Přeskočit na obsah

Zákon Nový 1518/Lupáč-Klaudyán

Z Wikiverzity

Porovnání Lupáčova a Klaudyánova překladu Nového zákona – 21. kapitola Zjevení sv. Jana:

Lupáč verš Klaudyán 1518
Vwidiel ſem nebe nowe a zemi nowau
Nebo prwnie nebe a prwnie zemie pominula a morze giž nenie.
[1] A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu /
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.
A ıa Jan wıdıel ſem mieſto ſwate Geruzalem nowe
ano s ſtupuge s nebe od boha przıprawene
ıako newıeſta okraſſlena muzi ſwemu
[2] A ia Jan widiel ſem m̃sto ſwate Geruzalem nowy /
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu /
y ſlyſſal ſem hlas welıky z truonu rzkuocij
Ay ſtanek bozij s lıdmi
a przebywatı bude ſnimi
a oni lid geho budau
a on būoh ſnimi bude
gıch bohe
[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi /
a przebywati bude ſnimi
a oni lid geho budu /
a on buoh ſnimi bude /
buoh gich /
A ſetrze pan̄ buoh wſſelikau ſlzu s oczij gich
a ſmrti giz wiec̄ze nebude
ani kwielenie
ani krzıku
ani boleſtı bude wıece
neb su ty wıecy prwe pominuly·
[4] a ſetrze buoch wſſelıku ſlzu od ocžij gich /
a ſmrt wiece nebude /
ani lkanie /
ani wolanie /
ani boleſt bude wiece /
neb prwnie wiecy pominuly /
Y rzekl ten genz ſedıeſſe natruonu
Ay nowe czinim wſſeczky wıecy
A řekl g~t mi
Napiš zet ſu toto ſlowa prawa a przewıerna
[5] A rzekl ten kteryž ſediel na tronu.
Ay nowe cžinim wſſecczky wieczý
¶ A rzekl mi piſs
Neb tato ſlowa przewierna gſu a prawa /
Y wece mi
Byt(?) ſe g~t ſtalo
Iat ſem Alfa y O
poczatek y konecz
Iat zıezniwemu dam z ſtudnicze wodý ziwe darmo·
[6] y rzekl mi.
Stalo ſe gesſt
Ja gſem alpha y o.
pocžatek y konec /
Ja žizniwemu dam z ſtudnicze wody žiwe darmo /
Ktot ſwitıezý
budet tıemito wıeczmi wladnautı
a budut ia ge? za boha
a on mi za ſyna
[7] kdo ſwitiezy /
bude tiemi wiecmi wladnuti /
a budu gemu za boha /
a on bude mn̄e za ſyna
Straſſlıwij pak a newıerni a proklati
a wrazedlnicy a ſmilniczy a trawency
a modlarzi
y wſſıczkni lharzi
budau mietı dıel w gezerze
genz horzi ohniem a ſyrau
A tot g~t druha ſmrt
[8] Ale ſtraſſliwym a newierzicym a proklatym /
y wražedlnikom a ſmilnikom y trawencom /
a modloslužebnikom /
y wſſem lharzom /
cžastka gich bude w gezeru
horziecym ohn̄em a ſyru /
geſſto geſt ſmrt druha /
y przigıde kemnie geden z ſedmi Angeluow
kterzijz mielı banie plne sedm ran poſlednich
y mluwıl g~t ſemnau a rzka.
Pod okazi tobıe newiestu berankowu manzelku
[9] y przigide kemn̄e geden z ſedmi angel ow /
magiczich ban̄e plne sedmi ran poſlednich /
a mluwil ſemnu rzka.
Poď a vkaži tobıe newiestu chot Berankowu /
y wnesl mie wduchu nahuoru welıkau a wyſokau
A okazal mi mieſto ſwate Geruzalem
ano s ſtupuge s nebe odboha
[10] y zdwiže mie wduchu na huoru weliku a wyſoku
vıkazal mi m̃eſto ſwate Geruzalem /
s ſtupugiecy snebe od boha /
mage yaſnoſt bozij
a ſwıetlo geho podobne kameni drahemu
kameni Iaſpidu
a ıako krzıſſtal
[11] magicie ıaſnost božie /
a ſwietloſt geho podobna kameni drahemu /
iakožto kameni Iaſpidowemu /
a iako krziſſtal /
a mielo zed welıkau a wyſokau
wniez bylo dwanadczte bran
a wbranach dwanadczt Angeluow
a gmena napſana
genž ſu dwanadcztera pokolenie ſynuow Izrahelſkych
[12] a mielo zed weliku a wyſoku
mage bran dwanatzt /
A wbranach angeluow dwanaczt /
gmena napſana /
kteraž jſu gmena dwanaczti pokolenie ſynuow Izrahelſkych /
Od wychodu ſlunce brany trzi
a od zapadu brany trzi
a od poledne brany trzi
a od puolnocy brany trzi
[13] odwychodu ſlunce brany trzi /
Od puolnocy brany trzi /
Odpoledne brany trzi /
Od zapadu Slunce brany trzi /
A zed miesta miegıſſe krumfeſtuow dwanadczte
a nanich gmena dwanadcztı Apoſſtoluow
a gmeno berankowo
[14] A zeď mieſtſka magicy zakladuow dwanatzt /
a na nich dwanact gmen dwanatzti apoſſtoluow
a Berankowo /
A ten genz mluwıeſſe ſemnau
miegieſſe mieru trztinowau zlatau
aby zmierzıl mieſto y branẏ geho y zed geho
[15] A ten kteryž mluwil ſemnu /
miegiſſe mieru treſtni zlattu.
abý zmierzil m̃eſto a brany geho y zed /
A to mieſto poſazeno g~t na cztýrzı hrany
a dluhoſt geho tak welıka ıakoz g~t y ſſyrokoſt yeho
y zmierzil g~t mieſto
za honuow dwanadczte a ſyczuow
dluhoſt a wyſokost a ſſırokoſt geho
to wſſe rowne bylo
[16] A m̃eſto na=cžtyrzi ſtrany poſazeno geſt /
Dluhoſt geho takowa iako ſſirokoſt /
A zmierzil mieſto trztinu zlattu /
zadwanact tiſytzuow honuow.
dluhoſt geho a ſſırokoſt y wyſokost /
wſſe w gedne mierze gſu /
A zmierıl g~t y zdi geho
na ſto loket a nacztyrzi a nacztyrzidczeti
miera czlowıeka
genz g~t Anyela
[17] A zmierzil gest zdi geho
Sto cžtyrzidceti a cžtyrz loket /
miery cžlowiecži.
genž gest andiela
A bieſſe ſtawenie zdı geho zkamene Iaſpida
Samo pak miesto cziſte zlato
podobne ſtklu cistemu
[18] A bieſſe ſtaweni zdi geho zkamene Iaſpidoweho
ale samo miesto zlatto cžiſte /
podobne ſtklu cžiſtemu /
krumfeſſtowe zdi mieſtſke
kazdym kamenem drahym bıechu okraſſleny
zaklad prwni Iaspıs druhy Zafırus
trzeti Calcedonius
cztwrty Smaragdus
[19] Zakladowe mieſtſke zdi.
wſſelikym kamenem drahym okraſſleni /
Zaklad prwni Iaspis
Druhy Zaffirus /
Trzeti Kalcedonyus /
Cžtwrty Smaragdus /
paty Sardonýus
ſſeſtý Sardius.
ſedmý Criſolıtus
oſmy Berıllus
dewaty Topaſıus
desaty Cryſopaſus
gedenadczty Iaczinctus
dwanaczty Ametýſtus
[20] Paty Sardonyx /
Sſeſtý Sardýus.
Sedmy Kriſolitus /
Oſmy Beryllus /
Dewaty Kri=zopaſſus /
Desſaty Topazius /
Gedenacty Iacyn̄ktus
Dwanacty Ametýſtus /
A dwanadczte bran
w gedne kazde g~t dwanadczte drahych kamenuow
A gedna kazda brana byla g~t zewſſelıkeho
kaméne draheho
A vlicze mieſta zlato ciſte
ıako ſtklo naiſwıetleyſſıe
[21] A dwanacte bran /
Dwanaczte geſt perel /


A vlice m̃eſta zlatto cžiſte /
iakožto ſtklo przeſwietle /
A chramut ſem w niem newidıel
nebo pan buoh wſſemohucy g~t chram geho a beranek.
[22] A chramu newidiel ſem wniem.
neb pan Buoh wſſemohuty
Chram geho geſt a Beranek.
A to mieſto nepotrzebuge ſlunce
ani Mieſıece aby ſwıetılo
nebo yaſnoſt bozie oſwıeczowatı ge bude
A ſwıece geho g~t beranek.
[23] A mieſto nepotrzebuge Sluncze·
ani Mieſiece aby ſwietil wniem /
neb ſwietloſt božie oſwieczuge ge
A w ſwietedlnitze geho geſt Beranek.
A choditı budau narodowe w ſwıetle geho
a kralowe zemſſtij obietowati budau do nieho ſwu chwalu a ceſt
[24] A choditi budu narodowe wſwietle geho /
a kralowe zemſſti przineſu ſlawu ſwu a cžeſt do nieho /
A brany geho nebudau zawıerany wedne
a noczy tam nebude
[25] a brany geho nebudu zawrziený przes den /
neb nocy nebude tam /
A budau noſyti do nieho ſlawu a czeſt naroduow [26] y przineſu ſlawu a czeſt naroduow do nieho /
A newegde do nieho nicz poſſkwrnieneho
ani ten gto czini ohavnoſt a lez
gedine ti kterzij ſu napſani w knihach ziwota a w knihach berankowych
[27] aniž wegde do n̄eho czo poſſkwrnieneho /
a geſſto cžinie ohavnoſt ¦a lež /
gedine ti kterziž napſani ſu wknihach žiwota a berãkowych