Hesla Jednoty bratrské/2015

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Hesla Jednoty bratrské 2015

Hesla Jednoty bratrské od letošního roku komentuje na Facebooku lutheránský farář Tomáš Matouš Živný aka Martinus Lutherus Minor; možná si to dal jako závazek ke svým 28. narozeninám, které slavil 1. října? A proč komentuje zrovna Hesla, která připadají na středy? Možná má právě ve středu biblickou hodinu – to nevíme, ale můžeme to vyzkoumat! Nicméně vzhledem k tomu, že tyto komentáře jsou veřejně přístupné i bez přihlášení na FB, dovolujeme si uvádět na ně odkazy (označené zkratkou (MLM)). Vlastní komentáře je pak možno uvádět sem i tam.


Mezidobí po Svaté Trojici[editovat]

Týden po 19. neděli po sv. Trojici[editovat]

Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21
Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

Týden po 20. neděli po sv. Trojici[editovat]

Josef se ocitl v pevnosti, ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21
Pomněte na vězně, jako byste spoluvězňové byli. Židům 13,3 K

Týden po 21. neděli po sv. Trojici[editovat]

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremjáš 31,31

K slávě nás povolal Bůh nejen ze židů, ale i z pohanských národů. Římanům 9,23-24

Týden po 22. neděli po sv. Trojici[editovat]

Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7
Buďte činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. Jakubova 1,22 K

Týden po 23. neděli po sv. Trojici[editovat]

Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! Žalm 38,23
Pán byl se mnou a posilnil mne. 2.Timoteovi 4,17 K

Týden po 24. neděli po sv. Trojici[editovat]

Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26
Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

Týden po poslední neděli církevního roku[editovat]

Uctívej Hospodina dary ze svého majetku. Přísloví 3,9 Bg
Řeknu své duši: "Duše, máš mnoho statků uložených na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, buď veselá!" Ale Bůh řekl: "Pošetilče!" Lukáš 12,19-20 Ž
Díky, Luthere! Když jsem si dnes ráno otevřel v tramvaji cestou do práce Hesla v hebrejštině, zajásal jsem, když jsem uviděl jen ta čtyři slova, říkal jsem si – to bych mohl během té necelé půlhodinky zvládnout. Začátek vypadal velice slibně – "kabéd et-adonáj" – jestli to čtu správně. V podstatě "uctívej Hospodina", bych řekl, takže v bibli asi nepříliš překvapivé vybídnutí. Ale to poslední slovo mi dalo pěkně zabrat – mehónechá. Co se tím chce jenom říct? Dnešní Němci to HWN (hón, jestli to čtu správně) překládají jako Reichtum nebo Güter. Tedy bohatství, zámožnost, hojnost anebo taky zboží, statky. Takže doslova "Uctívej Hospodina z bohatosti své" ? Anebo "s bohatstvím svým"? Nebo tak nějak?
"Ehre den HERRN mit deinem Gut", překládá Luther a tak je to i v německých Heslech. "Gut" je také panství, tak jsem si říkal, jestli by to také nemohlo být něco jako "já a dům můj" že má toho Hospodina uctívat a chválit, vzdávat čest. Anebo také vzdávat čest svým majetkem? To by pomalu mohlo vést k té theologii prosperity, jak píšeš.
Ale vykládal jsem si to i tak, že člověk může mít ze svého majetku radost a být za něj vděčen Bohu – a možná to může vést i k vybídce, dávat z toho majetku opět něco Bohu, tedy něco jako obětiny, desátky? K tomu snad směřuje i ten Bognerův překlad, který celkem výjimečně použil Mirek do našich Hesel: "Uctívej Hospodina dary ze svého majetku".
No, nebylo to pro mě tak docela jednoduché. Už jsem šel z tramvaje a říkal jsem si – nechal jsem vytisknout 4000 Hesel na rok 2016, no to je přeci velký majetek – no a ještě velká část mi jich ale zbývat, co s ní? Rozdávat to bezdomovcům, krmit tím hladové? Pomůže mi v tom právě tohle heslo nějak?
No pak jsem si přečetl celé to přísloví – přísloví mi připadají vždycky hrozně těžká na pochopení – textového kontextu tam je hrozně málo a dýchá to hrozným dávnověkem a málokdy tomu rozumím. No a když si člověk přečte celý ten verš o prvotinách ze vší své úrody tak mi to doopravdy směřuje k těm obětinám a desátkům.
BBE to čte "Give honour to the Lord with your wealth" a KJV "Honour the Lord with thy substance". No tak to "substance" mi fakt přijde jako hodně zajímavý, protože tam i Čech prostě slyší tu substanci, tu podstatu, podstatu sebe samého, biblickými slovy – to, k čemu je upjaté mé srdce, čím stojím a padám. No je doslovně podle Vulgaty: "Honora Dominum de tua substantia".
No každopádně díky i za tvou interpretaci a výklad, myslím, že jsme oba došli k závěru, že to Slovo může být hlubší, než by se nám na první pohled mohlo zdát. --Kychot (diskuse)
Lidi mi dnes k narozeninám přejí "Všechno nejlepší". Tak se jich ptám, co je to "Všechno nejlepší", co mi přejou? V Bibli jsem toto spojení našel jen na jednom místě, Dt 12:11 ... budete přinášet všechno, co vám přikazuji: Své zápalné oběti, své obětní hody, své desátky, dary pozdvihování svých rukou a všechno nejlepší ze svých slíbených obětí, jež jste slíbili Hospodinu.
Že by to byl zase jeden z dalších příspěvků na tohle naše substanciální téma?
Najít: všechno nejlepší
--Kychot (diskuse)

Doba adventní[editovat]

Týden po 1. neděli adventní[editovat]

Pomoz nám, Hospodine Bože náš, neboť v tebe doufáme. 2.Paralipomenon 14,11 K (v ČEP 14,10)
Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. 2.Timoteovi 4,18

Týden po 2. neděli adventní[editovat]

K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8
Ježíš vzadu na lodi spal na podušce. I vzbudili jej, a řekli jemu: "Mistře, což pak nic nedbáš, že hyneme?" Marek 4,38 K
V mém polopatickém překladu se mi líbí, že ten kmen 'RH překládají jako ausgiesen či dahingeben; ten první z obou překladů vyznívá krásně:
Protože k tobě Hospodine Pane oči mé, v tobě útočiště hledají, nevyleješ duši mou. --Kychot (diskuse) 16. 3. 2016, 11:53 (UTC)

Týden po 3. neděli adventní[editovat]

Dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím. Ezechiel 37,14 K
Ježíš je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

Týden po 4. neděli adventní[editovat]

  • Středa 2015-12-23 – komentář (MLM) nedohledán
Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě. Izajáš 65,2
Když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

Týden po 1. neděli po Vánocích[editovat]

Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, a jejich rány obvazuje. Žalm 147,3
Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Matouš 8,16

Pokračování: Hesla Jednoty bratrské/2016