Wikiverzita:Cvičné stránky

Z Wikiverzity

Wikiverzita je prostor pro vzdělávání, a vzdělávání se neobejde bez procvičování. Na Wikiverzitě proto nutně vznikají i stránky, u nichž tolik nezáleží na obsahu, ale u nichž je podstatné, že si na nich student může něco vyzkoušet nebo procvičit — cvičné stránky.

Které stránky jsou cvičné?[editovat]

Za cvičnou můžeme označit obecně každou stránku, jejíž utváření nenaplňuje přímo cíle projektu, k němuž náleží, ale umožňuje účastníkům projektu, aby se prací na ní zdokonalili ve svých schopnostech, využitelných pro naplňování cílů projektu.

I na Wikipedii, na Wikislovníku, na Wikiknihách atd. najdeme aspoň jednu cvičnou stránku — pískoviště, tedy stránku, na níž si mohou uživatelé vyzkoušet samo psaní stránek, zejména formátovací příkazy. Takové pískoviště máme i na Wikiverzitě. Podobná pískoviště však mohou mít též jednotliví uživatelé ve svém uživatelském prostoru, případně i jednotlivé projekty, v jejichž rámci je vhodné mít vlastní prostor pro podobné pokusy (tak má kupříkladu projekt Informatika pro kombinované lyceum své vlastní pískoviště Informatika pro kombinované lyceum/Pískoviště).

Podle charakteru toho či onoho projektu je ovšem zapotřebí specifičtějších cvičných stránek. Mohou to být například procvičovací texty nebo domácí úkoly účastníků kurzu, mohou to být stránky testující funkci jinde vytvářených šablon, mohou to být přechodná odkladiště výzkumných dat, která budou posléze zapracována do jiných stránek, atd. Projekty na Wikiverzitě jsou tak různorodé, že se nedá obecně stanovit, co smí nebo musí být cvičnou stránkou — v jednom kurzu mohou být domácí úkoly vypracované jednotlivými účastníky považovány za cvičné stránky, v jiném kurzu tomu tak být nemusí. Hlavním smyslem označení stránky za cvičnou je sdělení jejího charakteru jiným uživatelům Wikiverzity, a tím vysvětlení, proč je stránka například tak špatně formátovaná, proč má tak nevalný obsah, proč je plná jazykových chyb, které jiní účastníci projektu neopravují, atd.

Jak se cvičnou stránkou zacházet[editovat]

Protože hlavním smyslem označení stránky za cvičnou je sdělení ostatním uživatelům, že na stránku mají pohlížet jinak než na běžné stránky projektů. K označení slouží klasifikační nálepka, resp. její nepovinný parametr stránka, který se u běžných stránek nepoužívá, ale v případě cvičných stránek má hodnotu cvičná, např.:

{{Info
| typ=kurz
| kategorie=Programování pro hračičky
| stránka=cvičná
| úroveň=střední škola
| úroveň2=začátečníci
| jazyk=cs
| jazyk2=en
| příslušnost=Uživatel:Mmh
}}

V ostatních ohledech se se cvičnou stránkou zachází stejně jako s jakoukoli jinou stránkou. Stránka by měla mít řádně vyplněnu klasifikační nálepku, zejména přiřazení k projektu, aby návštěvník stránky mohl pochopit rámec, v němž je takovéto na první pohled podivné stránky zapotřebí, a v případě zájmu se dozvědět, co se vlastně na této stránce procvičuje, a v případě jiné než všeobecné příslušnosti též příslušnost. Mnohé cvičné stránky — například úkoly vypracovávané jednotlivými účastníky kurzu nebo testovací prostory — vyžadují ze své podstaty příslušnost k jednomu konkrétnímu uživateli nebo jasně vymezené skupině, a ze stránky by to pak mělo být na první pohled patrné.

Obzvláštní pozornosti si zasluhuje otázka případného smazání cvičné stránky — ta může totiž na první pohled vypadat jako výsledek nahodilého experimentování nebo vandalství a k volání po smazání přímo svádět. Účastníci projektu, k němuž cvičná stránka patří, musí proto dbát na to, aby všechny cvičné stránky byly jako takové řádně označeny klasifikační nálepkou, a kdo navrhuje cvičnou stránku smazat, musí se nejprve seznámit s jejím kontextem v rámci projektu. Na druhou stranu, v případě některých cvičných stránek, obsahujících například začátečnické pokusy účastníků kurzu, jichž posléze již není zapotřebí a jejichž další setrvávání na webu by mohlo být nepříjemné i samotným účastníkům, může být v rámci konkrétního projektu stanoveno, že se po ukončení užívání zpravidla smažou (například nepožádá-li účastník o jejich zachování šablonou {{archivovat}}).