Debian-Med/Tille/poznámky k překladu

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poznámky k překladu[editovat]

[1] software Dříve jazykoví puristé vyžadovali překládat jako "programové vybavení", v kontrastu s "technickým vybavením" (hardware). Dnes již bývá obvyklé používat zdomácnělý fonetický výraz "softvér". Další možností je použít nepřeložený výraz bez fonetického přepisu, tj. psát "software". Původně jsem použil první možnost, ale protože to vypadá nehezky, vrátil jsem do překladu původní anglický termín.

[2] Free Software Často bývá překládáno jako "volný softvér". Poslední dobou se stále více prosazuje výraz "svobodný softvér"; jednak, aby se odlišil od více známého pojmu "freeware" (který má však zcela jiný význam než "free software"), překládaného také často nepřesně jako "volný softvér". V druhé řadě je akcentováno právě vyjadření osobní svobody, spojené s vývojem i užíváním takového softvéru. V tomto smyslu je pojem "svobodného softvéru" spojen se stejnojmenným celosvětovým hnutím, projevujícího se i v sociální a politické rovině. Z takových důvodů bývá také zpravidla v anglickém originále psán s velkými začátečními písmeny; v českém překladu jsem se rozhodl přepisovat tento pojem jako "svobodný softvér", ale s malými písmeny, neboť si myslím, že pro čtenáře by mohlo být psaní velkých písmen spíš matoucí. Český řadový uživatel povětšinou vnímá "svobodný softvér" jako kus programu, který může volně použít, nerozlišuje příliš mezi pojmy "free software", "public domain" a "free software" ("freesoft") a jde mu spíše o funkčnost programu, než o filosofické myšlenky světového hnutí, v jehož prostředí takový softvér vzniká a je vyvíjen. Variantou by bylo, překládat "free software" s přímým uvedením již existujícího, prakticky ekvivalentního anglického akronymu "freesoft", který by bylo možno v české větě i ohýbat.

[3] proprietary Nepřekládám, ponechávám již celkem obvyklou počeštěnou variantu "proprietární", neboť pojem "proprietární softvér" se stal již celkem běžným pojmem jakožto opositum "svobodného softvéru". Při pokusu o překlad termíny jako "vlastnický", "vlastněný", "soukromý" by spíš mohlo dojít k nepochopení či nepřesnému překladu ("patentovaný"), než při ponechání původního výrazu.

[4] Debian Při překladu slova "Debian" v adjektivním významu do češtiny se setkáváme s různými způsoby, jakými tento problém překladatelé řeší anebo jej různým způsobem obccházejí. Jedným řešením je převést shodný přívlastek na neshodný a použít pak výraz "Debian", psaný stejně jako v originále s velkým písmenem, který je možno celkem bez námahy skloňovat. Druhou možností je vytvořit novotvar, nejčastěji se setkáváme se tvary "debianský" nebo "debianí", psáno většinou již s malým písmenem. Výraz "debianí" zní na první poslech neobvykle, nicméně jeho používání se poslední dobou stává pravidlem.

[5] unchanged Z anglického kontextu je zřejmé, jaký druh změny je míněn, v překladu jsem si dovolil překlad trochu "posílit", aby u českého čtenáře nemohlo dojít k neporozumění. Podobně postupuji i na některých dalších místech.

[6] replacement Doslovný překlad "náhrada" v češtině sugeruje pocit jakési "náhražky" či imitace (salám Imitace jakožto náhrada pravého uheráku), přitom nahrazení "papírové" ordinace elektronickou je spíše pokrokem. Proto si v takových a podobným případech dovoluji použít volnějšího pekladu.

[7] target users Překládám singulárem v zástupném významu.

[8] this field Přeložit pouze "v této oblasti" by mohlo ztížit porozumění smyslu věty.

[9] trouble Z předcházejícího kontextu je zřejmé, že v tomto případě autor hovoří právě o časovém zdržení, které by nastalo v případě nutnosti řešení nastalých potíží.

[10] Debian maintainer Uvažoval jsem, zda tento pojem přeložit jako "udržovatel debianího balíku" či "Debiánský udržovatel". Nakonec jsem ponechal již celkem vžitý původní termín, který se dost těžko dá přeložit doslova jako "údržbář", "udržovatel" či "pečovatel".

[11] medical practice management V takovém výrazu pokaždé váhám s užitím nejpříhodnějšího ekvivalentu. Také uvažuji o použití výrazu "ambulantní", avšak pojem ambulance vnímáme spíš jako částku rozsáhlého komplexu, vytvářející polikliniku. V našem případě se domnívám, že programy, o k kterých je v takovém případě řeč, jsou vytvářeny se záměrem nasazení v takovém prostředí, jakým je ordinace praktického lékaře. Protože jsem diskutované programy dosud podrobně nezkoumal, nejsem si jist, do jaké míry podporují kooperaci mnoha různých ordinací navzájem, jak je tomu nutné v případě rozsáhlejších zařízeních ambulantního typu. Proto si myslím, že použití běžného slova "ordinace" se jeví v tomto pípadě nejpřijatelnější.

[12] backend* Teď jsem totálně zaskočen, jak takový výraz přeložit. Znamená jakýsi jiný program či aplikaci, kterou náš program využívá - možná doslova by se dalo říci "dělá či kryje mu záda". Většinou je taková aplikace skrytá před přímým vlivem uživatele, tj. jedná se o jakousi vnitřní záležitost toho kterého uživatelského programu. Z nedostatku lepšího výraziva nakonec volím termín "algoritmus", i když je mi jasný, že tento termín se plně nekryje. Nejraději bych nechal termín "backend" nepřeložený, protože si nevzpomínám, že bych nějaký jeho český ekvivalent někde viděl. Musím se rozhlédnout po Internetu a posléze jej nahradit příhodnějším. Proto jej alespoň uvádím v závorce.

[13] frontend Trochu podobný případ předcházejícímu, i když zde použití "uživatelské rozhraní" mi připadá akceptovatelnější.

[14] Open Source Znamená určitý směr, ve kterém je zveřejněn a zpřístupněn zdrojový kód v jazyze, ve kterém byla aplikace naprogramována. To umožňuje zkontrolovat daný program do nejhlubších podrobností, ovšem možnost zásahu do takového programu může být dále upravena různými licencemi, případně ulehčena či naopak ztížena dalšími záležitostmi. Zjednodušeně lze říci, že pojem "Open Source" je širší, než pojem "Free Software", tj. že podmínka "Open Source" je podmínkou nutnou, nikoli dostačující k tomu, aby byl daný softvér pojímán jakožto Free. V praxi bývají ovšem oba pojmy často zaměňovány. Kdomě toho, Open Source ve své podstatě rovněž představuje určitou politiku a určitý ideový směr na poli programového vývoje a distribuce a proto jednak bývá uváděn s velkými písmeny, jednak se už jako ustálený termín prakticky nepřekládá. V lidové mluvě se často používá ve tvarech jako "opensórsový", v pokusu o odborný překlad článku si však takové řešení nemohu dovolit a proto nechávám termín v původní podobě nepřeložen.

[15] client-server design Slovo "design" bývá v českém prostředí často vnímáno jen jako jakási vnější záležitost vzhledu nějakého výrobku. V této standardní vazbě "client-server design" má slovo design ovšem význam "koncepce", "návrh" ve smyslu vnitřního, uživatelem často ani nepostřehnutelného uspořádání. Ponechat proto v překladu v Čechách již zdomácnělého výrazu "design" mi nepřipadá vhodné, neboť by u mnohého čtenáře mohlo vzbudit mylný dojem, že se jedná o "profesionální vzhled".

[16] non-free Zatímco jsem se na začátku odvážil překládat konkordantně pojem "Free softvare" jakožto "svobodný softvér", ve snaze akcentovat rozličné atributy jeho svobody, v případě negativního termínu "non-free" se již neodvžuji překládat jej jako "nesvobodný". V tomto okamžiku začínám znova váhat, zda užití onoho překladu "svobodný" bylo skutečně perspektivní a zda by nebylo lepší zůstat u nepřeložených termínů, případně akronymů free-soft a non-free-soft.

[17] non-free toolkit I v tomto případě volím možnost nepřekládat doslovně a ponechat celé sousloví nepřeložené jako termín.

[18] obsolete Moc nechápu, proč je zde PostgreSQL označován za obsolentní server, když předtím případě GnuMed byl tentýž server vychvalovaný jako velmi vhodný právě pro takovéto aplikace.


Každý překlad je nutně zároveň výkladem, tomu se nelze vyhnout. Proto jsem se snažil, aby poskytnutý překlad byl pokud možno alespoň v hrubých rysech srozumitelný i českému čtenáři, který se dosdud s danou problematikou neseznámil, a z těchto důvodů jsem si i na několoika místech dovolil původně zkratkovité vyjádření originálu přeložit opisem či lehce rozvést.


** termín chybí ve freesoft slovníku na slovnik.zcu.cz

  • comprising rozsáhlý
  • comprising obsáhlý