Krizové řízení pandemie/Biologická Kryptografie/BGC kód

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Stránka je součástí výzkumu "Krizového řízení pandemie" a je vnořeným podprojektem Biologické Kryptografie.

Úvod[editovat]

BGC - Binární Genetický Kód

 • B-DNA - binární DNA
 • B-RNA - binární RNA

Ani současná věda prozatím neví, proč byla genetická DNA a RNA vytvořena příhodou jen ze čtyř písmen. Proč si příroda k něčemu takovému, zvolila právě čtyřkovou soustavu? Proč s příroda vybrala tyto jednoduché molekuly, pětici (A,T,C,G,U), ze kterých kóduje čtyřkovou abecedu života. Která se shlukuje v kodonech po třech a má svou dvojakou podobu (dvě vlákna šroubovice, vazba mezi dvěma molekulami. Věda už však alespoň ví, jak uvádí třeba Petoukhov ve svých pracích z roku 1999, 2008 , 2010 a 2013, že tyto čtyři molekuly jsou svými symetrickým vlastnostmi propojeny do sjednoceného molekulárního souboru se svými třemi páry (kodony) binárně protikladných vlastností.

Tato práce se snaží experimentem, jenž spočívá ve vytvoření binárního genetického kódu, osvětlit na problémech, které při vytváření tohoto systému během experimentu vznikly, proč si příroda možná vybrala tuto cestu. Protože, tak jako já jsem během experimentu musel řešit určité problémy s kódováním, při jejich návrhu a praktickém užívání, tak i příroda musela nějakým způsobem tyto problémy řešit a vyřešit. Práce tedy ukazuje jak můj postup i postup přírody se velice podobají. Protože v obou případech je zapotřebí řešit stejné nebo velmi podobné problémy.

Práce se tedy zabývá tematicky jak kódovat informace efektivně. Tedy jak nejefektivněji propojovat symboly s jejich významy. Přičemž se práce opírá o skutečnost, že za nejmenší možnou jednotkou informace lze považovat 1Bit. Jestli mám pochopit kódování informací, musím zákonitě začít zkoumáním toho jak informaci kódovat v jeho nejmenší a nejelementárnější formě. Tuto formu postupně zesložiťovat a sledovat jak ovlivňuje efektivnost kódování informace.

Užité matematické symboly[editovat]

 • ∀ — všechno, pro všechna
 • ∃ — existuje
 • ∄ — neexistuje
 • ∃! — jednoznačná existence, existuje právě jedno
 • ∃n — existuje více než jedno
 • ∃k — existuje konečný počet
 • ∃∞ — existuje nekonečně mnoho
 • ∃?∞ — existuje neurčitelně mnoho
 • ∧ — a, and, současně
 • ∨ - nebo, or
 • ∅ — prázdný
 • ∈ — je prvkem
 • ∉ — není prvkem
 • ∪ — sjednocení
 • ∩ — průnik
 • ∖ — rozdíl množin
 • ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ — binární operátory
 • ♠♡♢♣♤♥♦♧ — pomocné symboly
 • 0, 1 — binární symboly
 • a, t, g, c, u nebo A, T, G, C, U — symboly kódování DNA a RNA
 • =, ≠ — znaménka platnosti, rovnosti
 • =, ≡ — dvojná a trojná chemická vazba (A=T, G≡C, A=U) nebo (a=t, g≡c, a=u)
 • — stává se celkem, je celiství, pojí se spolu
 • — je v symetrickém protikladu, zapadají do sebe
 • — jsou navzájem neporovnatelné, neurčitelné

Užitá matematika[editovat]

 • Binární operace
 • Kombinatorika
 • Teorie množin

Užité značení pojmů[editovat]

 • — abeceda kódovacího jazyka
 • Ω — význam
 • S — systém, jazyk, metoda
 • Σ — symboly abecedy
 • αβγεηθφψω — další proměnné
 • G — grupa, struktura
 • P, p — kombinační potenciál, dílčí kombinační potenciál

Použití:

 • Množina A má jeden prvek s hodnotou 3, proto nebo

Hlavní část[editovat]

Kombinační potenciál[editovat]

Binární soustava a jazyk DNA[editovat]

 • Platí, že neboli abeceda dvojkové soustavy je složená ze dvou znaků 0 a 1. Tudíž její kombinační potenciál je .
 • Platí, že neboli abeceda DNA je složená ze čtyř znaků. Tudíž její kombinační potenciál je
 • Platí, že neboli, že A se pojí s T, a současně G se pojí s C.
 • Přičemž stává se celkem a současně protikladem
 • Přičemž stává se celkem a současně protikladem
 • Kde stává se protikladem

Programy v Pythonu[editovat]

Závěr[editovat]

Reference[editovat]