Visual Studio 2012/Konzolová aplikace/Lekce 8

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příkazy[editovat]

System.Math[editovat]

Matematické funkce jsou součástí objektu Math, který je součástí objektu System. V předchozí lekci bylo znázorněno použití matematické funkce Power, která umocňovala čísla. Její zápis byl ve tvaru System.Math.Power(double číslo,double exponent);. Slovo System lze vynechat a zapsat Math.Power(double číslo,double exponent);. Podobným způsobem se také například zkracují System.Console.Out.WriteLine(); na System.Console.WriteLine(); nebo rovnou na Console.WriteLine();.Protože je programovací jazyk C# objektový, místo pouhého strukturovaného programovacího jazyka, nejsou v něm funkce a procedury, ale mají jednotný název metody. Jsou-li v objektu zavedeny i nějaké proměnné a konstanty, jsou označovány za pole. Například Math je takovým typickým objektem, obsahuje své metody a pole.Kompletní seznam metod a polí, najdete na stránkách system.math od microsoft (pro C#), kde je prezentuje Microsoft jako nápovědu pro vývojáře.

Metody objektu System.Math[editovat]

Metody
Název Popis
Abs(a) vrátí absolutní hodnotu čísla
Acos(a) Vrátí úhel, jehož kosinus je zadané číslo (takzvaný arcus cosinus)
Asin(a) Vrátí úhel, jehož sinus je zadané číslo (takzvaný arcus sinus)
Atan(a) Vrátí úhel, jehož tangent je zadané číslo (takzvaný arcus tangens)
Atan2(a,b) Vrátí úhel, jehož tangens je podíl dvou zadaných čísel (takzvaný arcus tengens)
BigMul(a,b) Spojuje dvě 32bitová čísla
Ceiling(a) Zaokrouhluje číslo nebo seznam čísel podle metody ceiling (podle zápornosti čísel) dle standardu IEEE Standard 754, část 4
Cos(a) Vrátí kosinus zadaného úhlu.
Cosh(a) Vrátí hyperbolický kosinus zadaného úhlu.
DivRem(a,b,result) vrátí podíl dvou čísel a,b a vrátí zbytek do proměné result (zbytek vypočítá podle funkce modulus)
Exp(a) Vrátí číslo umocněné přirozeným logaritmem e
Floor(a) Zaokrouhlí číslo nebo seznam čísel podle metody floor (podle kladnosti čísel) dle standardu IEEE Standard 754, část 4
IEEERemainder(a,b) Vrátí číslo které je znaménkovým zůstatkem po dělení (znaménkový modulus), modulus který může být kladný a záporný.
Log(a) Vrátí přirozený logaritmus čísla
Log10(a) Vrátí desítkový logaritmus čísla
Max(a,b) Vrátí to číslo které je z obou čísel největší.
Min(a,b) Vrátí to číslo které je z obou čísel nejmenší.
Pow(x,r) Vrátí číslo jehož základ x byl umocněn na r.
Round(a) Zaokrouhlí desetinné číslo na celé číslo.
Sign(a) Vrátí hodnotu reprezentující znaménko čísla (-1 = pokud je číslo menší než 0, 0 = pokud se číslo rovná nule, 1 = pokud je číslo větší než nula)
Sin(a). Vrátí sinus zadaného úhlu.
Sinh(a) Vrátí hyperbolický sinus zadaného úhlu.
Sqrt(a) Vrátí druhou odmocninu zadaného čísla.
Tan(a) Vrátí tangens zadaného úhlu.
Tanh(a) Vrátí hyperbolický tangens zadaného úhlu.
Truncate(a) Vrátí celé číslo z desetinného čísla (například je-li a=3,14 pak je výsledkem 3)

Pole objektu System.Math[editovat]

Pole
Název Popis Hodnota
E Konstanta přirozeného logaritmu e e=2.7182818284590452354
PI Konstanta Ludolfovoa čísla pí=3.14159265358979323846

Abs(x)[editovat]

Matematická funkce Abs převádí hodnotu x na absolutní hodnotu. To znamená, že číslu odebere záporné znaménko. Jeli tedy číslo x záporné, vrátí jeho kladnou hodnotu, jeli číslo kladné, vrátí číslo beze změny.

Math.Abs(x);
x= vrátí hodnotu příklad užití
-8 8 Console.WriteLine(Math.Abs(-8));
8 8 Console.WriteLine(Math.Abs(8));
-15 15 Console.WriteLine(Math.Abs(-15));
15 15 Console.WriteLine(Math.Abs(15));

Min(a,b) a Max(a,b)[editovat]

Matematická funkce Min vrátí menší hodnotu ze dvou zadaných hodnot a matematická funkce Max vrátí největší hodnotu ze dvou zadaných hodnot.

Math.Min(a,b);
a= b= vrátí hodnotu příklad užití
4 10 4 Console.WriteLine(Math.Min(4,10));
50 8 8 Console.WriteLine(Math.Min(50,8));
-50 50 -50 Console.WriteLine(Math.Min(-50,50));
0 -1000 -1000 Console.WriteLine(Math.Min(0,-100));
Math.Max(a,b);
a= b= vrátí hodnotu příklad užití
4 10 10 Console.WriteLine(Math.Max(4,10));
50 8 50 Console.WriteLine(Math.Max(50,8));
-50 50 50 Console.WriteLine(Math.Max(-50,50));
0 -1000 0 Console.WriteLine(Math.Max(0,-100));

Sign(a)[editovat]

Matematická funkce Sing vrátí 1 pokud je číslo a větší než nula, vrátí -1 pokud je číslo x menší než nula a vrátí 0 pokud se číslo x rovná nule.

Math.Sign(a);
a= vrátí hodnotu příklad užití
4 1 Console.WriteLine(Math.Sign(4));
50 1 Console.WriteLine(Math.Sign(50));
-50 -1 Console.WriteLine(Math.Sign(-50));
-8 -1 Console.WriteLine(Math.Sign(-8));
0 0 Console.WriteLine(Math.Sign(0));