Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2017/hes17kni.tab

Z Wikiverzity
Přejít na: navigace, hledání

kni.tab[editovat]

Protože transformujeme text Hesel v různých jazycích, potřebujeme nějakou tabulku, která by uváděla názvy jednotlivých biblických knih v různých jaycích a jejich zkratky. Vzhledem k tomu, že názvy knih v češtině v té době nebyly zcela standardizovány a různí překladatelé uváděli svoje, byla tabulka určitým kompromisem a v průběhu let podléhala občas drobným změnám.

Zde je tabulka hes10kni.tab, použitá v r. 2017.

Sloupce:

 1. B – book – číslo biblické knihy
 2. Z:
  • - Starý zákon
  • + Nový zákon
  • 0 Deuterokanonické knihy (Apokryfy)
 3. cep – zkratka použitá v Českém ekumenickém překladu
 4. hes – název knihy, použitý v našich Heslech
 5. xml – anglická zkratka knihy, použitá v souboru XML
 6. los – německý název knihy, použitý v Losungen
#B Z cep hes          xml   los
###############################################
1  - Gn 1.Mojžíšova      Gn   1.Mose
2  - Ex 2.Mojžíšova      Ex   2.Mose
3  - Lv 3.Mojžíšova      Lv   3.Mose
4  - Nu 4.Mojžíšova      Nu   4.Mose
5  - Dt 5.Mojžíšova      Dt   5.Mose
6  - Joz Jozue         Jos   Josua
7  - Sd Soudců        Jdc   Richter
8  - Rt Rút          Rth   Rut
9  - 1S 1.Samuelova      1Sm   1.Samuel
10 - 2S 2.Samuelova      2Sm   2.Samuel
11 - 1Kr 1.Královská      1Rg   1.Könige
12 - 2Kr 2.Královská      2Rg   2.Könige
13 - 1Pa 1.Paralipomenon    1Chr  1.Chronik
14 - 2Pa 2.Paralipomenon    2Chr  2.Chronik
15 - Ezd Ezdráš        Esr   Esra
16 - Neh Nehemiáš       Neh   Nehemia
17 - Est Ester         Esth  Ester
18 - Jb Jób          Job   Hiob
19 - Ž  Žalm         Ps   Psalm
20 - Př Přísloví       Prv   Sprüche
21 - Kaz Kazatel        Eccl  Prediger
22 - Pís Píseň         Ct   Hoheslied
23 - Iz Izaiáš        Is   Jesaja
24 - Jr Jeremiáš       Jr   Jeremia
25 - Pl Pláč         Thr   Klagelieder
26 - Ez Ezechiel       Ez   Hesekiel
27 - Da Daniel        Dn   Daniel
28 - Oz Ozeáš         Hos   Hosea
29 - Jl Joel         Joel  Joel
30 - Am Amos         Am   Amos
31 - Abd Abdiáš        Ob   Obadja
32 - Jon Jonáš         Jon   Jona
33 - Mi Micheáš        Mch   Micha
34 - Na Nahum         Nah   Nahum
35 - Abk Abakuk        Hab   Habakuk
36 - Sf Sofoniáš       Zph   Zefanja
37 - Ag Aggeus        Hgg   Haggai
38 - Za Zachariáš       Zch   Sacharja
39 - Mal Malachiáš       Ml   Maleachi
40 + Mt Matouš        Mt   Matthäus
41 + Mk Marek         Mc   Markus
42 + L  Lukáš         L    Lukas
43 + J  Jan          J    Johannes
44 + Sk Skutky        Act   Apostelgeschichte
45 + Ř  Římanům        R    Römer
46 + 1K 1.Korintským     1K   1.Korinther
47 + 2K 2.Korintským     2K   2.Korinther
48 + Ga Galatským       G    Galater
49 + Ef Efezským       E    Epheser
50 + Fp Filipským       Ph   Philipper
51 + Ko Koloským       Kol   Kolosser
52 + 1Te 1.Tesalonickým    1Th   1.Thessalonicher
53 + 2Te 2.Tesalonickým    2Th   2.Thessalonicher
54 + 1Tm 1.Timoteovi      1T   1.Timotheus
55 + 2Tm 2.Timoteovi      2T   2.Timotheus
56 + Tt Titovi        Tt   Titus
57 + Fm Filemonovi      Phm   Philemon
58 + Žd Židům         H    Hebräer
59 + Jk Jakubova       Jc   Jakobus
60 + 1Pt 1.Petrova       1P   1.Petrus
61 + 2Pt 2.Petrova       2P   2.Petrus
62 + 1J 1.Janova       1J   1.Johannes
63 + 2J 2.Janova       2J   2.Johannes
64 + 3J 3.Janova       3J   3.Johannes
65 + Ju Judova        Jd   Judas
66 + Zj Zjevení        Ap   Offenbarung
67 0 Tób Tóbit         *    *
68 0 Júd Júdit         *    *
69 0 Mdr Moudrost       Wis   Weisheit
70 0 Sír Sírachovec      *    Sirach
71 0 Bár Báruk         *    *
72 0 1Mak 1.Makabejská     *    *
73 0 2Mak 2.Makabejská     *    *
74 0 MMen Manassesova     *    *
75 0 3Ezd 3.Ezdráš       *    *
76 0 4Ezd 4.Ezdráš       *    *
77 0 3Mak 3.Makabejská     *    *
78 0 4Mak 4.Makabejská     *    *