Přeskočit na obsah

VS/Pískoviště/Životní události/Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

Z Wikiverzity


1. Identifikační číslo

[editovat]

i-103-124

2. Kód

[editovat]

Český úřad zeměměřický a katastrální

3. Pojmenování (název) životní situace.

[editovat]

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci.

[editovat]

Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Záznamem se do katastru zapisuje: příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy, majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

[editovat]

Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

[editovat]

Postup při zápisu záznamem a listiny, které dokládají právo, které má být zapsáno, jsou upraveny v § 19 až § 21 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v § 27 a § 71 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Katastrální úřad zjistí, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru; je-li způsobilá k provedení záznamu, provede katastrální úřad zápis do katastru, jinak vrátí listinu s písemným odůvodněním tomu, kdo ji předložil.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

[editovat]

Podáním návrhu, ke kterému přiložíte příslušnou listinu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

[editovat]

Na katastrálním pracovišti, příslušném dle místa polohy nemovitosti.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

[editovat]

Návrh s přílohou můžete: podat osobně na podatelně příslušného katastrálního pracoviště v úředních hodinách, zaslat katastrálnímu pracovišti poštou, zaslat elektronickými prostředky na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště (soubor ve formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v příloze e-mailu) nebo prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště.* Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť nebo na úředních deskách jednotlivých katastrálních pracovišť. * Listina, na základě které má být odvozené právo do katastru nemovitostí zapsáno, musí být autorizovaně zkonvertována z listinného originálu nebo originálně vyhotovena s náležitostmi dle příslušných právních předpisů; rovněž musí být opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. Návrh na zápis záznamem činěný prostřednictvím datové schránky není třeba opatřovat elektronickým podpisem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

[editovat]

Návrh a listinu, která potvrzuje práva odvozená od vlastnického práva.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

[editovat]

Formuláře nejsou povinné. Můžete však využít existující vzory formulářů, které získáte na kterémkoliv katastrálním pracovišti nebo on-line na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

[editovat]

Za provedení záznamu se nevybírá žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

[editovat]

Katastrální úřad zapíše změnu do katastru nemovitostí do 30 dnů od doručení listiny, která je podkladem pro záznam.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

[editovat]

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

[editovat]

Ti, kterým svědčí uvedené odvozené právo, jsou povinni zejména: na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena výzva, ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se předmětných nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní oprávnění nemají u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru, na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru, v přiměřené lhůtě v případě, že jimi vydaná listina předložená k zápisu do katastru obsahuje chyby v psaní, počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, sdělit katastrálnímu úřadu na jeho výzvu správné údaje nebo listinu opravit, umožňuje-li to jiný právní předpis.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

[editovat]

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

[editovat]

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

[editovat]

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

[editovat]

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

[editovat]

Pokud oprávněný nesplní povinnost uvedenou výše (viz bod "Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány"), může mu katastrální úřad uložit pokutu.

21. Nejčastější dotazy

[editovat]

22. Další informace

[editovat]

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

[editovat]

Český úřad zeměměřický a katastrální - Záznam práva k nemovitostem do katastru

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

[editovat]

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

[editovat]

Český úřad zeměměřický a katastrální - kancelář předsedy

26. Kontaktní osoba

[editovat]

Mgr. Kateřina Štěpánková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

[editovat]

28. Popis byl naposledy aktualizován

[editovat]

2017-09-01

29. Datum konce platnosti popisu

[editovat]

2018-04-16

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

[editovat]

Bydlení

Meta 1 - gestor

[editovat]

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblast

[editovat]

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblast

[editovat]

{{{Meta 3 - podoblast}}}