Přeskočit na obsah

Lupáčův Nový zákon/Zj21.v

Z Wikiverzity

[1] Vwidiel ſem nebe nowe a zemi nowau Nebo prwnie nebe a prwnie zeme pominula a morze giž nenie.

[2] A ia Jan widiel ſem miesto ſwate Geruzalem nowe ano sſtupuge s nebe od boha prziprawene iako newieſta okraſſlena muzi ſwemu

[3] y ſlyſſal ſem hlas weliky z truonu rzkuocy Ay ſtanek bozy s lidmi a przebywati bude ſnimi a oni lid geho budau a on buoh ſnimi bude gich bohe

[4] a ſetrze pan buoh wſſelikau ſlzu s oczy gich a ſmrti giz wiecze nebude ani kwielenie ani krziku ani boleſti bu de wiece neb su ty wieccy prwe pominuly

[5] Y rzekl ten genz ſedielſe natruonu. Ay nowe czinim wſſecczky wiecy A řekl g~t mi Napiš zet ſu toto ſlowa prawa a przewierna

[6] y wece mi. Byt(?) ſe g~t ſtalo Iat ſem Alfa y O poczatek y koniecz Iat ziezniwemu dam z ſtudnicze wody ziwe darmo.

[7] kdot ſwitiezy budet tiemito wieczmi wladnauti a budut ia ge? za boha a on mi za ſyna

[8] Straſſliwij pak a newierni a proklati a wrazedlnicy a ſmilniczy a trawenicy a modlarzi y wſſiczkni lharzi budau mieti diel w gezerze genz horzi ohniem a ſyrau A tot g~t druha ſmrt

[9] y przigide kemnie geden z ſedmi Angeluow kterzijz mieli banie plne sedm ran poſlednich y mluwil g~t ſemnau a rzka. Pod okazi tobie newiestu berankowu manzelku

[10] y wnesl mie wduchu nahuoru welikau a wyſokau A okazal mi mieſto ſwate Geruzalem ano s ſtupuge s nebe od boha

[11] mage yaſnost bozij a ſwietlo geho podobne kameni drahemu kameni Iaſpidu a iako krziſſtal

[12] a mielo zed welikau a wyſokau wniez bylo dwanadczte bran a wbranach dwanadczt Angeluow a gmena napſana genž ſu dwanadcztera pokolenie ſynuow Izrahelskych

[13] Od wychodu ſlunce brany trzi a od zapadu brany trzi a od poledne brany trzi a od puolnocy brany trzi

[14] A zed miesta miegiſſe ?rumſeſtuow dwanadczte a nanich gmena dwanadczti Apoſſtoluow a gmeno berankowo

[15] A ten genz mluwieſſe ſemnau miegieſſe mieru trztinowau zlatau aby zmierzil mieſto y brany geho y zed yeho

[16] A to mieſto poſazeno g~t na cztyrzi hrany a dlouhoſt geho tak welika iakoz g~t y ſſyrokoſt yeho y zmierzil g~t mieſto za honuow dwanadczte a? ſyczuom dluhoſt a wyſokost a ſſirokoſt geho to wſſe rowne bylo

[17] A zmieril g~t y zdi geho na ſto loket a nacztyrzi a nacztyrzidczeti miera czl?o miela genz g~t Anyela

[18] Abieſſe ſtawenie zdi geho zkamene Iaſpida Samo pak miesto cziſte zlato podobne ſtklu cistemu

[19] krum feſſtowe zdi mieſtſke kazdym kamenem drahym biechu okraſſleny zaklad prwni Iaspis druhy Zafirus trzeti Kalcedonius cztwrty Smaragdus

[20] paty Sardonyus ſſeſtý Sardius. ſedmy Criſolitus oſmy Berillus dewaty Topaſius desaty Cryſopaſus gedenaczty Iaczinnctus dwanaczty Ametýſtus

[21] A dwanadczte bran w gedne kazde g~t dwanadczte drahych kamenuow A gedna kazda brana byla g~t zewſſelikeho kamene draheho A vlicze mieſta zlato ciſte iako ſtklo naiſwietleyſſie

[22] A chramut ſem w niem newidiel nebo pan buoh wſſemohucy g~t chram geho a beranek.

[23] A to mieſto nepotrzebuge ſlunce ani Mieſiece aby ſwietilo nebo yaſnoſt bozie oſwieczowati ge bude A ſwiece geho g~t beranek.

[24] A choditi budau narodowe w ſwietle geho a kralowe zemſſty obietowati budau do nieho ſwu chwalu a ceſt

[25] A brany geho nebudau zawierany wedne a noczy tam nebude

[26] A budau noſyti do nieho ſlawu a czeſt naroduow

[27] A newegde do nieho nicz poſſkwrnieneho ani ten g~to czini ohavnoſt a lez gedine ti kterzij ſu napſani w knihach ziwota a w knihach berankowych