Prahy/Vlastnosti hráčské postavy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Ve hře se hráč projevuje jako určitá herní postava, která se může svými vlastnostmi i značně lišit od reálného člověka, který se skrze ni účastní hry. Stejně jako reálný člověk, i herní postava se během času mění, ovšem zákonitosti těchto změn, stejně jako samotný soubor vlastností, se od reálného světa v lecčems liší.

Stav hráčské postavy[editovat]

Základní sadu vlastností sdílí hráč se všemi ostatními objekty, které se ve hře pohybují — stejně jako ony má nějaký vzhled, nějakou vůni, nějakou hmotnost atd. Jakožto hráč má však některé vlastnosti, kterými se vyznačují jen živé bytosti, nebo dokonce jen hráči. Základní přehled o těchto vlastnostech podává příkaz stav, jehož výstup může vypadat třeba takto:

Jsi Šnek.
Zdolal jsi 6.3 % dlouhé cesty.
Máš 65 životních bodů (z max. 65), 42 duševních bodů (z max. 42)
a 33 duchovních bodů.
Tvé schopnosti jsou:
Síla: 41  Bystrost: 32  Vytrvalost: 38  Zručnost: 32  
Věk: 8 dní 18 hodin 59 minut 31 vteřin.
Narození: ve středu 26. května 29 (herního času)
Útěk při 20 životních bodech.
Protiútok zapnut.
Dlouhé bojové hlášky.
Je ti příjemně teplo.

Takto vypadal stav jednoho konkrétního hráče v jednu konkrétní chvíli. Každý z nás při výpisu svého stavu samozřejmě uvidí trochu jiné hodnoty. Na stejném místě však nalezne stejné vlastnosti:

Jsi Šnek.
Jméno hráče včetně případných přívlastků a titulů, či přesněji řečeno jeho aktuální krátký popis, to znamená označení objektu hráče, které vidí jiní hráči např. v inventáři místnosti, v níž se hráč nachází.
Zdolal jsi 6.3 % dlouhé cesty.
Celková zkušenost hráče, měřena v procentech minimální zkušenosti bohatýra, tedy hráče zkušeného natolik, aby získal schopnosti, které jsou běžným smrtelníkům nedostupné. V tuto chvíli nám stačí vědět, že čím větší číslo na tomto místě stojí, tím lepší schopnosti hráč má. (O něco podrobněji se můžeme se zkušeností seznámit na stránce o dovednostech.)
Máš 65 životních bodů (z max. 65), 42 duševních bodů (z max. 42) a 33 duchovních bodů.
Životní, duševní a duchovní síla hráčské postavy.
Životní body říkají, nakolik je hráč živý, tedy ubývají například zraněním, nemocí nebo velkou tělesnou námahou, doplňují se odpočinkem, jídlem a pitím, případně různými lektvary, a pokud klesnou na nulu, postava zemře. Je proto na jednu stranu vhodné je neztrácet, na druhou stranu ovšem jejich ztrácením a opětným doplňováním postupně narůstá jejich maximum.
Duševní body říkají, nakolik hráč dokáže konat kouzla a jiné duševně náročné úkony, a právě tím také duševní body ubývají. Stejně jako životní body se i duševní doplňují odpočinkem, jídlem a pitím, případně různými lektvary, a pokud je hráč spotřebovává a znovu doplňuje, postupně narůstá jejich maximum.
Duchovní body vyjadřují mravní sílu hráče. Nevyčerpávají se a nedoplňují, nýbrž mají svou jednu hodnotu, která se snižuje, když hráč koná skutky zlé, a zvyšuje, když koná skutky dobré. Pokud jejich počet klesne pod nulu, hrozí hráči, že se do jeho duchaprázdného nitra začnou stěhovat démoni, kteří ho budou nutit dělat věci, které by sám nedělal.
Tvé schopnosti jsou: Síla: 41 Bystrost: 32 Vytrvalost: 38 Zručnost: 32
Schopnosti pro specifické typy činností. Například síla určuje, kolik toho hráč unese nebo jak moc ublíží nepříteli, když se po něm ožene mečem, a naopak, čím víc toho hráč nosí, čím více se ohání atd., tím více mu narůstá síla. Obdobně souvisí bystrost např. s řešením logických hádanek, vytrvalost např. s odolností v boji, zručnost např. se zacházením se složitějšími přístroji. Některé činnosti potřebují (a rozvíjejí) jednu schopnost, jiné činnosti kombinaci různých schopností. Jaké činnosti souvisí přesně s jakými schopnostmi, to si může každý v průběhu hry vyzkoušet sám.
Věk: 8 dní 18 hodin 59 minut 31 vteřin.
Celkový reálný čas, který tato postava už strávila ve hře.
Narození: ve středu 26. května 29 (herního času)
Herní čas,[1] v němž se postava poprvé objevila ve hře.
Útěk při 20 životních bodech.
Pokud se hráč dostane do bojového střetu, pak každým zdařilým úderem protivníka ztrácí životní body. Příkazem útěk je možno nastavit hranici, při jejímž podkročení postava automaticky uteče z místa boje do vedlejší místnosti — a nastavená hodnota je vidět právě na tomto místě.
Protiútok zapnut.
V nastavení hráčské postavy (viz níže) je možno zapnout nebo vypnout automatický protiútok. Je-li automatický protiútok zapnut, pak postava, je-li napadena, obratem napadne útočníka.
Dlouhé bojové hlášky.
V nastavení hráčské postavy (viz níže) je možno rovněž přepnout způsob zobrazování boje. Při dlouhých bojových hláškách se u každého úderu vypisuje jeho přesné provedení a účinek, při krátkých bojových hláškách se vypisuje jen to, co je opravdu nutné pro sledování průběhu boje.
Je ti příjemně teplo.
Závěrečná informace o tom, zda je hráči teplo, nebo zima, zda má případně hlad a žízeň, zda je nemocen apod.

Nastavení hráčské postavy[editovat]

Některé specificky hráčské vlastnosti je možno nastavit příkazem nastavení (případně zkratkou nast). Po zadání příkazu se objeví výběrníček, který v případě řadového hráče vypadá takto:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 1: Barvy
 2: Hráč a herní postava
 3: Komunikační kanály
 4: Vzhled výstupu
-------------------------------------------------------------------------------
[q,<č.>,?]

Zadáním jednoho z čísel se otevře příslušný podvýběrníček (ty jsou podrobně rozebrány níže). Zadáním ? se otevře nápověda, zadáním q se výběrníček nastavení opět zavře.

Nastavení barev pro základní typy hlášek[editovat]

První z podvýběrníčků hráčského nastavení umožňuje přiřadit různé barvy některým specifickým typům hlášek:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Barvy:
 [*] z(a)pnuto
  - (p)ohyb:       normální
  - (b)oj:        normální
  - (k)omunikace:     normální
  - (d)álková komunikace: tučná bílá
  - (h)lášky:       normální
  - (c)ity:        normální
-------------------------------------------------------------------------------
Barva [q,z,?]

Výběr se zde neprovádí čísly, ale vyznačenými písmeny, tedy třeba nastavení pohybových hlášek se spustí zadáním p atd. Význam výběrníčkových povelů ? a q je stejný jako u hlavního výběrníčku, povel z znamená návrat zpět do nadřazeného výběrníčku.

Po spuštění nastavení barvy se objeví opět příslušný podvýběrníček:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Popředí (malá písmena):        Pozadí (velká písmena):
 ( ) če(r)ná   ( ) (m)odrá        ( ) če(R)ná   ( ) (M)odrá
 ( ) (č)ervená  ( ) (f)ialová       ( ) (Č)ervená  ( ) (F)ialová
 ( ) ze(l)ená  ( ) az(u)rová       ( ) ze(L)ená  ( ) az(U)rová
 ( ) žlut(á)   ( ) (b)ílá        ( ) žlut(Á)   ( ) (B)ílá
 (*) standar(d)              (*) standar(D)

 [ ] (t)učně       [ ] i(n)verze      [ ] podtrž(e)ně
 [ ] tma(v)ě       [ ] bli(k)ání

                 Příklad textu
-------------------------------------------------------------------------------
Boj [q,z,?]

Ovládání tohoto podvýběrníčku je stejné jako v minulém případě. Diakritika v povelech nehraje roli, tedy např. c stejně jako č zapne červenou barvu, rozlišují se však malá a velká písmena.

Nastavení základních údajů o herní postavě[editovat]

Druhý podvýběrníček hlavního výběrníčku slouží nastavení obecných údajů o herní postavě:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Nastavení k herní postavě:
  - (h)eslo:       [ ********** ]
  - (p)ravopis jména:   [ Šnek    ]

 Nastavení k osobě hráče:
  - (e)mailová adresa: [ __________________________________________________ ]
  - (w)ebová adresa:  [ __________________________________________________ ]

 Boj:
 [*] automatická (o)brana
 [ ] (k)rátké bojové hlášky
 [*] automatický (ú)těk při 20 ŽB
-------------------------------------------------------------------------------
Nastavení hráče a postavy [q,z,?]

Pravopis jména určuje psaní velkých a malých písmen, jiné nastavení není povoleno (tedy hráč Šnek by se mohl přejmenovat na SnEk nebo šnéK, ne však na Šneg). Ostatní položky zde není třeba podrobně vysvětlovat, protože jsou buď sdostatek popsány svým názvem, anebo byly vysvětleny již výše.

Nastavení zpravodajských kanálů[editovat]

Vedle herních hlášek, které hráč dostává během hry automaticky, jestvují ještě tzv. zpravodajské kanály, tedy různé typy zpráv, které roznáší démon zpravodaj (viz pomoc zpravodaj). Ty je možno nastavit ve třetím podvýběrníčku nastavení. Některé má nový hráč implicitně zapnuty (například Hrom, tedy účinky příkazu hřímej), jiné vypnuty (třeba Smrt, tedy hlášení o tom, kde kdo zase umřel), jiné jsou přístupné jen po vstupu do určitých společenstev (v následujícím příkladě Kováři a Měniči).

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Zpravodaj:                Paměť:
 [*] z(a)pnuto               [ ] vypisovat jméno (k)análu
 [*] (b)arvy zapnuty            [ ] (č)as v samostatném sloupci
 [*] (e)cho při 'rci' a 'zvěstuj'     [ ] ča(s) za textem
 [*] (u)kládat hlášky během editování   [ ] (d)atum v samostatném sloupci
                      [ ] da(t)um za textem
 Kanály:
  3 *Smrt        Hlášení o úmrtích hráčů
  4 *Úkoly        Hlášení o vyřešených úkolech
  5 *Hry         Hlášení o vyhraných hrách
  6 *Vzestup       Hlášení o nových andělích (a příp. též bohatýrech)
  9 *Hrom        Sdělení všem hráčům ("hřímej")
  30 Intermud      Hřímací kanál spojující všechny mudy (anglicky!)
  80 *Kováři       Sdělení mezi kováři
  88 *Měniči       Sdělení mezi měniči
-------------------------------------------------------------------------------
Komunikační kanály [q,z,<,>,<č>,?]

Krom již známého ovládání nastavení je v tomto podvýběrníčku možno používat povely > a < pro přechod na další nebo předchozí stránku seznamu kanálů, pokud je jejich seznam vícestránkový. Zadáním čísla nebo názvu kanálu se pak otevírá podvýběrníček jeho nastavení:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Hrom:
 [ ] pře(c)hodně vypnuto         [ ] neukazovat (m)oje vlastní hlášky
  - (b)arva: tučná zelená

 (*) všechn(y) hlášky kromě:       ( ) (p)ouze hlášky od:

 [ ] (h)ráčů (vč. hostů)     [ ] h(o)stů       [ ] n(e)hráčů
 [*] (g)ratulantů

  - (n)ikoli ovšem od těchto osob:   ______________________________________
  - přesto (v)šak od těchto osob:   ______________________________________
   '{n+|v+} <jméno>, <jméno>, ...' přidá jména do seznamu
   '{n-|v-} <jméno>, <jméno>, ...' odebere jména ze seznamu
   '{n|v} <jméno>, <jméno>, ...' nastaví seznam
-------------------------------------------------------------------------------
Kanál: Hrom [q,z,?]

Pokud je kanál implicitně zapnut, je možno ho vypnout povelem c, je-li implicitně vypnut, je potřeba nastavit pomocí y, p, h, o, e a g kombinaci, která umožní přinejmenším některé hlášky, pak se kanál zapne (což se po návratu do seznamu kanálů projeví hvězdičkou vedle čísla kanálu); je nutno si uvědomit, že některé kombinace mohou být přinejmenším u některých kanálů nesmyslné, pročež nastavit nejdou.

Povel b otevře podvýběrníček pro nastavení barvy, který již známe z předchozí části nastavení.

Nastavení výpisů výstroje, stavu apod.[editovat]

Poslední ze základních podvýběrníčků umožňuje nastavení výstupů, které se při hře hráči vypisují:

----------- Nastavení: --------------------------------------------------------
 Volby k výpisu výstroje:         Výpis životních a duševních bodů:
 [ ] výpis podle (t)říd          [*] přírůstek ž(i)votních bodů
 [ ] strá(n)kování výpisu         [*] úbytek ži(v)otních bodů
 [*] (r)ekurzivní prohledávání zavazadel  [*] přírůstek d(u)ševních bodů
 [ ] setřídit podle (a)becedy       [*] úbytek du(š)evních bodů
 [ ] v(ý)pis ve dvou sloupcích       [ ] vypisovat i ma(x)imální hodnoty
 [ ] podpora VT(1)00
 [ ] n(e)vypisovat stálou výstroj

 Popis místnosti:        Finger - Co o tobě druzí smějí vědět:
 (*) d(l)ouhý popis místnosti  [ ] místo tvého přilo(g)ování
 ( ) (k)rátký popis místnosti  [*] (d)en tvé poslední návštěvy
 ( ) o(b)ojí popis místnosti   [ ] přesný (č)as tvé poslední návštěvy
                 [ ] datum narození (h)erní postavy
 Jiné:
 [*] ukazovat (>) na vstupu  [ ] místo ASCII gra(f)iky zobrazovat prostý text
 [*] ukazovat ti(p)y      - počet řádků při stránk(o)vání: 23
-------------------------------------------------------------------------------
Vzhled výstupu [q,z,?]

Volbami k výpisu výstroje se mění chování příkazu i (tedy inventář neboli výstroj). Výpis životních a duševních bodů je velmi užitečný pro každého hráče, který začne s těmito body nějak zacházet (což znamená pro každého krom úplných nováčků, kteří mají tento výpis vypnut, aby je zpočátku nemátl). Nastavení popisu místnosti určuje, jak se hráči zjeví místnost, do které nově přišel (chování příkazu rozhlédni se jím ovlivněno není). Finger je systémové označení příkazu kdo je, jímž můžeme zjišťovat základní údaje o jiných do hry registrovaných hráčích. Zobrazení prostého textů místo ASCII grafiky je smysluplné zejména při používání hlasového výstupu.

Vzhled[editovat]

V omezené míře může hráč měnit i svůj herní vzhled. Prohlédneme-li si nového hráče, vidíme muže, ženu nebo jsoucno neforemné postavy. Už před splněním prvního úkolu, tedy ještě v Domě ovšem může hráč změnit svůj vzhled u kouzelného zrcadla.

Určité změny vzhledu jsou dosažitelné pomocí některých oděvů nebo doplňků, které nejsou vidět jen v inventáři hráče, ale projeví se nějak v jeho popisu, případně dokonce i v krátkém popisu, pod nímž je hráč vidět v místnosti nebo v seznamu přítomných hráčů — hráč může například nasazením šaškovské čepičky najednou vypadat rozverněji, a navíc se v místnosti nebo v seznamu hráčů objevovat s titulem „šašek“.

Vzhled hráče se může změnit též jeho příchodem do určitého kontextu. V současnosti asi nejvýraznější takovou změnou je návštěva Středozemě, v níž je hráč podle svých schopností přiřazen k jedné ze středozemských ras, takže se odpovídajícím způsobem změní i jeho vzhled.

Hra nabízí rovněž několik způsobů, jak může hráč změnit svůj zápach. Jednak jsou tu a tam k sehnání potraviny, které svůj výrazný zápach přenášejí i na hráče, který je snědl, jednak je možno u mistryně vůní v Engedí zakoupit některý z jejích proslulých parfémů, nebo se nechat navonět přímo na míru.

Poznámky[editovat]

 1. Herní čas ubíhá devětkrát rychleji než reálný čas (tedy jedna herní hodina trvá reálných 6 minut a 40 vteřin).