Hesla Jednoty bratrské/2016

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Stránka Hesla Jednoty bratrské 2016 slouží k výkladům, komentářům, kázáním, zamyšlením a diskusím nad Hesly jednoty bratrské, neváhejte se přidat! Ptejte se, odpovídejte si, bavte se.

Hesla Jednoty bratrské od loňského roku m.j. komentuje také na Facebooku lutheránský farář Tomáš Matouš Živný aka Martinus Lutherus Minor; vzhledem k tomu, že tyto komentáře jsou veřejně přístupné i bez přihlášení na FB, dovolujeme si zde uvádět na ně odkazy (označené zkratkou (MLM)). Jeho komentáře se objevují pravidelně každou středu, což ovšem neznamená, že by ty samé verše nemohl komentovat také někdo jiný. Přidejte se!

Období po Vánocích[editovat]

Týden po 2. neděli po vánocích[editovat]

Období po Zjevení Páně[editovat]

Zjevení Páně – Epifanias

Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12-13
V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16
Ještě k včerejšímu svátku... (MLM) Matouš 2,1-11

Týden po 1. neděli po Zjevení Páně[editovat]

Já s ním budu v tísni, vysvobodím ho a oslavím ho. Žalm 91,15 Z
Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15

Týden po poslední neděli po Zjevení Páně[editovat]

My také sloužiti budeme Hospodinu, neboť on jest Bůh náš. Jozue 24,18 K
Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

Týden po neděli Septuagesimae[editovat]

Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20
My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha. 1.Korintským 2,12

Týden po neděli Sexagesimae[editovat]

Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
To wšijvenná(h) je do kmene ŠWB, které se vykládá jako wenden nebo rückgängig machen. To mě inspirovalo, takže si ten konec verše překládám jakžto (zřejmě řečnickou) otázku:
Kdo zařadí zpátečku?? --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:34 (UTC)

Týden po neděli Estomihi[editovat]

Postní období[editovat]

Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm 5,4 F
Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35
Jo když jsem si na Popeleční středu četl v lese Hesla a koukám, ono je přesně 6:00 a čtu tam dvakrát za sebou to bóqer, tak to bylo přesně to ono! Obloha ještě silně potemnělá, ale když se člověk chvíli kouká mezi koruny stromů, tak tuší, že se tam už něco projasňuje.
Jinak u toho '-r-k sice vykladači Losungen/Ursprachen sice uvádějí hlavní význam ordnen, ale k tomu vysvětlení, že ta vazba s následným l (tedy lchá) se překládá jako "někomu něco předkládat" (jemandem etwas vorlegen). A to další sloveso c-p-h vykládají jako "pln očekávání vyhlížet" (erwartungsvoll ausschauen).
Takže mi z toho vyšlo:
Hospodine, časně ráno slyšíš hlas můj,
časně ráno předkládám k tobě a pln očekávání vyhlížím.
A dneska, když je to Heslo o tom zpěvu a chválení, tak jsem si v reflexi na ten včerejšek vzpoměl na tu tebou uvedenou variantu "rozprostřít" a hned jsem měl v mysli i na jazyku tu mou oblíbenou Komenského písničku Ježíši, slávo nejvyšší, ve které 4. sloka začíná veršem Před tebou se rozprostírám.
Hele, Luthere, tady na FB se ty tvé výklady Hesel za pár dní ztratí v propadlišti dějin, nechceš je taky rovnou nakopírovat na Wikiverzitu? Před pár lety jsem tam založil na to projekt, ale poslední leta už moc nestíhám tam psát - kdybys v tom pokračoval, byl bych ti vděčný!
https://cs.wikiversity.org/wiki/Hesla_Jednoty_bratrsk%C3%A9
--Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:27 (UTC)
Asi to bude jako s tou horou, když nejde na Wikiverzitu Tomáš, musím ho tam dotáhnout sám... Takže jsem se pokusil na tvé timeline dohledat všechny tvé středeční komentáře k Heslům JB a dát tam na ně odkazy, aby bylo možno si je nějak přehledně dohledat. Prosím (případně i tvé věrné čtenáře) alespoň o kontrolu, jesli jsem te tam nedopustil nějakých rononců&chyb. --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:27 (UTC)

Týden po neděli Invocavit[editovat]

Hospodin dobrý smiluj se nade všemi, kteří celým srdcem hledají Hospodina. 2. Paralipomenon 30,18.19 H
Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19,2-3
"Hospodin (je) dobrotivý, odpouštějící, pro všechna srdce přináší stav mysli k hledání (toho) Boha" – tak tak bych to asi trošku tupě bez hlubší znalosti hebrejské gramatiky přeložil já. Co mě na tom nejvíc zarazilo bylo to sloveso héchín, kterýžto kmen KWN Losungen in der Ursprache vykládají jakožto in eine Verfassung bringen. No já slovo Verfassung znám jen jako "ústava", což mi nedávalo moc smysl. Ale slovník u něj jako další význam uvádí stav mysli; což mi tedy dává hodně pozoruhodný výplod, že v podstatě Hospodin nás (blbce) může uvádět do stavu mysli, ve kterém jej můžeme hledat. Úžasné! --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:18 (UTC)

Týden po neděli Reminiscere[editovat]

Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13 K
Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9
"Neodvrhuj mě od obličejů svých, a ducha svatosti tvé neber ode mě." Tak tady na tom mě to vždycky pořád nutí k zamyšlení, proč v hebrejštině ty "jeho obličeje" (millfánejchá) jsou vždycky v plurálu? Diskutoval jsem o tom už s mnoha lidmi – může to být třeba tak, že se nám ten Bůh jeví pokaždé třeba nějak jinak, že může mít třeba tisíc tváří, ale pořád je to jen ten Jeden, který Je? Jak to ti Hebreové chápali, že tak o něm mluvili? --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:06 (UTC)

Týden po neděli Oculi[editovat]

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Izaiáš 52,7
Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15

Týden po neděli Laetare[editovat]

Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22
Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18

Týden po neděli Judica[editovat]

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29
Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10
Díky moc! Zrovna jsem to luštil, když jsem si pak přečetl tento tvůj výklad. Ale jsem takový hnidopich, pořád nedokážu pochopit, proč je tam jednou ré'achá a na konci pak ittách a nikoli ittáchá? Jednou koncovka pro mužský (tvůj příbuzný (muži)) a podruhé pro ženský (s tebou, (ženo)) rod? --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 10:55 (UTC)

Týden po Květné neděli (Palmare) – poslední týden postního období[editovat]

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8
Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22
Tak chlape, ty nám dáváš kapky! No je to zajímavý názor, že by se ten 7. a 8. verš 95. Žalmu měl vnímat odděleně. Je fakt, že třeba ve Stuttgartské bibli je na konci 7. verše dvojtečka, ale ta je na konci každého verše. Ale většina překladů má na konci 7. verše čárku, jako že začátek 8. verše je jeho těsným pokračováním – tak kraličtí i ČEP. A třeba ČEP ještě tomu dává korunu tím, že naopak graficky do oddělených odstavců od sebe odděluje první tři řádky 7. verše a právě tím inkriminovaným čtvrtým řádkem (koncem verše) začíná další odstavec!
Tak třeba i Pavlík ten 7. verš překládá podmiňovací větou a následný 8. verš navazující větou hlavní:
(7) ... Budete-li dnes poslouchat na jeho hlas,
(8) nesmíte zatvrzovat své srdce, jako v Merívě, ...
(tady je zajímava i ta zvýrazněná předložka "poslouchat na jeho hlas" (b.qoló) – slyšet na něčí hlas, tedy poznávat někoho po hlase a slyšet na něj, reagovat na něj.
Což zmiňuji pro to, že by to tak trochu nahrálo i tvé teorii – totiž:
"my lid, jejž on pase, ovce, (jež vodí) svou rukou, uslyšíte-li dnes jeho hlas, ..."
To slyšet "na něčí hlas" mi přijde právě to podobné přirovnání, jako když ovce reagují NA hlas svého pastýře, což by mluvilo pro to, ponechat význam toho celého 7. verše pohromadě.
Takže donutil's mě poohlédnout se i po překladech, které tak těsně nenavazují – např. ŠRÁMEK:
(7) ... Kéž i vy slyšíte dnes jeho hlas!
(8) Nezatvrzujte své srdce jako u Meríby ...
Bogner – KLP, tam sice nemá čárku, ale vlastně ten 8. verš chápe jako přímou řeč Hospodinovu, takže mi ta vazba přijde ve skutečnosti ještě těsnější:
(7) ... Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
(8) „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, ...
A podobně třeba i slovenský ekumenický překlad.
Lutherovy překlady mají na konci 7. verše čárku, ale revidovaný Luther 1984 už tam má také dvojtečku s následnou přímou řečí v uvozovkách:
(7) ... Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet:
(8) "Verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah ...
Já osobně jsem si to polopatě doslovně (s pomocí nápovědy) a krkolomě přeložil jako:
(7) ... dnes ó když přece v/na hlas jeho (vy)slyšíte,
(8) ne zatvrďte srdce vaše ...
Tady tedy se to tiš.má'ú chápe jako 2. osoba plurálu kal (in pausa) a všechny ostatní překlady tam mají také tu 2. osobu, tak nevím, kde jsi vzal tu ::první osobu? (v hlase Jeho slyšíme/zaslechli jsme)
No nic. Nutíš nás to chápat trošku jinak, než jak jsme to doposud byli zvyklí vnímat, je to pro mě trochu těžší posun. Asi to dá víc práce a trochu delší čas si to tak zkusit promeditovat – jako zlom mezi chvalozpěvem a napomenutím. Zatím ještě nevím, jestli jsi na tom předpokládaném zlomu mezi 7. a 8. veršem nepostavil víc theologie, než se z toho dá vyčíst.
No nicméně jsi nás upozornil na to, že ať tak či onak, ta změna tóniny se v tom celém 95. Žalmu postřehnout dá.
Mně osobně nejdřív připadalo přijatelnější to rozdělení do těch tří odstavců, jak je naznačuje ČEP:
(1–5): Radost, chvála, díky
(6–7c): Výzva k pokleknutí (skoro by se chtělo říci k pokání, které následuje po poznané radosti)
(7d–11) Varování
Ale teď, když jsem si spojil ten 7. verš dle tvého návodu zase dohromady, tak mi to přijde:
(1–5): Radost, chvála, díky
(6–7): Výzva ke ztišení se a k rozjímavému pokleknutí – vždyť my jsme přeci Jeho ovce, které zaslechly Jeho hlas!
(8–11): Jeho přátelské napomenutí – mít se na pozoru, abychom z Jeho radosti nevypadli, jako se tomu již mnohokrát v minulosti stalo.
--Kychot (diskuse) 23. 3. 2016, 19:40 (UTC)
Tak mně to nedalo! A našel jsem si ten žalm v jedné z nejstarších dostupných staročeských biblí, v bibli litoměřicko-třeboňské. Můžete si počíst:
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=146&page=103
(máme to tam v pravém sloupci nahoře, od třetího řádku)
Já vím, je to překlad z Vulgaty, ale tyhle překlady mají tu výhodu, že jsou fakt zpěvné – a barevně jsou tam vyznačeno, jak se tenkrát recitovaly na střídačku – vzájemné odpovědi – a ono to většinou skutečně dává i jakýsi smysl!
Tak tam jsou (dle dnešního číslování) verše 7d a 8a v jedné lajně jako response – na co? No na 7b-7c, takže to vyznívá zhruba takhle (jestli to dobře chápu):
  • A my lid pastvy jeho. Ovce ruky jeho.
    • Dnes až hlas jeho uslyšíte, nebuďte zatvrdytý srdcí vašich.
    • Jakožto rozdrážděný podle dne. Pokušienie na púšti.
Takže co mi z toho vyplývá? Ke komu žalmista mluví tou druhou osobou plurálu "Dnes až hlas jeho uslyšíte?" No právě těm ovcím, které předtím říkají: "A my lid pastvy jeho. Ovce ruky jeho."
Mně to přijde úžasný. Začít konečně v té poetice vidět ten význam. Prostě krása. Představa toho stáda, těch tvdrohlavých rozhádaných beranů, které předtím říkají "A my lid pastvy jeho. Ovce ruky jeho." Jakoby je ten žalmista před sebou jasně viděl, na té pastvině, a tak jim něžně domlouval, co to zase blbnete? Chcete zase zahučet z nějaké skály? Přestaňte se škorpit a dávejte bacha přeci, co vám váš pastýř chce říct!
--Kychot (diskuse) 23. 3. 2016, 22:45 (UTC)
Teď jsem udělal takový pokus: Vzal jsem kralický překlad 1613 a pošoupal jsem jeho verše tak, aby to odpovídalo těm barevným písmenkám v této staročeské bibli. Tady na Facebooku se to asi blbě dělá, tak jsem to udělal tady:
Bible litoměřicko-třeboňská#Žalm s pošoupanými verši
A ono když si pošoupáme ty verše doleva a doprava, tak se nám trošičku šoupne i ten význam. Zkuste si to číst sami pro sebe – třeba tak, že ty verše, které začínají více vlevo, si budete číst silnějším a důraznějším hlasem, a ty verše odsazené vpravo hlasem tišším, jakoby nějakou ozvěnou. Možná budete překvapeni, jako jsem byl já sám!
--Kychot (diskuse) 23. 3. 2016, 22:48 (UTC)
Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K
Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34
O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2 K
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

Velikonoční období[editovat]

Velikonoční týden[editovat]

Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3 F
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20
Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7
Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel. Matouš 21,28-29