Projekt: Hesla Jednoty bratrské/.PRE

Z Wikiverzity

Formát .PRE[editovat]

Mezikód pro generování Hesel - soubory s extensí *.pre
======================================================

(Prosíme, při provádění korektur dávejte pozor i na správnost
uvedených značek, které ovlivňují následný způsob sazby
a prezentace textu v dalších formátech, například na WWW.)

Vysvětlivky značek na začátku řádky:
-----------------------------------
# 06.01.2008 (6)  Datum: např. 5. ledna 2008,
          (6) šestý den v týdnu (sobota), (0) = neděle
 m>  Heslo měsíce
 @>>  Neděle církevního roku (jako začátek církevního týdne)
 $>>  Svátek, význačný den
 +>  Neděle
 o>  Význam neděle (např. Oculi: stále upínám své oči...)
 x>  Všední den
 0>  Heslo týdne (před nedělí)
 1>  První verš - SZ heslo
 2>  Druhý verš - NZ doprovodný text
 ->  Biblický odkaz
  %>  Významný den, týden (v nadpisu)
 _>  Význačná událost (v poznámce na konci)
  ?>  Dále neurčená (podivný?) řádek
 {   Číslo písně,sloka
        Následují verše písně
 }   Konec písně

 1->  První čtení
 2->  Druhé čtení
 2->  Druhé čtení (neděle, svátek)

U německých předloh se při zpracování rozlišuje:
 DT> Dritte Text (třetí text)
 DA> Dritte text - Author (autor třetího textu)
 Ld> Lied (píseň)
 PF> Psalm für ein Fest (Žalm na svátek)
 WL> WochenLied (Píseň na týden)
 WP> WochenPsalm (Žalm na týden)
 Ev> Evangelium (tj. jako 1. čtení v neděli)
 Ep> Epištola (tj. jako 2. čtení v neděli)
 Ps> Psalm (tj. jako 3. čtení v neděli)
 DL> Dritte Lesen (třetí čtení o svátcích)
 Pr> Predigt (Perikopa)
(Většina těchto značek se ignoruje,
jen Ev>, Ep> a Ps> nebo DL> se konvertuje na 1->, 2-> a 3->
a verš Pr> se uloží samostatně do Perikop)

 |   Znamená "nebo" (oddělení mezi verši pro čtení)

 #   Komentář pro vnitřní potřebu, který se nebude tisknout

Značky v textu:
---------------

<<...>> Uvozovací (vysvětlovací) text před vlastním biblickým citátem, např.:
    <<Ježíš řekl:>> - sází se drobnějším písmem

Značky v odkazech:
---------------

(bez označení): Ekumenický překlad
 K   kralický text podle posledního vydání 1613
 L   přímý překlad z Losungen

Ukázka[editovat]

Ukázka začátku textu pro tok 2008 ve formátu PRE:

# Heslo roku:
# Já živ jsem, i vy živi budete.
# Jan 14,19 K

#      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
# 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

# Leden
m> <<Ježíš řekl:>> Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
-> Marek 2,17

# 01.01.2008 (2)

$>> Nový Rok
0> Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

x> 1. Úterý
1> Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli.
-> Ezechiel 13,3
2> Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
-> 1.Tesalonickým 5,21
{ 159,1
Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
}
1-> Lukáš 4,16-21
2-> Jakubova 4,13-15
3-> Žalm 148