Přeskočit na obsah

MedFyz

Z Wikiverzity

MedFyz či MedFýza = Medicínská fyzika či Fyzika pro mediky.

Toto je wikiverzitní stránka přípravného kurzu fyziky pro přijímačky na (nejen) lékařské fakulty.

Povídání okolo[editovat]

Prezentace a přednášky[editovat]

 1. Mechanika2005kychot.pdf: Fyzikální systém a jeho modelování na příkladech z mechaniky (přednáška, 93 obrázků – říjen 2005).
 2. Jednotky SI (viz: Základy teorie měření), mechanika hmotného bodu: hybnost, kinetická energie, otáčivý pohyb
 3. Potenciální energie, potenciál, gravitační pole; mechanický oscilátor
 4. Hydrodynamika
 5. Elektrina07-08 Kychot.pdf: Elektřina (přednáška, 67 obrázků – říjen 2007)
 6. Elektřina II: polarizace dialektrika, polovodiče, střídavý proud, RLC oscilátor, transformátor aj.
 7. Termika (přednáška) I. část – termometrie
 8. Termika (přednáška) II. část – termodynamika
 9. Vlnění a akustika (přednáška)
 10. Vlnění a optika (přednáška)
 11. Test fyzika 10. lekce - optika; Elektromagnetické spektrum
 12. Základy kvantové fyziky: Vyzařovací zákon. Fotometrie. Vlnění a záření. Princip duality, de-Broglieho vlny.
 13. Atomová fyzika: Jádro. Jaderný rozpad
 14. Závěrečný test

Výuka[editovat]

Struktura SŠ fyziky[editovat]

 1. Fyzikální veličiny (vždy připomínáno v každé lekci)
  1. Mají velikost danou jakožto formální součin čísla a jednotky
  2. Vektorové veličiny mají navíc směr
  3. Veličiny mohou být
   1. konstantní
   2. proměnné
    1. v prostoru
    2. v čase
   3. – zajímají nás jejich:
    1. střední (průměrné) hodnoty
    2. okamžité hodnoty
    3. průběhy jejich hodnot – jakožto funkce (času, prostoru, vzýjemné závislosti atd.)
  4. Soustava jednotek
   1. Mnoho možných soustav, u nás r. 1962 uzákoněna soustava SI
   2. Každá veličina má hlavní jednotku
   3. Hlavní jednotky sedmi vybraných veličin byly zvoleny za základní
   4. Zbývající hlavní jednotky se odvozují ze základních pomocí definičních rovnic
   5. Vedle hlavních jednotek existují (z historických, praktických aj. důvodů) i jednotky vedlejší – je třeba je znát, ale raději používat hlavní
 2. Mechanika (1. lekce)
  1. Bod
   1. Kinematika bodu
    1. Jednorozměrné přiblížení
     1. Dráha jako funkce času
      1. Analýza složitějšího pohybu (na příkladu UFO)
       1. Možnost zjednodušení – linearizace
       2. Globální veličiny – celková dráha, celkový čas, průměrná rychlost
       3. Rozdělení na elementární průběhy pohybu:
        1. Pohyb rovnoměrně zrychlený
        2. Pohyb rovnoměrný
        3. Pohyb rovnoměrně zpomalený
       4. Lokální veličiny – okamžitá rychlost
     2. Rychlost a zrychlení jakožto funkce času
     3. Grafická interpretace derivace a integrálu (tečna ke křivce, plocha pod křivkou)
   2. Dynamika hmotného bodu
    1. Newtonův zákon síly:
     1. Síla úměrná časové změně hybnosti
     2. Konstantou úměrnosti je setrvačná hmota
    2. Průběh hybnosti a síly jako fce času u elementárních průběhů pohybu
   3. Práce, energie a výkon
    1. Síla koná práci pouze v pohybu (skalární součin síly a dráhy)
    2. Kinetická energie hmotného bodu
     1. V prostoru možno rozložit na součet složek v ortogonálním souř. systému
    3. Výkon jakožto energie plynoucí v čase (výkon = časová změna energie)
     1. Výkon mechanické síly je tudíž skalární součin síly a rychlosti
  2. Příklady na vše (2. lekce)
   1. Veličiny a jednotky, převody, vektory
   2. dráha, rychlost, zrychlení, síla, hybnost
   3. Volný pád: gravitační zrychlení jako příklad zrychlení
   4. Pohyb po kružnici, dostředivá síla
 3. Fyzikální pole (3. lekce)

Externí odkazy[editovat]