Korejština/Přehled morfémů

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je samostatný projekt
Příslušnost: všeobecná

Na této stránce shromažďujeme abecední seznam korejských morfémů (v jihokorejském abecedním řazení). Cílem je vytvořit přehled, užitečný zejména začátečníkům při porozumění korejskému textu, resp. slovním tvarům.

Aby seznam zůstal svým rozsahem použitelný, neřadíme do něho morfémy, které mají význam čistě lexikální (jako třeba 귀, znamenající prostě „ucho“), ale jen takové, které mají význam gramatický — a u těch pak uvádíme i případný samostatný význam lexikální (jako třeba 가, znamenající gramaticky nominativ a lexikálně „jít“).


[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
slovesný kmen „jít“
koncovka nominativu po samohlásce (varianta po souhlásce)
가장 stupňovací částice pro superlaci („nejvíce“) 제일
numerativ pro věci bez přesnějšího určení jejich společné vlastnosti
stažený tvar pomocného jména 것 갈 거예요 „půjdu“
stažený tvar za 것은 (pomocné jméno 것 s identifikátorem tématu) ,
stažený tvar za 것을 (akuzativ pomocného jména 것) ,
jmenný kmen „věc“, používaný jako pomocné jméno, tedy ohybatelný prvek v zájmenných, modálních a obdobných konstrukcích 갈 것입니다 „půjdu“
přípona příslovce 만족하게 „uspokojivě“, „spokojeně“ ,
stažený tvar za 것이 (nominativ pomocného jména 것) ,
přípona presumptivu (budoucího času)
konverbum vyjadřující prosté sloučení nebo následnost, případně spojující významové a pomocné sloveso 먹고 갈 거예요 „najím se a půjdu“
koncovka komitativu po souhlásce (varianta po samohlásce), 이랑
numerativ pro knihy a podobné svazky
ukazovací částice pro entity dříve zmíněné nebo blízké naslouchajícímu („to“) ,
그루 numerativ pro stromy
přípona procesuálního podstatného jména slovesného ,
přípona pro tvorbu pasivních a faktitivních sloves (užívaná zpravidla po koncovém ㅅ) , ,

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
까지 záložka značící časové nebo prostorové ukončení („do“, „až do“) 부터
zdvořilostní koncovka dativu životných jmen 에게
께서 zdvořilostní koncovka nominativu
zdvořilostní koncovka lokativu životných jmen 에게서

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
přípona příčestí minulého samohláskových kmenů a ㄹ-kmenů (připojuje se jako koncová souhláska) (varianta po souhlásce)
příznak přítomného času, vzniklý stažením přípony příčestí přítomného 는, tvořící součást slovesných přípon ᆫ다, ᆫ지 a dalších, používaný pro samohláskové kmeny a ㄹ-kmeny (varianta po souhlásce), ᆫ다, ᆫ지
ᆫ다 koncovka deklarativu dějových sloves na zdvořilostním stupni 해라체, používaná pro samohláskové kmeny a ㄹ-kmeny 간다, 배운다, 이해한다 는다 (varianta po souhlásce vyjma ㄹ), , (varianta pro stavová slovesa)
ᆫ데 은데 (varianta po souhlásce)
ᆫ지 는지, ,
으나 (varianta po souhlásce)
jmenná přípona s významem „nebo“ (varianta po samohlásce) 이나 (varianta po souhlásce)
나요 ,
identifikátor tématu po samohlásce (varianta po souhlásce)
přípona příčestí přítomného
příznak přítomného času, vzniklý z přípony příčestí přítomného, tvořící součást slovesných přípon 는다, 는지 a dalších, používaný pro souhláskové kmeny (mimo ㄹ) (varianta po samohlásce), 는다, 는지
는다 koncovka deklarativu dějových sloves na zdvořilostním stupni 해라체, používaná pro souhláskové kmeny (mimo ㄹ) 먹는다 ㄴ다 (varianta po samohlásce a ㄹ), , (varianta pro stavová slovesa)
는데
는지 ㄴ지, ,

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
příznak prostého sdělení, součást slovesných koncovek 는다, ᄇ니다 a dalších 는다, ᄇ니다
koncovka infinitivu
koncovka deklarativu stavových sloves na zdvořilostním stupni 해라체 크다 „je velký“, 길다 „je dlouhý“, 아름답다 „je krásný“ 는다, ᆫ다 (varianty pro dějová slovesa)
답다 přípona odvozující stavová slovesa od podstatných jmen („mající typickou vlastnost“, „skutečně jako“) 남자다운 친구 „mužný přítel“ 스럽다, 롭다, 쩍다, 적이다
numerativ pro vozidla a stroje
대해 záložka s dativem (vždy 에), znamenající námět („o“) 아버지에 대해 말하다 „mluvit o otci“, 너에 대해 생각해어 „přemýšlím o tobě“, „myslím na tebe“ 대해서
대해서 alternativní forma záložky 대해 대해
stupňovací částice pro pozitivní komparaci („více“) 보다,
příznak přímého svědectví, součást slovesných koncovek 더라, 더냐, 더니, 더구나, 더구려 더라, 더냐, 더니, 더구나, 더구려
přípona příčestí minulého průběhového
던데
stupňovací částice pro negativní komparaci („méně“) 보다,
přípona s významem „i“
konverbum vyjadřující přípustku („ačkoliv“, „i když“)
동안 záložka vyjadřující časové trvání („během“, „po dobu“)
přípona množného čísla

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
kmen „čas“
„když“ 때문

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
přípona příčestí budoucího po samohlásce (připojuje se jako koncová souhláska) (varianta po souhlásce)
přípona zastupující komitativ (méně formální) po samohlásce 이랑 (varianta po souhlásce),
koncovka instrumentálu po samohlásce nebo po ㄹ 으로 (varianta po souhlásce)
롭다 přípona odvozující stavová slovesa od abstraktních podstatných jmen 스럽다, 답다, 쩍다, 적이다
koncovka akuzativu po samohlásce (varianta po souhlásce)
přípona pro tvorbu pasivních a faktitivních sloves (po koncovém ㄹ) , ,

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
přípona statického podstatného jména slovesného po samohlásce (varianta po souhlásce),
마리 numerativ pro zvířata
přípona značící výlučnost („jen“), u sloves přípustku („sice“, „byť“)
numerativ pro listy papíru (formálnější) (méně formální varianta)
konverbum vyjadřující prosté sloučení nebo souběžnost (varianta po samohlásce nebo ㄹ) 으며 (varianta po souhlásce vyjma ㄹ)
면서 konverbum vyjadřující souběžnost nebo určení způsobu (varianta po samohlásce nebo ㄹ) 으면서 (varianta po souhlásce vyjma ㄹ)
numerativ pro osoby (méně formální) (formálnější varianta)
částice nemožnosti („ne“, „sotva“, „těžko“) ,

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
ᆸ니다 koncovka deklarativu na zdvořilostním stupni 하십시오체, používaná pro samohláskové kmeny a ㄹ-kmeny 봅니다 „vidím“, 압니다 „vím“ 습니다 (varianta pro souhláskové kmeny)
přípona vyjadřující násobnou číslovku
numerativ pro případy, v tomto významu používaný též jako přípona vyjadřující násobnou číslovku , 번째
번째 přípona vyjadřující řadovou číslovku, resp. příslovce v časové posloupnosti ,
numerativ pro lahve a podobné nádoby
보다 záložka nebo přípona značící srovnání („než“) ,
부터 záložka nebo přípona značící časový nebo prostorový počátek („od“); jako záložka nebo přidaná přípona po instrumentálu nebo lokativu označuje původce předání 까지
numerativ pro osoby (formálnější) (méně formální varianta)
částice vyjadřující zlomek 오분의 삼 „tři pětiny“
ve vyjádření času „minuta“ 두 시 이십오 분 „dvě hodiny a dvacet pět minut“

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
konverbum vyjadřující podmíněnou následnost (druhý děj se může odehrát, když se odehrál první) 집에 와서 잤어요 „přišel jsem domů a spal jsem“
příznak lokativu, součást morfémů 에서, 에게서, 께서, 한테서 에서, 에게서, 께서, 한테서
částice vyjadřující způsob nebo možnost (původně kmen „způsob“)
스럽다 přípona odvozující stavová slovesa ze substantiv 자연스러운 색상 „přírodní barva“ 롭다, 답다, 쩍다, 적이다
습니다 koncovka deklarativu na zdvořilostním stupni 하십시오체, používaná pro souhláskové kmeny (mimo ㄹ) 먹습니다 „jím“, 먹었습니다 „jedl jsem“ ᆸ니다 (varianta pro samohláskové kmeny)

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
přípona minulého času (připojuje se ke slovesnému základu)

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
koncovka vokativu po souhlásce (varianta po samohlásce), 이여
jedna z možných koncovek slovesného základu ,
částice prostého záporu („ne“)
záložka vyjadřující polohu uvnitř (původně kmen „nitro“)
numerativ pro kulaté předměty
koncovka vokativu po samohlásce (varianta po samohlásce),
jedna z možných koncovek slovesného základu ,
koncovka dativu neživotných jmen 에게
에게 koncovka dativu životných jmen , , 한테
에게서 koncovka lokativu životných jmen 에서, 께서
에서 koncovka lokativu neživotných jmen 에게서
koncovka exklamativního vokativu po samohlásce 이여 (varianta po samohlásce),
jedna z možných koncovek slovesného základu ,
koncovka komitativu po samohlásce (varianta po souhlásce),
koncovka zdvořilostního stupně 해요체 먹어요 „jím“, 이해해요 „rozumím“ 나요
위해 záložka s akuzativem, vyjadřující prospěch („pro“, „pro dobro“, „kvůli“) 친구를 위해 „pro přítele“ 위해서
위해서 alternativní forma záložky 위해 위해
으나 (varianta po samohlásce)
으로 koncovka instrumentálu po souhlásce (vyjma ㄹ) (varianta po samohlásce a ㄹ)
přípona odvozující adverbia z adjektiv odvozených příponou 적 , 적으로
으며 konverbum vyjadřující prosté sloučení nebo souběžnost (varianta po souhlásce vyjma ㄹ) (varianta po samohlásce a ㄹ)
으면서 konverbum vyjadřující souběžnost nebo určení způsobu (varianta po souhlásce vyjma ㄹ) 면서 (varianta po samohlásce a ㄹ)
identifikátor tématu po souhlásce (varianta po samohlásce)
přípona příčestí minulého souhláskových kmenů (vyjma ㄹ-kmenů) (varianta po samohlásce)
은데 ᄂ데 (varianta po samohlásce)
koncovka akuzativu po souhlásce (varianta po samohlásce)
přípona příčestí budoucího po souhlásce (varianta po samohlásce)
přípona statického podstatného jména slovesného po souhlásce (varianta po samohlásce),
koncovka genitivu
ukazovací částice pro entity blízké mluvčímu („toto“) ,
koncovka nominativu po souhlásce (varianta po samohlásce)
přípona tvořící příslovce z přídavných jmen ,
základní přípona pro tvorbu pasivních a faktitivních sloves , ,
이나 jmenná přípona s významem „nebo“ (připojuje se po souhlásce) (varianta po samohlásce)
이랑 přípona zastupující komitativ (méně formální) po souhlásce (varianta po samohlásce),
이여 koncovka exklamativního vokativu po souhlásce (varianta po samohlásce),

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
numerativ pro sklenice a podobné nádoby s nápoji
částice zesílení („dobře“, „hodně“)
numerativ pro listy papíru a podobně ploché předměty
ukazovací částice pro entity, na něž se mluvčí i naslouchající dívají zvenčí („tamto“) ,
přípona odvozující adjektiva z přejatých (sinokorejských či západních) substantiv 문화적 „kulturní“ 적으로
적으로 přípona odvozující adverbia z přejatých (sinokorejských či západních) substantiv 문화적으로 „kulturně“ , 으로
적이다 přípona odvozující stavová slovesa z přejatých (sinokorejských či západních) substantiv 문화적인 차이 „kulturní rozdíl“
předpona sinokorejských řadových číslovek
제일 (spíše hovorová) stupňovací částice pro superlaci („nejvíce“) 가장
částice spojující významové a záporné sloveso 걷지 않겠어요 „nepůjdu pěšky“
přípona pro tvorbu pasivních a faktitivních sloves
přípona proměňující stavové sloveso v dějové („stávat se nějakým“) 날씨는 추워지고 있어요 „ochlazuje se“, 날씨는 추워졌어 „ochladilo se“
지만

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
přípona korejských řadových číslovek (většinou se uvozuje numerativem 번, tedy rozšířená na 번째) 번째,
쩍다 přípona odvozující stavová slovesa od podstatných jmen („navozující pocit“) 스럽다, 롭다, 답다, 적이다
jmenný kmen „směr“, používaný jako pomocné jméno pro vyjadřování směru 위 쪽으로 „nahoru“

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
numerativ pro domy

[editovat]

[editovat]

[editovat]

[editovat]

morfém význam příklad srv. morfémy
하고 přípona zastupující komitativ (méně formální) , , , 이랑
한테 záložka zastupující dativ životných jmen (méně formální) 에게 (formální koncovka)
한테서 záložka zastupující lokativ životných jmen (méně formální) 에게서 (formální koncovka)
přípona tvořící příslovce z podstatných jmen 안녕히 „mírumilovně“, „v míru“ ,
přípona pro tvorbu pasivních a faktitivních sloves (zpravidla užívaná po koncových závěrových souhláskách) , ,