Fyzika (ZŠ)

Z Wikiverzity

Fyzika

Nacházíte se na základní stránce fyziky pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 6. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola. Další materiály pro základní školu najdete na portálu Základní škola.

Okruhy pro 6. - 7. ročník[editovat]

 • Vlastnosti látek a těles
  • tělesa a látky, látky (tělesa) pevné, kapalné a plynné, částicová stavba látek
  • atom, molekula, neustálý, neuspořádaný pohyb částic látek, složení atomu, proton, elektron, neutron a druhy jejich elektrického náboje, iont, charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek
  • fyzikální veličina, číselná hodnota a jednotka veličiny, délka, objem, hmotnost a jejich jednotky, hustota látky a její jednotka, aritmetický průměr, změna objemu tělesa při jeho zahřívání či ochlazování, teplota tělesa.
 • Pohyby a vzájemné působení těles
  • pohyb a klid tělesa jako změna resp. stálost jeho polohy vzhledem k jiným tělesům, dráha jako délka trajektorie uražená tělesem, čas a jeho jednotka, rychlost rovnoměrného a průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, jednotka rychlosti
  • vzájemné působení těles a jeho projevy, síla, její jednotka a znázornění síly, gravitační síla, vztah mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa, gravitační pole, svislý směr, tlaková síla, tlak a jeho jednotka, síla (smykového) tření, a její souvislost s tlakovou silou, obsahem drsností a materiálem třecích ploch
  • skládání dvou sil stejných a opačných směrů působících na těleso, rovnováha sil působících na těleso, těžiště tělesa a jeho vlastnosti
  • pohybové zákony - první, druhý, třetí
  • rameno síly, moment síly a jeho jednotka, páka a její vlastnosti, pevná kladka a její vlastnosti
 • Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
  • působení tlakové síly na kapalinu v klidu, Pascalův zákon, působení gravitační síly na kapalinu v klidu, hydrostatický tlak, působení gravitační síly na atmosféru, atmosférický tlak;
  • vztlaková síla v kapalinách a plynech, Archimédův zákon, podmínky plování, vznášení se a potápění těles jako důsledek konkrétního vztahu mezi gravitační silou působící na těleso v tekutině a vztlakovou silou
  • tlak plynu v uzavřené nádobě, přetlak a podtlak.
 • Světelné jevy
  • zdroje světla, bodový a plošný zdroj světla, šíření světla v různých optických prostředích, rozbíhaný a rovnoběžných svazek světla, clona, stín a jeho vznik, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost světla a její souvislost s prostředím, v němž se světlo šíří, prostředí opticky hustší a opticky řidší
  • odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým), lom světla na rozhraní dvou prostředí, ohnisko a ohnisková vzdálenost kulového zrcadla
  • lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom ke kolmici a od kolmice; čočky, spojka a rozptylka, ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky, lupa, optické vlastnosti oka
  • rozklad bílého světla optickým hranolem, spektrum

Okruhy pro 8. - 9. ročník[editovat]

 • Elektromagnetické jevy
  • elektrický náboj a jeho jednotka, elektrická síla a elektrické pole, elektrické napětí a jeho jednotka
  • vodiče a izolanty, elektrický článek, elektrický obvod a jeho hlavní součásti
  • elektrický proud – stejnosměrný a jejich základní charakteristiky, tepelné účinky elektrického proudu
  • Ohmův zákon pro kovy, odpor vodiče a jeho jednotka, souvislost odporu vodiče s délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče, podstata vedení elektrického proudu v kovech (usměrněný pohyb volných elektronů)
  • výsledné napětí, proud a odpor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat
  • magnety přírodní a umělé, magnetické pole magnetu a cívky s proudem v magnetickém poli stejnosměrný elektromotor, elektromagnetická indukce, transformátor, primární a sekundární cívka transformátoru, jednofázový alternátor
  • podstata vedení elektrického proudu v kapalinách (usměrněný proud volných kladných a záporných iontů), plynech (usměrněný proud volných iontů a elektronů a polovodičích usměrněný proud volných elektronů a děr), polovodičová dioda
 • Energie, její přeměny a přenos
  • práce, výkon, pohybová a polohová energie a jejich jednotky vzájemné přeměny a přenos pohybové a polohové energie
  • vnitřní energie tělesa a její souvislost s teplotou tělesa, změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou, teplo a jeho jednotka, teplo předané tělesu (bez změny skupenství) a jeho souvislost se změnou teploty tělesa, jeho hmotností a měrnou tepelnou kapacitou látky, z níž je těleso
  • přeměny skupenství látek: tání a tuhnutí krystalické látky, teplota tání, skupenské teplo tání, vypařování a var, teplota varu, kapalnění, souvislost změn vnitřní energie těles a změn jejich částicové stavby se změnami jejich skupenství
  • elektrická práce, elektrický výkon, elektrický spotřebič, výroba elektrické energie, elektrárna, přenosová soustava elektrické energie
  • jaderná energie, jaderné záření, radionuklidy, štěpení jader uranu, řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna
  • výroba elektrické energie a její vlivy na životní prostředí
 • Zvukové jevy
  • podstata vzniku zvuku, zdroj zvuku, šíření zvuku v různých prostředích, rychlost zvuku a její souvislost s druhem prostředí, v němž se zvuk šíří, a teplotou prostředí
  • tón, výška tónu, hlasitost zvuku, hluk a jeho negativní vliv na zdraví člověka
  • odraz zvuku na překážce, zvuková ozvěna
 • Vesmír
  • sluneční soustava a její složení, charakteristika pohybů planet ve sluneční soustavě, oběžná doba planety
  • orientace na obloze podle význačných nebeských objektů (planet, hvězd, souhvězdí)
  • hvězdný a sluneční den
  • hvězdy, podstata jejich složení a vyzařování
  • světelný rok

Související[editovat]

 • 1. lekce - rozpracovaný původní koncept, nutné upravit!
 • Sluneční soustava - interaktivní kurz pro děti od 11-13 let o sluneční soustavě

Zdroje[editovat]

 • Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávací program Základní škola. Vzdělávací program Základní škola. Dostupné online [cit. 2015-05-06].