Uživatel:LudvíkRoiSoleil/Můj svět/Zlatý drak

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kniha Proměny je svatou knihou východní oblasti planety Celestis, náboženství Zlatého Draka (Jīnlóng) jménem Čang. Nápad užívám s laskavým svolením Uživatel:Kenjiro995 (nápad je z diskuze). Náboženství na planetě Celestis se vyvinulo z působení Oma Desala "Kuan-jin", která je Antička a pomáhala zbylým Alteranům na planetě k dosažení povznesení. Když odešla z planety, postupně její učení, které se podobá Budhizmu na zemi zaniká, zbylí Alterané ztratili kontinuitu k učení a přeměnili nauku na formu náboženství.

Kuan-jin — (známá v seriálu také jako moudrá Oma Desala), později považována za bohyni a matku draků (matku dračích bohů)

Kniha Proměn[editovat]

Originál verze od Kenjira[editovat]

Originál nápad nesouvisí s Ori ani Antiky

Kapitola 1.[editovat]

 1. Aš-li otevříti se Pandořina skříňka ráčí, nalezneš v ně prsten dračí.
 2. Na němž krvavý rubín svítiti bude, ve tmě zlo schované krčí.
 3. Ze skříňky vyndati prsten pouze, přitom odolat velké touze, avšak uzavřít ji včas musíš, nežli budeš nemocen.
 4. Potom zapáliti svíčku hodlej, plamenem nakresliti musíš tělo mýtického zvířete a radostí přitom zvolej.
 5. Jediné, co ještě chybělo ti, budiž oko zvířete.
 6. Až dílo dokonáno bude, uvidí skrze něj a oživne.
 7. Kůže ze zlata, rohy a kopyta i nohy čtyři.
 8. Plaziti se umí a plavati, lítati také, rozumem hýří.
 9. Pradávným hadem s nohama, Bazilišek nejspíš.
 10. Zlatým drakem nazývati jej budou, pravého jména netušíš.
 11. Dostal hladu, ovcemi se nakrmiti hodlá, hon započal, trubku uslyšíš.
 12. Netvora podobu majíce, podivně si počínati bude, neznalí lovu nejspíše.
 13. Možná gambit zkušeného hráče, zdali získáti výhodu dokáže se teprve prokáže.
 14. Lítáti umí, plavati a přes hory skáče, zdali svou ovci lapí se teprve ukáže.
 15. Zlatý drak připomíná slunce, zařití hodlá a vše se kolem něho točí.
 16. Zvládati bude taneční nuance, když chytati bude ovci, chytře se otočí.
 17. S kamennou tváři, nehne brvou, nezachvěje se ani obočí.
 18. S kamennou tváři, ale srce ze zlata, láskou i touhou hoří.
 19. Prožene se vodou, souší i vzduchem přes pohoří.
 20. Prožene se vodou, avšak jeho oheň stále hoří.
 21. Ovce vyplašená, zaujala vlky, neví kam kopec se zvedáti hodlá, utíkej taky.
 22. Drak plive oheň i ledové třísky, bouře zvedá se, přijdou i blesky.
 23. Nad ovcí se slitovati hodlá, zabývá se vlky, své zbraně pozvedá, smlsne si taky.
 24. I drak potřebuje nažrat, ale ovce zůstala celá, postačí si s vlky.
 25. Zlatý drak králem slunce bude provolán, chrániti ovce se rozhodne, mezi ně bude pozván.
 26. Mezi vlky hlupákem bude nazván, začátečník nejspíš, jeho čin nebude hned rozpoznán.
 27. Určitě gambit zkušeného hráče, který chytře otočiti hodlal, ovce zákonem sváže.
 28. Vlci se krčí na zemi, zatímco ovce skáče, bojí se zakousnouti do ovce, vlky strach sváže.
 29. Vlků už zbylo málo, bojují o přežití, drak se však slitovati hodlá, novým zákonem je sváže.
 30. Vlků už zbylo málo, promění je na ovčárské psy, tak dračí zákon káže.
 31. Drak který se chtěl pouze nažrati, slitovné srdce projevil a nyní všem vládne.
 32. Nikdy neusiloval kralovati, slitovati se rozhodl a nyní všem dračí prsten káže.
 33. I zlatý drak jednou zestárnouti musí, jediné co chyběti k tomu bude, až poslední oko zavře.
 34. Až dílo dokonáno bude, království se rozpadne, král králů zemře.
 35. Měl kůži ze zlata, rohy a kopyta i nohy čtyři.
 36. Plaziti se uměl a plavati, lítati také, rozumem hýřil.
 37. Za sto let až dračí oko se znovu objeviti nechá, vdechne katastrofa novému draku život.
 38. Za sto let až ovce i vlci zapomenou jak se pravda jeví, zlatá koruna v žáru ukována .
 39. Za sto let až se Pandořina skříňka otevříti hodlá, bolest a utrpení na náš svět přijdou.
 40. Za sto let až se Pandořina skříňka otevříti hodlá, a v ní prsten dračí, jako oko zářící, krvaví rubín probuzen.
 41. Za sto let až se Pandořina otevříti hodlá, plamen ho nespálí, život mu daruje, otevřít oči draka donutí.
 42. Za sto let až přijdou nemoci a vlci budou krutí, zlatý drak na nohy povstane a k letu se donutí.
 43. Za sto let až hlad přijde, drak nebude míti znovu co žrát, jestli pak se znovu nad kořistí slituje.
 44. Za sto let až zlatý drak bude loviti, bolestí z nemoci bude trpěti, snad pochopiti hodlá jaké zlo v těle koluje.
 45. Jestlipak bolest zlaté srdce v kámen promění, však záleží na něm, zda dračí oheň v hněv propadne.
 46. Jediné čeho si jist můžeš bíti, že dračí oheň hoří, nikoliv však jako dříve, krvavý rubín nevidí obraz pořádně.
 47. Jestlipak dokáže se slitovati, jestli pak má stále srdce zlaté, osud je na vážkách, jak tohle dopadne.
 48. Jediné čeho si jist můžeš bíti, že tehdy vyjde slunce zlaté, ale v krvavém rubínu se uhnízdí zlo proradné.
 49. Nejdříve zlo pokřiviti obraz v rubínu hodlá, poté se rozšíří do zlatého srdce, zasáhne játra, mozek i plíce.
 50. Nejdříve musí poraziti zlo, proto drak přijímá na sebe vinu, draka sužuje horečka už neusmívá se více.
 51. Krví se mu plní jeho dračí plíce, nyní dává to druhým za vinu, že otevřeli skříňku Pandořinu, dohořívá jeho svíce.
 52. Drak bojuje a touží po pomstě, čím více se snažiti hodlá, tím více zlu propadá, jak vyhráti má to neví se.
 53. Drak budiž gambitový hráč a oběť budiž jeho strategií, co však obětovati má to neví se.
 54. Spálená země, draka horečka sužuje, života v něm málo, v bolestech klečí a klaní se.
 55. Už dlouho nevydří více, života v něm málo, však na kříž čtyřmi hřeby přibíjí se.
 56. Bere na sebe hříchy všech i své vlastní, to on sám pro dobro všech obětuje se.
 57. Zlo žilo v těle draka a se smrtí draka zla již není více, krvaví rubín bude zničen, až tehdy zavře se Pandořina skříňka a neotevře se více.

Kapitola 2.[editovat]

 1. Veškerenstvo rubín nezničilo, nenašli k tomu sílu.
 2. Ovce strach nečinit donutilo, vilci touží ovládnout dračí sílu.
 3. Veškerenstvo toužilo se poučiti, touha a potřeba je sváže, nemají zbytí.
 4. Draka chtějí nahraditi, však starý zákon dračí káže, proto ho hodlají změniti.
 5. Nový vlčí král klečí před Satanem, však žezlo je stále těší, lůza leží pod platanem a rady věštití.
 6. Přichází podzim sychraví, pod stromem listí spadaném, však žezlo je stále těší a zástup kacířů se raduje a jásá.
 7. Přichází podzim sychraví, vlčí král ohavou zván, ač darebák je a neurozen, násilím u moci drží se ohavný král.
 8. Z království učiní krvavou zem, blezky se snesly na naši zem.
 9. Tricet šlechetných jelenů se blíží, proti vlčímu králi plány spřádá ho tíží.
 10. Hůře než zločince budou jej štváti, cesta je klikatá, vlci budou ovce proháněti.
 11. Šlechetní jeleni, burcují ovce, umírat přitom bude vznešená věc, svět zrodí sobce.
 12. Šlechetní jsou jen titulem, slepá síla v srdci, vlk je jelenem.
 13. Proroci se probudí zburcovat lid, konec těch časů kdy panoval klid.
 14. Ohava stáhnul se do stínů, zakrýt se snaží svou vinu.
 15. Šlechetní jeleni ujímají se vlády, zpočátku utají své vady, na ničem se neshodnou, stanou se druhým pohromou.
 16. Krvavý rubín ztracen, v Pandořině skřínce ukryt, žádný zloděj přitom nebyl lapen, možná osud rozhodl se ho skrýt.
 17. Také rozum ztracen, nerozhodní jeleni postavili mnoho koryt, kdyby žil drak byl by překvapen, jeleni se chtějí s prasaty radit.
 18. Také rozum ztracen, prasata nemají nikdy dost, čekají v leže u koryt, koryta uctívají jako svátost, stane se symbolem autorit.
 19. Také rozum ztracen, ženy se budou do mužských oděvů oblékati, nositi krátké vlasy, nebudou si rozuměti.
 20. Ženám se promění rysy ve tváři i barva pleti, mužům začnou veleti, poprsí se dme, každičký muž je zklame.
 21. Děti se stanou symbolem nevinnosti, zanedbávat budou své povinnosti, prohlášení za svaté, jejich duše přepjaté.
 22. Mužům se promění rysy ve tváři i barva pleti, ženám se začnou podobati, pýchou se dme, každičká žena je zklame.
 23. Staří se stanou symbolem nemohoucnosti, pečovat o ně budou jen z povinnosti, prohlášení za neschopné, jako děti paličaté.
 24. Nikdo neučiní těmto změnám přítrž, nikdo se nepostaví na odpor, hněvu a nerozumu průtrž, vládnout bude rozpor.
 25. Éra dlouho nedozná změnu, veškerenstvu nezbude nic, zlato nahradí kus pergamenu, nebude to však platné pranic.
 26. Šlechetní titulem a vlkem v srdci sjednotí své kamarády, nedočkají se však od nich dobré rady, spřádat budou úklady.
 27. Stařičký jezevec ztratí svou hůlku, všechny stihl urazit, však nemocen a plný tuku, snaží se nezvratný osud porazit.
 28. Hraboš tuláček obléká červený svetr, není však odborník není ani geometr, na poli osud vykvetl, hraboš si tím bič upletl.
 29. Podlý a ničemný s pověstí zlou, tyran a lhář přichází, žena spíš mužská s ohromnou vizí, štvát bude vůdce padlé dokud nezmizí.
 30. Až němá bestie zdomácněla, jazyk svůj najde po dřině značné, zlo ji velkou dělá, brzy všechno začne.
 31. Středu světa mocná růže vládne, pro nové plány prohýří stát, než pravdu říci, lépe řeči žádné.
 32. Však pozdě již, stane se co má se státi, nyní zná bestie mnohé, nyní už umí na nohou státi.
 33. Hledat bude co osud někam skryl, až skříňku nakonec najde, druhou Pandorou se stane.
 34. Podlá a ničemná snažiti se bude ze všech sil, na skříňku nakonec zajde, až tato Pandora II. žít přestane.
 35. Skříňka ji vezme život a vypustí zlo na tento svět, o tom jak zlatý drak probuzen potřetí se bude vyprávět.
 36. Až Pandora II. zemře, pak za bestií zůstane hrůzou zem poseta, odplatu náhlou lidé zažijí, žízeň a hlad, nad hlavou kometa.
 37. V období vlády Satrurna devátého měsíce král králů se probudí, krvaví rubín otevře oko a dračí oheň se znovu rozhoří.
 38. Zlatý drak procitne již potřetí a bude mít hlad, nikdo nebude mít ponětí, co stane se snad, co si osud nezvratný bude tentokrát přát.
 39. Zrozen ve středu světa, tajemní rodiči mu jsou, jeho jméno nikdo nezná, snad otec Satanem či Saturnem, možná válku proti zlu si bude přát.
 40. Dlouho byl čekán, obavy značné, do světa potřetí zván, Hermes z cizího krade lačně, bůh pastvin a stád lstivý je značně, zlatého draka se obává, že hlad dostane.
 41. Hermes má šibalskou povahu, protiví se a překračuje hranice, ovce ze správné cesty svádí, chaosem se pyšní.
 42. Zlatý drak by mohl překazit jeho plány, Hermes ví že existuje živá dračí samice, divoký oheň draky svádí, možná najdou v sobě zalíbení.
 43. Hermes hlídá hranice, draci o sobě nevědí, nejspíš nesetká se zlatý drak a dračí samice, dračice je skvělou pěvkyní.
 44. Prý mula dostává od Hermese pokyn, zpívat se tímto zakazuje, dračí pěvkyni se vstup do království nepovoluje.
 45. Tvrdohlavá mula si na svém stojí, Hermese se možná bojí, špatné srdce ale nemá, přichází znova doba temná.
 46. Možná to byl od muly šikovný tah, přiláká dračici překročit práh, čím více se zakazuje tím touha po zakázaném roste.
 47. Dračice si brousí zuby na mulu i Hermese, podivná vzpoura rodí se, mula jako kdysi drak bere na sebe veškerou vinu a obětuje se.
 48. Zlatý drak se proto v mule zhlíží, že podobá se mu ho netíží, Hermes se v tohle mílí, drak zná dračici.
 49. Drak je na straně muly, protože skříňka patří ji, dračici Pandory, ona je to první zlo, draci spolu kdysi bojovali, do skříňky se všechno zametlo.
 50. Dračice se chtěla draka zbavit, on jediný ji mohl plány zkazit, nechala kdysi zlatého draka ve skříňce zavřít, spolu se zlatou korunou, královnou všech nemocí, ať se tam klidně drak zadusí.
 51. Nyní je všechno venku, drak se postaví proti draku a zlatá koruna znovu ukována, tři mocní svedou litou bitvu.

Kapitola 3.[editovat]

Rozpracované příběhy[editovat]

Jīnlóng[editovat]