Přeskočit na obsah

Nový zákon 1568/Zj21.Klaudyán-Blahoslav

Z Wikiverzity

Porovnání Klaudyánova a Blahoslavova překladu Nového zákona – 21. kapitola Zjevení sv. Jana:

Klaudyán 1518 verš Blahoslav 1568
A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu /
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.
[1] A Widěl ſem nebe nowé a zemi nowau:
Nebo prwnj nebe a prwnj země pominula / a moře giž nenj.
A ia Jan widiel ſem m̃sto ſwate Geruzalem nowy /
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu /
[2] A Já Jan widěl ſem měſto ſwaté Geruzalém nowý
sſtupugjcý od Boha snebe / připrawený
gako newěſtu okráſſlenau můži ſwému.
A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi /
a przebywati bude ſnimi
a oni lid geho budu /
a on buoh ſnimi bude /
buoh gich /
[3] Y ſlyſſel ſem hlas weliký snebe řkaucý
Ay ſtánek Božj slidmi /
a bydlitiť bude snimi:
a oni budau lid geho /
a on Bůh snimi bude,
[gſa] gegich Bohem.
a ſetrze buoch wſſelıku ſlzu od ocžij gich /
a ſmrt wiece nebude /
ani lkanie /
ani wolanie /
ani boleſt bude wiece /
neb prwnie wiecy pominuly /
[4] A ſetřeť Bůh wſſelikau ſlzu s očj gegich:
a ſmrti giž wjce nebude /
ani kwjlenj /
ani křiku /
ani boleſti bude wjce:
nebo prwnj wěcy pominuly.
A rzekl ten kteryž ſediel na tronu.
Ay nowe cžinim wſſecczky wieczý
¶ A rzekl mi piſs
Neb tato ſlowa przewierna gſu a prawa /
[5] Y řekl ten kterýž ſeděl na trůnu
Ay nowé činjm wſſecko.
Y řekl mi / Napiš[to] /
Neboť ſau tato ſlowa wěrná a prawá.
y rzekl mi.
Stalo ſe gesſt
Ja gſem alpha y o.
pocžatek y konec /
Ja žizniwemu dam z ſtudnicze wody žiwe darmo /
[6] Y dj mi /
Giž ſe ſtalo.
Jáť ſem Alffa y Oméga /
počátek y konec:
Jáť žjzniwému dám z ſtudnice wody žiwé, darmo.
kdo ſwitiezy /
bude tiemi wiecmi wladnuti /
a budu gemu za boha /
a on bude mn̄e za ſyna
[7] Kdož ſwjtězý,
obdržjť dědičně wſſecko /
a buduť gemu Bohem /
a on mi bude ſynem.
Ale ſtraſſliwym a newierzicym a proklatym /
y wražedlnikom a ſmilnikom y trawencom /
a modloslužebnikom /
y wſſem lharzom /
cžastka gich bude w gezeru
horziecym ohn̄em a ſyru /
geſſto geſt ſmrt druha /
[8] Straſſliwým pak a newěrným, a ohyzdným,
a wražedlnjkům, a ſmilnjkům, a čaroděgnjkům,
a modlářům
y wſſechněm lhářům,
[připrawen geſt] djl gegich / wgezeře
kteréž hořj ohněm a ſyrau:
genž geſt ſmrt druhá.
y przigide kemn̄e geden z ſedmi angel ow /
magiczich ban̄e plne sedmi ran poſlednich /
a mluwil ſemnu rzka.
Poď a vkaži tobıe newiestu chot Berankowu /
[9] Y přiſſel kemně geden zſedmi Andělů /
kteřjž měli ſedm koffljkůwplných ſedmi ran neypoſledněgſſjch /
a mluwil ſe mnau řka /
Poď vkážiť newěſtu / manželku Beránkowu.
y zdwiže mie wduchu na huoru weliku a wyſoku
vıkazal mi m̃eſto ſwate Geruzalem /
s ſtupugiecy snebe od boha /
[10] Y wneſl mne wduchu nahůru welikau a wyſokau /
a vkázal mi měſto weliké / ten Swatý Geruzalém
sſtupugjcý snebe od Boha /
magicie ıaſnost božie /
a ſwietloſt geho podobna kameni drahemu /
iakožto kameni Iaſpidowemu /
a iako krziſſtal /
[11] magjcý ſláwu Božj
gehožto ſwětloſť podobná k kameni neydražſſjmu /
gako k kameni Jaſpidu /
kterýžby byl ſpůſobu křiſſtálowého.
a mielo zed weliku a wyſoku
mage bran dwanatzt /
A wbranach angeluow dwanaczt /
gmena napſana /
kteraž jſu gmena dwanaczti pokolenie ſynuow Izrahelſkych /
[12] A mělo zed welikau a wyſokau /
wnjž bylo dwanácte bran:
a natěch branách dwanácte Andělů /
a gména napſaná,
kterážto ſau gména dwanáctera pokolenj ſynů Izrahelſkých.
odwychodu ſlunce brany trzi /
Od puolnocy brany trzi /
Odpoledne brany trzi /
Od zapadu Slunce brany trzi /
[13] Od wýchodu [ſlunce] brány tři:
od půlnoci brány tři:
od poledne brány tři:
od západu brány tři.
A zeď mieſtſka magicy zakladuow dwanatzt /
a na nich dwanact gmen dwanatzti apoſſtoluow
a Berankowo /
[14] A zed měſta měla základů dwanácte /
a nanich gména dwanácti Apoſſtolů
Beránkowých.
A ten kteryž mluwil ſemnu /
miegiſſe mieru treſtni zlattu.
abý zmierzil m̃eſto a brany geho y zed /
[15] A ten kterýž mluwil ſemnau
měl třtinu zlattau,
aby změřil měſto, y brány geho, y zed geho.
A m̃eſto na=cžtyrzi ſtrany poſazeno geſt /
Dluhoſt geho takowa iako ſſirokoſt /
A zmierzil mieſto trztinu zlattu /
zadwanact tiſytzuow honuow.
dluhoſt geho a ſſırokoſt y wyſokost /
wſſe w gedne mierze gſu /
[16] A položenj měſta toho čtwerhrané geſt:
gehož dlauhoſt tak weliká geſt gako y ſſirokoſt.
Y změřil to měſto třtinau,
[a wyměřil] dwanácte tiſýců honůw:
dlauhoſt pak geho y ſſirokoſt y wyſokoſt
gednoſtejná geſt.
A zmierzil gest zdi geho
Sto cžtyrzidceti a cžtyrz loket /
miery cžlowiecži.
genž gest andiela
[17] Y změřil zed geho,
[a naměřil] Sto čtyřidceti a čtyři loktů /
měrau člowěka:
kteráž geſt [též mjra] Anděla.
A bieſſe ſtaweni zdi geho zkamene Iaſpidoweho
ale samo miesto zlatto cžiſte /
podobne ſtklu cžiſtemu /
[18] A bylo ſtawenj zdi geho Jaſpiſ:
měſto pak ſamo zlatto čiſté /
podobné ſklu čiſtému:
Zakladowe mieſtſke zdi.
wſſelikym kamenem drahym okraſſleni /
Zaklad prwni Iaspis
Druhy Zaffirus /
Trzeti Kalcedonyus /
Cžtwrty Smaragdus /
[19] A základowé zdi měſtſké
wſſelikým kamenem drahým ozdobeni byli.
Základ prwnj [byl] Jaſpis /
druhý Zaffir /
třetj Kalcedon /
čtwrtý Smaraġd /
Paty Sardonyx /
Sſeſtý Sardýus.
Sedmy Kriſolitus /
Oſmy Beryllus /
Dewaty Kri=zopaſſus /
Desſaty Topazius /
Gedenacty Iacyn̄ktus
Dwanacty Ametýſtus /
[20] Pátý Sardonyx /
ſſeſtý Sardyus
ſedmý Chryzolit /
oſmý Beryllus /
dewátý Topazyon /
deſátý Chryzoprasſus /
gedenáctý Hiacynkt /
dwanáctý Ametyſt.
A dwanacte bran /
Dwanaczte geſt perel /


A vlice m̃eſta zlatto cžiſte /
iakožto ſtklo przeſwietle /
[21] Dwanácte pak bran /
dwanácte perel [geſt]:
a gednakaždá brána byla zgednékaždé perly:
a rynk měſta, zlatto čiſté /
gako ſklo kteréž ſe naſkrze prohlédnauti může.
A chramu newidiel ſem wniem.
neb pan Buoh wſſemohuty
Chram geho geſt a Beranek.
[22] Ale Chrámu ſem wněm newiděl:
nebo Pán Bůh wſſemohaucý
chrám geho geſt, a Beránek.
A mieſto nepotrzebuge Sluncze·
ani Mieſiece aby ſwietil wniem /
neb ſwietloſt božie oſwieczuge ge
A w ſwietedlnitze geho geſt Beranek.
[23] A to měſto nepotřebuge ſlunce
ani měſýce aby ſwjtili wněm:
nebo ſláwa Božj oſwjtila ge
a lucerna geho geſt Beránek.
A choditi budu narodowe wſwietle geho /
a kralowe zemſſti przineſu ſlawu ſwu a cžeſt do nieho /
[24] A národowé lidj k ſpaſenj přiſſlých wſwětle geho procházeti ſe budau /
a Králowé zemſſtj přeneſau ſláwu a čeſt ſwau doněho:
a brany geho nebudu zawrziený przes den /
neb nocy nebude tam /
[25] a brány geho nebudau zawjrány wedne,
a nocyť tam nebude /
y przineſu ſlawu a czeſt naroduow do nieho / [26] a ſneſau doněho ſláwu a čeſt národů:
aniž wegde do n̄eho czo poſſkwrnieneho /
a geſſto cžinie ohavnoſt ¦a lež /
gedine ti kterziž napſani ſu wknihach žiwota a berãkowych
[27] a newegdeť doněho nic poſſkwrňugjcýho /
a nebo půſobjcýho ohyzdnoſt a lež /
než toliko ti kteřjž napſáni ſau wknihách žiwota beránkowa.