Programování pro hračičky/Měniči/Lekce 6

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Hráčská společenství[editovat]

V závěru minulého kroku jsme se stali členy Bratrstva změny. Konkrétní důsledky tohoto členství si popíšeme níže. Ponejprv si však obecně vysvětlíme, co to ve hře znamená, že jsme členy nějakého společenství, resp. jaký smysl takováto společenství mají a na jakém principu fungují.

Hra by samozřejmě mohla dobře probíhat i bez nějakých společenství a vstupování do nich. Přidáním řemeslnických cechů, náboženských skupin či magických spolků se ale přidává do hry nový rozměr: všichni hráči už nemusí být jen pouhými dobrodruhy, ale mohou se sdružovat do různých skupin, přičemž ty se mohou navzájem vylučovat: když hráč vstoupí např. do válečnické gildy, už ho nemusí přijmout do náboženského spolku. Přijetím do společenství zase může hráč získat přístup k cechovnímu vybavení, k novým příkazům a vůbec k novým možnostem hry. Tím, že se některá společenství v některých hrách navzájem vylučují, se navíc podněcuje znovuhratelnost: hráč je nepřímo vyzýván, ať si založí další postavy a zkusí s nimi vstoupit do rozdílných společenství, aby poznal hru z vícero pohledů.

V Prazích se mohou hráči aktuálně stát členy dvou společenství, Cechu kovářského (kováři) a Bratrstva změny (měniči); další společenství jsou rozpracovaná. Několik hráčů, které můžete ve světech mezi Prahy potkat, patří ještě do Cechu šikovných (zloději) či do Legií (římští vojáci), ti však zatím jen pod dohledem andělů testují některé části těchto připravovaných společenství.

Představení Bratrstva změny[editovat]

Bratrstvo změny je jeden z cechů přístupných v Prazích všem hráčům. Jeho členové jsou označováni jako měniči. Pomocí měničského vybavení mohou měnit vlastnosti předmětů kolem sebe a na dálku komunikovat s dalšími členy cechu. Aktuálně jediným velmistrem cechu je Ezechiel ben Barzel, jenž sídlí v calenhadské měnírně.

Aktuálně není vstup do jiného cechu překážkou pro vstup do Bratrstva změny, ani není vstup do Bratrstva změny překážkou pro vstup do jiného cechu.

Měničské úrovně[editovat]

V Bratrstvu změny jsou celkem čtyři úrovně: učeň, tovaryš, mistr a velmistr. Nový člen společenství začíná jako učeň. Po nasbírání dostatečné zkušenosti v měnění může požádat mistra, jenž jej do cechu přijal, o povýšení na tovaryšskou úroveň. Po nasbírání dalších zkušeností jej pak může velmistr Bratrstva prohlásit za mistra. Množství nasbírané měničské zkušenosti lze zjistit pomocí zkušenost řemeslo (zku r).

Každá úroveň dává přístup k dalším měničským úkonům. Všichni měniči tak mohou vyvolat měničskou nápovědu (syllabus), používat měničské komunikační příkazy (echo a informuj) a provádět proměny na nízké úrovni (změň). Střední úroveň proměn (přeonač) je vyhrazena jen tovaryšům a vyšším stupňům, vysoká úroveň (programuj a spusť) pak jen mistrům a velmistrům.

Měničskou zkušenost lze nasbírat zejména pomocí trojice proměn (změň, přeonač, programuj/spusť), a to i nepovedených, ale drobné částky přidávají i měničské komunikační příkazy (echo a informuj).

Měničské vybavení[editovat]

Měničská dovednost[editovat]

Měničská dovednost je tím objektem, který hráčům dává přístup k měničským úkonům. Pro jejich provádění je ale u většiny z potřeba přítomnost mushle v inventáři daného hráče. Dovednost je neviditelný objekt, hráč s ním tak nemůže přímo zacházet. Na rozdíl od mushle, kterou lze ztratit, by všichni měniči po celou dobu, co jsou členy Bratrstva změny, měli mít měničskou dovednost ve svém inventáři. V některých případech se tak při rozhodování o tom, zda je daný objekt členem Bratrstva, nezkoumá přímo seznam společenství, jichž je daný objekt členem, jen se zkontroluje, zda má ve svém inventáři někde danou dovednost.

Měničskou dovednost hráč získá vstupem do Bratrstva změny a přijde o ni až výstupem z cechu, tedy po rozbití mushle. V jiných případech by o ni přijít neměl.

Mushle[editovat]

Měničská mušle, tzv. mushle[1], je měničským nástrojem, který je vyžadován pro měničské úkony. Ač tyto úkony provádí většinou objekt měničské dovednosti, viditelně hráč pracuje pouze s mushlí. Barva, kterou mushle září, je závislá na úrovni jejího majitele v cechu a ukazuje na to, jaké měničské úkony s ní lze provádět. Pro neměniče pak mushle vypadá jen jako obyčejná mořská mušle a mohou tak na ni odkazovat jen pod tímto názvem (pouze p mušli, prohlédni si mušli), zatímco měniči mohou používat oba názvy (p mushli je pro ně stejné jako p mušli).

V případě, že hráč nově vstoupil do Bratrstva nebo se mu podařilo mushli ztratit během toulek po Prazích, může ji (znovu) získat návštěvou Matice. Ta je vyžadována i pro změnu stupně mushle v případě, že byl hráč čerstvě povýšen; dokud tak neučiní (dokud nedojde k přebarvení mushle), nemůže využívat úkony dané vyšší úrovně. Rozbitím měničské mushle (rozbij mushli) hráč odejde z Bratrstva změny.

Syllabus[editovat]

Syllabus je sborníkem nápověd, které se vztahují k Bratrstvu. Aktuálně nemá fyzickou podobu, je dostupný jen přes příkaz syllabus (syll). K jednotlivým nápovědám pak lze přistoupit standardně pomocí pomoc (např. pomoc mushle).

Měničská komunikace[editovat]

Echo[editovat]

Všichni měniči, kteří se v jednu chvíli nacházejí mezi Prahy, spolu mohou komunikovat pomocí příkazu echo. Je-li zvěstuj telefonát, je echo konferenční hovor. Pro tento příkaz je potřeba mít u sebe mushli.

Na měničském komunikačním kanálu jsou hlášeny i změny úrovně členů cechu (vstup do cechu, povýšení, odchod z cechu).

Informuj[editovat]

Pomocí informuj může měnič v nouzi kontaktovat místní pobočku Bratrstva. Z místností, jež spadají pod Středozem, tak může levně předat zprávu do calenhadské měnírny, v doméně Současnost do učebny informatiky ve Waldorfském lyceu; v jiných doménách toto nefunguje, neboť tam zatím Bratrstvo změny své pobočky nemá. Pro tento příkaz není potřeba mít u sebe mushli.

Nástěnka[editovat]

Bratrstvo změny má vlastní cechovní nástěnku, na níž jsou vyvěšeny všechny předchozí příspěvky. Komunikovat přes ni tak mohou i hráči, kteří se každý připojují v jinou dobu. Nástěnka visí ve všech měnírnách a je to skutečně tatáž nástěnka, tedy co napíšete například na nástěnku na Calenhadu, je zároveň napsáno na nástěnce ve Waldorfském lyceu.

Měničské prostory[editovat]

Měnírny[editovat]

Měnírnou se nazývá místnost, v níž trvale sídlí některý z měničských mistrů. Ve hře zatím existují měnírny dvě:

 • Ta pro naši cestu důležitější se nachází na Calenhadu ve Středozemi. Calenhad je šestý majákový vrch,[2] počítáno od Minas Tirith, a leží v západním Gondoru, na jižním okraji anórienských plání. V calenhadské věži má své sídlo Ezechiel ben Barzel, velmistr Bratrstva změny.
 • Druhá měnírna se nachází v učebně informatiky ve Waldorfském lyceu, tedy v doméně Současnost. Sídlí tam pan Horák, učitel informatiky, který je shodou okolností také měničským mistrem. Protože však je doména Současnost zatím poměrně malá, nemá pan Horák hodnost velmistra, takže může sice přijímat do cechu a povyšovat na tovaryše, ale nemá pravomoc udělit hodnost mistrovskou, čímž je pro naši cestu méně použitelný než velmistr Ezechiel.

Matice[editovat]

Matice je prostor mezi světy, centrální měničská místnost. Vstupem do Matice může měnič získat novou mushli či si ji obnovit.

V Matici je umístěn Zakládací svitek Bratrstva změny. Ten obsahuje základní informace o cechu, o úrovních členů společenství a o cechovních příkazech. Svitek není možné z Matice odnést.

Bar[editovat]

V létě 2022 byl vedle Matice otevřen měničský bar, v němž je možno popíjet měničský energydrink jménem Protokola, a tím rychleji dočerpávat duševní body, tolik potřebné k měničské činnosti. Samozřejmě to něco stojí, ale v baru je umístěn směnárenský automat, který beze ztráty přijímá všechny měny, jež jsou ve světech mezi Prahy definovány.

Seznámení s mushlí[editovat]

Jakmile jsme dorazili na Calenhad a mistr Ezechiel nás přijal do Bratrstva změny (neboli měničského cechu), měly by naše první kroky vést do Matice (tedy zcela přesně na východ do komůrky a pak stranou směrů[3], kde získáme měničskou mušli. Můžeme si ji hned prohlédnout — není to žádná úchvatná podívaná, ale všimneme si, že okraj mušle slabě bronzově světélkuje, což je znamení, že jsme členy cechu a máme hodnost učně.

O něco více se dozvíme, pokud zadáme příkaz pomoc mushle (nebo pomoc mušle). Kromě několika informací o mušli samotné získáme též upozornění na příkazy rozbij a syllabus, z nichž nás bude ponejprv zajímat ten druhý. Zadáme-li jej (možno použít též zkratku syll), získáme výpis všech zvláštních příkazů, které máme jako měniči k dispozici, spolu s přehledem nápověd specifických pro Bratrstvo (o mushli, o Matici). Některé z těchto příkazů jsou definovány v objektu měničské dovednosti (ty pak jdou provádět i bez mušle), jiné zas v objektu mušle (ty pak bez mušle provést nelze, tedy při jejich zadání bez mušle nebude kolem nás žádný objekt, který by je definoval, takže dostaneme univerzální záchytnou hlášku Prosím?). Ke všem těmto příkazům jednotlivě si můžeme vyžádat nápovědu standardním pomoc, tedy třeba k příkazu změň zadáním pomoc změň.

Mušle nám rovněž umožňuje interní komunikaci s ostatními měniči ve hře. Příkazem echo (na nápovědu se opět můžeme podívat skrze pomoc echo) můžeme předat zprávu ostatním ve hře přítomným měničům, stejně jako příkazem řekni předáváme zprávu ostatním v místnosti přítomným hráčům. Podobně jako se hráči mohou nacházet v nějaké místnosti, což programátorsky znamená, že objekt místnosti si zařadil odkazy na jejich objekty do seznamu objektů, kterým se mj. posílají hlášky o tom, co se v místnosti děje, tak se všichni ve hře přítomní měniči (přesněji hráči vybavení objektem měničské dovednosti) „nacházejí“ v neviditelném objektu měničského bratrstva. Výrazem toho je pak právě měničský komunikační kanál, po kterém posíláme své zprávy ostatním měničům příkazem echo a ze kterého dostáváme jednak zprávy, které takto ostatní měniči poslali, jednak ty, které poslal sám objekt bratrstva (například když do bratrstva vstoupí nový člen nebo když je některý měnič v bratrstvu povýšen).

S mušlí si samozřejmě nyní můžeme začít hrát dle libosti, vyzkoušet si všechny příkazy a zejména začít experimentovat s první opravdu měničskou dovedností, reprezentovanou příkazem změň.[4] Podrobněji se tomu budeme věnovat v následující lekci našeho kurzu.

Úkoly[editovat]

Povinné[editovat]

 • Získejte měničskou mušli.
 • Přečtěte si nápovědu k mušli, vyzkoušejte si příkaz syllabus.
 • Podívejte se na měničskou nástěnku v calenhadské měnírně.
 • Vyzkoušejte si příkaz echo.

Dobrovolné[editovat]

 • Zkuste vystoupit z cechu vystoupit a znovu do něj vstoupit.
 • Navštivte Matici bez mushle i s ní.
 • Spolu s dalším měničem si vyzkoušejte příkaz informuj — jeden zůstaňte v měnírně, druhý zkuste odjinud informovat, pak se vystřídejte.
 • Vyzkoušejte si příkaz změň.

Pomocné stránky[editovat]

Poznámky[editovat]

 1. To, že se hlavním měničským nástrojem stala právě mušle, souvisí s anglickým slovem „shell“, které znamená jak mušli, tak příkazový řádek. Psaní „mushle“ pak jednak připomíná zkratku „sh“, používanou jako systémový příkaz a označení příkazového řádku v unixových operačních systémech, jednak zkratku „MUSH“ („Multi-User Shared Hallucination“), používanou jako alternativní označení MUDových her, resp. určitého jejich typu. Každopádně se „mushle“ vyslovuje stejně jako „mušle“.
 2. Sedm majákových vrchů najdeme přímo vyjmenováno v Pánovi Prstenů, když Gandalf veze Pipina do Gondoru: Amon Dîn, Eilenach, Nardol, Erelas, Min-Rimmon, Calenhad, Halifirien. Byly to nižší vrchy v předhůří Bílých hor a jejich ohňový signál končil na hranicích Rohanu (tedy nepředával se po hlavním hřebeni hor a nevedl až do Edorasu, jak se objevuje v představách vytvořených podle filmu). Ve hře se můžeme sice pokusit navštívit je všechny, ale zatím jen na Calenhadu najdeme něco k vidění.
 3. V některých místech nejsou průchody pojmenovány podle světových stran, ale podle cílů pohybu; pak pro pohyb prostě musíme napsat jméno dotyčného cíle. V menších místnostech se často setkáme s průchodem (potažmo pohybovým příkazem) ven, který nám nabízí i Ezechielova komůrka. Pro cestu z Ezechielovy komůrky do Matice ovšem musíme použít úplně jinou metodu přesunu — pořádně si prohlédnout místnost i její detaily a potom vlézt do správného otvoru.
 4. Tu a tam při tom můžeme narazit na omezení dané našimi duševními silami. Měnění světa vyžaduje mnoho duševních bodů, takže si tu a tam musíme počkat na jejich doplnění. Duševní body se stejně jako tělesné body doplňují průběžně, ovšem v závislosti na tom, kolik má objekt hráče vodobodů a stravobodů. Pokud hráč hladoví a žízní, doplňují se mu ztracené tělesné a duševní body pomalu, nebo se nedoplňují vůbec. Nyní však víme o zdrojích vody a potravy v okolí Calenhadu, takže by pro nás výživa naší hráčské postavy neměla být vážnějším problémem.