VS/Pískoviště/Životní události/Poskytování údajů z katastru nemovitostí

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


1. Identifikační číslo[editovat]

i-103-85

2. Kód[editovat]

-

3. Pojmenování (název) životní situace.[editovat]

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci.[editovat]

Údaje z katastru nemovitostí poskytují katastrální úřady zejména v těchto formách: Výpis z katastru nemovitostí: Výčet nemovitostí vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z dalšího práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory. Kopie katastrální mapy: Kopie katastrální mapy zobrazuje vybrané parcely katastru nemovitostí. Údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí: Kopie a výstupy listin, na základě kterých byl proveden zápis do katastru nemovitostí. Evidence práv pro osobu: Výstup obsahující informaci, zda zadaná fyzická nebo právnická osoba má v katastru nemovitostí evidována vlastnická nebo jiná věcná práva; informace obsažené ve výstupní sestavě jsou platné vždy k okamžiku vyhotovení výstupu. Výstup lze poskytnout i v případě, že zadaná osoba nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická ani jiná věcná práva. Vybrané formy jsou veřejnou listinou, tj. listinou splňující náležitosti stanovené obecně závazným předpisem, která osvědčuje skutečnosti v ní uvedené; výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu a identifikace parcel vyhotovené ve formě stanovené obecně závazným předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku jejich vyhotovení. Úplný výčet forem poskytovaných údajů stanoví obecně závazný právní předpis.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)[editovat]

Údaje z katastru nemovitostí se poskytují každému, kdo o to požádá. Evidence práv pro osobu, údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí a údaje o dosažených cenách nemovitostí lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace[editovat]

Informace potřebné pro dohledání příslušného údaje v katastru nemovitostí se liší v závislosti na požadované formě poskytnutí; zpravidla je potřeba znát: katastrální území, číslo popisné nebo evidenční, parcelní číslo, jméno, příjmení a datum narození (popř. rodné číslo) nebo název a IČO oprávněné osoby, spisovou značku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace[editovat]

Podáním ústní nebo písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit[editovat]

Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy v územích s digitální katastrální mapou, údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí, pokud jsou dostupné v elektronické podobě, evidenci práv pro osobu (a další tiskové výstupy) poskytne na žádost kterýkoli katastrální úřad v České republice. S ostatními požadavky se obraťte na katastrální úřad příslušný podle území, ve kterém se nachází nemovitost, která je předmětem žádosti (např. v případech, kdy v území ještě není digitální katastrální mapa). Výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy lze získat také na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (notáři, krajské úřady, matriční úřady a obecní úřady, zastupitelské úřady, Česká pošta a Hospodářská komora); výpis z katastru nemovitostí pak také pomocí webového formuláře Czech POINT (E-SHOP).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit[editovat]

Na informační tabuli každého katastrálního úřadu jsou k dispozici informace o přesném místě, kde výpis z katastru nemovitostí získáte.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou[editovat]

Pro získání evidence práv pro osobu, údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí nebo údajů o dosažených cenách nemovitostí je nutné předložit doklad prokazující totožnost žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici[editovat]

Obvykle se údaje vydávají na základě ústní žádosti, příp. písemné žádosti sepsané žadatelem; v některých případech je možné využít nepovinných formulářů, které naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit[editovat]

Poskytování údajů z katastru nemovitostí je zpoplatněno v závislosti na formě poskytnutých údajů za správní poplatek podle položky 119 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo za úplatu podle příloh k vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek za vydání: výpisu z katastru nemovitostí činí 100 Kč za každých započatých 20 parcel, kopie katastrální mapy činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4, ověřené kopie ze sbírky listin katastru nemovitostí činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4. Úplata za vydání: prosté kopie ze sbírky listin katastru nemovitostí činí 20 Kč za každou započatou stránku formátu A4, evidence práv pro osobu činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4. Kompletní sazebník správních poplatků a úplat za poskytování údajů z katastru nemovitostí katastrálními úřady naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Správní poplatky a úplaty lze hradit hotově (na katastrálním úřadu), složenkou či bezhotovostním převodem; správní poplatky lze hradit také kolkovými známkami.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení[editovat]

Lhůta pro vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí je 30 dnů (podle § 22 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). V případě osobní návštěvy se údaje poskytují zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace[editovat]

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány[editovat]

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít[editovat]

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje[editovat]

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy[editovat]

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se provádí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují[editovat]

Pokud se domníváte, že je v údajích uveden chybný údaj, obraťte se na příslušný katastrální úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností[editovat]

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy[editovat]

- Musím jít pro výpis z katastru nemovitostí na katastrální úřad? Nemusíte, můžete využít např. kontaktních míst Czech POINT. Pokud na výpis z katastru nemovitostí nespěcháte, tak žádost můžete zaslat poštou; následně obdržíte výzvu k zaplacení správního poplatku. Po zaplacení správního poplatku a zaslání dokladu o jeho úhradě katastrálnímu úřadu vám katastrální úřad pošle vyhotovený výpis z katastru nemovitostí. - Potřebuji potvrzení o tom, že nejsem vlastníkem nemovitosti, jak ho získám? Požadujte na katastrálním úřadu vyhotovit evidenci práv pro osobu, kterou lze poskytnout i v případě, že zadaná osoba nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická ani jiná věcná práva.

22. Další informace[editovat]

Více informací k poskytování údajů z katastru nemovitostí naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě[editovat]

Elektronicky prostřednictvím aplikace Dálkový přístup; výpis z katastru nemovitostí získaný dálkovým přístupem v elektronické podobě je opatřen elektronickou značkou a je veřejnou listinou. Aplikace je určena registrovaným uživatelům; výstupy z aplikace jsou zpoplatněny. Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z katastru nemovitostí, můžete využít zdarma a bez registrace aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, prostřednictvím které lze nahlížet - jak na popisné informace, tak na katastrální mapu. Prostřednictvím aplikace lze zakoupit vybrané výstupy z katastru nemovitostí, např. výpis z katastru nemovitostí; platba je realizována prostřednictvím platebního portálu (on-line).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit[editovat]

25. Za správnost popisu odpovídá útvar[editovat]

Český úřad zeměměřický a katastrální - kancelář předsedy

26. Kontaktní osoba[editovat]

Mgr. Kateřina Štěpánková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni[editovat]

2017-09-01

28. Popis byl naposledy aktualizován[editovat]

2018-04-16

29. Datum konce platnosti popisu[editovat]

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace[editovat]

Meta 1 - gestor[editovat]

Český úřad zeměměřický a katastrální

Meta 2 - oblast[editovat]

Bydlení

Meta 3 - podoblast[editovat]

Katastr nemovitostí