Přeskočit na obsah

VS/Pískoviště/Životní události/Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám

Z Wikiverzity


1. Identifikační číslo

[editovat]

i-105-413

2. Kód

[editovat]

Česká pošta, s.p.

3. Pojmenování (název) životní situace.

[editovat]

Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám

4. Základní informace k životní situaci.

[editovat]

Dodáním poštovní zásilky se rozumí: její doručení v místě uvedeném na zásilce jako poštovní adresa: do domovní schránky, označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta (platí pro Obyčejné zásilky), nebo adresátovi, příp. jiné vhodné fyzické osobě starší 15 let (náhradnímu příjemci), zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá (platí pro Obyčejné zásilky velkých rozměrů a zásilky, jejichž převzetí se stvrzuje, s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta), její vydání u přepážky pošty adresátovi nebo jeho zmocněnci, zákonnému zástupci nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta (s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta), příp. druhému z manželů / registrovaných partnerů (s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta), v případě, že zásilka nemohla být doručena poštovním doručovatelem v místě určeném v poštovní adrese (platí pro Obyčejné zásilky velkých rozměrů a zásilky, jejichž převzetí se stvrzuje).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

[editovat]

V této věci je oprávněn jednat: odesílatel - zásilka je dodána dle dispozic jím zvolených, adresát, náhradní příjemce starší 15 let, pokud ho adresát nebo odesílatel nevyloučil, zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta, zmocněnec zákonného zástupce adresáta, příp. druhý z manželů / registrovaných partnerů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

[editovat]

Obyčejná zásilka se doručuje vložením do domovní schránky adresáta. Domovní schránka musí být označena jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta. Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která není určena do vlastních rukou adresáta nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta, se doručuje v bytě adresáta, a to adresátovi nebo jiné vhodné osobě, která se zde zdržuje a které je nejméně 15 let, příp. náhradnímu příjemci staršímu 15 let mimo byt adresáta. Příjemce musí stvrdit převzetí zásilky svým podpisem a uhradit případné váznoucí částky. Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je označena poznámkou "Do vlastních rukou" nebo nálepkou "Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci", se může kromě adresáta doručit i zmocněnci nebo zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, který se prokáže: Adresát: svým platným osobním dokladem. Zmocněnec, zmocněnec zákonného zástupce: svým platným osobním dokladem a elektronickým průkazem příjemce k zákaznické kartě (společně s rozšířeným průkazem příjemce), příp. papírovým průkazem příjemce vydaným poštou, svým platným osobním dokladem a plnou mocí s ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu apod. Zákonný zástupce adresáta mladšího 15 let nebo osoby, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním: svým platným osobním dokladem, pokud je v něm dítě uvedeno, svým platným osobním dokladem a elektronickým průkazem příjemce k zákaznické kartě (společně s rozšířeným průkazem příjemce), příp. papírovým průkazem příjemce (je-li v něm osoba, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním, uvedena), svým platným osobním dokladem a rodným listem dítěte, příp. jeho ověřenou kopií, svým platným osobním dokladem a jednorázovým písemným prohlášením zákonného zástupce, které odevzdá doručovateli / poště, opatrovník - svým platným osobním dokladem a pravomocným rozhodnutím soudu, příp. listinou o ustanovení opatrovníka (listinou o jmenování opatrovníka), příp. jejich ověřenou kopií. Jestliže adresát vyloučil náhradní doručování, může zmocnit jinou fyzickou osobu starší 15 let v témže bytě nebo provozovně, aby za něho v případě nezastižení přijímala od doručovatele zásilky. Písemné zmocnění se souhlasem zmocněné osoby předá poště. Zmocněnec se v tomto případě prokazuje pouze svým platným osobním dokladem. Zásilka, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta, se doručí pouze adresátovi, který se prokáže svým platným osobním dokladem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

[editovat]

Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky poštovním doručovatelem úspěšný, dostavte se na poštu, uvedenou v písemné Výzvě, kterou doručovatel vhodil do vaší domovní schránky. Obyčejnou zásilku Česká pošta, s.p., vydá: fyzické osobě starší 15 let, která předloží Výzvu, nebo adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale prokáže platným osobním dokladem, že je adresátem, nebo fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněncem adresáta, a to předložením elektronického průkazu příjemce k zákaznické kartě, příp. papírového průkazu příjemce nebo ověřené plné moci, zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta, nebo fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, ale prokáže, že je manžel / manželka, registrovaný partner / partnerka adresáta, a to předložením osobního dokladu, ve kterém je adresát jako manžel / manželka, registrovaný partner / partnerka uveden (pokud to adresát písemným prohlášením nezakázal). Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která není určena do vlastních rukou adresáta nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta, vydá pošta: adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem, nebo fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněncem adresáta, a to předložením elektronického průkazu příjemce k zákaznické kartě, příp. papírového průkazu příjemce nebo ověřené plné moci, zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta, nebo fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu a prokáže, že je manžel / manželka, registrovaný partner / partnerka adresáta, a to předložením osobního dokladu, ve kterém je adresát jako manžel / manželka, registrovaný partner / partnerka uveden (pokud to adresát písemným prohlášením nezakázal). Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou adresáta nebo která je označena poznámkou nebo nálepkou "Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci", vydá pošta: adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem, nebo fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněncem adresáta, a to předložením elektronického průkazu příjemce k zákaznické kartě, příp. papírového průkazu příjemce nebo ověřené plné moci, zákonným zástupcem adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta. Zásilku, jejíž převzetí příjemce stvrzuje a která je určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta, pošta vydá pouze adresátovi, bez ohledu na to, zda předloží nebo nepředloží Výzvu, a prokáže se osobním dokladem. Podmínkou vydání uložených zásilek je, že příjemce uhradí případné váznoucí částky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

[editovat]

Tuto situaci nelze řešit na žádném jiném úřadu, pouze na pobočkách České pošty, s.p.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

[editovat]

Na pobočce České pošty, s.p., na které je zásilka uložena, během hodin pro veřejnost (otevírací doba).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

[editovat]

Na poště předložte: - Jste-li adresátem: osobní doklad: jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice, jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí, Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky (není povinna), u zásilek na dobírku (příp. u zásilek s jinými váznoucími částkami) stanovenou peněžní částku. - Jste-li zmocněncem adresáta nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta: osobní doklad: jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice, jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí, elektronický průkaz příjemce k zákaznické kartě, příp. papírový průkaz příjemce nebo ověřenou plnou moc, Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky (není povinna), u zásilek na dobírku (příp. u zásilek s jinými váznoucími částkami) stanovenou peněžní částku. - Jste-li zákonný zástupce adresáta mladšího 15 let nebo osoby, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním: osobní doklad: jste-li občan České republiky - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice, jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí, a elektronický průkaz příjemce k zákaznické kartě, příp. papírový průkaz příjemce (je-li v něm dítě mladší 15 let nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním, uvedena), rodný list dítěte, nebo pravomocné rozhodnutí soudu, příp. listinu o ustanovení opatrovníka (listinu o jmenování opatrovníka), příp. jejich ověřenou kopii. - Jste-li druhým z manželů / registrovaných partnerů: osobní doklad: jste-li občan České republiky - občanský průkaz, ve kterém je druhý z manželů / registrovaných partnerů, který je adresátem, uveden, jste-li cizinec - osobní doklad vydaný v České republice nebo cestovní doklad vydaný v zahraničí, ve kterých je druhý z manželů / registrovaných partnerů, který je adresátem, uveden.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

[editovat]

V případě, že adresátem zásilky je osoba mladší 15 let nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá k úkonům souvisejícím s dodáním, se předkládá prohlášení fyzické osoby, že je oprávněná jako zákonný zástupce (rodič, opatrovník) za adresáta převzít zásilku. Pro prohlášení učiněné zákonným zástupcem lze použít tiskopis "Prohlášení zákonného zástupce", který je k dispozici na všech poštách nebo na internetových stránkách České pošty, s.p. Tiskopis pošty může být nahrazen písemným prohlášením, které obsahuje stejné náležitosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

[editovat]

Za dodání zásilky adresát neplatí; při dodání pošta vybírá pouze: peněžní částku stanovenou odesílatelem v případě zásilky na dobírku, váznoucí poplatky (např. clo) v případě zásilek ze zahraničí, doplatné v případě, že odesílatel při podání vložením do poštovní schránky neuhradil cenu, nebo pokud ji uhradil jen zčásti; doplatné činí 15 Kč + chybějící část ceny služby, nebo doplatné v případě doslání vnitrostátních balíkových zásilek. Výše doplatného je uvedena v "Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Ceník".

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

[editovat]

Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku lze vyzvednout u poštovní přepážky jen ve lhůtě, která je adresátovi oznámena. Tuto lhůtu lze na žádost adresáta prodloužit na jeden měsíc, ovšem jen u některých poštovních zásilek (nikoliv u poukázaných peněžních částek) a jen tehdy, pokud to odesílatel nevyloučil.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

[editovat]

Zmocněnci, zákonní zástupci, sousedé adresáta nebo jiné vhodné osoby starší 15 let v místě určeném v poštovní adrese, pokud je adresát jako náhradní příjemce nevyloučil, příp. druhý z manželů / registrovaných partnerů, je-li uložená zásilka vydávána na poště.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

[editovat]

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

[editovat]

Pro příjem níže uvedených žádostí a příp. dotazů můžete využít e-mailovou adresu: info@cpost.cz. Doslání uložené zásilky Změna ukládací pošty Opakované doručení Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky Zprostředkování obsluhy imobilní osoby Prostřednictvím online aplikace "Změna doručení online" může adresát (příp. zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta) způsobem stanoveným podnikem a u vybraných služeb uplatnit jednu či více dispozic, určujících okruh oprávněných příjemců nebo místo a termín dodání zásilky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

[editovat]

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

18. Jaké jsou související předpisy

[editovat]

Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Základní poštovní služby Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Ceník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

[editovat]

Reklamace dodání poštovní zásilky, kterou lze uplatnit na pobočkách České pošty, s.p., během hodin pro veřejnost (otevírací doba).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

[editovat]

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

[editovat]

22. Další informace

[editovat]

Můžete se obrátit na: pobočky České pošty, s.p., Call centrum České pošty, s.p.: tel.: 840 111 244, e-mail: info@cpost.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

[editovat]

Česká pošta, s.p.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

[editovat]

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

[editovat]

Odbor komunikace generálního ředitelství České pošty, s.p.

26. Kontaktní osoba

[editovat]

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

[editovat]

28. Popis byl naposledy aktualizován

[editovat]

2016-02-01

29. Datum konce platnosti popisu

[editovat]

2018-04-30

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

[editovat]

Bydlení

Meta 1 - gestor

[editovat]

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblast

[editovat]

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblast

[editovat]

{{{Meta 3 - podoblast}}}