Latina/Zkratky a fráze ke čtení nápisů

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka podává přehled nejběžnějších latinských slov a zkratek, na která narazíme při čtení středověkých a novověkých latinských nápisů na budovách, náhrobcích apod., případně též v knihách a na popiskách uměleckých děl.

Latinské zkratky a fráze jsou psány monumetálním pravopisem, který se nejčastěji objevuje na nápisech, tedy všechna písmena jsou velká, u a v se shodně píší V, i a j se shodně píší I. Psaní teček ve zkratkách je neustálené, zejména v nápisech se často vynechávají (tedy třeba P místo P.), ale naopak mohou být někdy vepsány i ve zkratkách natolik ustálených, že se zpravidla píší bez teček (tedy třeba I.H.S. místo IHS). Některé nápisy, zejména však popisky uměleckých děl nebo zkratky a fráze použité v knihách mohou být psána též malými písmeny a mohou dvojice u/v a i/j rozlišovat (tedy můžeme se setkat se zkratkou EXCVD, EXCVD., Excvd., Excud., excvd. i excud.).


latinský text obvyklý výskyt klasický přepis význam
A. u jména nebo v iniciálách opata abbās opat
A.D. zkratka ANNO DOMINI
AED. zkratka AEDIFICAVIT, AEDIFICATUM
AEDIFICATVM vedle letopočtu vzniku stavby aedificātum zbudováno
AEDIFICAVIT vedle jména stavitele či objednatele stavby aedificāvit zbudoval
AMDG na portálech a průčelích, jako úvod či závěr textu, většinou v jezuitském kontextu ad maiōrem Deī glōriam pro větší slávu Boží
ANNO u čísla letopočtu annō roku
ANNO DOMINI u čísla letopočtu annō Dominī Léta Páně
A.R.D. u jména vikáře, děkana, arcikněze, arciděkana apod. admodum reverendus dominus veledůstojný pán
AVE součást pozdravu avē buď zdráv, buď zdráva
AVE MARIA u vyobrazení Gabriela zvěstujícího Marii narození Ježíšovo avē Maria zdrávas Maria
AVETE součást pozdravu avēte buďte zdrávi, buďte zdrávy
DEL. zkratka DELINEAVIT
DELIN. zkratka DELINEAVIT
DELINEAVIT vedle jména autora předlohy rytiny nebo jiného tisku dēlīneāvit nakreslil
D.M. na náhrobcích dīs Mānibus posmrtným bohům, duchům zesnulých
D.O.M. v nápisech o postavení budovy apod. Deō Optimō Maximō Bohu Nejlepšímu Největšímu
ECCE AGNVS DEI u vyobrazení Jana Křtitele (zpravidla ukazujícího na Krista) ecce agnus Deī ejhle beránek Boží
ERECTVM vedle letopočtu vzniku stavby ērēctum postaveno
EREXIT vedle jména stavitele či objednatele stavby ērēxit postavil
ETC. zpravidla na konci řady titulů, jichž měla dotyčná osoba ještě více et cētera a tak dále
EVECTVM v popisu historie budovy instituce ēvectum povýšeno, obdařeno vyšším titulem
EXC. zkratka EXCVDIT
EXCVD. zkratka EXCVDIT
EXCVDIT vedle jména tiskaře knihy nebo grafického listu excūdit zařídil, vytiskl
FIERI FECIT vedle jména objednatele stavby nebo díla fierī fēcit dal udělat
FR. před jménem řeholníka frāter bratr
FRA viz FR.
FVND. zkratka FVNDATOR, FVNDATRIX, FVNDATVM, FVNDAVIT
FVNDATOR vedle jména objednatele stavby nebo zakladatele instituce fundātor zakladatel
FVNDATRIX vedle jména objednatelky stavby nebo zakladatelky instituce fundātrīx zakladatelka
FVNDATVM vedle letopočtu vzniku stavby nebo založení instituce fundātum založeno
FVNDAVIT vedle jména objednatele stavby nebo zakladatele instituce fundāvit založil
H.C. u titulu na označení skutečnosti, že se jedná o titul čestný honōris causā z důvodu cti
H.S.E. v náhrobních nápisech hīc situs est, hīc sita est zde je umístěn (pochován), zde je umístěna (pochována)
I.C.N. v nápisech, v knižních textech in Christī nōmine ve jménu Kristově
I.D.N. v nápisech, v knižních textech in Deī nōmine, in Dominī nōmine ve jménu Božím, ve jménu Páně
IHS na portálech a průčelích, nejčastěji u jezuitských staveb Iēsūs hominum Salvātor Ježíš lidí Spasitel
I.H.S.V. u kříže nebo vyobrazení kříže (aluze na legendární zjevení Konstantinovo) in hōc signō vincēs v tomto znamení zvítězíš
I.N.C. v nápisech, v knižních textech in nōmine Christī ve jménu Kristově
I.N.D. v nápisech, v knižních textech in nōmine Deī, in nōmine Dominī ve jménu Božím, ve jménu Páně
IN MEMORIAM u jména význačné (zpravidla zesnulé) osoby nebo u názvu události, jejíž památka je nápisem připomínána in memoriam na paměť, na památku
INRI jako popisná tabulka nad Ukřižovaným Iēsūs Nazarēnus, rēx Iūdaeōrum Ježíš Nazaretský, král židovský
INV. zkratka INVENIT
INVENIT vedle jména autora předlohy, podle níž bylo zhotoveno toto dílo invēnit vynalezl, vymyslel
LIT. zkratka LITHOGRAPHAVIT
LITH. zkratka LITHOGRAPHAVIT
LITHOGRAPHAVIT vedle jména kamenotiskaře lithographāvit litografoval, kamenotiskl
M. před jménem představené řeholnice māter matka
zkratka MARTYR
MART. zkratka MARTYR, MARTYRES
MARTYR u jména světce martyr mučedník, mučednice
MARTYRES u výčtu jmen světců martyrēs mučedníci, mučednice
MM. zkratka MARTYRES
OAMDG na portálech a průčelích, jako úvod či závěr textu, většinou v jezuitském kontextu omnia ad maiōrem Deī glōriam vše pro větší slávu Boží
OFM za jménem příslušníka františkánského řádu Ordō frātrum minōrum Řád menších bratří
OSB za jménem příslušníka benediktýnského řádu Ordō Sanctī Benedictī Řád svatého Benedikta
OSM za jménem příslušníka řádu servitů Ordō servōrum Mariae Řád služebníků Mariiných
OP za jménem příslušníka dominikánského řádu Ordō praedicātōrum Řád kazatelů
OPRAEM za jménem příslušníka premonstrátského řádu Ordō praemōnstrātēnsis Řád premonstrátský
P. před jménem duchovního pater otec
PAX v pozdravech a v přáních na náhrobcích nebo na církevních budovách pāx pokoj, mír
PAX VOBIS jako pozdrav, případně požehnání nad portálem církevní budovy apod. pāx vōbīs pokoj vám, mír vám
PINX. zkratka PINXIT
PINXIT vedle jména autora malby pīnxit namaloval
QVIS VT DEVS jako nadpis vyobrazení archanděla Michaela (latinský překlad hebrejského jména), případně nápis na štítu Michaelově quis ut Deus kdo (je) jako Bůh
R.D. u jména faráře, kaplana apod. reverendus dominus důstojný pán
REN. zkratka RENOVATVM, RENOVAVIT
RENOV. zkratka RENOVATVM, RENOVAVIT
RENOVATVM vedle letopočtu opravy nebo přestavby renovātum obnoveno
RENOVAVIT vedle jména restaurátora nebo stavitele nebo objednatele opravy či přestavby renovāvit obnovil
REQVIESCANT IN PACE na náhrobcích, nad portály hřbitovů apod. requiēscant in pāce odpočívejtež v pokoji
REQVIESCAT IN PACE na náhrobcích, nad portály hřbitovů apod. requiēscat in pāce odpočívejž v pokoji
RESTAVRATVM vedle letopočtu opravy nebo přestavby restaurātum opraveno, obnoveno
RESTAVRAVIT vedle jména restaurátora nebo stavitele nebo objednatele opravy či přestavby restaurāvit opravil, obnovil
REV.DOM. viz R.D.
R.I.P. zkratka REQVIESCANT IN PACE, REQVIESCAT IN PACE
S. zkratka SANCTVS, SANCTA
SALVE součást pozdravu, samostatně na podlaze u vchodu nebo nad vchodem salvē buď zdráv, buď zdráva
SALVETE součást pozdravu, zřídka samostatně na podlaze u vchodu nebo nad vchodem salvēte buďte zdrávi, buďte zdrávy
SANCTA u jména světice sancta svatá
SANCTVS u jména světce sanctus svatý
SC. zkratka SCVLPSIT
SCVLP. zkratka SCVLPSIT
SCVLPSIT vedle jména rytce grafického listu sculpsit vyryl
SI za jménem příslušníka jezuitského řádu Societās Iēsū Tovaryšstvo Ježíšovo
SM za jménem příslušníka řádu servitů servus Mariae služebník Mariin
S.M. před jménem představené řeholnice soror māter sestra matka
SPQAVP velmi zřídka na veřejných budovách, aluze SPQR senātus populusque antiquae urbis Pragēnsis senát a lid starobylého města Pražského
SPQO na veřejných budovách a dalším veřejném majetku v Olomouci, aluze SPQR senātus populusque Olomucēnsis senát a lid olomoucký
SPQR jako označení výsostné moci Římské říše na státních budovách, vojenských standardách apod., v českém kontextu většinou k nalezení jen na vyobrazeních raného křesťanství senātus populusque Rōmānus senát a lid římský
SR. před jménem řeholnice soror sestra
V. zkratka VIRGO
VIRGO u jména řeholnice nebo světice virgō panna