Účel základní školy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Cíl[editovat]

Cílem projektu je najít odpověď na otázku "Jaký je účel základní školy?"

Motivace[editovat]

Systém školství v ČR je kritizován jako zastaralý, s odůvodněním, že se příliš neliší od zavedení povinné školní docházky za dob Rakousko-Uherska (za vlády Marie Terezie). Systém starý zhruba 150 let vznikal za jiných okolností a za jiných požadavků než dnes. Současné požadavky a současná situace na vzdělání je pochopitelně odlišná. Vzniká potřeba školství reformovat, udělat ji modernější a smysluplnější k dnešní době. Jak ale něco takového udělat? Můžeme začít třeba od základní školy.

Možná se snažíme změnit systém jehož podstatu plně nechápeme. Možná bychom neměli měnit všechno, ale pouze to co je nevyhovující a neužitečné. A naopak to co je vyhovující a užitečné ponechat. Metody vzdělávání se vyvíjely tisíce let už od starověku. Možná nacházíme nové metody jak se učit efektivněji, nebo efektivněji za současných požadavků a podmínek. Možná by se měl změnit i obsah učení a ne pouze nabalovat další a další vědomostí a dovedností. Možná už nejsou v dnešní době tak důležité vědomosti, přestože jistou roli při vzdělávání hrají a budou hrát. Možná přišla doba, kdy jsou důležitější dovednosti než vědomosti. Všechno se vyvíjí a potřebuje vyvíjet. Školství je dynamický systém, který se sice vyvíjí pomalu (aspoň tedy doposud) ale přesto se vyvíjí a mění svou podobu do určité míry.

Změna systému může jak pomoci tak uškodit. Ale obecně není změna nic špatného. Podle mého názoru, bychom měli studovat tento systém a pochopit jeho podstatu. Zjistit a zachovat tím co funguje a co nefunguje. Pochopit proč to dříve fungovalo a dnes nefunguje. Měli bychom studovat historii systému a poučit se z minulosti, abychom neopakovali chyby naších předků. Protože kdo zapomene na svou minulost, nepoučí se, a je odsouzen opakovat chyby minulosti.

Metodika[editovat]

Hledání účelu základní školy, lze považovat za velmi široké a do jisté míry nejasné (obtížně definovatelné) výzkumné téma. Což ve své podstatě dělá výzkum složitějším. Z tohoto důvodu jsou formulovány výzkumné podotázky, jejichž zodpovězení předpokládá určitý vztah s hlavní výzkumnou otázkou. Jsou nutným mezikrokem k zodpovězení hlavní výzkumné otázky. Ke každé otázce nebo podotázce postupně vznikají hypotézy (tušení v čem spočívá odpověď), které je třeba zkoumat a pokusit se je vyvrátit nebo potvrdit. Ke každé hypotéze je třeba se věnovat zvlášť, proto mají své podstránky.

Konkrétní metodika výzkumu už je závislá na konkrétní hypotéze.

Jak se zapojit do projektu[editovat]

Do projektu se může pochopitelně zapojit každý. Jednu hypotézu může zkoumat každý zvlášť nebo jako kolektiv dohromady. Nebojte se a tvořte z odvahou. Pokud se chcete na něco zeptat, využijte diskuzi stránky nebo můžete obrátit přímo na Uživatel:Kenjiro995

Pokud se chcete zapojit do výzkumu již existující hypotézy[editovat]

 • Zaujala vás některá konkrétní již existující hypotéza? Přejděte si na podstránku projektu, která danou hypotézu zkoumá. Pozorně si přečtěte oč v hypotéze jde a na jaké metodě výzkumu spočívá, aby jste porozuměli tomu jak můžete přispět. Poté editujte z odvahou. Pokud chcete formulovat k tématu vlastní argumenty a vlastní myšlenky a nehodí se je zařadit přímo do existujícího textu, prostě jen na vhodnějším místě vytvořte nadpis či podnadpis a tam rozepište a formulujte své myšlenky, argumenty a postřehy.
 • Pokud si nejste jistý, kam své formulace zařadit, napište je do diskuse jako návrh vlastní formulace myšlenek, argumentů a postřehů.
 • Pokud máte pocit, že vaše formulace či téma je spíše okrajové nebo se jedná spíše o úvahu, potom raději formulujte úvahu. Na hlavní stránce projektu, pod výzkumnými otázkami a jejich hypotézami najdete úvahy. Nebojte se vytvořit novou úvahu (novou podstránku). Možná svou úvahou někoho inspirujete.

Pokud chcete k existující otázce vytvořit vlastní hypotézu[editovat]

 • Máte nápad k některé výzkumné otázce formulovat vlastní hypotézu. Vytvořte jí.
 • Hypotéza vyslovuje předpokládaný výsledek výzkumu. Hypotéza je tvrzením, měla by být tedy formulována jako věta oznamovací, ovšem nikoli jako výrok. Současně by měla vyjadřovat nějaké vztahy, následky či rozdíly, přičemž se musí jednat o souvislost mezi minimálně dvěma proměnnými. Přitom je důležité, aby tyto vztahy, následky či rozdíly byli testovatelné.
 • Na hypotézu lze také nahlížet jako na předpoklad, jehož platnost musíme ověřit dříve, než budeme pokrčovat v další vědecké práci.
 • Hypotéza řídí výzkum. Základní vlastnosti hypotézy je, že vyjadřuje vztahy mezi proměnnými.
 • Hypotéza vzniká, když pátráme po nutné souvislosti mezi fakty, vyžaduje práci badatele, aby mohla být potvrzena či vyvrácena. V tomto procesu je často možné fakta vyložit několika různými hypotézami, které pak v dalším bádání ověřujeme.

Pokud chcete vytvořit novou výzkumnou podotázku[editovat]

zde teprve bude text

Jak zpracovat hypotézu[editovat]

zde teprve bude text

Vlastní slovník pojmů[editovat]

Během výzkumu mohou vznikat vlastní pojmy.

Řešení[editovat]

Jaký je účel základní školy?[editovat]

 • (hypotéza) - účel základní školy odpovídá současné definici
  • poznámka: (konkrétně je definován jako) Účelem je jak žáky naučit základním vědomostem, ale také je konfrontovat s vrstevníky a naučit je řešit problémy. (zdroj w:Základní škola)
 • (hypotéza) - účel základní školy neodpovídá současně uznávaným definicím
 • (hypotéza) - účel základní školy je připravit dítě na budoucí úspěšný život, a to z toho základního hlediska, pro přípravu na úspěšný život z jiného hlediska jsou určeny jiné vzdělávací programy a instituce.

Proč škola trvá devět let?[editovat]

 • (hypotéza 01) Čím více učiva tím déle trvá se jej naučit. Učiva je tolik, že je třeba devíti nebo více let k jejich zvládnutí.
  • hypotéza01 … na podstránce se nachází výzkum zaměřený na ověření hypotézy 01.

Co bylo cílem školy za Marie Teresie?[editovat]

 • (hypotéza 02) - Marie Terezie usilovala o vytvoření školní docházky proto že sledovala 2 hlavní cíle: 1) aby i obyčejní lidé mohli komunikovat s úřady 2) základní vzdělání otevírá možnosti k dalšímu vzdělávání

Co bylo cílem jezuitských škol za Marie Terezie a krátce před zavedením povinné školní docházky?[editovat]

Proč dříve lidé studovaní se měli v životě lépe a dnes je tomu naopak?[editovat]

 • (hypotéza 03) Vzdělání není zárukou sehnání dobře placené práce, protože to více závisí na potřebách trhu práce.

Jsou správně definovány vzdělávací cíle předmětu čeština na základní škole?[editovat]

 • (hypotéza) Vzdělávací cíle předmětu čeština na základní škole nejsou správně definována, protože obsahují i učivo, které by se mělo učit na jiné úrovni vzdělávání.
 • (hypotéza) Vzdělávací cíle předmětu čeština na základní škole jsou správně definována, avšak je jich velmi mnoho.

V čem spočíval úspěch jezuitských škol?[editovat]

 • (hypotéza) Jezuitské školy učily pouze bohatou elitu, která si studium mohla dovolit.
 • (hypotéza) Jezuitské školy si získaly jméno a slávu díky kvalitě výuky.
 • (hypotéza) Pokud jsou obě výše jmenované hypotézy pravdivé, potom předpokládám, že kvalita výuky přímo ovlivňuje jeho financování, způsob jakým se s těmito penězi zachází.

Co bylo cílem základní školy za komunismu?[editovat]


Úvahy[editovat]

Některé argumenty a nápady potřebují dočasně odložit a uzrát, tedy uvažovat o nich. Nežli nabydou jasnějších obrysů a formy. A to dříve nežli se použijí do té či oné hypotézy.

Závěr[editovat]

Text bude vytvořen až v pokročilejších fázích projektu, a budou zde prezentovány a shrnovány výsledky výzkumu