Moc/Pyramida moci

Z Wikiverzity
< Moc
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pyramida moci

Stalo se již praktickým zvykem, členit moc hierarchicky například pomocí diagramu v podobě pyramidy. Jednotlivé skupiny, se v historii často členily do společenských vrstev a tříd. Jednotlivé skupiny mají různou schopnost ovlivňovat (být mocným) podle toho jak nízko, nebo jak vysoko se skupina v pyramidě se nachází.

Hierarchie[editovat]

Hierarchie definuje pevné uspořádání (strukturu) nadřízenosti a podřízenosti prvku v systému. Hierarchii lze znázornit pomocí pyramidy nebo stromu.

Pyramida moci[editovat]

 • Vládce - má nejvyšší moc. Například panovník.
 • Spoluvládce - jeden nebo více mocných jedinců koexistující spolu formou spoluvlády, musí se o moc dělit. Například římský triumvirát.
 • Vláda - skupina lidí s přesně vymezenou mocí a do své funkce volení. Představují úřad. Například osmanský divan. Osoby s politickým vlivem.
 • Bohatá elita - skupina lidí mocných díky bohatství. Například majitelé bank a velkých korporací.
 • Bohatá třída - Ostatní bohatí, jako například bankéři, obchodníci, investoři, živnostníci, atd. Osoby s vysokým ekonomickým vlivem.
 • Střední třída - Osoby se středně vysokým ekonomickým vlivem. Například úředníci, žádané řemeslné profese, mistři oborů atd.
 • Chudá třída - Osoby s nízkou pracovní pozicí, lidé bez práce. Jedná se o osoby s nízkým ekonomickým vlivem.
 • Otroci - Osoby jimž jsou upřena osobní práva a práva svobody a jsou majetkem jiného.

Sociální vrstvy[editovat]

 • sociální třída(společenská třída)je kategorie lidí, kteří mají stejné třídní postavení, většinou chápané jako stejný způsob obživy nebo bohatství.
 • Kastovní systém je původní Indický systém složený ze čtyř vrstev a vrstvy nedotknutelných.
 • Stavy jsou sociální vrstvy typické pro uspořádání feudální společnosti
 • Strany jsou sociální vrstvy racionálně organizované skupiny lidí, jejichž cílem je ovlivňovat dění ve společnosti.

Kastovní systém v Indii[editovat]

 • Bráhmani - kněží
 • Kšatrijové - válečníci, politici, státní správa
 • Vaišjové - obchodníci, řemeslníci a zemědělci
 • Šúdrové - služebníci, dělníci, bezzemci
 • Daliti (nedotknutelní) - nejchudší lidé a lidé vyloučení ze společnosti

Trojí lid[editovat]

Trojí lid je raně středověké uspořádání křesťanské společnosti.

 • Ti co se modlí - kněží
 • Ti co bojují - válečníci
 • Ti co pracují - nevolníci

Třídní teorie[editovat]

Marxova třídní teorie[editovat]

 • Buržoazie - ti co výrobní prostředky vlastní
 • Proletariát - ti co dostávají za svou pracovní sílu mzdu

Weberova třídní teorie[editovat]

 • Třídy
  • Vlastnické třídy
   • Pozitivně privilegovaní - vlastníci
   • Mezilehlá třída - příjmy z podnikání nebo vzdělání
   • Negativně privilegovaní - chudí
  • Výdělečné třídy
   • Pozitivně privilegovaní - obchodníci, bankéři
   • Mezilehlá třída - zemědělci, řemeslníci, úředníci
   • Negativně privilegovaní - dělníci
  • Sociální třídy
   • Dělnická třída
   • Maloburžoazie
   • Nemajetná inteligence, odborníci
   • Třídy privilegované v důsledku majetku a vzdělání
 • Stavy - typická pro uspořádání feudální společnosti
 • Strany - typ sociální vrstvy představující racionálně organizované skupiny lidí, jejichž cílem je ovlivňovat dění ve společnosti. Například politické strany.

Nových 7 tříd (Británie - 2013)[editovat]

Duben 2013 veřejnoprávní televizní stanice BBC ve spolupráci se sociology detailně rozebrala život 161 tisíc lidí, jako výsledek uvedli, že tradiční třídní dělení je zastaralé. BBC se v průzkumu rozhodla zjistit, jestli tradiční pojetí společnosti ještě spadá do tří skupin (dělnické, střední a vyšší třídy). Byla tak studií stanovena nová stupnice, která rozšířila tu původní o čtyři třídy.

 • Elita
 • Zajištěná střední třída
 • Technická střední třída
 • Lépe postavení pracovníci
 • Tradiční dělníci
 • Nový pracující ve službách
 • Prekaritát
  • Lumpenproletariát - mladí lidé, kteří dosáhli nižšího vzdělání, avšak mají sklony k násilí
  • Indignados - mladí lidé s dosaženým vyšším vzděláním, kteří nemohou nalézt práci
  • Starší lidé s pracovní zkušeností - lidé o něco starší než mladí, avšak ztratili práci kvůli hospodářské recesi
  • Vrána k várně sedá - lidé ve věku 18-34 let, kteří mají menší možnost pracovního uplatnění a s tím související odpovídající životní úroveň oproti předchozím generacím. Lidé mají tendenci se družit podle stejného postavení ve společnosti

zdroj: Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
zdroj: Prekariát jako nová společenská třída

Konsesuální (funkcionářské) pojetí[editovat]

Funkcionalisté považují sociální nerovnost za nezbytný předpoklad úspěšného fungování společnosti.

 • Chudoba - sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem, je způsobeno nedostatkem peněz
  • Klasifikace chudoby dle Světové banky (WB) - mezinárodní práh chudoby přibližně 1 USD za den

Finanční závislost[editovat]

Moderní člověk je rozhodně velmi závislý na penězích. Někdy se tato finanční závislost označuje také jako novodobé otroctví peněz. Peněz lze do určité míry využít k získání moci a používání moci.

Esej[editovat]

Informace[editovat]

 • Máte-li chuť se učit, skrze vlastní tvorbu a získáváním zkušeností a ne pouze hltáním informací, tak právě zde můžete vytvořit svou vlastní esej či úvahu na vlastní či doporučené téma vztahující se k tématu Pyramida moci. Nad vyřčenými argumenty pak můžete zcela svobodně diskutovat v diskuzi eseje, nebo navrhovat další myšlenky či nápady nebo vyvracet již vyřčené. Každý kdo se učí nebo zkoumá, by se měl pokoušet své nové poznatky zpochybnit a zjistit tak skutečnou stabilitu svých tézí. V diskuzi se však chovejte slušně, nezapomeňte že na věc se dá dívat z různých úhlů pohledu a proto mohou být špatnou konstrukcí otázek či argumentací i protichůdné myšlenky částečně pravdivé (fakta se dají vykládat různými způsoby, což jejich význam může zcela změnit). Nezapomeňte, že některé ideje jsou relevantnější než jiné a naopak, že se dá na problém dívat konkrétně a detailně, ale i jako na celek. Nezapomeňte, že jazyk ať už psaný či mluvený, je nedokonalý a ne vždy lze vše jednoznačně přesně definovat, nebo v sobě může obsahovat vícero významů. Nezapomeňte, že lidé nevnímají pouze text a jeho obsah, ale i různé emoce. Ať už chce být člověk sebe více objektivní, je jeho schopnost vnímat objektivně určitým způsobem omezená. Ať už budete psát svou úvahu (esej) nebo o ní diskutovat, nechte své myšlení otevřené, ten kdo je již o nějaké pravdě přesvědčen, necítí potřebu ji znovu ve stejné věci opět hledat, neboť proč hledat, když už je nalezeno. Pravda v oblasti poznání a vědění však není stálá, prochází evolucí, je zpochybňována, doplňována a upravována.
 • Nebojte se chybovat. Vaše esej nemusí být dokonalá, vždyť sama podstata dokonalosti je nedosažitelná. Chybami se člověk učí, proto využijte chyby ve svůj prospěch, a nechtě ať vám tyto chyby umožní další poznání a posunou vás o další krok vpřed. Nebojte se kritice ostatních, nikdo není dokonalý. Některých dovedností a zkušeností nelze dosáhnout jinak nežli pomocí vlastních chyb, avšak poučte se z nich. Ten kdo na své chyby zapomene je odsouzen k jejich opakování. Nebojte se uznat chybu ani se nebojte držet svého názoru, nečiňte tak však pomocí nepříjemností, vulgarismů, napadáním či pomlouváním.
 • Každý má právo na svůj názor, ale vždy platí nějaké to ale. Práva jednoho končí tam, kde začínají práva toho druhého. Pokud váš názor bude ubližovat a ničit, nedivte se pokud bude existovat tendence tomu udělat přítrž. Vaše právo na názor by neměl upírat práva jiných. Pravda je velmi zvláštní věc, ačkoli Newtonovy zákony platí tak, jak mají, v běžném životě a životě velkých věcí, v prostředí kvantové mechaniky již neplatí. Kde je nějaký názor, obvykle se objeví i proti-názor. Mějte na paměti, že názor jednotlivce ani názor většiny není zárukou spravedlnosti.
 • Své myšlenky v eseji či diskuzi se snažte doložit buď vlastní argumentací a dedukcí nebo jej podpořte o prokázané myšlenky (doložte zdroje). Myšlenky, které jste neprokázali mají pochopitelně menší hodnotu než myšlenky které jste prokázali, výjimkou jsou axiomy, jenž nelze z ničeho odvodit a jsou prostě dané (například definice bodu). Nedoložená tvrzení nejsou stabilní a ačkoliv můžou být pravdivá, lze je obvykle zpochybnit už na základě neexistence důkazu, nedoložená tvrzení způsobují problémy i těm, kteří se od vás chtějí něco naučit, neví potom nakolik vašemu tvrzení můžou důvěřovat a budou jej brát spíše jako názor nebo teorii. Nebojte se však říci svou teorii, je možné, že se vám nebo někomu jinému ji podaří dokázat později.
 • Měla by být esej dílem jednoho uživatele nebo společné dílo kohokoliv? Na to neznám jednoznačnou odpověď a nevím co by bylo efektivnější či vhodné, máte-li k tomu svůj názor, nebojte se jej vyjádřit v diskuzi, obojí má své výhody a nevýhody. Někdy je zapotřebí učit se sám za sebe, ale jindy je vhodné učit se kolektivně. Považujte tedy užívání eseje prozatímně za experiment jehož vhodná pravidla užívání je teprve nutné objevit. Pokud se již problém někde řeší, neváhejte do diskuze poslat odkaz, umožníte tím přehlednější komunikaci, aby dva nedělali totéž, nebo aby nevynalézali znovu kolo.

Doporučená témata[editovat]

Jedná se pouze o doporučení, můžete vytvořit esej na vlastní téma, které se týká stránky/tématu Pyramida moci.

 • Rozdělení ve společnosti (struktura společnosti)
 • Nerovnost jako předpoklad úspěšného fungování společnosti
 • Rovnost jako předpoklad úspěšného fungování společnosti
 • Hierarchické uspořádání společnosti (pyramida, strom)
 • Síťové uspořádání společnosti (bez škálové sítě)
 • Soudržnost ve společnosti
 • Chudoba ve společnosti
 • Nerovnoměrné rozložení zdrojů ve společnosti
 • Finanční závislost
 • Trh práce ve společnosti
 • Nezaměstnanost ve společnosti

Vypracování[editovat]

Acheon: