Bassa Pompilia (Il Ballarino)

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bassa Pompilia je Carosův nízký tanec z taneční sbírky – Il Ballarino (1581).

Tento tanec, jako jeden z mála, není nikomu věnován.

Primární zdroje[editovat]

Faksimile[editovat]

Vytiskl Francesco Ziletti v Benátkách. Vypadá to, že o Carosův traktát musel jít vyloženě na dračku, což zřejmě tiskař ani nečekal. Předmluva na prvním facsimile je datována 1. zářím 1581 (Di Venetia al primo di Settembre. M.D.LXXXI.), zatímco druhé facsimile má na tomto místě dataci z následujícího měsíce, 16. října 1581 (Di Venetia, a 16.d'Ottobre, M.D.LXXXI.). Po vytištění prvního nákladu zřejmě tiskař sazbu rozmetal a měsíc nato ji opět sázel – v následujícím vydání vidíme trochu jinak členěné odstavce.

Další známé vydání bylo v roce 1600, facsimile jsem nedohledal.

Dosud jsem nedohledal, že by se někdo zabýval změnami, pokud k nějakým došlo.

Sekundární zdroje[editovat]

Transkripce[editovat]

Překlad[editovat]

Hudba[editovat]

Transkripce[editovat]

Další odkazy[editovat]

 • Санкт-Петербургский Клуб Старинного Танца:

Nahrávky hudby[editovat]

Nahrávky rozděluji do dvou hlavních skupin, dle toho, jestli jsou dodrženy repetice jak v části před scioltou (tj. částí označenou "La sua Gagliarda"), tak i ve scioltě. Naprosto převažují aranže, kde právě repetice oproti předloze z facsimile chybí:

Repetice věrně dle tabulatury[editovat]

Analýza tempa u Barlowa[editovat]

První část sonaty sestává z 4/2 taktů:

 • 2x 4 = 8 taktů
 • 2x 8 = 16 taktů
 • 2x 4 = 8 taktů
 • celkem: 32 taktů

Tato část je zahrána za 55 sekund, tj. rychlostí 32*60/55 = 35 taktů/min, což odpovídá tempu 140 půlových not/min. Jelikož se jedná o alla breve, tak to odpovídá soudobému označení allegro nebo vivace, tj. rychle. Doba jednoho taktu odpovídá době, za kterou se provede jedno sequito, tj. tanec probíhá rychlostí 35 sequit/min.

Začátek druhé části sonaty (sciolty) označil Caroso ve své tabulatuře slovy "La sua Gagliarda". Tato část sestává z 6/2 taktů:

 • 2x 2 = 4 takty
 • 2x 4 = 8 taktů
 • 2x 2 = 4 takty
 • celkem: 16 taktů

Tato část je zahrána za 40 sekund, tj. rychlostí 16*60/40 = 24 taktů/min, což odpovídá tempu 144 půlových not/min. Dá se tudíž říci, že po hudební stránce se tempo jen nepatrně zvýšilo – ze 140 na 144, tj. asi o 3%. Ovšem tanečně připadá stále 1 sequito na 1 takt, takže rychlost tance ve scioltě je 24 sequit/min, je tedy 35/24= 1.46x pomalejší, než byla předtím. Aby zůstala rychlost tance zachována, musel by loutnista hrát scioltu rychlostí o polovinu vyšší, než byla úvodní část s tempem 140, tedy rychlostí 210 půlových not/min, tj. tempem molto presto či prestissimo, na hranici svých možností.

Takže je otázka, jak tempo hudby odpovídá tempu tance anebo v čem je chyba? Ve špatném porozumění repetičních znamének v Carosově tabulatuře? Nebo kde jinde?

Repetice chybí[editovat]

Chybí repetice po 8. a 24. a 38. taktu, počítáno dle taktů v tabulatuře. Namísto toho se tyto sloky (bez repetic, před scioltou,) několikrát opakují. V původní tabulatuře je v části před scioltou zapsáno 32 taktů, s repeticemi 64 taktů; pokud jsou repetice redukovány a zůstane zachována pouze repetice po 32. taktu, tak má jedna "sloka" 40 taktů. Takže si aranžer pomůže tím, že opakuje celou tu sloku 2x (nebo i 4x), takže mu vyjde 2 * 40 = 80 taktů namísto původních 64 taktů, čímž pádem mu v každé "sloce" přebývá 8 taktů. A protože pak na konec každé takovéto "sloky" připadnou dvě riverenzy, znamená to, že je každá taková riverenza o 4 takty delší, takže to rekonstruktora tance nutí předepsat riverenzu ve 2x pomalejším tempu. Navíc pak na hudbu vychází jiné kroky – nutno ale poznamenat, že tato úprava pak vytváří logičtější, pravidelnější a symetričtější strukturu hudby i tance, než jak vychází z doslovného chápání Carosovy předlohy, což zřejmě vysvětluje důvod, proč k takovým úpravám dochází.

Kromě toho chybí i repetice ve scioltě po 20. taktu: to sice nemá vliv na délku skladby, akorát pak na kroky vychází jiná hudba.

 • 2005-08-19: Ungaresca Consort; MIKOLA Béla, MIKOLA Péter - zobcové flétny; MEGGYESI János, TAMÁSI János - loutny; Pálfa, Hungary; Živá hudba k tanci, dostupného na YouTube Bassa Pompilia - renaissance dance (tančí WENCZEL Dóra, JÓZSEF Kornél). K disposici je i notový zápis aranže na bassapom.pdf – ta začíná repeticemi konce "sloky" jakožto předehry, během které kavalír obletuje dámu.
 • 2008-05: Sergio Balestracci, CD album: Balli e Balletti da Ballare, Balli e Balletti da Ballare, editor Fonti Musicali – aranžmá je natolik přeplněno vlastními invencemi, že je v něm původní hudba téměř nerozeznatelná – k rekonstrukci tance nepoužitelné, viz příslušná minutová ukázka.

YouTube[editovat]

 • (2010-07-06, rebajardo, 3:21): Bassa Pompilia – smyčec a drnkací nástroj
 • (2012-05-10, KrumlovstiPistci, 2:29): Krumlovští pištci 2012 Bassa Pompilia – Pracovní nahrávky ze souborového soustředění Třísov 4.-6.5.2012 (zobcové flétny) – asi chybí sciolta

Záznamy v databázích[editovat]

Články[editovat]

Rekonstrukce[editovat]

Časový plán[editovat]

 • Jeden zde vyznačený a počítaný takt odpovídá jednomu taktu v přepisu tabulatury, kterou provedl Marnen E. Laibow-Koser.
 • Jeden takový takt v první části skladby (transkribované z 2/2 alla breve do 4/4 taktu) odpovídá dvěma taktům ve facsimile (ve facsimile má první část včetně repeticí 64 taktů, zde má jen 32 taktů)
 • Jeden takový takt ve druhé části skladby (La sua Gagliarda) (transkribované z 2/2 alla breve do 6/4 taktu) odpovídá třem taktům ve facsimile (ve facsimile má tato část včetně repeticí 48 taktů, zde má jen 16 taktů).
 • Tj. celá skladba má ve facsimile včetně repeticí celkem 112 taktů, zatímco v přepisu má včetně repeticí jen 48 taktů; naše číslování taktů se děje se započítáním repeticí, na rozdíl od notové transkripce, která má zapsaných jen 24 taktů, neboť každá část skladby se vždy 2x opakuje.
 • Písmeny A, B, C, D, E, F označujeme jednotlivé části skladby; z nich se každá vzápětí opakuje, repetice označujeme čísly 1, 2, tudíž ve výsledném plánu máme v první části skladby A1, A2, B1, B2, C1, C2 a v gagliardové části D1, D2, E1, E2, F1, F2.

Použité kroky[editovat]

(čísla znamenají Regole v Il Ballarino (1581))

 • 22 ripresa – Caroso nepíše, jestli grave nebo minima, ale vychází ripresa grave
 • 06 puntata – Caroso neuvádí, která z nich, ale vychází to na puntata grave
 • 05 continenza – Caroso nepíše, jestli grave nebo minima, ale vyjde na 4 battute ordinarie
 • 02 riverenza grave
  • riverenza na konci sciolty – neuvedeno, jestli grave nebo minima, ale dle časového plánu nejspíš riverenza minima
 • 12 seguito ordinario
  • seguito fianchegiatto = nejspíše seguito ordinario v natáčení, podrobnosti o tom, jak se má natáčet, Caroso neuvádí
  • seguiti volti alla sinistra – nejspíš se jedná o sequioto ordinario dokolečka
 • 07 passo grave – dělá se na 1 dobu původního taktu ve facsimile (battuta di tempo)
 • passo trangato – tento krok Caroso v Regole nepopisuje, je zřejmě odlišný než 38 – trango; v textu se odvolává na to, že stejný krok se dělá u Barriery, ale ani tam není přesněji popsán.
 • 17 – seguito scorso

dovození[editovat]

K dovození časomíry použijeme několik kroků, jejichž provední je relativně jisté:

 • Jedno seguito ordinario se dělá ve čtyřech battute ordinarie neboli půldob, což je u nás délka 1 transkribovaného 4/4 taktu, takže 1 battute ordinarie v transkribci odpovídá 1 čtvrťové notě.
 • (Jinými slovy, jedno seguito ordinario má celkovou délku dvou battuta perfetta.)
 • Za tutéž dobu jako jedno seguito ordinario se provede:
  • 1 continenza
  • 1 puntata
  • 2 ripresi
  • 2 passi gravi
  • 2 passi trangati
  • 1/2 riverenzy v první části
  • 1 riverenza ve druhé části

Z porovnání plyne:

 • continenza: z popisu 01 riverenza grave vyplývá, že na dobu jedné riverenza grave připadnou dvě continenzy – nejspíš se tedy jedná o continenzu grave
 • riverenza v 1. části je skutečně (dle Carosova popisu) riverenza grave, dělaná na dobu 2 continenz.
 • riverenza ve 2. části pak vychází jako riverenza minima
 • ripresa: na 1 battuta perfetta se má dělat jedna ripresa grave, což je nejspíš náš případ
 • passo grave se dělá na 1 battuta di tempo, což je tím pádem (v našem případě) identický interval jako battuta perfetta.
 • 1 puntata grave se dle popisu dělá na 2 battute, ale není řečeno, jestli na 2 battute ordinarie nebo na jaké. Ale na 2 battute ordinarie to nevychází v žádném případě, takže to musí být 2 battuta di tempo neboli battuti perfecti a pak to bude skutečně puntata grave.

Choreografie[editovat]

první část skladby[editovat]

 • A1: Pán a dáma stojí naproti sobě.
  • (01–04): Pán 2 riprese vlevo, 2 vpravo. Dáma po něm opakuje: 2 riprese vlevo, 2 vpravo.
 • A2 :
  • (05–08): Pán: 1 puntataL k dámě, 1 puntata zpět, 1 continenza vlevo, 2 riprese vpravo;
 • B1 : Dáma po pánovi opakuje, tj.:
  • (09–12): 1 puntataL k pánovi, 1 puntata zpět, 1 continenza vlevo, 2 riprese vpravo;
  • (13–16): Pán riverenza graveL, dáma riverenza graveL.
 • B2:
  • (17–20): Oba v obvyklém držení za ruce (pán pravou, dáma levou ruku) společně 4 seguiti ordinarii vpřed.
  • (11–24): Přechytnou se do držení za pravé ruce a 2 passi graviL a 1 seguitem ordinariem se společně otočí o půl kruhu po směru hodinových ručiček. Pustí se a 2 passi graviP se otočí doleva a odcházejí od sebe; následuje 1 seguitto ordinario, kterým se otočí (vlevo) a rychle se opět přiblíží k sobě a chytnou se za levé ruce.
 • C1:
  • (25–28): Společně se 2 passi graviL a 1 seguitem ordinariem otočí o půl kruhu proti směru hodinových ručiček. Pustí se, otočí na místě doprava a dalšími 2 passi graviPse od sebe rozcházejí; následujícím 1 sequitem ordinariem se otočí doprava směrem k sobě a přiblíží se, až stanou naproti sobě.
 • C2:
  • (29–32): Pán riverenzaL, dáma riverenzaL.

varianta na první část skladby[editovat]

(Mutanza)

 • A1 Pán sólo před dámou:
  • (01–04): 1 puntataL k dámě, 1 puntataP zpět. 1 seguito ordinario před dámou šikmo vlevo vpřed (natočen k dámě pravým bokem), 1 seguito šikmo vpravo (natočen k dámě levým bokem).
 • A2:
  • (05–08): Po stejné trase se pán pozpátku vrací na své místo: 2 passi trangatiL šikmo vlevo vzad (natočen k dámě levým bokem), 2 passi trangati šikmo vpravo vzad (natočen k dámě pravým bokem). 2 riprese před dámou vlevo, 2 riprese vpravo na své původní místo naproti dámě.
 • B1 tančí oba:
  • (09–12): 1 puntataL k sobě, 1 puntataP od sebe a 2 sequita ordinariaL v točení každý sám proti směru hodinových ručiček.
  • (13–16): Pán riverenzaL, dáma riverenzaL.
 • B2: Dáma sólo před pánem (opakuje, co předtím dělal pán):
  • (17–20): 1 puntataL k pánovi, 1 puntataR zpět. 1 seguito ordinarioL před pánem šikmo vlevo vpřed (natočena k pánovi pravým bokem), 1 seguito ordinarioP šikmo vpravo (natočena k pánovi levým bokem).
  • (21–24): Po stejné trase se dáma pozpátku vrací na své místo: 2 passi trangatiL šikmo vlevo vzad (natočena k pánovi levým bokem), 2 passi trangatiL šikmo vpravo vzad (natočena k pánovi pravým bokem). 2 riprese před pánem vlevo, 2 riprese vpravo na své původní místo naproti pánovi.
 • C1 tančí oba:
  • (25–28): 1 puntataL k sobě, 1 puntataP od sebe a 2 sequita ordinariaL v točení každý sám proti směru hodinových ručiček.
 • C2:
  • (29–32): Dáma riverenza graveL, pán riverenza graveL.

rychlá část skladby[editovat]

(Sciolta, tj. La Sua Gagliarda)

Tančí oba to samé:

 • D1, D2 (33–36): 2 riprese vlevo, 2 vpravo. 1 seguito ordinario šikmo vlevo vpřed (pravým bokem k partnerovi), 1 seguito ordinario šikmo vpravo vpřed (levým bokem k partnerovi).
 • E1 (37–40): 2 seguiti ordinarii každý sám v točení za levým ramenem, 2 seguiti ordinarii rovně se partneři vzdalují od sebe.
 • E2 (41–44): 2 seguiti ordinarii: začátkem prvého se oba partneři otoči k sobě a přibližují se k sobě; 2 seguiti ordinarii každý sám v točení za levým ramenem.
 • F1, F2 (45–48): 4 passi gravi se partneři vzdalují od sebe. Na začátku 47. taktu se otočí, pohlédnou na sebe a rychlými sequiti scorsi spěchají k sobě. Zastaví se před sebou a končí riverenzou na poslední takt hudby.

Schematický zápis[editovat]

 • H = l'Huomo = pán
 • D = la Dama = dáma
 • sin = sinistra = levá noha
 • dx = destra = pravá noha
A1:  H: sin    dx   D: sin    dx
 1– 4  | rip rip | rip rip | rip rip | rip rip |

A2:  H: sin    dx    sin    dx
 5– 8  | pun-ta | pun-ta | con-ti | rip rip |

B1:  D: sin    dx    sin    dx   H: sin       D: sin
 9–16  | pun-ta | pun-ta | con-ti | rip rip | ri- ve- | -ren-za | ri- ve- | -ren-za |

B2:  HD: sin    dx    sin    dx    sin dx  sin    dx sin  dx
17–24  | segui-to| segui-to| segui-to| segui-to|passo passo| segui-to|passo passo| segui-to|

C1:    sin dx  sin    dx sin  dx
25–28  |passo passo| segui-to|passo passo| segui-to|

C2:  H: sin       D: sin
29–32  | ri- ve- | -ren-za | ri- ve- | -ren-za |

Mutanza (varianta, v níž má muž první sólo)

A1:  H: sin    dx    sin    dx
 1– 4  | pun-to | pun-to | segui-to| segui-to|

A2:   sin    dx     sin    dx
 5– 8  |trng trng|trng trng| rip rip | rip rip |

B1:  HD:sin    dx    sin    dx   H: sin       D: sin
 9–16  | pun-to | pun-to | segui-to| segui-to| ri- ve- | -ren-za | ri- ve- | -ren-za |

B2:  D: sin    dx    sin    dx    sin dx  sin dx  sin    dx
17–24  | pun-to | pun-to | segui-to| segui-to|trng trng|trng trng| rip rip | rip rip |

C1:  HD: sin    dx    sin    dx
25–28  | pun-ta | pun-ta | segui-to| segui-to|

C2:  D:sin        H:sin
29–32  | ri- ve- | ren-za | ri- ve- | ren-za |

La Sua Gagliarda

D1:  HD: sin    dx
33–34  | rip rip | rip rip |

D2:    sin    dx
35–36  | segui-to| segui-to|

E1:    sin    dx    sin    dx
37–40  | segui-to| segui-to| segui-to| segui-to|

E2:    sin    dx    sin    dx
41–44  | segui-to| segui-to| segui-to| segui-to|

F1:    sin dx  sin dx
45–46  |passo passo|passo passo|

F2:   sin    sin
47–48  |seg. scorso|rive-renza |

Interpretace – Video[editovat]