Marco Fabritio Caroso da Sermoneta/jednotky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Marco Fabritio Caroso da Sermoneta/jednotky – jednotky a míry času, tempa, rozměrů aj. v Carosových dílech a za jeho doby.

Míry času[editovat]

battute[editovat]

Základní jednotkou časového intervalu v hudbě je u Carosa jedna battuta (ženský rod), viz wikt:it: battuta, což se dnes překládá jako úder, náraz, hudební takt, anglicky beat; množné číslo battute (údery). Je to ženský tvar, odvozený od mužského podstatného jména battuto, viz wikt:it: battuto, množné číslo battuti, ale battuto je také (častěji) přídavné jméno anebo minulý čas slovesa battere (bít, tlouci atd.)

V jiných souvislostech, než je měření času, používá Caroso termíny např.:

 • cinque battute di piede = pět úderů nohou
 • Fioretto battuto al Canario = fioretto tepaný
 • battute di Campanelle = battute di Campanelle[1]

Větším problémem ale je, že pro měření času Caroso užívá různé termíny:

 • batutte perfette
 • battute ordinarie

A přitom často v textu použije pouze výraz battute, aniž by upřesnil, který z těchto termínů má na mysli. Nám tedy nezbude, než se dohadovat z kontextu a zkoumat, jak to počítání vychází.

Jak to překládá Tillmanová?

 • battute = doby
 • batutte perfette = celé doby
 • battute ordinarie = čtvrťové doby

Cituji Carosovu pasáž z Delle Riuerenze, & prima della graue. REGOLA II:

Et perche nella maggior parte de i Balletti interuengono otto battute perfette di Musica, che sono sedici battute ordinarie;

Tuto větu ale Tillmanová překládá jako:

A protože ve většině balletti je osm v hudbě osm celých dob (battute perfette) hudby, které jsou šestnáct čtvrťových dob (battute ordinarie);

A Rebecca Kletnieks překládá: And because in the major part of the Balletti happen 8 perfect beats of music, which are 16 ordinary beats;

Pokud tedy 8 battute perfette představuje stejný časový interval jako 16 battute ordinarie, pak na jednu battute perfette připadají dvě battute ordinarie. V tom případě ale battute perfette nemůže být celá doba a battute ordinarie čtvrťová doba, tady u Tillmanové cosi nehraje.

V popisu Della Riuerenza Minima. REGOLA III Caroso píše:

La Riuerenza minima si fa in quattro mezi Tempi, cioè in quattro battute di Musica; però quando si comincia la sonata, si stà meza battuta di tempo in prospettiua;

a Tillmanová překládá:

Riverenza Minima se dělá na čtyři poloviční doby, totiž na čtyři údery hudby; avšak když hudba začíná, stojí se půl úderu doby, hledíce na sebe;

Překlad tedy není příliš konkordantní, protože battute někdy překládá jako údery, někdy jako doby a přitom jako doby překládá i slovo Tempi.

Rebecca Kletnieks překládá:

The Riverenza minima is done in four half times, that is in four beats of music.

V té angličtině mi to přijde alespoň jednotnější, tam jednoduše:

 • tempi = times
 • mezi tempi = half times
 • battute = beats

Takže k dosavadním dvěma termínům battute, batutte perfette a battute ordinarie nám přibývají:

 • mezzi tempi
 • battute di musica
 • battute di tempo

které tu Tilmannová překládá jako:

 • mezzi tempi = poloviční doby
 • battute di musica = údery hudby
 • battute di tempo = údery doby

Jak se v tom teď vyznat?

Zkusíme najít další výskyty podobných termínů s jejich překlady:

04 - Riverenza breve - ND:

questa Riverenza per questa cagione vien cosi chiamata, perche una breve nella Musica è di due battute, & spartendole queste due battute, se ne fanno quattro preste;

tato poklona (Riverenza) z této příčíny je tak nazývána, protože jedna breve*) hudby je ve dvou úderech (battute), & rozdělíce ji na tyto dva údery (battute), dělají se čtyři rychlé; *)Breve je krátký, stručný, nedlouhý, ale v hudbě to znamená zkrácení na polovinu – co je (alla) breve, hraje se dvakrát rychleji.

Tedy další vztahy:

 • una breve nella Musica è di due battute = jedna breve hudby je ve dvou úderech

17 - Seguito scorso:

Si fanno questi Seguiti scorsi in otto meze battute

Tyto Seguiti scorsi se dělají na osm polovičních dob

Tedy:

 • meze battute = poloviční doby

29 - Fioretto battuto al Canario:

questi due Fioretti fatti vno col sinistro, & l' altro col destro, si faranno nel tempo di quattro battute Minime di musica.

tyto dva Fioretti dělané jeden levou, & druhý pravou, se dělají v tempu čtyř čtyř půlových not hudby.

Tedy:

 • battute Minime di musica = půlová nota hudby

20 - Seguito finto - ND questo si farà à tempo d'una battuta Minima; il medesimo farai col destro, à tempo d'un'altra Minima battuta; l'ultimo passo, che ti troverai havere in aria, il calerai spianato in terra, à tempo d'una battuta Semibreve, in quel medesimo luogo ove era prima; & questo ultimo passo farassi col calarlo à tempo d'una Semibreve, come hò detto di sopra, talche queste due Minime, & una Semibreve fanno due battute di Musica, ch'è una Breve;

toto se udělá v tempo jednoho úderu (battuta) Minima; totéž uděláš pravou, v tempu další Minima battuta; poslední krok (passo), kterou se nacházíš mít ve vzduchu, spustíš ji napjatou na zem, v tempu jedné battuta Semibreve, v témže místě kde byla prve; & tento poslední krok uděláš s jejím spuštěním v tempu jedné Semibreve, jak jsem řekl výše, takže tyto dvě Minime, & jedna Semibreve dělají dva údery (battute) Hudby, tedy jednu Breve;

Tedy:

 • una battuta Minima = jeden úder Minima; Minima battuta
 • una battuta Semibreve = jedna battuta Semibreve
 • Semibreve = semibreve
 • minima = minima

Vztahy:

 • 2 minime + 1 semibreve = 2 battute di musica = 1 breve

09 - Passi Puntati Brevi & Semibrevi - ND:

Ti dico, che prima nell'altra opera mia, certo gli faceva chiamare Puntata; hoggi nomino il primo Passo Puntato Breve, perche egli và fatto à tempo di due battute perfette di Musica, che fà una Breve; & da questo hà preso il nome di Passo Puntato Breve. Il Semibreve, si chiama in questo modo, perche và fatto à tempo d'una battuta, la quale è Semibreve, la metà meno della Breve, & da questa ragione hanno pigliato questi nomi.

Povím ti, že v prvním mém díle, ovšem se mu říkalo Puntata; dnes nazývám první Passo Puntato Breve, protože onen je dělán v tempu dvou dokonalých úderů (battute perfette) hudby, což dělá jednu Breve; & z tohoto vzal jméno Passo Puntato Breve. Semibreve, nazývá se tím způsobem, protože je dělán v tempu jednoho úderu (battuta), což je Semibreve, o polovinu méně než Breve, & z tohoto důvodu se vzala tato jména.

Tedy:

 • 2 battute perfette di Musica = 1 Breve
 • semibreve = 1/2 breve = battuta

03 - Riverenza minima:

La Riuerenza minima si fa in quattro mezi Tempi, cioè in quattro battute di Musica;

Riverenza Minima se dělá na čtyři poloviční doby, totiž na čtyři údery hudby;

Tedy:

 • 4 mezi tempi = 4 battute di musica

09 - Seguito ordinario:

IL seguito grave si fa similmente in tre passi, & in quattro battute ordinarie.

Seguito ordinario se dělá podobně ve třech krocích, & ve čtyřech úderech 4/4 taktu.

Tedy:

 • battute ordinarie = údery 4/4 taktu

Našli bychom asi mnoho dalších citátů. Ale k čemu to vede?

mezishrnutí[editovat]

Zkusíme shrnout dosavad uvedené překlady (rozdílné překlady Tillmanové odděleny středníkem):

 • tempo = doba; část
 • battuta = doba; úder; nota; battuta; jedna doba taktu[2]
 • battute = doby; údery; noty
 • battute perfette = celé doby; dokonalé doby
 • battute ordinarie = čtvrťové doby; údery 4/4 taktu
 • battute di musica = údery hudby
 • battute di tempo = údery doby
 • breve nella Musica = breve hudby
 • mezzi tempi = poloviční doby
 • meze battute = poloviční doby; půldoby[3]
 • meza battuta di tempo = půl úderu doby[4]
 • battute Minime di musica = půlové noty hudby
 • battute triple di musica = trojné údery hudby[5]; trioly
 • tempo di due battute = tempo dvou úderů[6]
 • tempo della battuta = tempo úderu[7]

Je z toho někdo moudrý? Ať se přihlásí!

odkazy[editovat]

 1. Leggiadria d'Amore - IB
 2. Battuta
 3. 03 - Riverenza minima
 4. 03 - Riverenza minima
 5. 21 - Seguito spezzato - ND
 6. 20 - Seguito finto - ND, 21 - Seguito spezzato - ND
 7. 03 - Riverenza lunga - ND


Hypotézy[editovat]

Pokusíme se zformulovat alespoň některé hypotézy či předpoklady, podle kterých bychom mohli dále pracovat:

Asi nejčastější Carosovy jednotky při počítání či provádění kroků jsou battute ordinarie anebo jednodušše battute. Budeme zatím předpokládat, že pokud nebude řečeno jinak, termínem battute se míní battute ordinarie.

Vyhneme se tomu, abychom k termínu battute přiřazovali nějaké noty či konkrétní takt, jak činí Tilmannová. Je dost možné, že Tillmanová nevychází z hudebních představ renesance, ale pracuje již s hudbou, transkribovanou dle současných hudebních zvyklostí a tato transkripce se může samozřejmě lišit, takže pak dochází k těžkým komplikacím.

Proto výraz battute budeme překládat konkordantně jako doba. Domnívám se, že ve většině Carosových tabulatur lze pojem battuta ztotožnit právě s tím, co je v tabulatuře zapsáno pomocí taktových čar. Je to tak? Nejspíš to bude chtít brát na konkrétních případech.

Alta Regina (IB)[editovat]

Rekonstruovali jsme ji – viz Alta Regina (Il Ballarino). Shrneme, co víme o její hudbě:

 1. metrum je 3/2 (což se u cascardy dalo čekat)
 2. celá skladba má 24 taktů

Pak nám kroky v naší rekonstrukci vycházejí na následující počet taktů:

 • 4 riverenza minima
 • 4 scambiata
 • 4 doppio presto
 • 2 seguitto spezzato
 • 2 cadenza
 • 2 puntata
 • 1 passo presto
 • 1 trabuchetto
 • 1 ripresa

Tak a teď se podíváme, jak tyto kroky popisuje Caroso v IB:

 • Regolla 03 – 1 Riverenza minima = 4 mezi tempi = 4 battute di Musica[1]
 • Regolla 37 – Cambio, overo Scambiata – doba se neuvádí
 • doppio presto: takový krok se neuvádí, pouze:
  • Reg.20 – 1 Doppio grave = 2 battute = (na trvání) 4 passi gravi[2]
  • Reg.21 – 1 Doppio minimo = 1/2 Doppio grave[3]
 • Reg.16 – 1 Seguito spezzato = 2 battute ordinarie[4]
 • Reg.53 – Cadenza in Gagliarda – neuvádí délku
 • Reg.06 – Puntate Graue, & Ordinaria, ò Minima:
  • 1 Puntata grave = 2 battute[5]
  • 1 Puntata ordinaria (= Puntata minima) = 1 battuta [6]
 • Passo:
  • Reg.07 – 1 Passo grave alli Balletti = 1 battuta (di tempo)[7]
  • Reg.08 – 1 Passo presto alle Cascarde = 1/2 battute (di tempo)[8]
 • Trabuchetto:
  • Reg.24 – 1 Trabuchetto grave = 1 battuta perfetta di musica [9]
  • Reg.25 – 1 Trabuchetto minimo = 1/2 battuta perfetta di musica[10]
 • riprese:
  • Reg.22 – 1 Ripresa grave = 1 battuta perfetta[11]
  • Reg.23 – 1 Ripresa minima = 1 battuta minima[12]
 1. La Riuerenza minima si fa in quattro mezi Tempi, cioè in quattro battute di Musica
 2. Il Doppio graue si fa nello spatio di due battute, con il fare tre Passi graui
 3. Il Doppio minimo si fà nel medesimo modo, che' l doppio graue, ma la metà del tempo più presto di esso;
 4. Si fa questo Seguito spezzato in due battute ordinarie
 5. La Puntata graue si vsa nelle Cascarde, & si fa in due battute
 6. La Puntata ordinaria, che altrimenti è detta minima, si fa nel medesimo modo, che quella di sopra: eccetto, che quella si fa in due battute, & questa in vna
 7. I passi graui alli Balletti si fanno tutti in vna battuta di tempo
 8. I Passi presti alle Cascarde, si fanno come di sopra, eccetto, che quelli si fanno in vna battuta di tempo, & questi in meza, & presto.
 9. Il tempo di ciascuno di questi Trabuchetti è vna battuta perfetta di musica.
 10. Il Trabuchetto minimo ha da esser fatto nella medesima maniera, che' l graue, eccetto che il tempo di questo non è se non per la metà dell'altro, onde doue in vna battuta perfetta di tempo si farà vn Trabuchetto graue, nella medesima battuta hanno da farsene due.
 11. ogni battuta perfetta s' ha da far' una Ripresa
 12. La Ripresa Minima si ha da far nel tempo di vna battuta minima

Tak tedy, za předpokladu, že:

 • 1 battuta = 1 battuta di musica = 1 battuta ordinaria = 1 takt v původním notovém zápisu či v tabulatuře
 • 1 battuta perfetta (di musica) = 2 battute ordinarie
 • 4 takty = 1 riverenza minima = 4 battute di Musica = 4 mezi tempi ⇒ souhlas
 • 2 takty ≠ 1 doppio minimo = 2 battute ⇒ nesouhlas
 • 2 takty = 1 seguitto spezzato = 2 battute ordinarie ⇒ souhlas
 • 2 takty = 1 puntata grave = 2 battute ⇒ souhlas (v případě, že jde skutečně o Puntatu grave a nikoli minimu)
 • 1 takt ≠ 1 passo presto alle Cascarde = 1/2 battute (di tempo) ⇒ nesouhlas
 • 1 takt = 1 trabuchetto grave = 1 battuta perfetta di musica ⇒ souhlas
 • 1 takt = 1 Ripresa minima = 1 battuta minima ⇒ souhlas (pokud battuta minima = battuta ordinaria)

Tedy výsledek:

 • 2 případy (riverenza minima, seguitto spezzato) souhlasí bez dalších diskusí
 • 2 případy (puntata, trabuchetto) souhlasí v případě, se bude jednat o kroky puntata grave, trabuchetto grave
 • 1 případ (ripresa) souhlasí za předpokladu, že to bude ripresa minima a že battuta minima = battuta ordinaria;
 • 2 případy jsou podivné (passo, doppio), protože by souhlasily pouze a předpokladu, že se bude jednat o passo grave a o doppio grave. Přitom ale Caroso výslovně uvádí due passi presto innazi, takže by se řeklo, že to jsou passi presti, a navíc v regole 07 a 08 uvádí, že passi gravi se tančí v balettech, tak v cascardách jsou passi presti. A u doppia opět výslovně uvádí doppio presto. A to tam prostě nevychází. Tak nevim, jak si to vyložit.