Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2016/hes-sql-transl.pl

Z Wikiverzity

hes-sql-transl.pl[editovat]

Skript pro převod německých odkazů na verše z českých překladů bible – zůstává beze změny z minulých let.

#! /usr/bin/perl -w

# hes-sql-transl.pl  Převod databáze s německými Losungen do češtiny
# (copyleft)	 Petr Heřman
# v. 0.1		rok 2014

use strict;
#use utf8;
#use open ':utf8', ':std';
#binmode STDOUT, ':utf8';
#binmode STDOUT, 'encoding(utf8)';

use HesSQL qw($dbh $bib_dbh $transbook $nbook $bookname $bibleverse $day_cs_r $day_w $song_w
  $dayname_w $losung_w $reading_w $day_r $losung_r $reading_r $seq_w);

my $verbose	= 10;

my %subst_sunday = (
  'DRITTLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES' => 1,	# kolik se přičte k poslední počítané
  'VORLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES'  => 2
);
my $nach_trinitatis=0;					# naposledy počítaná

my %dow_cs = (Mo=>'Po', Di=>'Út', Mi=>'St', Do=>'Čt', Fr=>'Pá', Sa=>'So', So=>'Ne'); # day of week

sub default {		# Nastavení defaultní hodnoty, pokud je nulová nebo nedefinovaná
  my ($variable_ref, $default_value) = @_;
  if(! ${$variable_ref}) {${$variable_ref} = $default_value;}
}

$dbh->do("TRUNCATE `seq`");

my $seq_cs	= 0;	# pořadí záznamů v tabulce `day`

my
$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `day`   WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
#$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `dayname` WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `losung` WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `reading` WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `song`  WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `comment` WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE') or die $dbh->errstr;
#$rows_deleted=$dbh->do("DELETE FROM `drittetext` WHERE `lang`='cs'",undef,'DONE')or die $dbh->errstr;

my $form = $verbose ? "%10s: %3d rows\n" : "";

printf $form, 'day', $day_r->execute();
while(my @row = $day_r->fetchrow_array ) {
  my ($date, $dow, $seq, $which, $nr, $D_text, $sel, $text, $meaning, $src) = @row;
  $text or die "$date: Chybí záznam v day_cs '$D_text'";
  if($D_text =~ /\. SONNTAG NACH TRINITATIS/) {$nach_trinitatis = $`;}
  elsif(my $addto = $subst_sunday{$D_text}){
    $text = $nach_trinitatis+$addto.'. neděle po sv. Trojici';
  }
  $day_w->execute($sel, $date, $dow_cs{$dow}, $seq, $which, $nr, 'cs', $text, $meaning, $src);
  $seq_w->execute($seq, ++$seq_cs);

  if($which eq 'sunday') {
   $song_w->execute(1, $date, $seq, 'Ld', 'cs', '', '', undef, undef, undef);
  }
}

printf $form, 'reading', $reading_r->execute();
while(my @row = $reading_r->fetchrow_array ) {
  my($sel, $date, $seq, $which, $lang, $source) = @row;
  #printf "%1d %10s %2d %3s %2s  %-30s", @row;
  my @source_cs;
  #foreach my $src(split / oder /, $source){
  foreach my $src(split /\/ oder /, $source){		# Matthäus 6,16-21 / oder 2.Petrus 1,2-11
    #print "$src |";
	$src =~ s/ +/ /g;
    $src =~ / /; my($book, $numb)=($`, $');
    if((my $nrows = $transbook->execute($book))==1){
	  #my($book_cs) = $transbook->fetchrow_array;
	  #print("'$src' -> $book -> '$book_cs $numb'\n");
	  push @source_cs, $transbook->fetchrow_array.' '.$numb;
	} else {
      print STDERR "\t!! reading $date, seq=$seq, which=$which: Nejeden ($nrows) překlad '$source'->'$src' \n";
	}
  }
  #print "\n";
  #print join(' | ', @source_cs), "\n";
  $reading_w->execute(1, $date, $seq, $which, 'cs', join(' | ', @source_cs));
}

sub transintro;

printf $form, 'losung', $losung_r->execute();
while(my @row = $losung_r->fetchrow_array ) {
  my($sel, $date, $seq, $which, $nr, $lang, $transl, $source, $intro, $text) = @row;

  #sub chyba {
  #	my($text) = @_;
  #	print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: $text\n";
  #}

  my $intro_cs = undef;
  $intro_cs = transintro($intro) if $intro;
  #print "$intro_cs ($intro)\n" if $intro;

  $source =~ s/Judas +/Judas 1,/;
  $source =~ s/3.Johannes +/3.Johannes 1,/;
  $source =~ s/Philemon +/Philemon 1,/;

  $source =~ /^(\S+) +(\d+),(\d+)([.-])?(\d*)([.-])?(\d*)(.*)/
    or print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: Podivný tvar odkazu '$source'\n";
  my($book, $k, $v, $spoj, $v2, $spoj2, $v3, $rest)=($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8);
#  if($rest) {print STDERR "\t?? $date seq=$seq which=$which: Nezpracovaný zbytek '$rest' u odkazu '$source'\n";}

  my $nrows; ($nrows = $nbook->execute($book)) == 1
    or print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: Nejedno ($nrows) číslo knihy '$book'\n";
    #or chyba "Nejedno ($nrows) číslo knihy '$book'";
  my $b = $nbook->fetchrow_array;

  ($nrows = $bookname->execute($b, 'hes', 1)) == 1
    or print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: Nejedno ($nrows) jméno knihy '$book' č.'$b' ($date)\n";
  my $book_cs = $bookname->fetchrow_array;

  my @alternate_numb;		# rozdílné číslování u kraličky
  undef @alternate_numb;

  my %tr_cs = (cep => '', kra => ' K');
  foreach my $transl_cs('cep', 'kra') {

    if (@alternate_numb) {
      ($k, $v) = @alternate_numb;
#	  print " {$k:$v}\n";
#      undef @alternate_numb;
    }

    my $source_cs = "$book_cs $k,$v";
    $source_cs .= "$spoj$v2" if $spoj;
    $source_cs .= "$spoj2$v3" if $spoj2;
    $source_cs .= $rest if $rest;
    #printf "%20s -> %-20s:", $source, $source_cs;

    my @verses = ($v);
    if($spoj) {
      if  ($spoj eq '.') {push @verses, $v2;}
      elsif($spoj eq '-') {for(my $i=$v+1;$i<=$v2;$i++){push @verses, $i;}}
      else {print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: divná spojka '$spoj' ($date)\n;"}
	  if($spoj2) {
		if  ($spoj2 eq '.') {push @verses, $v3;}
		elsif($spoj2 eq '-') {for(my $i=$v2+1;$i<=$v3;$i++){push @verses, $i;}}
		else {print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: divná spojka2 '$spoj2' ($date)\n;"}
	  }
    }
    #print "\n";

    my $text_cs = '';
    foreach my $vi(@verses) {
      my $id = "$b/$k:$vi".$tr_cs{$transl_cs};
      my $nrows; ($nrows = $bibleverse->execute($id))
        or print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: nejeden ($nrows) verš $id ($date)\n";
      my $verse; $verse = $bibleverse->fetchrow_array
        or print STDERR "\t!! $date seq=$seq which=$which: prázdný verš '$id'='$source_cs' ($date)\n";
      if ($transl_cs eq 'cep'){
        if ( $verse =~ s/^\[(\d+),(\d+)\] //) {
          @alternate_numb = ($1, $2);
          print "$date $which: [$1,$2] $id = $source_cs = '$verse'\n";
        } elsif ( $verse =~ s/^\[(\d+)] //) {
          @alternate_numb = ($k, $1);
          print "$date $which: [$1] $id = $source_cs = '$verse'\n";
        }
      }
      $text_cs .= $verse . ' ';
    }
    $text_cs =~ s/ +$//;
    $text_cs =~ s/`/'/;
    if ($transl_cs eq 'kra' && @alternate_numb) {
	  print ("$date $which ($transl_cs) {$k:$v}: $source_cs = $text_cs\n\n");
      undef @alternate_numb;
    }
    #print ("$date, $seq, $which, $source_cs: $text_cs\n") if $spoj;
    # table losung: sel, date, seq, which, nr, lang, transl, source, intro, text;
    $losung_w->execute(1, $date, $seq, $which, $nr, 'cs', $transl_cs,
      $source_cs.$tr_cs{$transl_cs}, $intro_cs, $text_cs);
  }
}

$dbh->disconnect;
$bib_dbh->disconnect;

sub transintro {
  ($_) = @_;
  s/: *^//;
  s/im Gleichnis/v podobenství/;

  s/Maria betete/Maria se modlila/;
  s/betete/se modlil/;
  s/erzählte/vyprávěl/;
  s/gelobte Gott/velebil Boha/;
  s/gelobte/velebil/;
  s/predigte/se modlil/;
  s/schreibt/píše/;
  s/sagte/řekl/;
  s/schrie/křičel/;
  s/sprach zu David/mluvil k Davidovi/;
  s/sprach zu Isaak/mluvil k Izákovi/;
  s/sprach zu Josef/mluvil k Josefovi/;
  s/sprach zu Petrus/mluvil k Petrovi/;
  s/sprach/mluvil/;
  s/sprachen/mluvili/;
  s/spricht/říká/;

  s/zu Abram/k Abramovi/;
  s/zu der Frau/ženě/;
  s/zu dem Geheilten/uzdravenému/;
  s/zu dem Hauptmann/setníkovi/;
  s/zu dem Knecht/služebníkovi/;
  s/zu der samaritischen Frau/samařské ženě/;
  s/zu seinen Jüngern/svým učedníkům/;
  s/zu den Jüngern/učedníkům/;
  s/zu den Zwölfen/dvanácti/;
  s/zu Bartimäus/Bartimeovi/;
  s/zu Natanael/Natanaelovi/;
  s/zu Petrus/Petrovi/;
  s/zu Paulus/Pavlovi/;
  s/zu Philippus/Filipovi/;
  s/zu Pilatus/Pilátovi/;
  s/zu Maria/Marii/;
  s/zu Maria aus Magdala/Marii Magdaléně/;
  s/zu Marta/Martě/;
  s/zu Saulus/Saulovi/;
  s/an Timotheus/Timotheovi/;
  s/zu Zachäus/Zacheovi/;

  s/Der Blinde/Slepý/;
  s/Der Engel/Anděl/;
  s/Der Geheilte/Uzdravený/;
  s/Der Hauptmann/Setník/;
  s/der HERR/Hospodin/;
  s/Der HERR/Hospodin/;
  s/Der Herr/Pán/;
  s/Der Seher/Prorok/;
  s/der Täufer/Křtitel/;
  s/Ein Mann/Nějaký muž/;
  s/Christus/Kristus/;
  s/Gott/Bůh/;
  s/Jesus/Ježíš/;
  s/Jesu/Ježíš/;
  s/Johannes/Jan/;
  s/Nathanael/Natanael/;
  s/Pavel und Barnabas/Pavel a Barnabáš/;
  s/Paulus/Pavel/;
  s/Petrus/Petr/;
  s/Simon/Šimon/;
  s/Zachäus/Zacheus/;
  s/So/Tak/;
  $_;
}