</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 3,14-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jan 16,5-15</SL></Pr>
 <AT><SL>Jeremiáš 31,31-34</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 131</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="5">
 <TL>Pondělí 13. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="31" v="16"/>
 <L>Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův.</L>
 <SL>Jeremiáš 31,16</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="16" v="22"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.</L>
 <SL>Jan 16,22</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Ezechiel 11,14-20</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 7,25-40</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="5">
 <TL>Úterý 14. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Esr" ch="8" v="22"/>
 <L>Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí.</L>
 <SL>Ezdráš 8,22</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="67"/>
 <L>Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?"</L>
 <SL>Jan 6,67</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 41,8-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 8,1-6</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="5">
 <TL>Středa 15. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="33" v="2"/>
 <L>Hospodine … buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.</L>
 <SL>Izaiáš 33,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="7" v="13"/>
 <L>Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? … To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Již nebudou hladovět ani žíznit.</L>
 <SL>Zjevení 7,13.14.16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 32,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 8,7-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="5">
 <TL>Čtvrtek 16. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="104" v="13"/>
 <L>Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.</L>
 <SL>Žalm 104,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="12"/>
 <L>Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.</L>
 <SL>Jan 6,12-13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 1,12-26</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 9,1-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="5">
 <TL>Pátek 17. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="23" v="9"/>
 <L>Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 23,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="25" v="37"/>
 <L>Tu spravedliví jemu odpovědí: "Pane, … kdy jsme tě uviděli jako cizince a pozvali jsme tě?" Král jim odpoví: "Vpravdě vám pravím, pokud jste to učinili jednomu z těchto mých nejnepatrnějších bratří, mně jste to učinili."</L>
 <SL>Matouš 25,37.38.40 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 19,25-27</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 9,19-23</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="5">
 <TL>Sobota 18. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="3" v="7"/>
 <L>Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů."</L>
 <SL>2.Mojžíšova 3,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jc" ch="2" v="15"/>
 <L>Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad," ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?</L>
 <SL>Jakubova 2,15-16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zachariáš 4,1-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 9,24-27</SL></CR>
 <C>
 <L>1624 Vypovězení nekatolických kněží z Čech</L>
 </C>
</LOSUNG>

<DAY d="19" m="5" type="sunday" name="Neděle svatodušní" ord="20">
 <S b="Zch" ch="4" v="6"/>
 <L>Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.</L>
 <SL>Zachariáš 4,6b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="19" m="5">
 <TL>Neděle 19. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Am" ch="5" v="24"/>
 <L>Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.</L>
 <SL>Amos 5,24</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="16" v="13"/>
 <L>Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.</L>
 <SL>Jan 16,13</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Věříme, že nás svatý Duch,</L>
 <L>těšitel, učí, co chce Bůh.</L>
 <L>On věje, kam chce, bez mezí,</L>
 <L>v něm ten, kdo klesá, vítězí.</L>
 <L>-</L>
 <L>Duch život nový umí dát,</L>
 <L>chce z nás svou církev budovat.</L>
 <L>Z vin, omylů nás vyprostí,</L>
 <L>dá žít ve věčné radosti.</L>
 <SL>EZ 344,2.5</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 14,15-27</SL></Ev>
 <Ep><SL>Skutky 2,1-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>Ezechiel 37,1-14</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 11,1-9</SL></AT>
 <Bl><SL>Efezským 1,3-14</SL></Bl>
</LOSUNG>

<DAY d="20" m="5" type="holiday" name="Svatodušní pondělí ">
</DAY>

<LOSUNG d="20" m="5">
 <TL>Pondělí 20. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="66" v="1"/>
 <L>Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?"</L>
 <SL>Izaiáš 66,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="3" v="16"/>
 <L>Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?</L>
 <SL>1.Korintským 3,16</SL>
 </NT>
 <Ev><SL>Jan 20,19-23</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 12,4-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Efezským 4,1-6.11-16</SL></Pr>
 <AT><SL>4.Mojžíšova 11,11-17.24-25</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 150</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="5">
 <TL>Úterý 21. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="27" v="3"/>
 <L>Já, Hospodin, [vinici] střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit.</L>
 <SL>Izaiáš 27,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="10" v="13"/>
 <L>Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.</L>
 <SL>1.Korintským 10,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 4,23-31</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 10,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="5">
 <TL>Středa 22. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="111" v="9"/>
 <L>Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu.</L>
 <SL>Žalm 111,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="2" v="2"/>
 <L>On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.</L>
 <SL>1.Janova 2,2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 8,9-25</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 10,14-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="5">
 <TL>Čtvrtek 23. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="9" v="1"/>
 <L>Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.</L>
 <SL>Izaiáš 9,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="2" v="10"/>
 <L>Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a klaněli se mu.</L>
 <SL>Matouš 2,10-11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 11,1-18</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 10,23-11,1</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="5">
 <TL>Pátek 24. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jos" ch="24" v="16"/>
 <L>Jsme daleci toho, opustit Hospodina!</L>
 <SL>Jozue 24,16</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="68"/>
 <L>Šimon Petr mu odpověděl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.</L>
 <SL>Jan 6,68</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 11,19-26</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 11,2-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="5">
 <TL>Sobota 25. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="41" v="5"/>
 <L>Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.</L>
 <SL>Žalm 41,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="15" v="9"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo.</L>
 <SL>1.Korintským 15,9-10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 18,1-11</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 11,17-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="26" m="5" type="sunday" name="Neděle svaté Trojice" ord="21">
 <S b="2K" ch="13" v="13"/>
 <L>Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.</L>
 <SL>2.Korintským 13,13</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="26" m="5">
 <TL>Neděle 26. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="10" v="14"/>
 <L>Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.</L>
 <SL>Žalm 10,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="13" v="12"/>
 <L>Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.</L>
 <SL>Lukáš 13,12-13</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Sláva, čest buď Bohu</L>
 <L>Otci i jeho Synu,</L>
 <L>Duchu svatému též</L>
 <L>v bytí, moci rovnému,</L>
 <L>trojici přesvaté,</L>
 <L>jak byla vzdávána</L>
 <L>od věku na věky,</L>
 <L>buď i nyní dána.</L>
 <SL>EZ 284,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 3,1-8</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 11,33-36</SL></Ep>
 <Pr><SL>Efezským 1,3-14</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 6,1-13</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 68,1-19</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="5">
 <TL>Pondělí 27. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="60" v="14"/>
 <L>S Bohem statečně si povedeme.</L>
 <SL>Žalm 60,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="12" v="1"/>
 <L>Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.</L>
 <SL>Římanům 12,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 3,13-20</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 11,27-34</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="5">
 <TL>Úterý 28. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="20" v="12"/>
 <L>Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin.</L>
 <SL>Přísloví 20,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="8" v="30"/>
 <L>Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?" On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.</L>
 <SL>Skutky 8,30-31</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 43,8-13</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 12,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="5">
 <TL>Středa 29. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="32" v="46"/>
 <IL>Mojžíš jim řekl:</IL>
 <L>Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji … Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 32,46.47</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="63"/>
 <L>Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.</L>
 <SL>Jan 6,63</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 57,14-16</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 12,12-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="5">
 <TL>Čtvrtek 30. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="126" v="1"/>
 <L>Když Bůh nás ze zajetí k Sionu zas vrátil, zdálo se nám, že sníme.</L>
 <SL>Žalm 126,1 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="13" v="8"/>
 <L>Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.</L>
 <SL>1.Korintským 13,8.12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Petrova 1,16-21</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 12,27-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="31" m="5">
 <TL>Pátek 31. května 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="45" v="24"/>
 <L>Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.</L>
 <SL>Izaiáš 45,24</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="14" v="61"/>
 <L>Opět se ho velekněz zeptal: "Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?" Ježíš řekl: "Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."</L>
 <SL>Marek 14,61-62</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 2,5-10</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 13,1-7</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="6">
 <TL>ČERVEN</TL>
 <S b="Ex" ch="14" v="13"/>
 <L>Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání."</L>
 <SL>2.Mojžíšova 14,13</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="6">
 <TL>Sobota 1. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="1" v="15"/>
 <L>Vylila jsem duši svou před Hospodinem.</L>
 <SL>1.Samuelova 1,15 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="7" v="38"/>
 <L>S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.</L>
 <SL>Lukáš 7,38</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 4,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 13,8-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="2" m="6" type="sunday" name="1. neděle po sv. Trojici" ord="22">
 <S b="L" ch="10" v="16"/>
 <L>Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.</L>
 <SL>Lukáš 10,16a K</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="2" m="6">
 <TL>Neděle 2. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="23" v="6"/>
 <L>Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.</L>
 <SL>Žalm 23,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="2" v="46"/>
 <L>Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.</L>
 <SL>Skutky 2,46-47</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Nám hřivnu slova svého</L>
 <L>k užitku svěřil Pán,</L>
 <L>v hloubi srdce lidského</L>
 <L>ať nalézá svůj chrám.</L>
 <L>Vždyť on, ten věčný Král,</L>
 <L>k nám s pravdou svou se sklání,</L>
 <L>aby ho každý znal.</L>
 <L>Ten ztrácí slitování,</L>
 <L>kdo jím by pohrdal.</L>
 <SL>EZ 303,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 16,19-31</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Janova 4,13-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jeremiáš 23,16-29</SL></Pr>
 <AT><SL>Jeremiáš 23,16-29</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 133</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="6">
 <TL>Pondělí 3. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Rg" ch="19" v="15"/>
 <L>Hospodine … ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.</L>
 <SL>2.Královská 19,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="10" v="12"/>
 <L>Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.</L>
 <SL>Římanům 10,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 12,9-16</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 14,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="6">
 <TL>Úterý 4. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="33" v="14"/>
 <L>I odpověděl: Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 33,14 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="4" v="9"/>
 <L>Zůstává proto onen sváteční odpočinek Božímu lidu.</L>
 <SL>Židům 4,9 ČLP</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 6,27-35</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 14,12-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="6">
 <TL>Středa 5. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jon" ch="2" v="8"/>
 <L>Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě.</L>
 <SL>Jonáš 2,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="4" v="6"/>
 <L>Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.</L>
 <SL>Filipským 4,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 12,1-8</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 14,26-33a</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="6">
 <TL>Čtvrtek 6. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="5"/>
 <L>Neboj se, já budu s tebou.</L>
 <SL>Izaiáš 43,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="18" v="9"/>
 <L>Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží."</L>
 <SL>Skutky 18,9-10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 21,15-19</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 14,33b-40</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="6">
 <TL>Pátek 7. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="23" v="20"/>
 <IL>Hospodin řekl Mojžíšovi:</IL>
 <L>Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 23,20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="2" v="13"/>
 <L>Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."</L>
 <SL>Matouš 2,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 15,9-17</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,1-11</SL></CR>
 <C>
 <L>1424 Bitva u Malešova</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="6">
 <TL>Sobota 8. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="27" v="10"/>
 <L>I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.</L>
 <SL>Žalm 27,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="4" v="14"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše.</L>
 <SL>Galatským 4,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 4,7-11</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,12-19</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="9" m="6" type="sunday" name="2. neděle po sv. Trojici" ord="23">
 <S b="Mt" ch="11" v="28"/>
 <L>Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.</L>
 <SL>Matouš 11,28</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="9" m="6">
 <TL>Neděle 9. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="31" v="4"/>
 <L>Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?</L>
 <SL>Jób 31,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="12" v="6"/>
 <L>Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.</L>
 <SL>Lukáš 12,6</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Svěř celý život Pánu,</L>
 <L>jenž zná tvé těžkosti,</L>
 <L>on zhojí každou ránu,</L>
 <L>on mírní bolesti.</L>
 <L>Bůh, který vesmír řídí</L>
 <L>a dbá i na svit hvězd,</L>
 <L>má v péči taské lidi,</L>
 <L>je vůdcem v spleti cest.</L>
 <SL>EZ 701,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 14,15-24</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 2,11-22</SL></Ep>
 <Pr><SL>Efezským 2,11-22</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 55,1-5</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 36</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="6">
 <TL>Pondělí 10. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="10" v="3"/>
 <L>Mojžíš a Áron tedy předstoupili před faraóna a řekli mu: "Toto praví Hospodin … Propusť můj lid, aby mi sloužil."</L>
 <SL>2.Mojžíšova 10,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="5" v="1"/>
 <L>Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.</L>
 <SL>Galatským 5,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Přísloví 9,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,20-28</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="6">
 <TL>Úterý 11. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="12" v="20"/>
 <L>V srdci těch, kdož radí k míru, radost spočívá.</L>
 <SL>Přísloví 12,20 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="12" v="18"/>
 <L>Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.</L>
 <SL>Římanům 12,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 2,11-25</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,29-34</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="6">
 <TL>Středa 12. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="8" v="7"/>
 <L>Svěřuješ [člověku] vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.</L>
 <SL>Žalm 8,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="6" v="12"/>
 <L>"Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ne všechno prospívá. "Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ničím se nedám zotročit.</L>
 <SL>1.Korintským 6,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 1,40-45</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,35-49</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="6">
 <TL>Čtvrtek 13. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="13" v="1"/>
 <IL>Mojžíš řekl lidu:</IL>
 <L>Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 13,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="7" v="16"/>
 <IL>Ježíš jim odpověděl:</IL>
 <L>Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.</L>
 <SL>Jan 7,16-17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 15,29-39</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 15,50-58</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="6">
 <TL>Pátek 14. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Esr" ch="3" v="11"/>
 <L>A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu.</L>
 <SL>Ezdráš 3,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="3" v="11"/>
 <L>Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.</L>
 <SL>1.Korintským 3,11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 6,37-40</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 16,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="6">
 <TL>Sobota 15. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hos" ch="10" v="12"/>
 <L>Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství.</L>
 <SL>Ozeáš 10,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="12" v="16"/>
 <L>Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si … Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne!</L>
 <SL>Lukáš 12,16-17.19-20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 4,5-14</SL></SR>
 <CR><SL>1.Korintským 16,13-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="16" m="6" type="sunday" name="3. neděle po sv. Trojici" ord="24">
 <S b="L" ch="19" v="10"/>
 <L>Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.</L>
 <SL>Lukáš 19,10</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="16" m="6">
 <TL>Neděle 16. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="104" v="27"/>
 <L>A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.</L>
 <SL>Žalm 104,27-28</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="35"/>
 <IL>Ježíš zástupu řekl:</IL>
 <L>Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.</L>
 <SL>Jan 6,35</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Všichni hříšní k vodám pojďte,</L>
 <L>ke Kristu blíž přistupujte,</L>
 <L>abyste v něm nacházeli</L>
 <L>a vírou přijali</L>
 <L>pokrm, nápoj k nasycení,</L>
 <L>k duše očištění.</L>
 <L>Vše smíte z pouhé milosti</L>
 <L>přijímat s radostí.</L>
 <SL>EZ 361,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 15,11-32</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Timoteovi 1,12-17</SL></Ep>
 <Pr><SL>Lukáš 15,11-32</SL></Pr>
 <AT><SL>Micheáš 7,18-20</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 53</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="6">
 <TL>Pondělí 17. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="98" v="1"/>
 <L>Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.</L>
 <SL>Žalm 98,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="16"/>
 <L>Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.</L>
 <SL>Jan 1,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Janova 3,19-24</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 13,17-22</SL></CR>
 <C>
 <L>1722 Započala výstavba Ochranova.</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="6">
 <TL>Úterý 18. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="20" v="11"/>
 <L>Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní.</L>
 <SL>Ezechiel 20,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="4" v="9"/>
 <L>V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.</L>
 <SL>1.Janova 4,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 7,36-50</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 14,1-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="6">
 <TL>Středa 19. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="51" v="4"/>
 <L>Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.</L>
 <SL>Izaiáš 51,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="28"/>
 <L>Simeon … chválil Boha: … mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.</L>
 <SL>Lukáš 2,28.30-32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 5,1-16</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 14,15-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="6">
 <TL>Čtvrtek 20. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="8" v="61"/>
 <L>Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu.</L>
 <SL>1.Královská 8,61</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="3" v="13"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.</L>
 <SL>Filipským 3,13-14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 16,13-19</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 15,1-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="6">
 <TL>Pátek 21. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="20" v="13"/>
 <L>Nezabiješ.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 20,13 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="15" v="12"/>
 <IL>Ježíš řekl svým učedníkům:</IL>
 <L>To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.</L>
 <SL>Jan 15,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 3,6-14</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 15,22-27</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="6">
 <TL>Sobota 22. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="6" v="3"/>
 <L>Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě … má duše je tolik vyděšená.</L>
 <SL>Žalm 6,3.4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="11" v="28"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.</L>
 <SL>Matouš 11,28</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 8,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 16,1-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="23" m="6" type="sunday" name="4. neděle po sv. Trojici" ord="25">
 <S b="G" ch="6" v="2"/>
 <L>Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.</L>
 <SL>Galatským 6,2</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="23" m="6">
 <TL>Neděle 23. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="22" v="23"/>
 <L>O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím.</L>
 <SL>Žalm 22,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="1" v="11"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.</L>
 <SL>Galatským 1,11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Toužíme v lásce žíti stále,</L>
 <L>zajedno v Pánu bratří být,</L>
 <L>trápení snášet zlé i malé,</L>
 <L>v smutku druhého navštívit.</L>
 <L>Dej, ať běh času tuto lásku</L>
 <L>nezmění zítra v klamnou masku.</L>
 <SL>EZ 684,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 6,36-42</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 12,17-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Samuelova 24,1-20</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 50,15-21</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 42</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="6">
 <TL>Pondělí 24. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="77"/>
 <L>Kéž přijde ke mně tvoje slitování, abych živ zůstal.</L>
 <SL>Žalm 119,77 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="1" v="9"/>
 <L>A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.</L>
 <SL>Filipským 1,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 3,22-30</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 16,17-36</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="6">
 <TL>Úterý 25. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="46" v="12"/>
 <L>Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti! Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není.</L>
 <SL>Izaiáš 46,12-13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="10" v="10"/>
 <L>Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.</L>
 <SL>Římanům 10,10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 10,26-33</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 17,1-7</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="6">
 <TL>Středa 26. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="105" v="5"/>
 <L>Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.</L>
 <SL>Žalm 105,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="5" v="18"/>
 <L>Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.</L>
 <SL>1.Tesalonickým 5,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 1,19-23</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 17,8-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="6">
 <TL>Čtvrtek 27. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="58" v="1"/>
 <L>Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost.</L>
 <SL>Izaiáš 58,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="4" v="17"/>
 <L>Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."</L>
 <SL>Matouš 4,17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 3,10-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 18,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="6">
 <TL>Pátek 28. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="28" v="7"/>
 <L>Mé srdce v [Hospodina] doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.</L>
 <SL>Žalm 28,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="13" v="15"/>
 <L>Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.</L>
 <SL>Židům 13,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 11,2-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 18,13-27</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="6">
 <TL>Sobota 29. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Eccl" ch="12" v="1"/>
 <L>A pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení.</L>
 <SL>Kazatel 12,1 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="15" v="18"/>
 <L>Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.</L>
 <SL>Lukáš 15,18-19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 2,19-22</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 19,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="30" m="6" type="sunday" name="5. neděle po sv. Trojici" ord="26">
 <S b="E" ch="2" v="8"/>
 <L>Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar.</L>
 <SL>Efezským 2,8</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="30" m="6">
 <TL>Neděle 30. června 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="11" v="19"/>
 <L>A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha.</L>
 <SL>Ezechiel 11,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2T" ch="1" v="7"/>
 <L>Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.</L>
 <SL>2.Timoteovi 1,7</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Dej nám moudrost, odvahu</L>
 <L>pro čas vezdejšího žití,</L>
 <L>ať v něm naše láska svítí;</L>
 <L>dej nám moudrost, odvahu.</L>
 <L>-</L>
 <L>Dej nám moudrost, odvahu</L>
 <L>pro ty mnohé kroky malé,</L>
 <L>Pane, zůstaň s námi stále.</L>
 <L>Dej nám moudrost, odvahu.</L>
 <SL>EZ 406,3.4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 5,1-11</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 1,18-25</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Korintským 12,1-10</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 12,1-4a</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 73</SL></Bl>
</LOSUNG>

<MONTH m="7">
 <TL>ČERVENEC</TL>
 <S b="Ex" ch="23" v="2"/>
 <L>Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 23,2</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="7">
 <TL>Pondělí 1. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="106" v="1"/>
 <L>Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.</L>
 <SL>Žalm 106,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="3" v="17"/>
 <L>Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.</L>
 <SL>Koloským 3,17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 20,7-11</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 19,16-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="7">
 <TL>Úterý 2. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jdc" ch="5" v="31"/>
 <L>Ti, kdo [Hospodina] milují, budou jako slunce vycházející v plné síle.</L>
 <SL>Soudců 5,31</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="5" v="14"/>
 <IL>Ježíš učil své učedníky:</IL>
 <L>Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi.</L>
 <SL>Matouš 5,14.16a</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Ezechiel 2,3-8a</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 20,1-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="7">
 <TL>Středa 3. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Joel" ch="2" v="13"/>
 <L>Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu.</L>
 <SL>Joel 2,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="6" v="20"/>
 <L>Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.</L>
 <SL>1.Korintským 6,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 1,13-24</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 23,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="7">
 <TL>Čtvrtek 4. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="41" v="2"/>
 <L>Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.</L>
 <SL>Žalm 41,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="13" v="16"/>
 <L>Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.</L>
 <SL>Židům 13,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 15,4-12</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 23,10-19</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="7">
 <TL>Pátek 5. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="115" v="11"/>
 <L>Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina.</L>
 <SL>Žalm 115,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="6" v="26"/>
 <L>Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.</L>
 <SL>Matouš 6,26</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 9,14-26</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 23,20-33</SL></CR>
 <C>
 <L>863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="7">
 <TL>Sobota 6. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="91" v="1"/>
 <L>Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.</L>
 <SL>Žalm 91,1-2 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="26" v="22"/>
 <L>Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými.</L>
 <SL>Skutky 26,22</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 12,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 24,1-18</SL></CR>
 <C>
 <L>1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.</L>
 </C>
</LOSUNG>

<DAY d="7" m="7" type="sunday" name="6. neděle po sv. Trojici" ord="27">
 <S b="Is" ch="43" v="1"/>
 <L>Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.</L>
 <SL>Izaiáš 43,1</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="7" m="7">
 <TL>Neděle 7. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="18" v="27"/>
 <L>Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě.</L>
 <SL>Ezechiel 18,27</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="16" v="26"/>
 <L>Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?</L>
 <SL>Matouš 16,26</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pane Ježíši Kriste,</L>
 <L>tys Syn Boží zajisté,</L>
 <L>v tebe srdcem věříme,</L>
 <L>s Otcem s Duchem tě ctíme.</L>
 <L>-</L>
 <L>My jsme lid tvůj koupený,</L>
 <L>krví tvou vyplacený;</L>
 <L>tys pak náš Pán jediný,</L>
 <L>nemá k nám práva jiný.</L>
 <SL>EZ 258,1.4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 28,16-20</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 6,3-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Skutky 8,26-39</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 43,1-7</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 139</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="7">
 <TL>Pondělí 8. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="11" v="7"/>
 <L>Na vlastní oči jste přece spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 11,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="1" v="16"/>
 <L>Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.</L>
 <SL>2.Petrova 1,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 14,15-22</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 25,1-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="7">
 <TL>Úterý 9. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="67" v="2"/>
 <L>Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání.</L>
 <SL>Žalm 67,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="10" v="16"/>
 <L>Bral [děti] do náručí, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.</L>
 <SL>Marek 10,16 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 32,23-33</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 31,18-32,14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="7">
 <TL>Středa 10. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="13"/>
 <L>Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám?</L>
 <SL>Izaiáš 43,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="3" v="21"/>
 <L>A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.</L>
 <SL>1.Korintským 3,21.23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 16,23-34</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 32,15-29</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="7">
 <TL>Čtvrtek 11. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hos" ch="2" v="1"/>
 <L>Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj," bude se jim říkat: "Synové živého Boha."</L>
 <SL>Ozeáš 2,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="4" v="7"/>
 <L>A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.</L>
 <SL>Galatským 4,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 18,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 32,30-33,6</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="7">
 <TL>Pátek 12. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="8" v="56"/>
 <L>Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která [Hospodin] mluvil skrze svého služebníka Mojžíše.</L>
 <SL>1.Královská 8,56</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="27"/>
 <L>Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.</L>
 <SL>Lukáš 24,27</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Janova 5,6-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 33,7-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="7">
 <TL>Sobota 13. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="41" v="4"/>
 <L>Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení, já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.</L>
 <SL>Izaiáš 41,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="1" v="17"/>
 <L>Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý.</L>
 <SL>Zjevení 1,17-18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 3,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 33,12-23</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="14" m="7" type="sunday" name="7. neděle po sv. Trojici" ord="28">
 <S b="E" ch="2" v="19"/>
 <L>Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.</L>
 <SL>Efezským 2,19</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="14" m="7">
 <TL>Neděle 14. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="24" v="1"/>
 <L>Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.</L>
 <SL>Žalm 24,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="2" v="19"/>
 <L>Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.</L>
 <SL>Efezským 2,19</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Vy, kdo jste vyšli z rodu jeho,</L>
 <L>lid z Abrahama mu věrného,</L>
 <L>vy z Jákobovy rodiny</L>
 <L>se rozhpomeňte na činy,</L>
 <L>jež Bůh, své smlouvy pamětliv,</L>
 <L>konal tak, aby lid byl živ.</L>
 <SL>EZ 130,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 6,1-15</SL></Ev>
 <Ep><SL>Skutky 2,41-47</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Mojžíšova 16,11-18</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 16,11-18</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 119,25-32</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="7">
 <TL>Pondělí 15. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="46" v="8"/>
 <L>Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.</L>
 <SL>Žalm 46,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="6" v="34"/>
 <L>Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.</L>
 <SL>Marek 6,34</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 6,47-51</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 34,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="7">
 <TL>Úterý 16. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="40" v="27"/>
 <L>Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?"</L>
 <SL>Izaiáš 40,27</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="25"/>
 <L>A on jim řekl: "Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?"</L>
 <SL>Lukáš 24,25-26</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 22,1-14</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 34,27-35</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="7">
 <TL>Středa 17. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="31" v="33"/>
 <L>Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.</L>
 <SL>Jeremiáš 31,33</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="9" v="4"/>
 <L>Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení.</L>
 <SL>Římanům 9,4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 10,21-36</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 35,4-29</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="7">
 <TL>Čtvrtek 18. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="91" v="14"/>
 <IL>Hospodin praví:</IL>
 <L>Vyvýším ho, protože zná mé jméno.</L>
 <SL>Žalm 91,14 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="5" v="7"/>
 <L>Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.</L>
 <SL>1.Petrova 5,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 10,16.17</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 35,30-36,7</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="7">
 <TL>Pátek 19. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="65" v="17"/>
 <L>Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány.</L>
 <SL>Izaiáš 65,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="21" v="1"/>
 <L>Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly.</L>
 <SL>Zjevení 21,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 22,14-20</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 40,1-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="7">
 <TL>Sobota 20. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="2" v="19"/>
 <L>Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš.</L>
 <SL>Jeremiáš 2,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="15" v="14"/>
 <L>A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.</L>
 <SL>Lukáš 15,14-15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 19,4-9</SL></SR>
 <CR><SL>2.Mojžíšova 40,34-38</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="21" m="7" type="sunday" name="8. neděle po sv. Trojici" ord="29">
 <S b="E" ch="5" v="9"/>
 <L>Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. </L>
 <SL>Efezským 5,9</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="21" m="7">
 <TL>Neděle 21. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Nah" ch="2" v="1"/>
 <L>Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj.</L>
 <SL>Nahum 2,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="2" v="17"/>
 <L>[Kristus] přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.</L>
 <SL>Efezským 2,17</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pokoj Boží převýší</L>
 <L>každé pomyšlení.</L>
 <L>S jásotem pak upřímným</L>
 <L>kráčejte vždy cestou s ním,</L>
 <L>tou cestou ke spasení.</L>
 <SL>EZ 222,5</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 5,13-16</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 5,8b-14</SL></Ep>
 <Pr><SL>Efezským 5,8b-14</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 2,1-5</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 119,33-40</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="7">
 <TL>Pondělí 22. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="1" v="19"/>
 <L>Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.</L>
 <SL>Jeremiáš 1,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="17" v="9"/>
 <IL>Ježíš se modlil:</IL>
 <L>Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji.</L>
 <SL>Jan 17,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 7,7-12</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 3,7-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="7">
 <TL>Úterý 23. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="24"/>
 <L>Tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci.</L>
 <SL>Žalm 119,24</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="5" v="17"/>
 <L>Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.</L>
 <SL>Matouš 5,17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 5,33-37</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 3,13-19</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="7">
 <TL>Středa 24. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="61" v="1"/>
 <L>Hospodin … mě poslal … potěšit všechny truchlící.</L>
 <SL>Izaiáš 61,1.2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="1" v="3"/>
 <L>Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.</L>
 <SL>2.Korintským 1,3-4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Přísloví 8,12-21</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 3,20-30</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="7">
 <TL>Čtvrtek 25. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="9" v="13"/>
 <IL>Bůh řekl:</IL>
 <L>Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 9,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="3" v="7"/>
 <L>Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země.</L>
 <SL>2.Petrova 3,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 12,27-13,3</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 3,31-35</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="7">
 <TL>Pátek 26. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="12" v="14"/>
 <L>Co [Bůh] rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze.</L>
 <SL>Jób 12,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="9" v="23"/>
 <L>Ježíš mu řekl: "Všechno je možné tomu, kdo věří." Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře."</L>
 <SL>Marek 9,23-24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 4,25-32</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="7">
 <TL>Sobota 27. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="9" v="19"/>
 <L>Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.</L>
 <SL>Žalm 9,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="20"/>
 <L>Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.</L>
 <SL>Lukáš 6,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Filipským 2,14-18</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,10-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="28" m="7" type="sunday" name="9. neděle po sv. Trojici" ord="30">
 <S b="L" ch="12" v="48"/>
 <L>Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.</L>
 <SL>Lukáš 12,48b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="28" m="7">
 <TL>Neděle 28. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="118" v="6"/>
 <L>Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?</L>
 <SL>Žalm 118,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="35"/>
 <L>Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?</L>
 <SL>Římanům 8,35</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pane, dej ať nás nic už nerozdvojí,</L>
 <L>nejsme sami sví, ale jenom tvoji.</L>
 <L>Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,</L>
 <L>dávej požehnání pro smutek i smích.</L>
 <SL>EZ 689,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 13,44-46</SL></Ev>
 <Ep><SL>Filipským 3,7-14</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 13,44-46</SL></Pr>
 <AT><SL>Jeremiáš 1,4-10</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 119,41-48</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="7">
 <TL>Pondělí 29. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="8" v="57"/>
 <L>Hospodin, náš Bůh … nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách.</L>
 <SL>1.Královská 8,57-58</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="12" v="3"/>
 <L>Nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán," leč v Duchu svatém.</L>
 <SL>1.Korintským 12,3</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 16,10-13</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,21-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="7">
 <TL>Úterý 30. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="20"/>
 <L>Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid.</L>
 <SL>Izaiáš 43,20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="4" v="14"/>
 <IL>Ježíš ženě odpověděl:</IL>
 <L>Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.</L>
 <SL>Jan 4,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Královská 3,16-28</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,26-29</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="31" m="7">
 <TL>Středa 31. července 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="20" v="44"/>
 <L>I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků.</L>
 <SL>Ezechiel 20,44</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="5" v="8"/>
 <L>Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.</L>
 <SL>Římanům 5,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 10,23-31</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,30-34</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="8">
 <TL>SRPEN</TL>
 <S b="Ps" ch="147" v="3"/>
 <L>Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.</L>
 <SL>Žalm 147,3</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="8">
 <TL>Čtvrtek 1. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Joel" ch="2" v="11"/>
 <L>Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem.</L>
 <SL>Joel 2,11-12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="1" v="14"/>
 <L>Přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."</L>
 <SL>Marek 1,14b-15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Timoteovi 4,6-16</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 4,35-41</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="8">
 <TL>Pátek 2. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="60" v="4"/>
 <L>Otřásl jsi zemí a roztříštil ji. Zahoj její zlomeniny, neboť se celá chvěje.</L>
 <SL>Žalm 60,4 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="4" v="38"/>
 <L>Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.</L>
 <SL>Marek 4,38-39</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 1,11-19</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 5,1-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="8">
 <TL>Sobota 3. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="9" v="11"/>
 <L>I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine.</L>
 <SL>Žalm 9,11 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="37"/>
 <IL>Ježíš jim řekl:</IL>
 <L>Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.</L>
 <SL>Jan 6,37</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 12,42-48</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 5,21-34</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="4" m="8" type="sunday" name="10. neděle po sv. Trojici" meaning="Připomínka vztahu křesťanství a židovství" ord="31">
 <S b="Ps" ch="33" v="12"/>
 <L>Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.</L>
 <SL>Žalm 33,12</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="4" m="8">
 <TL>Neděle 4. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="135" v="6"/>
 <L>Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.</L>
 <SL>Žalm 135,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="12" v="11"/>
 <L>V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.</L>
 <SL>Římanům 12,11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Národů radu ruší Bůh sám,</L>
 <L>úmysly jejich nejsou nic.</L>
 <L>Ve věčné radě sklání se k nám</L>
 <L>a moudrost jeho bez hranic.</L>
 <L>Blažený lid onen,</L>
 <L>kde Hospodin Bohem,</L>
 <L>lid vyvolený</L>
 <L>za jeho dědictví,</L>
 <L>Bůh v milosrdenství</L>
 <L>shlíží naň, věrný.</L>
 <SL>EZ 48,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 12,28-34</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 11,25-32</SL></Ep>
 <Pr><SL>Zachariáš 8,20-23</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 19,1-6</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 122</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="8">
 <TL>Pondělí 5. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="52" v="12"/>
 <L>Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.</L>
 <SL>Izaiáš 52,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="2" v="14"/>
 <L>Když šel [Ježíš] dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.</L>
 <SL>Marek 2,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 11,1-12</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 5,35-43</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="8">
 <TL>Úterý 6. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="63" v="2"/>
 <L>[Bože, hledám tě] … když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek.</L>
 <SL>Žalm 63,2.7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="5" v="9"/>
 <L>[Ježíš Kristus] za nás umřel, abychom, ať bdíme (v životě) či spíme (v smrti), spolu s ním žili. </L>
 <SL>1.Tesalonickým 5,9-10 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 51,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 6,1-6</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="8">
 <TL>Středa 7. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="15" v="33"/>
 <L>Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti.</L>
 <SL>Přísloví 15,33</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="1" v="21"/>
 <L>Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.</L>
 <SL>1.Korintským 1,21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 4,19-26</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 6,7-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="8">
 <TL>Čtvrtek 8. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="39" v="23"/>
 <L>S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 39,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="5" v="22"/>
 <L>Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.</L>
 <SL>Galatským 5,22-23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 11,13-24</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 6,14-29</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="8">
 <TL>Pátek 9. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="24" v="11"/>
 <L>Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: "My jsme to nevěděli," což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí?</L>
 <SL>Přísloví 24,11-12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="12" v="26"/>
 <L>Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.</L>
 <SL>1.Korintským 12,26</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 2,11-18</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 6,30-44</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="8">
 <TL>Sobota 10. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="61" v="8"/>
 <L>Neboť já, Hospodin, miluji právo, nenávidím loupež a nepravost.</L>
 <SL>Izaiáš 61,8 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="4" v="6"/>
 <L>Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání.</L>
 <SL>1.Tesalonickým 4,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 4,27-40</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 6,45-56</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="11" m="8" type="sunday" name="11. neděle po sv. Trojici" ord="32">
 <S b="1P" ch="5" v="5"/>
 <L>Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.</L>
 <SL>1.Petrova 5,5b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="11" m="8">
 <TL>Neděle 11. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="20" v="41"/>
 <L>Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům.</L>
 <SL>Ezechiel 20,41-42</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="11" v="8"/>
 <L>Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.</L>
 <SL>Židům 11,8</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pokoř se v tichosti, volej k Bohu svému</L>
 <L>a žádej milosti sobě nehodnému,</L>
 <L>Kristu důvěřuj samému.</L>
 <L>-</L>
 <L>Otče milostivý, pro smrt Syna svého</L>
 <L>slyš hlas můj truchlivý a mne nehodného</L>
 <L>přijmi na milost pro něho.</L>
 <SL>EZ 602,7.8</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 18,9-14</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 2,4-10</SL></Ep>
 <Pr><SL>Galatským 2,16-21</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Samuelova 12,1-15</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 145</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="8">
 <TL>Pondělí 12. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="166"/>
 <L>S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine.</L>
 <SL>Žalm 119,166</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="22" v="20"/>
 <L>Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo."</L>
 <SL>Zjevení 22,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 23,1-12</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 7,1-23</SL></CR>
 <C>
 <L>1474 Umírá bratr Řehoř Krajčí</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="8">
 <TL>Úterý 13. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="96" v="1"/>
 <L>Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!</L>
 <SL>Žalm 96,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="19" v="37"/>
 <L>Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha … Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!"</L>
 <SL>Lukáš 19,37b-38</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Samuelova 17,38-51</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 7,24-30</SL></CR>
 <C>
 <L>1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="8">
 <TL>Středa 14. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="2" v="7"/>
 <L>Hospodin, tvůj Bůh … znal tvé putování touto velikou pouští.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 2,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="12" v="12"/>
 <L>Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena.</L>
 <SL>Židům 12,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 8,3-11</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 7,31-37</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="8">
 <TL>Čtvrtek 15. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="26" v="13"/>
 <L>Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 26,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="15" v="15"/>
 <L>Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli.</L>
 <SL>Jan 15,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 5,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,1-9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="8">
 <TL>Pátek 16. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="20" v="12"/>
 <L>Cti svého otce i matku.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 20,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="15" v="7"/>
 <L>Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.</L>
 <SL>Římanům 15,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 22,54-62</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,10-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="8">
 <TL>Sobota 17. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Sm" ch="7" v="21"/>
 <L>Pro slovo své a podlé srdce svého činíš všecky tyto věci veliké.</L>
 <SL>2.Samuelova 7,21 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="3" v="29"/>
 <L>Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.</L>
 <SL>Galatským 3,29</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 7,24-30</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,14-21</SL></CR>
 <C>
 <L>1727 Probuzení mezi dětmi v Ochranově</L>
 </C>
</LOSUNG>

<DAY d="18" m="8" type="sunday" name="12. neděle po sv. Trojici" ord="33">
 <S b="Is" ch="42" v="3"/>
 <L>Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.</L>
 <SL>Izaiáš 42,3a</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="18" m="8">
 <TL>Neděle 18. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="8" v="6"/>
 <L>Jen maličko jsi [člověka] omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.</L>
 <SL>Žalm 8,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="1" v="3"/>
 <L>Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.</L>
 <SL>2.Petrova 1,3</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Dáš pít ze spásy pramenů,</L>
 <L>vzácný je den, když vzpomenu</L>
 <L>na jméno Páně vznešené</L>
 <L>a dary nezasloužené.</L>
 <L>-</L>
 <L>Všem národům ať zní ta zvěst:</L>
 <L>Blízký je Pán, chce víru nést</L>
 <L>těm v bázni, v nouzi zkroušeným,</L>
 <L>však v naději vyvoleným.</L>
 <SL>EZ 195,3.4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 7,31-37</SL></Ev>
 <Ep><SL>Skutky 9,1-20</SL></Ep>
 <Pr><SL>Lukáš 13,10-17</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 29,17-24</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 147</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="8">
 <TL>Pondělí 19. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="37" v="8"/>
 <L>Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.</L>
 <SL>Žalm 37,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="5" v="15"/>
 <L>Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.</L>
 <SL>1.Tesalonickým 5,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 9,27-34</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,22-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="8">
 <TL>Úterý 20. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="24" v="21"/>
 <L>[Abrahamův služebník] přitom [Ráchel] mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 24,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="13" v="2"/>
 <L>Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.</L>
 <SL>Skutky 13,2-3</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 3,1-12</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,27-33</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="8">
 <TL>Středa 21. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Thr" ch="3" v="41"/>
 <L>Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.</L>
 <SL>Pláč 3,41</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jc" ch="5" v="13"/>
 <L>Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!</L>
 <SL>Jakubova 5,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 4,46-54</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 8,34-9,1</SL></CR>
 <C>
 <L>1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="8">
 <TL>Čtvrtek 22. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="15" v="19"/>
 <L>Proto praví Hospodin toto: "Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě."</L>
 <L></L>
 <SL>Jeremiáš 15,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="10" v="32"/>
 <IL>Ježíš řekl učedníkům:</IL>
 <L>Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.</L>
 <SL>Matouš 10,32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 8,1-3</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 9,2-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="8">
 <TL>Pátek 23. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="94" v="18"/>
 <L>Již jsem byl řekl: Klesla noha má, ale milosrdenství tvé, ó Hospodine, zdrželo mne.</L>
 <SL>Žalm 94,18 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="12" v="9"/>
 <L>Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.</L>
 <SL>2.Korintským 12,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 12,15-21</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 9,14-29</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="8">
 <TL>Sobota 24. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Zch" ch="3" v="4"/>
 <L>Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.</L>
 <SL>Zachariáš 3,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="15" v="22"/>
 <L>Otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho … protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen."</L>
 <SL>Lukáš 15,22.24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 9,31-35</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 9,30-37</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="25" m="8" type="sunday" name="13. neděle po sv. Trojici" ord="34">
 <S b="Mt" ch="25" v="40"/>
 <L>Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.</L>
 <SL>Matouš 25,40b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="25" m="8">
 <TL>Neděle 25. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="118" v="21"/>
 <L>Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.</L>
 <SL>Žalm 118,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="2" v="3"/>
 <L>To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.</L>
 <SL>1.Timoteovi 2,3-4</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Odpusť, že jsem nevyslech bratra,</L>
 <L>který se mne na radu ptal.</L>
 <L>Odpusť, že jsem se díval spatra</L>
 <L>na toho, který klopýtal.</L>
 <L>-</L>
 <L>Odpusť, že nad svou hněvivostí</L>
 <L>nechal jsem slunce zapadnout.</L>
 <L>Odpusť, že jsem dnes bez milosti</L>
 <L>slepého nechal upadnout.</L>
 <SL>EZ 330,2.3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 10,25-37</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Janova 4,7-12</SL></Ep>
 <Pr><SL>3.Mojžíšova 19,1-18.33-34</SL></Pr>
 <AT><SL>3.Mojžíšova 19,1-18.33-34</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 120</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="8">
 <TL>Pondělí 26. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="56" v="14"/>
 <L>Nebo jsi vytrhl ze smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem ve světle živých.</L>
 <SL>Žalm 56,14 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="5" v="41"/>
 <L>Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!" Tu děvče hned vstalo a chodilo.</L>
 <SL>Marek 5,41-42</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 6,1-4</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 9,38-41</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="8">
 <TL>Úterý 27. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="19" v="9"/>
 <L>Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci.</L>
 <SL>Žalm 19,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="11" v="28"/>
 <L>Ale [Ježíš] řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je."</L>
 <SL>Lukáš 11,28</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Amos 5,4-15</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 9,42-50</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="8">
 <TL>Středa 28. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Chr" ch="22" v="19"/>
 <L>Nyní tedy vydejte se srdcem svým a duší svou k hledání Hospodina Boha svého.</L>
 <SL>1.Paralipomenon 22,19 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="45"/>
 <L>Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta."</L>
 <SL>Jan 1,45</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 24,17-22</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="8">
 <TL>Čtvrtek 29. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="38" v="41"/>
 <L>Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?</L>
 <SL>Jób 38,41</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="3" v="7"/>
 <L>A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.</L>
 <SL>1.Korintským 3,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 8,10-17</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,13-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="8">
 <TL>Pátek 30. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="33" v="11"/>
 <L>Záměry Hospodinovy platí věčně.</L>
 <SL>Žalm 33,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="1" v="11"/>
 <L>V Kristu jsme se také stali dědici, jak nám bylo předem určeno podle úmyslu toho, jenž všecko působí podle rady své vůle.</L>
 <SL>Efezským 1,11 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jakubova 2,5-13</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,17-27</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="31" m="8">
 <TL>Sobota 31. srpna 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ml" ch="3" v="17"/>
 <L>Ti budou, praví Hospodin zástupů … mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.</L>
 <SL>Malachiáš 3,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="5" v="9"/>
 <IL>Ježíš učil:</IL>
 <L>Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.</L>
 <SL>Matouš 5,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Judova 1.2.20-25</SL></SR>
 <CR><SL>Marek 10,28-31</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="9">
 <TL>ZÁŘÍ</TL>
 <S b="Jr" ch="23" v="23"/>
 <L>Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem?</L>
 <SL>Jeremiáš 23,23</SL>
</MONTH>

<DAY d="1" m="9" type="sunday" name="14. neděle po sv. Trojici" ord="35">
 <S b="Ps" ch="103" v="2"/>
 <L>Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!</L>
 <SL>Žalm 103,2</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="1" m="9">
 <TL>Neděle 1. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="90" v="1"/>
 <L>Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.</L>
 <SL>Žalm 90,1-2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mc" ch="11" v="22"/>
 <L>Ježíš [učedníkům] odpověděl: "Mějte víru v Boha!"</L>
 <SL>Marek 11,22</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Nuž dobrořečte Pánu, zástupové,</L>
 <L>vy služebníci smlouvy jeho nové,</L>
 <L>kdo vůli jeho věrně činíte.</L>
 <L>Vy, skutky jeho, dobrořečte jemu</L>
 <L>a vzdejte chválu Panovníku svému.</L>
 <L>Má duše vzdej mu chvály hlasité.</L>
 <SL>EZ 124,10</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 17,11-19</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 8,14-17</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 8,14-17</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 28,10-22</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 146</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="9">
 <TL>Pondělí 2. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="147" v="3"/>
 <L>[Hospodin] uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.</L>
 <SL>Žalm 147,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="2" v="25"/>
 <L>Jeho rány vás uzdravily.</L>
 <SL>1.Petrova 2,25</SL>
 </NT>
 <SR><SL>5.Mojžíšova 26,1-11</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 1,1-10|1.Makabejská 1,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="9">
 <TL>Úterý 3. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="139" v="5"/>
 <L>Obstoupil jsi mne zezadu i zpředu a dlaň svou jsi položil na mne.</L>
 <SL>Žalm 139,5 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="17" v="27"/>
 <L>Bůh … přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.</L>
 <SL>Skutky 17,27-28</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Galatským 5,22-26</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 1,11-19|1.Makabejská 1,16-28</SL></CR>
 <C>
 <L>1624 J. A. Komenský se žení s Marií Dorotou Cyrillovou</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="9">
 <TL>Středa 4. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="19" v="5"/>
 <L>Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.</L>
 <SL>1.Královská 19,5.8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="6" v="31"/>
 <L>Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?</L>
 <SL>Matouš 6,31</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Filemonovi 1-16</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 2,1-13|1.Makabejská 1,29-40</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="9">
 <TL>Čtvrtek 5. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="28" v="9"/>
 <L>Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!</L>
 <SL>Žalm 28,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="9" v="36"/>
 <L>Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.</L>
 <SL>Matouš 9,36</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Paralipomenon 29,9-18</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 3,1-10|1.Makabejská 1,41-64</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="6" m="9" type="week" name="Ekumenický den stvoření ">
</DAY>

<LOSUNG d="6" m="9">
 <TL>Pátek 6. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dn" ch="9" v="18"/>
 <L>Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.</L>
 <SL>Daniel 9,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="2" v="8"/>
 <L>Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.</L>
 <SL>Efezským 2,8-9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 13,31-35</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 3,21-4,4|1.Makabejská 2,1-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="9">
 <TL>Sobota 7. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Rg" ch="3" v="5"/>
 <L>Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." Šalomoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem."</L>
 <SL>1.Královská 3,5.9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="4" v="8"/>
 <L>Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane."</L>
 <SL>Matouš 4,8-10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Tesalonickým 2,13-17</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 6,9-26|1.Makabejská 2,15-28</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="8" m="9" type="sunday" name="15. neděle po sv. Trojici" ord="36">
 <S b="1P" ch="5" v="7"/>
 <L>Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.</L>
 <SL>1.Petrova 5,7</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="8" m="9">
 <TL>Neděle 8. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="66"/>
 <L>Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím.</L>
 <SL>Žalm 119,66</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2T" ch="2" v="23"/>
 <IL>Pavel píše Timoteovi:</IL>
 <L>Nepouštěj se do hloupých sporů … víš, že vedou jen k hádkám.</L>
 <SL>2.Timoteovi 2,23</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Slož všechno, co tě tíží</L>
 <L>a co tě skličuje,</L>
 <L>Bůh, k němuž srdce vzhlíží,</L>
 <L>se jistě smiluje.</L>
 <L>Jen vyčkej onu chvíli,</L>
 <L>kdy rozední se zas,</L>
 <L>pak poznáš pramen síly</L>
 <L>a naplní tě jas.</L>
 <SL>EZ 701,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 6,25-34</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Petrova 5,5b-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 6,25-34</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 2,4-25</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 127</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="9">
 <TL>Pondělí 9. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="40" v="5"/>
 <L>Blahoslavený ten člověk, který skládá v Hospodinu svou naději.</L>
 <SL>Žalm 40,5 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="41"/>
 <L>Ondřej vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli jsme Mesiáše."</L>
 <SL>Jan 1,41</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Filipským 4,8-14</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 7,1-15|1.Makabejská 2,29-41</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="9">
 <TL>Úterý 10. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="111" v="1"/>
 <L>Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.</L>
 <SL>Žalm 111,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="19" v="5"/>
 <L>Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.</L>
 <SL>Zjevení 19,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Timoteovi 6,6-11</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 7,16-28|1.Makabejská 2,42-48</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="9">
 <TL>Středa 11. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="51" v="12"/>
 <L>Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.</L>
 <SL>Žalm 51,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="1" v="5"/>
 <L>Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.</L>
 <SL>1.Timoteovi 1,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Kazatel 4,4-12</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 9,22-23|1.Makabejská 2,49-70</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="9">
 <TL>Čtvrtek 12. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="82" v="3"/>
 <L>Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.</L>
 <SL>Žalm 82,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1Th" ch="3" v="12"/>
 <L>Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem.</L>
 <SL>1.Tesalonickým 3,12</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 10,38-42</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 12,1-6|1.Makabejská 3,1-26</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="9">
 <TL>Pátek 13. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="17" v="7"/>
 <L>Projev svou zázračnou milosrdnost, ty spáso těch, jimž třeba ochrany před povstalci proti tvé pravici.</L>
 <SL>Žalm 17,7 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="4" v="14"/>
 <L>Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.</L>
 <SL>1.Petrova 4,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 7,17-24</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 13,1-11|1.Makabejská 3,27-41</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="9">
 <TL>Sobota 14. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="94" v="19"/>
 <L>Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.</L>
 <SL>Žalm 94,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="22" v="42"/>
 <IL>Ježíš se modlil:</IL>
 <L>"Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.</L>
 <SL>Lukáš 22,42-43</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 12,41-44</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 14,1-16|1.Makabejská 3,42-60</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="15" m="9" type="sunday" name="16. neděle po sv. Trojici" ord="37">
 <S b="2T" ch="1" v="10"/>
 <L>[Ježíš Kristus] zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.</L>
 <SL>2.Timoteovi 1,10b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="15" m="9">
 <TL>Neděle 15. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="6" v="11"/>
 <L>Až … budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 6,11-12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="6" v="32"/>
 <L>Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.</L>
 <SL>Jan 6,32</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>I náms k dobrému z mrtvých vstal,</L>
 <L>náš Pane Ježíši,</L>
 <L>proto, bys svou spravednost dal</L>
 <L>každé věrné duši</L>
 <L>a nás ze sna smrti vzkřísil,</L>
 <L>k slávě nebeské povýšil</L>
 <L>a smutné potěšil.</L>
 <SL>EZ 546,5</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 11,17-45</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Timoteovi 1,7-10</SL></Ep>
 <Pr><SL>Žalm 16,1-11</SL></Pr>
 <AT><SL>Pláč 3,22-26.31-32</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 68,20-36</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="9">
 <TL>Pondělí 16. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="50" v="7"/>
 <L>Panovník Hospodin je moje pomoc, proto … nebudu zahanben.</L>
 <SL>Izaiáš 50,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="14" v="30"/>
 <L>Když [Petr] viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"</L>
 <SL>Matouš 14,30</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 6,19-23</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 15,10-21|1.Makabejská 4,1-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="9">
 <TL>Úterý 17. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="65" v="12"/>
 <L>Ty svou dobrotou celý rok korunuješ.</L>
 <SL>Žalm 65,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="14" v="17"/>
 <L>Neboť činil dobro, dával vám s nebe deště a úrodné časy, sytil vás pokrmem a srdce vaše radostí.</L>
 <SL>Skutky 14,17 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 38,9-20</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 16,1-13|1.Makabejská 4,26-35</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="9">
 <TL>Středa 18. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Nu" ch="24" v="17"/>
 <L>Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.</L>
 <SL>4.Mojžíšova 24,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="22" v="16"/>
 <L>Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám vydal o tom svědectví pro církve. Já jsem kořen a potomek Davidův, zářivá hvězda jitřní.</L>
 <SL>Zjevení 22,16 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 5,21-24.35-43</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 18,1-12|1.Makabejská 4,36-51</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="9">
 <TL>Čtvrtek 19. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="143" v="2"/>
 <L>Hospodine … nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.</L>
 <SL>Žalm 143,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="7" v="48"/>
 <L>[Ježíš] řekl ženě: Jsou ti odpuštěny hříchy … Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!</L>
 <SL>Lukáš 7,48.50</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Filipským 1,18b-26</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 19,1-13|1.Makabejská 4,52-61</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="9">
 <TL>Pátek 20. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="9" v="8"/>
 <L>On sám nebesa prostírá a kráčí po vlnách mořských. On stvořil všechna souhvězdí, jako je Velký vůz a Orion a Plejády i hvězdy na jihu skryté.</L>
 <SL>Jób 9,8-9 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="8" v="6"/>
 <L>Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.</L>
 <SL>1.Korintským 8,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 2,8-11</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 20,7-18|Judit 1,1-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="9">
 <TL>Sobota 21. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="15" v="13"/>
 <L>Radostné srdce rozradostní tvář, srdce stísněné však ducha podlamuje.</L>
 <SL>Přísloví 15,13 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="8" v="39"/>
 <L>Dvořan … se radoval a jel dál svou cestou.</L>
 <SL>Skutky 8,39</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 4,18-25</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 21,1-14|Judit 2,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="22" m="9" type="sunday" name="17. neděle po sv. Trojici" ord="38">
 <S b="1J" ch="5" v="4"/>
 <L>To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.</L>
 <SL>1.Janova 5,4c</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="22" m="9">
 <TL>Neděle 22. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Mch" ch="5" v="4"/>
 <L>A on sám bude pokoj.</L>
 <SL>Micheáš 5,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1P" ch="3" v="9"/>
 <L>Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.</L>
 <SL>1.Petrova 3,9</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Bůh je můj hrad a já smím brát</L>
 <L>z jeho slov povzbuzení.</L>
 <L>Před tváří tvou jdu cestou svou</L>
 <L>ve víře bez vidění.</L>
 <L>-</L>
 <L>Slovo pravdy tvé ať navždy</L>
 <L>mi dává, Bože, sílu,</L>
 <L>ať v úzkosti, v pochybnosti</L>
 <L>neztratím svoji víru.</L>
 <SL>EZ 311,1.2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 15,21-28</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 10,9-18</SL></Ep>
 <Pr><SL>Galatským 3,26-29</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 49,1-6</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 138</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="9">
 <TL>Pondělí 23. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="98" v="2"/>
 <L>V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.</L>
 <SL>Žalm 98,2 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="5" v="6"/>
 <L>Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.</L>
 <SL>Matouš 5,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 11,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 23,1-8|Judit 2,14-28</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="9">
 <TL>Úterý 24. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="61" v="11"/>
 <L>Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.</L>
 <SL>Izaiáš 61,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="13" v="18"/>
 <L>Boží království … je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.</L>
 <SL>Lukáš 13,18-19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 15,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 23,16-29|Judit 3,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="9">
 <TL>Středa 25. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="32" v="27"/>
 <L>Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?</L>
 <SL>Jeremiáš 32,27</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="28" v="17"/>
 <L>Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."</L>
 <SL>Matouš 28,17-18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 7,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 26,1-19|Judit 4,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="9">
 <TL>Čtvrtek 26. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="40" v="9"/>
 <L>Činit tvou vůli, Bože můj, mne plní radostí a zákon tvůj v srdci svém nosím.</L>
 <SL>Žalm 40,9 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="22" v="37"/>
 <L>[Ježíš] [zákoníkovi] řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe."</L>
 <SL>Matouš 22,37-39</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 5,34-42</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 28,1-17|Judit 5,1-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="9">
 <TL>Pátek 27. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="65" v="18"/>
 <L>Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím.</L>
 <SL>Izaiáš 65,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="4" v="4"/>
 <L>Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.</L>
 <SL>1.Timoteovi 4,4-5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 12,1-3</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 29,1-14|Judit 5,22-6,9</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="9">
 <TL>Sobota 28. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="19" v="15"/>
 <L>Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!</L>
 <SL>Žalm 19,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="19"/>
 <L>Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.</L>
 <SL>Lukáš 2,19 ČLP</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 14,22-33</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 31,1-14|Judit 6,10-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="29" m="9" type="sunday" name="18. neděle po sv. Trojici" ord="39">
 <S b="1J" ch="4" v="21"/>
 <L>A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.</L>
 <SL>1.Janova 4,21</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="29" m="9">
 <TL>Neděle 29. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="19" v="34"/>
 <L>Budeš [hosta] milovat jako sebe samého.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 19,34</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Kol" ch="3" v="11"/>
 <L>Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.</L>
 <SL>Koloským 3,11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Kdo o Bohu jen vypráví</L>
 <L>a nesplácí mu dluh,</L>
 <L>ten o tajemství sotva ví,</L>
 <L>že v bližních je skryt Bůh.</L>
 <L>-</L>
 <L>Proto přemýšlej, proto díky vzdej</L>
 <L>a všem lidem pomoz rád.</L>
 <L>Zkus jednou vážně víru brát,</L>
 <L>člověkem se stát.</L>
 <SL>Svítá 273,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 10,17-27</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 5,15-20</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Petrova 4,7-11</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 20,1-17</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 142</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="9">
 <TL>Pondělí 30. září 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Sm" ch="2" v="26"/>
 <L>Abnér zavolal na Jóaba: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?"</L>
 <SL>2.Samuelova 2,26</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="26" v="52"/>
 <L>Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou."</L>
 <SL>Matouš 26,52</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 16,6b-14</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 31,27-34|Judit 7,1-15 (1-10)</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="10">
 <TL>ŘÍJEN</TL>
 <S b="Thr" ch="3" v="22"/>
 <L>Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávají zajisté slitování jeho, ale nová jsou každého jitra. Převeliká jest pravda tvá.</L>
 <SL>Pláč 3,22-23 K</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="10">
 <TL>Úterý 1. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="18" v="50"/>
 <L>Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit, opěvovat chci tvoje jméno.</L>
 <SL>Žalm 18,50 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ap" ch="15" v="4"/>
 <L>Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý.</L>
 <SL>Zjevení 15,4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jozue 5,13-15</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 36,1-19|Judit 7,16-32</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="10">
 <TL>Středa 2. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="49" v="10"/>
 <L>Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod.</L>
 <SL>Izaiáš 49,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="4" v="15"/>
 <L>Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu."</L>
 <SL>Jan 4,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 18,10-14</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 36,20-32|Judit 8,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="10">
 <TL>Čtvrtek 3. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="44" v="26"/>
 <L>Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: "Budeš osídlen!" a judským městům: "Budete zbudována!"</L>
 <SL>Izaiáš 44,26</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2P" ch="1" v="19"/>
 <L>Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.</L>
 <SL>2.Petrova 1,19</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 12,1-11</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 37,1-21|Judit 8,11-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="10">
 <TL>Pátek 4. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="82"/>
 <L>Mé oči s bolestí vyhlížejí slovo tvé. Kdy už, říkají, přijdeš, abys mne potěšil?</L>
 <SL>Žalm 119,82 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="4" v="16"/>
 <L>Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.</L>
 <SL>Židům 4,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 27,16-25</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 38,1-13|Judit 8,25-36</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="10">
 <TL>Sobota 5. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="14" v="21"/>
 <L>Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy.</L>
 <SL>Jeremiáš 14,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="11" v="2"/>
 <L>Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.</L>
 <SL>Římanům 11,2</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 22,6-10</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 38,14-28|Judit 9,1-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="6" m="10" type="sunday" name="18. neděle po sv. Trojici" meaning="Den díkůvzdání za úrodu" ord="40">
 <S b="Ps" ch="145" v="15"/>
 <L>Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.</L>
 <SL>Žalm 145,15</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="6" m="10">
 <TL>Neděle 6. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="40" v="15"/>
 <L>Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách.</L>
 <SL>Izaiáš 40,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="3" v="29"/>
 <L>Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!</L>
 <SL>Římanům 3,29</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Chvaliž Hospodina,</L>
 <L>jenž tobě věrně žehnává,</L>
 <L>jenž z nebe vláhu svou</L>
 <L>hojnou i chléb tobě přává.</L>
 <L>Pamatuj jen,</L>
 <L>jak v pravdě mocný je ten,</L>
 <L>u něhož láska je pravá.</L>
 <SL>EZ 288,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 8,1-9</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Korintským 9,6-15</SL></Ep>
 <Pr><SL>1.Timoteovi 4,4-5</SL></Pr>
 <AT><SL>5.Mojžíšova 8,7-18</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 65</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="10">
 <TL>Pondělí 7. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="14" v="7"/>
 <L>Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se pro jméno své. </L>
 <SL>Jeremiáš 14,7 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="6" v="14"/>
 <L>Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.</L>
 <SL>Matouš 6,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 15,22-27</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 39,1-18|Judit 10,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="10">
 <TL>Úterý 8. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jos" ch="24" v="14"/>
 <L>Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva … a služte Hospodinu.</L>
 <SL>Jozue 24,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="4" v="8"/>
 <L>Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?</L>
 <SL>Galatským 4,8-9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 5,12-16</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 40,1-16|Judit 10,11-11,4</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="10">
 <TL>Středa 9. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="73"/>
 <L>Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním.</L>
 <SL>Žalm 119,73</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2Th" ch="2" v="15"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Nuže tedy, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali.</L>
 <SL>2.Tesalonickým 2,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 9,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 41,1-18|Judit 11,5-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="10">
 <TL>Čtvrtek 10. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="37" v="11"/>
 <L>Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide.</L>
 <SL>Ezechiel 37,11b-12a</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="15" v="42"/>
 <L>Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní.</L>
 <SL>1.Korintským 15,42.44</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 17,14-17</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 42,1-22|Judit 11,16-12,4</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="10">
 <TL>Pátek 11. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="130" v="4"/>
 <L>Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.</L>
 <SL>Žalm 130,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="23" v="34"/>
 <L>Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."</L>
 <SL>Lukáš 23,34</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 8,14-17</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 43,1-13|Judit 12,5-14</SL></CR>
 <C>
 <L>1424 Zemřel Jan Žižka z Trocnova</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="10">
 <TL>Sobota 12. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Lv" ch="10" v="3"/>
 <L>Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu.</L>
 <SL>3.Mojžíšova 10,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="5" v="1"/>
 <L>Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.</L>
 <SL>Římanům 5,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 13,10-17</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 44,1-14|Judit 12,15-13,10</SL></CR>
 <C>
 <L>1624 Vypovězení nekatolických kněží z Moravy</L>
 </C>
</LOSUNG>

<DAY d="13" m="10" type="sunday" name="20. neděle po sv. Trojici" ord="41">
 <S b="Mch" ch="6" v="8"/>
 <L>Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.</L>
 <SL>Micheáš 6,8</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="13" m="10">
 <TL>Neděle 13. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="50" v="20"/>
 <IL>Josef řekl svým bratřím:</IL>
 <L>Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 50,20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="28"/>
 <L>Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.</L>
 <SL>Lukáš 6,28</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Učiň mne, Pane, nástrojem,</L>
 <L>ať zářím, ať zářím tvým pokojem.</L>
 <L>Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,</L>
 <L>kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,</L>
 <L>ať víru rozsévám do pochybností,</L>
 <L>ať učím sklíčené budovat mosty.</L>
 <SL>EZ 399,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Marek 10,2-12</SL></Ev>
 <Ep><SL>2.Korintským 3,3-9</SL></Ep>
 <Pr><SL>2.Korintským 3,3-9</SL></Pr>
 <AT><SL>1.Mojžíšova 8,18-22; 9,12-17</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 106,1-23</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="10">
 <TL>Pondělí 14. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="150" v="6"/>
 <L>Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.</L>
 <SL>Žalm 150,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jd" ch="1" v="25"/>
 <L>Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky.</L>
 <SL>Judova 1,25</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Tesalonickým 3,6-13</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 44,15-30|Judit 13,11-20</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="10">
 <TL>Úterý 15. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Neh" ch="2" v="20"/>
 <L>Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My, jeho služebníci, dali jsme se do stavby.</L>
 <SL>Nehemiáš 2,20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2Th" ch="2" v="16"/>
 <L>Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.</L>
 <SL>2.Tesalonickým 2,16-17</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Římanům 13,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Jeremiáš 45,1-5|Judit 14,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="10">
 <TL>Středa 16. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="15" v="17"/>
 <L>Lepší je jíst jenom zeleninu tam, kde láska je, než pečeně z vola krmného, kde je nenávist.</L>
 <SL>Přísloví 15,17 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="21" v="2"/>
 <L>Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak [do chrámové pokladnice] hodila dvě drobné mince, a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa."</L>
 <SL>Lukáš 21,2-4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Efezským 5,25-32</SL></SR>
 <CR><SL>Pláč 1,1-11.17-22|Judit 14,11-15,3</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="10">
 <TL>Čtvrtek 17. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="4" v="31"/>
 <L>Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 4,31</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="5" v="14"/>
 <L>Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.</L>
 <SL>1.Janova 5,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 14,26-33</SL></SR>
 <CR><SL>Pláč 3,1-33|Judit 15,4-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="10">
 <TL>Pátek 18. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="53" v="3"/>
 <L>Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí.</L>
 <SL>Izaiáš 53,3 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="18" v="32"/>
 <L>Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane.</L>
 <SL>Lukáš 18,32-33</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 18,28-32</SL></SR>
 <CR><SL>Pláč 3,34-66|Judit 16,1-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="10">
 <TL>Sobota 19. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="71" v="18"/>
 <L>Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.</L>
 <SL>Žalm 71,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="36"/>
 <L>Žila tu i prorokyně Anna … byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.</L>
 <SL>Lukáš 2,36.37-38</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Přísloví 3,1-8</SL></SR>
 <CR><SL>Pláč 5,1-22|Judit 16,18-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="20" m="10" type="sunday" name="21. neděle po sv. Trojici" ord="42">
 <S b="R" ch="12" v="21"/>
 <L>Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.</L>
 <SL>Římanům 12,21</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="20" m="10">
 <TL>Neděle 20. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="1" v="9"/>
 <L>Pak mi Hospodin řekl: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.</L>
 <SL>Jeremiáš 1,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="2" v="3"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.</L>
 <SL>1.Korintským 2,3-5</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Tobě, Bože, děkujeme</L>
 <L>a slovo tvé milujeme.</L>
 <L>Ó račiž mu průchod dáti,</L>
 <L>svým sluhům v ústa vkládati</L>
 <L>a z tvého slova kázání</L>
 <L>nám všem dej své požehnání.</L>
 <SL>EZ 305,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 5,38-48</SL></Ev>
 <Ep><SL>Efezským 6,10-17</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 5,38-48</SL></Pr>
 <AT><SL>Jeremiáš 29,1-14</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 106,24-48</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="10">
 <TL>Pondělí 21. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="21"/>
 <L>Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.</L>
 <SL>Izaiáš 43,21</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="3" v="6"/>
 <L>Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.</L>
 <SL>Židům 3,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Samuelova 19,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 1,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="10">
 <TL>Úterý 22. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="43" v="10"/>
 <L>Vy svědkové moji jste, praví Hospodin.</L>
 <SL>Izaiáš 43,10 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="1" v="8"/>
 <IL>Ježíš řekl učedníkům:</IL>
 <L>Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.</L>
 <SL>Skutky 1,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 10,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 1,12-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="10">
 <TL>Středa 23. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="71" v="9"/>
 <L>Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.</L>
 <SL>Žalm 71,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="21" v="18"/>
 <IL>Ježíš řekl Petrovi:</IL>
 <L>Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše.</L>
 <SL>Jan 21,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Tesalonickým 5,9-15</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 2,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="24" m="10">
 <TL>Čtvrtek 24. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="36" v="10"/>
 <L>U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.</L>
 <SL>Žalm 36,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="1" v="4"/>
 <L>V něm byl život a život byl světlo lidí.</L>
 <SL>Jan 1,4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 6,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 2,12-17</SL></CR>
 <C>
 <L>1624 Zemřel Abraham Scultetus</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="10">
 <TL>Pátek 25. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="4" v="13"/>
 <L>Pevně se učení drž, nikdy se od něho nevzdaluj, dodržuj příkazy jeho, neb ono je život tvůj.</L>
 <SL>Přísloví 4,13 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2T" ch="3" v="14"/>
 <L>Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.</L>
 <SL>2.Timoteovi 3,14-15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 22,49-53</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 3,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="10">
 <TL>Sobota 26. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="23" v="1"/>
 <L>Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.</L>
 <SL>Žalm 23,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="10" v="11"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.</L>
 <SL>Jan 10,11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Timoteovi 2,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 3,12-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="27" m="10" type="sunday" name="22. neděle po sv. Trojici" ord="43">
 <S b="Ps" ch="130" v="4"/>
 <L>Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.</L>
 <SL>Žalm 130,4</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="27" m="10">
 <TL>Neděle 27. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="6" v="4"/>
 <L>Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 6,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="12" v="6"/>
 <L>Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.</L>
 <SL>1.Korintským 12,6</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pomáhej, Duchu lásky,</L>
 <L>odpouštět a jít vstříc,</L>
 <L>pomáhej, Duchu pravdy,</L>
 <L>poznávat stále víc,</L>
 <L>že je Kristus jeden, nerozdělen,</L>
 <L>že je hlavou církve a my tělem.</L>
 <SL>EZ 769,2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 18,21-35</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 7,14-25a</SL></Ep>
 <Pr><SL>Micheáš 6,1-8</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 44,21-23</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 143</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="10">
 <TL>Pondělí 28. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="16" v="10"/>
 <L>Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí.</L>
 <SL>Žalm 16,10 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="11" v="25"/>
 <L>Ježíš [Martě] řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"</L>
 <SL>Jan 11,25-26</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Mojžíšova 32,15-24</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 4,1-6</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="10">
 <TL>Úterý 29. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="2" v="6"/>
 <L>Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.</L>
 <SL>Přísloví 2,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="11" v="25"/>
 <L>V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým."</L>
 <SL>Matouš 11,25</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jonáš 1,1-2,1</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 4,7-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="10">
 <TL>Středa 30. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="28" v="12"/>
 <L>Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 28,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="15" v="58"/>
 <L>A tak, moji milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.</L>
 <SL>1.Korintským 15,58</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jonáš 3,10-4,11</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 5,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="31" m="10" type="holiday" name="Den reformace ">
 <S b="1K" ch="3" v="11"/>
 <L>Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.</L>
 <SL>1.Korintským 3,11</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="31" m="10">
 <TL>Čtvrtek 31. října 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="20" v="8"/>
 <L>Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.</L>
 <SL>Žalm 20,8</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Act" ch="4" v="12"/>
 <L>V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.</L>
 <SL>Skutky 4,12</SL>
 </NT>
 <Ev><SL>Matouš 5,1-12</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 3,21-28</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 3,21-28</SL></Pr>
 <AT><SL>5.Mojžíšova 6,4-9</SL></AT>
 <Bl><SL>2.Korintským 5,11-15</SL></Bl>
</LOSUNG>

<MONTH m="11">
 <TL>LISTOPAD</TL>
 <S b="2P" ch="3" v="13"/>
 <L>Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.</L>
 <SL>2.Petrova 3,13</SL>
</MONTH>

<LOSUNG d="1" m="11">
 <TL>Pátek 1. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hos" ch="14" v="5"/>
 <L>Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji.</L>
 <SL>Ozeáš 14,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="6" v="13"/>
 <L>A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.</L>
 <SL>Matouš 6,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 12,32-37</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 5,16-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="11">
 <TL>Sobota 2. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="26" v="23"/>
 <L>Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost.</L>
 <SL>1.Samuelova 26,23</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="4" v="5"/>
 <L>Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.</L>
 <SL>1.Korintským 4,5</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 3,14-22</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 6,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="3" m="11" type="sunday" name="23. neděle po sv. Trojici" ord="44">
 <S b="1T" ch="6" v="15"/>
 <L>Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný. Jemu patří čest a věčná moc.</L>
 <SL>1.Timoteovi 6,15b.16a.c</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="3" m="11">
 <TL>Neděle 3. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="62" v="11"/>
 <L>Ke jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.</L>
 <SL>Žalm 62,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="6" v="18"/>
 <L>[Bohatí] ať konají dobro, obohacují se dobrými skutky a rádi štědře rozdávají.</L>
 <SL>1.Timoteovi 6,18 ČLP</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ze tvých jistot leckteré</L>
 <L>prachsprostý mol sežere</L>
 <L>a co ten brouk nestráví,</L>
 <L>voprejská a zrezaví.</L>
 <L>-</L>
 <L>Víc, než oko spatřit smí,</L>
 <L>víc, než slovo vypoví,</L>
 <L>víc, než srdce toužit zná,</L>
 <L>Bůh ti dá, Bůh ti dá, Bůh ti dá.</L>
 <SL>Svítá 368,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 22,15-22</SL></Ev>
 <Ep><SL>Filipským 3,17-21</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 13,1-7</SL></Pr>
 <AT><SL>2.Mojžíšova 1,8-20</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 125</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="11">
 <TL>Pondělí 4. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Mch" ch="1" v="2"/>
 <L>Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem!</L>
 <SL>Micheáš 1,2</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="6" v="7"/>
 <L>Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.</L>
 <SL>Galatským 6,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Královská 18,17-27.36-39</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 6,11-7,1</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="11">
 <TL>Úterý 5. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="11" v="19"/>
 <L>Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich.</L>
 <SL>Ezechiel 11,19-20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="17" v="20"/>
 <L>Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: … Vždyť království Boží je mezi vámi!</L>
 <SL>Lukáš 17,20.21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 5,27-33</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 7,2-16</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="11">
 <TL>Středa 6. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="84" v="5"/>
 <L>Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.</L>
 <SL>Žalm 84,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="26"/>
 <L>Vždyť my nevíme, zač se máme modlit, jak náleží, ale sám Duch se nás zastává vzdechy, které se vymykají slovům.</L>
 <SL>Římanům 8,26 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Skutky 25,6-12</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 8,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="11">
 <TL>Čtvrtek 7. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Chr" ch="14" v="10"/>
 <L>Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora.</L>
 <SL>2.Paralipomenon 14,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="10" v="23"/>
 <L>Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.</L>
 <SL>Židům 10,23</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 3,16-23</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 8,16-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="8" m="11">
 <TL>Pátek 8. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="63" v="1"/>
 <L>Já to jsem, hlásám spravedlnost a dobývám hojnou spásu.</L>
 <SL>Izaiáš 63,1 ČLP</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="20" v="15"/>
 <L>Snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední.</L>
 <SL>Matouš 20,15-16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Marek 6,45-52</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 9,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="11">
 <TL>Sobota 9. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="103" v="22"/>
 <L>Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!</L>
 <SL>Žalm 103,22</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="1" v="5"/>
 <L>V lásce nás předem určil k tomu, abychom se mu v Ježíši Kristu stali syny, podle rozhodnutí jeho vůle, k chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu.</L>
 <SL>Efezským 1,5-6 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 2,11-17</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 10,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="10" m="11" type="week" name="Ekumenická dekáda míru ">
</DAY>

<DAY d="10" m="11" type="sunday" name="24. neděle po sv. Trojici" ord="45">
 <S b="Mt" ch="5" v="9"/>
 <L>Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.</L>
 <SL>Matouš 5,9</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="10" m="11">
 <TL>Neděle 10. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="61" v="10"/>
 <L>Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti.</L>
 <SL>Izaiáš 61,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="5" v="9"/>
 <L>Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.</L>
 <SL>Efezským 5,9</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pokoj svůj vám zůstavuji,</L>
 <L>ne jak vám jej svět dává.</L>
 <L>Proč se vám srdce strachují?</L>
 <L>Děl jsem vám slova pravá:</L>
 <L>Jdu a uzase přijdu k vám,</L>
 <L>co jsem slíbil, to vám dám.</L>
 <L>Nebojte se v mém pokoji,</L>
 <L>já jsem váš a vy jste moji.</L>
 <SL>EZ 575,4</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 17,20-30</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 8,18-25</SL></Ep>
 <Pr><SL>Micheáš 4,1-7</SL></Pr>
 <AT><SL>Micheáš 4,1-7</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 90</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="11">
 <TL>Pondělí 11. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Hos" ch="3" v="5"/>
 <L>Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha … Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.</L>
 <SL>Ozeáš 3,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="7" v="8"/>
 <L>Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.</L>
 <SL>Matouš 7,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Mojžíšova 33,1-11</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 10,12-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="11">
 <TL>Úterý 12. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="30" v="15"/>
 <L>V utišení se a v doufání bude síla vaše.</L>
 <SL>Izaiáš 30,15 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="4" v="20"/>
 <L>Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.</L>
 <SL>1.Korintským 4,20</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 57,17-19</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 11,1-15</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="11">
 <TL>Středa 13. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="2" v="4"/>
 <L>Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.</L>
 <SL>1.Samuelova 2,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="12" v="10"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.</L>
 <SL>2.Korintským 12,10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zachariáš 8,11-17</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 11,16-33</SL></CR>
 <C>
 <L>1741 Ježíš Kristus ctěn všemi sbory jako Vrchní starší Jednoty bratrské.</L>
 </C>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="11">
 <TL>Čtvrtek 14. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="10" v="14"/>
 <L>Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 10,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="14"/>
 <L>Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.</L>
 <SL>Lukáš 2,14</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 9,51-56</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 12,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="15" m="11">
 <TL>Pátek 15. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="1" v="31"/>
 <L>Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 1,31</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="24" v="35"/>
 <L>Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.</L>
 <SL>Lukáš 24,35</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 18,10.11</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 12,11-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="11">
 <TL>Sobota 16. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="33" v="9"/>
 <L>Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním.</L>
 <SL>Jeremiáš 33,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="21" v="9"/>
 <L>Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"</L>
 <SL>Matouš 21,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 3,8-17</SL></SR>
 <CR><SL>2.Korintským 13,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="17" m="11" type="sunday" name="25. neděle po sv. Trojici" ord="46">
 <S b="2K" ch="5" v="10"/>
 <L>Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým.</L>
 <SL>2.Korintským 5,10a</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="17" m="11">
 <TL>Neděle 17. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="29" v="11"/>
 <L>Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.</L>
 <SL>Jeremiáš 29,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="21"/>
 <L>Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.</L>
 <SL>Římanům 8,21</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Může být, že padne vše,</L>
 <L>že i hradby přepevné</L>
 <L>podemelou divé vlny.</L>
 <L>Drž se pevně víry té:</L>
 <L>kdo jde s Bohem, nepadne,</L>
 <L>Bůh své sliby plní.</L>
 <SL>EZ 778,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 25,31-46</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 14,7-13</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 14,7-13</SL></Pr>
 <AT><SL>Jób 14,1-17</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 51</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="11">
 <TL>Pondělí 18. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="9" v="3"/>
 <L>Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.</L>
 <SL>Žalm 9,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="4" v="4"/>
 <L>Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!</L>
 <SL>Filipským 4,4</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 25,14-20</SL></SR>
 <CR><SL>2.Petrova 1,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="11">
 <TL>Úterý 19. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="124" v="7"/>
 <L>Naše duše jako pták unikla z osidel ptáčníků. Osidla se polámala a my jsme utekli.</L>
 <SL>Žalm 124,7 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="18"/>
 <L>Všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.</L>
 <SL>Lukáš 6,18</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 8,4-9</SL></SR>
 <CR><SL>2.Petrova 1,12-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="20" m="11" type="holiday" name="Den pokání a modliteb ">
 <S b="Prv" ch="14" v="34"/>
 <L>Spravedlnost národ povyšuje, hřích je však národům k hanbě.</L>
 <SL>Přísloví 14,34 F</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="20" m="11">
 <TL>Středa 20. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Joel" ch="2" v="13"/>
 <L>Hospodin … je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.</L>
 <SL>Joel 2,13</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="13" v="8"/>
 <L>On mu odpověděl: Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.</L>
 <SL>Lukáš 13,8-9</SL>
 </NT>
 <Ev><SL>Lukáš 13,1-9</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 2,1-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Lukáš 13,1-9</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 1,10-18</SL></AT>
 <Bl><SL>2.Petrova 2,1-11</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="11">
 <TL>Čtvrtek 21. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="50" v="10"/>
 <L>Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno.</L>
 <SL>Izaiáš 50,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="2" v="8"/>
 <L>Tma ustupuje a pravé světlo již svítí.</L>
 <SL>1.Janova 2,8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Tesalonickým 1,3-12</SL></SR>
 <CR><SL>2.Petrova 2,12-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="22" m="11">
 <TL>Pátek 22. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="86" v="11"/>
 <L>Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé.</L>
 <SL>Žalm 86,11 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="8" v="32"/>
 <L>Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.</L>
 <SL>Jan 8,32</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 13,17-21</SL></SR>
 <CR><SL>2.Petrova 3,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="11">
 <TL>Sobota 23. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="18" v="10"/>
 <L>Ať se u tebe nevyskytne nikdo … obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 18,10.12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="15" v="34"/>
 <L>Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!</L>
 <SL>1.Korintským 15,34</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Petrova 3,14-18</SL></SR>
 <CR><SL>2.Petrova 3,11-18</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="24" m="11" type="sunday" name="Poslední neděle církevního roku" meaning="Připomenutí posledních věcí" ord="47">
 <S b="L" ch="12" v="35"/>
 <L>Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.</L>
 <SL>Lukáš 12,35</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="24" m="11">
 <TL>Neděle 24. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Mch" ch="6" v="3"/>
 <L>Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.</L>
 <SL>Micheáš 6,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="2" v="4"/>
 <L>Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?</L>
 <SL>Římanům 2,4</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Kam v soudu den</L>
 <L>dáš, co dneska sháníš,</L>
 <L>kam v soudu den</L>
 <L>dáš, co v chůzi brání,</L>
 <L>kam v soudu den</L>
 <L>dáš svý srdce prázdný,</L>
 <L>v ten soudu den.</L>
 <SL>EZ 612,7</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 25,1-13</SL></Ev>
 <Ep><SL>Zjevení 21,1-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>Žalm 126</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 65,17-25</SL></AT>
 <Bl><SL>Izaiáš 26,7-19</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="25" m="11">
 <TL>Pondělí 25. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="2" v="17"/>
 <L>Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou.</L>
 <SL>Jeremiáš 2,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="G" ch="5" v="13"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Vy jste byli povoláni ke svobodě! Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.</L>
 <SL>Galatským 5,13</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 12,18-25</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 56,1-8</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="26" m="11">
 <TL>Úterý 26. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="45" v="15"/>
 <L>Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.</L>
 <SL>Izaiáš 45,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="E" ch="3" v="8"/>
 <L>Byla mi dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil.</L>
 <SL>Efezským 3,8-9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 35,8-10</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 56,9-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="11">
 <TL>Středa 27. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="26" v="12"/>
 <L>Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky.</L>
 <SL>Izaiáš 26,12</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="13" v="11"/>
 <L>Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.</L>
 <SL>2.Korintským 13,11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Korintským 3,9-15</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 57,1-13</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="11">
 <TL>Čtvrtek 28. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="61" v="6"/>
 <L>Vy pak budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". </L>
 <SL>Izaiáš 61,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="4" v="1"/>
 <L>Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.</L>
 <SL>1.Korintským 4,1</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 13,1-9</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 57,14-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="29" m="11">
 <TL>Pátek 29. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="14"/>
 <L>Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.</L>
 <SL>Žalm 119,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="15" v="10"/>
 <IL>Ježíš řekl učedníkům:</IL>
 <L>Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.</L>
 <SL>Jan 15,10-11</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 13,10-16</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 58,1-9a</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="11">
 <TL>Sobota 30. listopadu 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="6" v="5"/>
 <L>Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 6,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="13" v="10"/>
 <L>Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.</L>
 <SL>Římanům 13,10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 21,10-14.21-27</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 58,9b-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<MONTH m="12">
 <TL>PROSINEC</TL>
 <S b="Is" ch="60" v="1"/>
 <L>Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.</L>
 <SL>Izaiáš 60,1</SL>
</MONTH>

<DAY d="1" m="12" type="week" name="Začátek nového církevního roku ">
</DAY>

<DAY d="1" m="12" type="sunday" name="1. neděle adventní" ord="48">
 <S b="Zch" ch="9" v="9"/>
 <L>Hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu.</L>
 <SL>Zachariáš 9,9b ČLP</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="1" m="12">
 <TL>Neděle 1. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="119" v="5"/>
 <L>Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.</L>
 <SL>Žalm 119,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="3" v="2"/>
 <IL>Jan Křtitel kázal:</IL>
 <L>Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.</L>
 <SL>Matouš 3,2</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Pojď již tedy, Pane milý,</L>
 <L>pojď, na tebe čekáme,</L>
 <L>pojď nad přeslavný tvůj advent</L>
 <L>vzácnějšího nemáme.</L>
 <L>Pojď a veď nás rovnou cestou</L>
 <L>tam k Sionu věčnému,</L>
 <L>tam, kde nebes Jeruzalém,</L>
 <L>k setkání veď šťastnému.</L>
 <SL>EZ 451,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 21,1-11</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 13,8-12</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 21,1-11</SL></Pr>
 <AT><SL>Zachariáš 9,9-10</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 24</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="2" m="12">
 <TL>Pondělí 2. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="26" v="4"/>
 <L>Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.</L>
 <SL>Izaiáš 26,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="47"/>
 <IL>Ježíš říká:</IL>
 <L>Kdo slyší tato má slova a plní je, je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu.</L>
 <SL>Lukáš 6,47-48</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Petrova 1,10-13</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 59,1-15a</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="3" m="12">
 <TL>Úterý 3. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="1Sm" ch="10" v="6"/>
 <IL>Samuel řekl Saulovi:</IL>
 <L>Zmocní se tě duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení a změníš se v jiného muže.</L>
 <SL>1.Samuelova 10,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="16"/>
 <L>Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.</L>
 <SL>Římanům 8,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Židům 10,32-39</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 59,15b-21</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="4" m="12">
 <TL>Středa 4. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="48" v="18"/>
 <L>Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.</L>
 <SL>Izaiáš 48,18</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Jc" ch="3" v="18"/>
 <L>Ovoce spravedlnosti pak se rozsívá v pokoji těm, kdož působí pokoj.</L>
 <SL>Jakubova 3,18 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Koloským 1,9-14</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 60,1-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="5" m="12">
 <TL>Čtvrtek 5. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Zch" ch="8" v="19"/>
 <L>Jen milujte pravdu a pokoj!</L>
 <SL>Zachariáš 8,19</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Ph" ch="4" v="7"/>
 <L>A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.</L>
 <SL>Filipským 4,7</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Tesalonickým 5,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 60,15-22</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="6" m="12">
 <TL>Pátek 6. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="32" v="17"/>
 <L>Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.</L>
 <SL>Jeremiáš 32,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="3" v="16"/>
 <L>Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.</L>
 <SL>Jan 3,16</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Ezechiel 37,24-28</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 61,1-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="7" m="12">
 <TL>Sobota 7. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="4" v="10"/>
 <L>Hospodin pravil: Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.</L>
 <SL>1.Mojžíšova 4,10</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1T" ch="1" v="15"/>
 <L>Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě.</L>
 <SL>1.Timoteovi 1,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Filipským 1,3-11</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 62,1-12</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="8" m="12" type="sunday" name="2. neděle adventní" ord="49">
 <S b="L" ch="21" v="28"/>
 <L>Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.</L>
 <SL>Lukáš 21,28</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="8" m="12">
 <TL>Neděle 8. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="106" v="6"/>
 <L>Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli.</L>
 <SL>Žalm 106,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="3" v="28"/>
 <L>Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.</L>
 <SL>Římanům 3,28</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán,</L>
 <L>blízko je Pán, blízko je Pán,</L>
 <L>radujte se, bratři, neboť blízko je Pán,</L>
 <L>neboť blízko už je Pán.</L>
 <L>On slabým dodá sílu, že půjdou zase dál,</L>
 <L>on každou bolest ztiší a v radost změní žal.</L>
 <SL>EZ 693,3</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 21,25-33</SL></Ev>
 <Ep><SL>Jakubova 5,7-11</SL></Ep>
 <Pr><SL>Izaiáš 35,3-10</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 63,15-64,3</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 144</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="9" m="12">
 <TL>Pondělí 9. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="5" v="12"/>
 <L>Ať se všickni v tě doufající radují.</L>
 <SL>Žalm 5,12 K</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="6" v="4"/>
 <IL>Pavel píše:</IL>
 <L>Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: … máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.</L>
 <SL>2.Korintským 6,4.10</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 25,1-5</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 63,7-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="10" m="12">
 <TL>Úterý 10. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="60" v="20"/>
 <L>Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným.</L>
 <SL>Izaiáš 60,20</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="2K" ch="4" v="6"/>
 <L>Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.</L>
 <SL>2.Korintským 4,6</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 2,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 63,15-64,6</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="11" m="12">
 <TL>Středa 11. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="10" v="28"/>
 <L>Očekávání spravedlivých je radostné.</L>
 <SL>Přísloví 10,28</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="12" v="36"/>
 <L>Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.</L>
 <SL>Lukáš 12,36</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 5,1-10</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 64,7-11</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="12" m="12">
 <TL>Čtvrtek 12. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Job" ch="5" v="11"/>
 <L>Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy.</L>
 <SL>Jób 5,11</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1K" ch="1" v="27"/>
 <L>Co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.</L>
 <SL>1.Korintským 1,27</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 31,1-7</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 65,1-10</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="13" m="12">
 <TL>Pátek 13. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="3" v="6"/>
 <L>Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 3,6</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="17" v="7"/>
 <L>Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.</L>
 <SL>Matouš 17,7-8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Lukáš 22,66-71</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 65,17-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="14" m="12">
 <TL>Sobota 14. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="2Sm" ch="12" v="9"/>
 <L>Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?</L>
 <SL>2.Samuelova 12,9</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="7" v="24"/>
 <L>Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!</L>
 <SL>Římanům 7,24-25</SL>
 </NT>
 <SR><SL>1.Tesalonickým 4,13-18</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 66,1-4</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="15" m="12" type="sunday" name="3. neděle adventní" ord="50">
 <S b="Is" ch="40" v="3"/>
 <L>Připravte na poušti cestu … Panovník Hospodin přichází s mocí.</L>
 <SL>Izaiáš 40,3.10</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="15" m="12">
 <TL>Neděle 15. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Jr" ch="7" v="4"/>
 <L>Nespoléhejte na klamná slova: "Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův", ale napravte své cesty a své skutky.</L>
 <SL>Jeremiáš 7,4-5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="1" v="68"/>
 <L>Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.</L>
 <SL>Lukáš 1,68.74-75</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Čiňme pravé pokání</L>
 <L>a zlý život změňme,</L>
 <L>jakožto věrní sluzi</L>
 <L>tak Pána čekejme.</L>
 <L>Neb on stojí u dveří</L>
 <L>ustavičně tluka,</L>
 <L>zda by příbytek našel</L>
 <L>čistý u člověka.</L>
 <SL>EZ 463,9</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 1,67-79</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Korintským 4,1-5</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 15,4-13</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 40,1-11</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 130</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="16" m="12">
 <TL>Pondělí 16. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="71" v="3"/>
 <L>Buď ty mou pevností, do níž se mohu vždy vracet. Tys dal příkaz zachránit mne.</L>
 <SL>Žalm 71,3 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="26" v="39"/>
 <L>[Ježíš] padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."</L>
 <SL>Matouš 26,39</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 3,1-6</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 66,5-14</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="17" m="12">
 <TL>Úterý 17. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="94" v="15"/>
 <L>Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.</L>
 <SL>Žalm 94,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="18" v="7"/>
 <IL>Ježíš řekl:</IL>
 <L>Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane.</L>
 <SL>Lukáš 18,7-8</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Sofoniáš 3,14-20</SL></SR>
 <CR><SL>Izaiáš 66,15-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="18" m="12">
 <TL>Středa 18. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="15" v="1"/>
 <L>Slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."</L>
 <SL>1.Mojžíšova 15,1</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="6" v="15"/>
 <L>A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.</L>
 <SL>Židům 6,15</SL>
 </NT>
 <SR><SL>2.Korintským 1,18-22</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 1,1-17</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="19" m="12">
 <TL>Čtvrtek 19. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Gn" ch="37" v="14"/>
 <L>Izrael [Josefovi] řekl: "Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku."</L>
 <SL>1.Mojžíšova 37,14</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="H" ch="10" v="24"/>
 <L>Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.</L>
 <SL>Židům 10,24</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 11,10-13</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 1,18-25</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="20" m="12">
 <TL>Pátek 20. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Is" ch="45" v="17"/>
 <L>Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.</L>
 <SL>Izaiáš 45,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="1" v="21"/>
 <IL>Anděl řekl Josefovi:</IL>
 <L>Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.</L>
 <SL>Matouš 1,21</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jeremiáš 30,8-11a</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 1,26-38</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="21" m="12">
 <TL>Sobota 21. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="84" v="3"/>
 <L>Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu.</L>
 <SL>Žalm 84,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="1" v="43"/>
 <IL>Alžběta řekla Marii:</IL>
 <L>Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.</L>
 <SL>Lukáš 1,43-44</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Zjevení 3,7-13</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 1,39-56</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="22" m="12" type="sunday" name="4. neděle adventní" ord="51">
 <S b="Ph" ch="4" v="4"/>
 <L>Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! … Pán je blízko.</L>
 <SL>Filipským 4,4.5b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="22" m="12">
 <TL>Neděle 22. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="71" v="5"/>
 <L>Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.</L>
 <SL>Žalm 71,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="R" ch="8" v="24"/>
 <L>Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.</L>
 <SL>Římanům 8,24-25</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Všichni věrní křesťané</L>
 <L>radujme se nyní,</L>
 <L>pamatujme společně</L>
 <L>Kristova vtělení,</L>
 <L>v němž milost svrchovaná</L>
 <L>nám jest prokázána</L>
 <L>od Boha předobrého,</L>
 <L>laskavého Pána.</L>
 <SL>EZ 456,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 1,39-56</SL></Ev>
 <Ep><SL>Filipským 4,4-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>Lukáš 1,39-56</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 62,1-5</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 102</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="23" m="12">
 <TL>Pondělí 23. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="51" v="5"/>
 <L>Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.</L>
 <SL>Žalm 51,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="1" v="9"/>
 <L>Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.</L>
 <SL>1.Janova 1,9</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 7,10-14</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 1,57-66</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="24" m="12" type="holiday" name="Štědrý den ">
 <S b="L" ch="2" v="10"/>
 <L>Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.</L>
 <SL>Lukáš 2,10b.11</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="24" m="12">
 <TL>Úterý 24. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Dt" ch="16" v="17"/>
 <L>Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.</L>
 <SL>5.Mojžíšova 16,17</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="2" v="11"/>
 <L>[Mudrci] se [dítěti] klaněli a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.</L>
 <SL>Matouš 2,11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Poslouchejte, křesťané,</L>
 <L>co se jest stalo před lety dávno v Betlémě.</L>
 <L>Noviny jisté, pilně je slyšte pravené.</L>
 <L>-</L>
 <L>Narodil se Kristus Pán</L>
 <L>z chudičké Panny, jsa Pán nad Pány jeden sám.</L>
 <L>Žádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.</L>
 <SL>EZ 474,1.2</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 2,1-20</SL></Ev>
 <Ep><SL>Galatským 4,4-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>Izaiáš 9,1-6</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 9,1-6</SL></AT>
 <Bl><SL>Lukáš 1,67-80</SL></Bl>
</LOSUNG>

<DAY d="25" m="12" type="holiday" name="1. svátek vánoční ">
 <S b="J" ch="1" v="14"/>
 <L>A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.</L>
 <SL>Jan 1,14a</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="25" m="12">
 <TL>Středa 25. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ex" ch="6" v="7"/>
 <L>Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.</L>
 <SL>2.Mojžíšova 6,7</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="1J" ch="3" v="1"/>
 <L>Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.</L>
 <SL>1.Janova 3,1</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Velebme vždy s veselím</L>
 <L>Stvořitele svého,</L>
 <L>neb pro naše spasení</L>
 <L>z života čistého</L>
 <L>dítě se narodilo,</L>
 <L>proroctví se splnilo,</L>
 <L>v jeho narození.</L>
 <L>Divné to dítě bylo,</L>
 <L>nebo se tu spojilo</L>
 <L>Božství s člověčenstvím.</L>
 <SL>EZ 458,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Jan 1,1-14</SL></Ev>
 <Ep><SL>Titovi 3,4-7</SL></Ep>
 <Pr><SL>Jan 1,1-14</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 52,7-10</SL></AT>
 <Bl><SL>Lukáš 2,1-14</SL></Bl>
</LOSUNG>

<DAY d="26" m="12" type="holiday" name="2. svátek vánoční ">
</DAY>

<DAY d="26" m="12" type="holiday" name="2. svátek vánoční ">
</DAY>

<LOSUNG d="26" m="12">
 <TL>Čtvrtek 26. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ez" ch="34" v="30"/>
 <L>I poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hospodina.</L>
 <SL>Ezechiel 34,30</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="11"/>
 <L>Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.</L>
 <SL>Lukáš 2,11</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Ó ty radostný čase vánoční,</L>
 <L>požehnaný nám na věky!</L>
 <L>Svět ve tmách chodil, Kristus se zrodil.</L>
 <L>Raduj se, raduj, ó křesťane.</L>
 <SL>EZ 482,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 1,18-25</SL></Ev>
 <Ep><SL>Židům 1,1-4</SL></Ep>
 <Pr><SL>Římanům 1,1-7</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 7,10-14</SL></AT>
 <Bl><SL>Lukáš 2,15-20</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="27" m="12">
 <TL>Pátek 27. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="98" v="3"/>
 <L>Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.</L>
 <SL>Žalm 98,3</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Tt" ch="2" v="13"/>
 <L>Čekáme na splnění blažené naděje a na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Krista Ježíše.</L>
 <SL>Titovi 2,13 Ž</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Jan 21,20-24</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 2,21-24</SL></CR>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="28" m="12">
 <TL>Sobota 28. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Prv" ch="19" v="17"/>
 <L>Kdo má s chudým slitování, ten Bohu půjčuje a Bůh mu jeho dobrodiní splatí.</L>
 <SL>Přísloví 19,17 F</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="6" v="38"/>
 <L>Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.</L>
 <SL>Lukáš 6,38</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Matouš 2,13-18</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 2,25-35</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="29" m="12" type="sunday" name="1. neděle po Vánocích" ord="52">
 <S b="J" ch="1" v="14"/>
 <L>Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.</L>
 <SL>Jan 1,14b</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="29" m="12">
 <TL>Neděle 29. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="84" v="4"/>
 <L>Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!</L>
 <SL>Žalm 84,4</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="Mt" ch="8" v="20"/>
 <L>Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.</L>
 <SL>Matouš 8,20</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Jediný Synu Otce nebeského,</L>
 <L>jediné Slovo Boha všemocného,</L>
 <L>Ježíši Kriste, jediná radosti,</L>
 <L>vítej z výsosti.</L>
 <SL>EZ 505,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Lukáš 2,25-40</SL></Ev>
 <Ep><SL>1.Janova 1,1-4</SL></Ep>
 <Pr><SL>Matouš 2,13-23</SL></Pr>
 <AT><SL>Izaiáš 49,13-16</SL></AT>
 <Bl><SL>Žalm 2</SL></Bl>
</LOSUNG>

<LOSUNG d="30" m="12">
 <TL>Pondělí 30. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="147" v="5"/>
 <L>Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.</L>
 <SL>Žalm 147,5</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="L" ch="2" v="40"/>
 <L>Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.</L>
 <SL>Lukáš 2,40</SL>
 </NT>
 <SR><SL>Izaiáš 63,7-14</SL></SR>
 <CR><SL>Lukáš 2,36-40</SL></CR>
</LOSUNG>

<DAY d="31" m="12" type="holiday" name="Závěr roku ">
 <S b="Ps" ch="31" v="16"/>
 <L>Moje budoucnost je ve tvých rukou.</L>
 <SL>Žalm 31,16a</SL>
</DAY>

<LOSUNG d="31" m="12">
 <TL>Úterý 31. prosince 2024</TL>
 <OT>
 <S b="Ps" ch="48" v="15"/>
 <L>Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.</L>
 <SL>Žalm 48,15</SL>
 </OT>
 <NT>
 <S b="J" ch="14" v="6"/>
 <L>Ježíš odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život.</L>
 <SL>Jan 14,6</SL>
 </NT>
 <TT>
 <L>Hvězdo hvězd, jsi zář mých cest.</L>
 <L>Veď ty mne, Kriste, kde můj cíl.</L>
 <L>Řiď můj běh v mé pouti dnech,</L>
 <L>buď síla má, můj štít a díl.</L>
 <L>Nade mnou ty pro svou při</L>
 <L>svatou stráž svou rozprostři.</L>
 <L>Tak mé kroky dojdou z běd</L>
 <L>v město Boží naposled.</L>
 <SL>BZ 416,1</SL>
 </TT>
 <Ev><SL>Matouš 13,24-30</SL></Ev>
 <Ep><SL>Římanům 8,31b-39</SL></Ep>
 <Pr><SL>Izaiáš 51,4-6</SL></Pr>
 <AT><SL>Kazatel 3,1-15</SL></AT>
 <Bl><SL>Lukáš 2,41-52</SL></Bl>
</LOSUNG>

</LOSFILE>