Projekt: Hesla Jednoty bratrské/1999/hes99-1.602

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
@CT 0
@LM 1
@RM 70
@PL 55
@TB -----------------T-----T-----------------------T-----T-----------------T-----T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-------T
@MT 3
@MB 3
@PO 5
@PN 1
@OP 
@LH 6
                           LEDEN


         �Nový rok

�Všechno, cožkoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíšeĺ
a skrze něho děkujte Bohu Otci.        Koloským 3,17 E


�1. Pátek. �Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit seĺ
dnes od Hospodina.               Jozue 22,29 E

Zůstaňte ve mně, a já ve vás; jako výhonek nemůže nésti ovoce sám odĺ
sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
                        Jan 15,4 Ž

         Nuž, k Pánu, jenž tak laskav jest,
         i my se věrně znejme,
         a byť i bylo kříž nám nést,
         to za radost vždy mějme;
         kdo váhá, tomu nezaskví
         se v nebi palma vítězství.     290,6

Lukáš 4,l6-21     Jakubova 4,13-15    Žalm 8


�2. Sobota. �Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidskáĺ
povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
                        Izaiáš 2,11 E

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se ponižuje, bude povýšen.ĺ
                        Lukáš 18,14

2.Mojžíšova 2,1-10               1.Mojžíšova 1,1-8


@LH 3

@LH 6
         �2. neděle po vánocích

�Viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plnéĺ
milosti a pravdy.               Jan 1,14


�3. Neděle. �Hospodine, Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásuĺ
jsi oblékl. Přioděls se světlem jako rouchem. Žalm 104,1-2

Jeho tvář září jako slunce v plné síle. A řekl mi: Neboj se!
                        Zjevení 1,16-17 Ž

         Proto samého
         Boha našeho
         slavně zvyšujte,
         před ním klekejte
         na hoře jeho
         trůnu svatého.
         Náš tento král i Pán
         jest nejsvětější sám.        25,6                               *

Lukáš 2,41-52     1.Janova 5, 11-13    Žalm 33


�4. Pondělí. �Může Bůh opravdu sídlit na zemi?  1.Královská 8,27 E

Otec, jenž ve mně přebývá, koná své skutky.  Jan 14,10 P

2.Korintským 6,14-16              1.Mojžíšova 1,9-25


�5. Úterý.� Pane Bože, mé oči se obracejí na tebe, nezahub mou duši.
                        Žalm 141,8 K

Toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: život věčný.
                        1.Janova 2,25 ZJ

Židům 13,8-9b                 1.Mojžíšova 1,26-31


�6. Středa.� Hospodin pohanění lidu svému odejme ze vší země.
                       Izaiáš 25,8

Simeon takto chválil Boha: Mé oči viděly tvé spasení, které jsiĺ
připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům,ĺ
slávu tvého lidu izraelského.         Lukáš 2,28.30-32

Matouš 2,1-12     Efezským 3,2-6     Žalm 72


�7. Čtvrtek. �Kéž by byly upevněny mé cesty, abych zachovával tvé zákony.
                        Žalm 119,5 B

Každého, kdo slyší slova má tato a plní je, připodobním mužiĺ
moudrému, který ustavěl dům svůj na skále.   Matouš 7,24

4.Mojžíšova 24,15-19              1.Mojžíšova 2,1-4a


�8. Pátek. �Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemiĺ
svou velikou mocí a vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
                        Jeremiáš 32,17 E

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející životĺ
v evangeliu.                  2.Timoteovi 1,10 E

Jan 1,15-18                  1.Mojžíšova 2,4b-17


�9. Sobota.� Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá?
                        Job 31,4

U vás pak i všecky vlasy na hlavě jsou spočítány. Proto se nebojte!
                        Matouš 10,30-31 Ž

Zachariáš 8,20-23               1.Mojžíšova 2,18-25         �Světový modlitební týden
@LH 3

@LH 6
�         �1. neděle po Zjevení Páně

�Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
                        Římanům 8,14 E


�10. Neděle.� Hospodinův zákon je dokonalý, nezkušený jím zmoudří.
                        Žalm 19,8 E

V něm jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.
                        Koloským 2,3

         On nikdy ještě nezbloudil
         v svém moudrém řízení
         a šťastně vždy, co usoudil,
         přivádí k skončení.         54,17

Matouš 3,13-17     Římanům 12,1-3(4-8)   Žalm 101


�11. Pondělí. �Jistě je spása blízko těm, kdo se ho bojí:ĺ
milosrdenství se potká s věrností, spravedlnost a mír se políbí.
                        Žalm 85,10-11 K

Čekáme podle jeho slibu nové nebe a novou zemi, v nichž přebýváĺ
spravedlnost.                 2.Petrova 3,13 Ž

Jozue 3,5-11                  1.Mojžíšova 3,1-13


�12. Úterý. �Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě.
                        Jeremiáš 15,19 E

Ježíš uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: Následujĺ
mne! - Matouš vstal a následoval ho.      Matouš 9,9 ZJ

Marek 1,1-8                  1.Mojžíšova 3,14-24


�13. Středa. �K dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych seĺ
naučil ustanovením tvým.            Žalm 119,71

Ponižte se před obličejem Páně, a povýší vás. Jakubova 4,10

Jan 3,22-30                  1.Mojžíšova 4,1-16


�14. Čtvrtek. �Jsi naděje Izraele, jeho Spasitel v čase soužení.
                        Jeremiáš 14,8 E

Pán Ježíš vydán jest pro hříchy naše a vstal z mrtvých proĺ
ospravedlnění naše.              Římanům 4,25

Koloským 2,3-10                1.Mojžíšova 4,17-26


�15. Pátek. �Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým jsi nemělĺ
žádnou práci; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo býtĺ
líto Ninive, toho velikého města?       Jonáš 4,10-11 E

Nekonečně milosrdný Bůh nám dal poznat svou velikou lásku. Byli jsmeĺ
mrtvi, protože jsme se dopustili hříchů, a on nás přivedl k životuĺ
zároveň s Kristem.               Efezským 2,4-5 P

1.Korintským 1,26-31              1.Mojžíšova 6,5-22


�16. Sobota. �Mladíci jsou zemdleni a unaveni, jinoši se potácejí,ĺ
klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají novéĺ
síly.                     Izaiáš 40,30-31 E

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás,ĺ
když na krátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posilní.
                        1.Petrova 5,10 Ž

Jan 5,19-24                  1.Mojžíšova 7,11-24


@LH 3

@LH 6
         �2. neděle po Zjevení Páně

�Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíšeĺ
Krista.                    Jan 1,17 E


�17. Neděle.� Do mého srdce jsi vložil radost, větší než bývá přiĺ
nadbytku pšenice a vína.            Žalm 4,8 K

Radujte se v Pánu.               Filipským 3,1

         Má veselost tak srdečná!
         Můj přítel - pravda bezpečná -
         počátkem, koncem všeho.
         On k nebeské mne radosti
         z pout zemské bídy vyprostí
         a zbaví všeho zlého.
         Amen, amen!
         Pojď, můj skvělý Spasiteli, duše letí
         s plesem tvého do objetí.      361,5

Jan 2,1-11       Římanům 12,(4-8)9-16  Žalm 77