Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2017/hes17kni.tab

Z Wikiverzity

kni.tab[editovat]

Protože transformujeme text Hesel v různých jazycích, potřebujeme nějakou tabulku, která by uváděla názvy jednotlivých biblických knih v různých jaycích a jejich zkratky. Vzhledem k tomu, že názvy knih v češtině v té době nebyly zcela standardizovány a různí překladatelé uváděli svoje, byla tabulka určitým kompromisem a v průběhu let podléhala občas drobným změnám.

Zde je tabulka hes10kni.tab, použitá v r. 2017.

Sloupce:

 1. B – book – číslo biblické knihy
 2. Z:
  • - Starý zákon
  • + Nový zákon
  • 0 Deuterokanonické knihy (Apokryfy)
 3. cep – zkratka použitá v Českém ekumenickém překladu
 4. hes – název knihy, použitý v našich Heslech
 5. xml – anglická zkratka knihy, použitá v souboru XML
 6. los – německý název knihy, použitý v Losungen
#B Z cep hes          xml   los
###############################################
1  - Gn 1.Mojžíšova		Gn	1.Mose
2  - Ex 2.Mojžíšova		Ex	2.Mose
3  - Lv 3.Mojžíšova		Lv	3.Mose
4  - Nu 4.Mojžíšova		Nu	4.Mose
5  - Dt 5.Mojžíšova		Dt	5.Mose
6  - Joz Jozue			Jos	Josua
7  - Sd Soudců		Jdc	Richter
8  - Rt Rút			Rth	Rut
9  - 1S 1.Samuelova		1Sm	1.Samuel
10 - 2S 2.Samuelova		2Sm	2.Samuel
11 - 1Kr 1.Královská		1Rg	1.Könige
12 - 2Kr 2.Královská		2Rg	2.Könige
13 - 1Pa 1.Paralipomenon	1Chr	1.Chronik
14 - 2Pa 2.Paralipomenon	2Chr	2.Chronik
15 - Ezd Ezdráš		Esr	Esra
16 - Neh Nehemiáš		Neh	Nehemia
17 - Est Ester			Esth	Ester
18 - Jb Jób			Job	Hiob
19 - Ž  Žalm			Ps	Psalm
20 - Př Přísloví		Prv	Sprüche
21 - Kaz Kazatel		Eccl	Prediger
22 - Pís Píseň			Ct	Hoheslied
23 - Iz Izaiáš		Is	Jesaja
24 - Jr Jeremiáš		Jr	Jeremia
25 - Pl Pláč			Thr	Klagelieder
26 - Ez Ezechiel		Ez	Hesekiel
27 - Da Daniel		Dn	Daniel
28 - Oz Ozeáš			Hos	Hosea
29 - Jl Joel			Joel	Joel
30 - Am Amos			Am	Amos
31 - Abd Abdiáš		Ob	Obadja
32 - Jon Jonáš			Jon	Jona
33 - Mi Micheáš		Mch	Micha
34 - Na Nahum			Nah	Nahum
35 - Abk Abakuk		Hab	Habakuk
36 - Sf Sofoniáš		Zph	Zefanja
37 - Ag Aggeus		Hgg	Haggai
38 - Za Zachariáš		Zch	Sacharja
39 - Mal Malachiáš		Ml	Maleachi
40 + Mt Matouš		Mt	Matthäus
41 + Mk Marek			Mc	Markus
42 + L  Lukáš			L	Lukas
43 + J  Jan			J	Johannes
44 + Sk Skutky		Act	Apostelgeschichte
45 + Ř  Římanům		R	Römer
46 + 1K 1.Korintským		1K	1.Korinther
47 + 2K 2.Korintským		2K	2.Korinther
48 + Ga Galatským		G	Galater
49 + Ef Efezským		E	Epheser
50 + Fp Filipským		Ph	Philipper
51 + Ko Koloským		Kol	Kolosser
52 + 1Te 1.Tesalonickým	1Th	1.Thessalonicher
53 + 2Te 2.Tesalonickým	2Th	2.Thessalonicher
54 + 1Tm 1.Timoteovi		1T	1.Timotheus
55 + 2Tm 2.Timoteovi		2T	2.Timotheus
56 + Tt Titovi		Tt	Titus
57 + Fm Filemonovi		Phm	Philemon
58 + Žd Židům			H	Hebräer
59 + Jk Jakubova		Jc	Jakobus
60 + 1Pt 1.Petrova		1P	1.Petrus
61 + 2Pt 2.Petrova		2P	2.Petrus
62 + 1J 1.Janova		1J	1.Johannes
63 + 2J 2.Janova		2J	2.Johannes
64 + 3J 3.Janova		3J	3.Johannes
65 + Ju Judova		Jd	Judas
66 + Zj Zjevení		Ap	Offenbarung
67 0 Tób Tóbit			*	*
68 0 Júd Júdit			*	*
69 0 Mdr Moudrost		Wis	Weisheit
70 0 Sír Sírachovec		*	Sirach
71 0 Bár Báruk			*	*
72 0 1Mak 1.Makabejská		*	*
73 0 2Mak 2.Makabejská		*	*
74 0 MMen Manassesova		*	*
75 0 3Ezd 3.Ezdráš		*	*
76 0 4Ezd 4.Ezdráš		*	*
77 0 3Mak 3.Makabejská		*	*
78 0 4Mak 4.Makabejská		*	*