Emacs

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Emacs (viz w:emacs) je textový editor. První kroky začátečníků může vést upovídaný Emacs/tutoriál. Zde uvedené heslo je pouze souhrnem základních příkazů a jiných How-to.

Podstránky[editovat]

Info[editovat]

Základní příkazy[editovat]

Výběr z příkazů, které budeme asi nejčastěji používat. (Uvedené klávesové zkratky jsou ty, obvykle nastavené, ale mohou se změnit.)

Klávesa[1] Anebo[1] Popis[2] Poznámka
C-x C-s save-buffer uložení aktuálního bufferu [3]
C-x C-c save-buffers-kill-emacs ukončení emacsu [4]
C-x k kill-buffer ukončí práci v aktuálním či pojmenovaném bufferu
C-u * M-* universal-argument následující příkaz provede *-krát
M-x execute-extended-command provede příkaz zadaný do minibufferu
<f10> menu-bar-open otevře menu pro výběr příkazu
C-g keyboard-quit zruší rozpracovaný klávesový příkaz
<f11> toggle-frame-fullscreen v grafickém režimu zapíná/vypíná celoobrazovkový mód
Nápověda / Helpy
C-h * <f1> * HELP * = o čem další help, např.:
C-h a <f1> a Search for command seznam příkazů dle zadaného vzoru
C-h k <f1> k describe key popis, co dělá určitá klávesa
C-h t <f1> t help-with-tutorial interaktivní tutoriál (i česky)
C-h C-h <f1> ? seznam všech helpů
Proměnné
C-h v describe-variable zobrazí hodnotu proměnné
set-variable nastaví hodnotu proměnné
Okna (Bez ohledu na grafický mód.)
M-v prior scroll-down roluje text v oknu na předchozí "stránku" [5]
C-v next scroll-up roluje text v oknu na následující "stránku" [5]
C-l recenter-top-bottom roluje text v oknu tak, aby byl kursor vprostřed/nahoře/dole
C-x 0 delete-window zavře aktuální okno, přesune kursor do vedlejšího
C-x 1 delete-other-windows jedno okno: zavře další okna, ponechá jen aktuální
C-x 2 split-window-below Rozdělí okno horizontálně na dvě: nové okno vytvoří pod aktuálním
C-x 3 split-window-right Rozdělí okno vertikálně na dvě: nové okno vytvoří vpravo
Pohyb kursoru
C-b left backward-char
C-f right forward-char
C-p up previous-line
C-n down next-line
C-a home beginning-of-line začátek řádky
C-e end end-of-line konec řádky
M-b C-left backward-word předchozí slovo
M-f C-right forward-word následující slovo
M-a backward-sentence předchozí věta
M-e forward-sentence následující věta
M-{ C-up backward-paragraph předchozí odstavec
M-} C-down forward-paragraph následující odstavec
M-g g M-g M-g goto-line skok na danou řádku
M-< C-home beginning-of-buffer začátek bufferu [3]
M-> C-end end-of-buffer konec bufferu [3]
Editace
C-_ undo
insert overwrite-mode [6]
C-d delete delete-char
DEL delete-backward-char [7]
C-k kill-line
C-w kill-region
M-w kill-ring-save [8]
C-y yank
C-s isearch-forward [9]
C-r isearch-backward [9]
M-% query-replace
Makra
C-x ( <f3> start defining kbd macro …
C-x ) <f4> stop defining kbd macro
C-x e <f4> execute the kbd macro
Elisp
M-: eval-expression [10]
C-x C-e eval-last-sexp [11]

Poznámky k tabulce[editovat]

 1. 1,0 1,1 V prvních dvou sloupečcích jsou uvedeny defaultní klávesy. V prvním sloupečku jsou "standardní" kombinace, které by měly fungovat na jakékoliv alfanumerické klávesnici. Druhý sloupeček ukazuje využití klávesnice PC, vybavené kursorovými a dalšími speciálními klávesami.
 2. Ve třetím sloupečku jsou jména příkazů. Předpokládám, že budou srozumitelné i pro ty, kterým angličtina činí potíže.
 3. 3,0 3,1 3,2 Během editace je soubor z disku natažen do bufferu, tj. vyhrazené části paměti, ve které probíhají změny. Proto se nehovoří o uložení souboru, ale o uložení bufferu.
 4. Před ukončením (dosl. "zabitím") Emáče je zkontrolováno, jsou-li uloženy všechny změny z bufferů na disk.
 5. 5,0 5,1 prior označuje na PC klávesnici klávesu PgUp, next klávesu PgDn. Je zřejmé, že při povelu o stránku (obrazovku) výš musí text rolovat dolů, při stránce níž naopak nahoru.
 6. Normálně se Emáč spustí v insert módu, kdy nový text je vpisován mezi starý. Klávesa insert zapíná a vypíná overwrite mód, ve kterém nově psaný textr přepisuje starý. Tento mód je signalizován na stavovém (předposledním) řádku návěštím 'Ovwrt'.
 7. DEL zde (z historických důvodů) označuje klávesu backspace. Označení pro další speciální klávesy jsou např: RET, TAB, LFD, ESC, SPC
 8. kill-ring označuje kruhovou frontu, do které se ukládají všechny vymazané části textu. Viz dále.
 9. 9,0 9,1 isearch označuje inkrementální (přírůstkové) vyhledávání: už během zadávání hledaného výrazu editor vyhledává odpovídající řetězce.
 10. eval-expression provede elispový příkaz v minibufferu
 11. eval-last-sexp provede elispový příkaz před kursorem

O stisku kláves, spojených symbolicky pomlčkami, např. C-a nebo M-%, budeme hovořit jako o klávese (key). Pokud k vykonání nějakého příkazu stačí takováto klávesa, budeme ji nazývat kompletní (complete key). V některých případech – např. uložení souboru nebo ukončení Emascu, viz první dva příklady – musíme napřed stisknout C-x a pak ještě další klávesu, neboť C-x samo o sobě nepředstavuje žádný příkaz, je to jen jakási "předložka" – proto takovou klávesu nazýváme prefixovou (prefix key).

Externí reference[editovat]

Programování[editovat]