Přeskočit na obsah

Zákon Nový 1518/Zj21.v

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná


Transliterace Zjevení Sv. Jana, kap. 21

od konce snímku 751 do začátku snímku 754 (Zj 21):<scan 00000751.jpg recto dole>

¶ Widiel Jan ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy
s nebe sſtupugicy
a okazuge ſe newieſta manželka Berankowa
a wypln̄ugi ſe ſtrany noweho ◌̃msta Geruzalemu.

Rozdiel Gedenmeczytmy:

| A
| Eſaie.65 c
| 1.petr.3.y

[1] A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.

[2] A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu

[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi

<scan 00000752.jpg verso>

a oni lid geho budu
a on buoh ſnimi bude
buoh gich

| B

[4] a ſetrze buoch wſſeliku ſlzu od ocžij gich
a ſmrt wiece nebude
ani lkanie
ani wolanie
ani boleſt bude wiece
neb prwnie wieccy pominuly

[5] A rzekl ten kteryž ſediel na tronu.
Ay nowe cžinim wſſecczky wieczý
| ☞ 
¶ A rzekl mi piſs
Neb tato ſlowa przewierna gſu a prawa

[6] y rzekl mi.
Stalo ſe gesſt
Ja gſem alpha y o.
pocžatek y konec
Ja žizniwemu dam z ſtudnicze wody žiwe darmo

[7] kdo ſwitiezy
bude tiemi wiecmi wladnuti
a budu gemu za boha
a on bude mn̄e za ſyna

| C

[8] Ale ſtraſſliwym a newierzicym a proklatym
y wražedlnikom a ſmilnikom y trawencom
a modloslužebnikom
y wſſem lharzom
cžastka gich bude w gezeru
horziecym ohn̄em a ſyru
geſſto geſt ſmrt druha

[9] y przigide kemn̄e geden z ſedmi angeluow
magiczich ban̄e plne sedmi ran poſlednich
a mluwil ſemnu rzka.
Poď a vkaži tobie newiestu chot Berankowu

[10] y zdwiže mie wduchu na huoru weliku a wyſoku
v?kazal mi ◌̃meſto ſwate Geruzalem
s ſtupugiecy snebe od boha

| D

[11] magicie iaſnost božie
a ſwietloſt geho podobna kameni drahemu
iakožto kameni Iaſpidowemu
a iako krziſſtal

[12] a mielo zed weliku a wyſoku
mage bran dwanaczt
A wbranach angeluow dwanaczt
gmena napſana
kteraž iſu gmena dwanaczti pokolenie ſynuow Izraelſkych

<scan 00000753.jpg recto>

[13] Od wychodu ſlunce brany trzi
Od puolnocy brany trzi
Odpoledne brany trzi
Od zapadu Slunce brany trzi

[14] A zed miestſka miegicy zakladuow dwanadczt
a nanich dwanadct gmen dwanaczti apoſſtoluow
a Berankowo

[15] A ten kteryž mluwil ſemnu
miegiſſe mieru treſtni zlattu.
abý zmierzil ◌̃meſto a brany geho y zed

| E

[16] A ◌̃meſto na cžtyrzi ſtrany poſazeno geſt
Dluhoſt geho takowa iako ſſyrokoſt
A zmierzil  mieſto trztinu zlattu
zadwanact tiſyczow honuow. 
dluhoſt geho a ſſirokoſt y wyſokost
wſſe w gedne mierze gſu

[17] A zmierzil gest zdi geho
Sto cžtyrzidceti a cžtyrz loket
miery cžlowiecži.
genž gest andiela

[18] A bieſſe ſtaweni zdi geho zkamene Iaſpidoweho
ale samo miesto zlatto cžiſte
podobne ſtklu cžiſtemu

| F
| Eſaie.60.d

[19] Zakladowe mieſtske zdi.
wſſelikym kamenem drahym okraſſleni
Zaklad prwni Iaspis Druhy Zaffirus
Trzeti Kalcedonyus
Cžtwrty Smaragdus

[20] Paty Sardonyt
Sſeſtý Sardýus.
Dedmy Kriſolitus
Oſmy Beryllus
Dewaty Krizopaſſus
Desaty Topazius
Gedenacty Iacyn̄ktus
Dwanacty Ametýſtus

[21] A dwanacte bran
Dwanaczte geſt perel
A vlice ◌̃meſta zlatto cžiſte
iakožto ſtklo przeſwietle

[22] A chramu newidiel ſem wniem.
neb pan Buoh wſſemohuty Chram geho geſt a Beranek.

[23] A mieſto nepotrzebuge Sluncze.
ani Mieſiece aby ſwietil wniem
neb ſwietloſt božie oſwieczuge ge

<scan 00000754.jpg verso>

A w ſwietedlnicze geho gest Beranek.

| Eſaie.60.c

[24] A choditi budu narodowe wſwietle geho
a kralowe zemſſti przineſu ſlawu ſwu a cžeſt do nieho

[25] a brany geho nebudu zawrziený przes den
neb nocy nebude tam

[26] y przineſu ſlawu a czeſt naroduow do nieho

[27] aniž wegde do n̄eho czo poſſkwrnieneho
a geſſto cžinie ohavnoſt ?a lež
gedine ti kterziž napſani ſu w knihach žiwota a berãkowych

◌̃meſto

̃meſto

m̃eſto