VS/Pískoviště/Sucho

Z Wikiverzity

(cíl - zdokumentovat opatření týkající se sucha z pohledu obce, v této fázi přednostně ta, které lze udělat ihned či které hrozí v případě krize)

 • stupně sucha a jejich indikátory
 • opatření
  • principy
   • z perspektivy obce a jejího okolí, zjistit, odkud kam teče voda po povrchu, jak je to s vodou v podzemí. Zejména:
    • nejsou potoky kolem napřímené a přehloubené, takže drenují krajinu?! => zásadně zrevitalizovat, doplnit vegetací!
    • nejsou pole moc velká, se špatným stavem půdy, příliš sklonitá a navrch ještě zdrenážovaná? => zvážit jak to zlepšit => komplexní pozemkové úpravy, ale řádně navržené a provedené, hrazení drenáží
    • nejsou v blízkosti zaniklé rybníky, které by se daly obnovit? => obnovit, třeba i s přilehlým mokřadem
    • neodtéká za deště voda z okolí jako zběsilá?! => zpomalit odtok, aby voda měla čas k zasakování, doplnit zasakovací pásy, zasakovací průlehy, zadržet vodu v dočasných vodních plochách, vše doplnit doprovodnou vegetací
    • kompetentní osoby jsou krajinářští architekti, kteří zpracují tzv. územně krajinářskou studii. Zadání předurčuje výsledek, tudíž musí být explicitně kladen důraz na vodu
  • vztahující se na
  • zdroje a inspirace
 • praxe
  • vyhlášení omezení odběru (cílem je praktický návod pro obec, která se octne na suchu)
   • kdo vyhlašuje a za jakých podmínek?
   • dotčené subjekty?
   • související legislativa a sankce při neplnění
   • finanční/účetní stránka (např. při dovážce vody)
   • zdroje/inspirace
 • kontroverze
  • zamýšlená legislativa řešící přístup k vodě (dle parlamentní kuloárů šlo o "test" postojů a aktuálně [2018-08-28] není na pořadu dne)