Přeskočit na obsah

VS/Pískoviště/Životní události/Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Z Wikiverzity


1. Identifikační číslo

[editovat]

i-102-588

2. Kód

[editovat]

-

3. Pojmenování (název) životní situace.

[editovat]

Vyhlášení varovného signálu ""Všeobecná výstraha""

4. Základní informace k životní situaci.

[editovat]

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem ""Všeobecná výstraha"". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" existuje v České republice také signál ""Požární poplach"". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál ""Požární poplach"" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón ""HO-ŘÍ"", ""HO-ŘÍ"" - po dobu jedné minuty. Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

[editovat]

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

[editovat]

Po zaznění varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin): okamžitě se ukryjte - vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt), - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově, zavřete dveře a okna - dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví, zapněte rádio nebo televizi - zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat, - tyto informace mohou být sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. ""mluvícími"") sirénami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

[editovat]

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"": zavřete okna a dveře, zapněte rádio nebo televizi. Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"": vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt. Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo místního rozhlasu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

[editovat]

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (obecním úřadě obce s rozšířenou působností). Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu. Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

[editovat]

Obraťte se s dotazy u malých obcí na starostu obce nebo u větších obcí na oddělení krizového řízení městského úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností. Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva hasičského záchranného sboru kraje nebo na jeho územní odbor, který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

[editovat]

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

[editovat]

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

[editovat]

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

[editovat]

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

[editovat]

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

[editovat]

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

[editovat]

Informace, týkající se ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových situací, jsou publikovány na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR. Každý hasičský záchranný sbor kraje má také svou internetovou stránku s příslušnými informacemi. Na těchto stránkách jsou zveřejněny i e-mailové adresy, na které můžete zaslat dotaz a požádat o odpověď.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

[editovat]

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

[editovat]

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

[editovat]

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

[editovat]

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

[editovat]

22. Další informace

[editovat]

Můžete se obrátit na: obecní úřad obce s rozšířenou působností, hasičský záchranný sbor kraje - odbor ochrany obyvatelstva.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

[editovat]

Hasičský záchranný sbor České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

[editovat]

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

[editovat]

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva

26. Kontaktní osoba

[editovat]

Nevyplněno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

[editovat]

2004-11-03

28. Popis byl naposledy aktualizován

[editovat]

2004-11-03

29. Datum konce platnosti popisu

[editovat]

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

[editovat]

Meta 1 - gestor

[editovat]

Ministerstvo vnitra

Meta 2 - oblast

[editovat]

Bydlení

Meta 3 - podoblast

[editovat]

Hasiči