Urgesal/Slovesa

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Sloveso (verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Mluvnické kategorie sloves[editovat]

 • osoba
 • číslo
 • čas
 • slovesný způsob
 • rod
 • vid
 • třída
 • vzor

Osoba[editovat]

Osoba je mluvnická kategorie sloves, která rozlišuje kdo je podmět:

 • mluvčí (první osoba)
 • posluchač (druhá osoba)
 • někdo jiný (třetí osoba)

Použije se kmen podle toho jaký je kořen, pokud kořen končí na souhlásku je kmenem samohláska, a naopak pokud kořen končí na samohlásku je kmenem souhláska.

Osoba Zájmeno jednotné Význam Zájmeno množné Význam Kmenová báze
1. osoba ni nite my -n-, -a-
2. osoba ka ty kate vy -k-, -i-
3. osoba (mužský) nim on nimte oni -m-, -e-
3. osoba (ženský) kam ona kamte ony -g-, -u-
3. osoba (střední) šum ono šumte ona -š-, -o-
 • zot — zvratné zájmeno „se“

Číslo[editovat]

Kvůli rozsáhlosti jsem reformoval koncovky množného čísla. Pokud kmen končí na souhlásku je koncovkou samohláska, a pokud kmen končí na samohlásku je koncovka souhláska. Tím dojde k výraznému zjednodušení od předchozího systému. Nesmím tuto reformu zapomenout zavést všude tam kde se určuje číslo!!!

Jednotné Dvojné Množné
-í, -p -e, -k

Příklad[editovat]

Kořen Kmenová báze Tvar Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
bahás (mluvit) -a- (1. os.) bahás-a bahása ("já" mluvím) bahásep bahásek
bahás (mluvit) -i- (2. os.) bahás-i bahási ("ty" mluvíš) bahásep bahásik
bahás (mluvit) -e- (3. m.) bahás-e baháse ("on" mluví) bahásep bahásek
bahás (mluvit) -u- (3. z.) bahás-u bahásu ("ona" mluví) bahásup bahásuk
bahás (mluvit) -o- (3. s.) bahás-o baháso ("ono" mluví) bahásop bahások

Čas[editovat]

z pohledu aktuálnosti:

 • minulý, koncovka -l-, -al-
 • přítomný, koncovka -θ
 • budoucí, koncovka -š-, -aš-
Kořen Kmenová báze tvar čas minulí čas přítomný čas budoucí
bahás (mluvit) -a- (1. os.) bahás-a bahásal bahása bahásaš
bahás (mluvit) -i- (2. os.) bahás-i bahásil bahási bahásiš
bahás (mluvit) -e- (3. m.) bahás-e bahásel baháse baháseš
bahás (mluvit) -u- (3. z.) bahás-u bahásul bahásu bahásuš
bahás (mluvit) -o- (3. s.) bahás-o bahásol baháso bahásoš
Kořen Kmenová báze tvar čísla dvojného čas minulí dvojný čas přítomný dvojný čas budoucí dvojný
bahás (mluvit) -a- (1. os.) bahás-a-?-í/p bahásalí bahásap bahásaší
bahás (mluvit) -i- (2. os.) bahás-i-?-í/p bahásilí bahásip bahásiší
bahás (mluvit) -e- (3. m.) bahás-e-?-í/p baháselí bahásep baháseší
bahás (mluvit) -u- (3. z.) bahás-u-?-í/p bahásulí bahásup bahásuší
bahás (mluvit) -o- (3. s.) bahás-o-?-í/p bahásolí bahásop bahásoší
Kořen Kmenová báze tvar čísla množného čas minulí množný čas přítomný množný čas budoucí množný
bahás (mluvit) -a- (1. os.) bahás-a-?-e/k bahásale bahásak bahásaše
bahás (mluvit) -i- (2. os.) bahás-i-?-e/k bahásile bahásik bahásiše
bahás (mluvit) -e- (3. m.) bahás-e-?-e/k bahásele bahásek baháseše
bahás (mluvit) -u- (3. z.) bahás-u-?-e/k bahásule bahásuk bahásuše
bahás (mluvit) -o- (3. s.) bahás-o-?-e/k bahásole bahások bahásoše

Z pohledu složení:

 • jednoduchý
 • složený

z pohledu typu:

 • základní (jednoduchý)
 • relativní (průběhový, jednotný i složený)
 • perfektní (jednoznačný význam, složený)

Způsob[editovat]

Způsob se vyjadřuje jako složený slovesný tvar z modálního modifikátoru (sloveso kořenového typu) nebo modálního predikátoru a hlavního slovesa. Nebo pomocí sufixu.

 • lexikální forma — modální modifikátor + hlavní sloveso, modální predikátor + hlavní sloveso
 • gramatická forma - připojením slovotvorného sufixu před osobu, čas a číslo; nebo připojením prefixu (při vytváření oznamovacího, tázacího, rozkazovacího atd. způsobu)

Druhy způsobů[editovat]

 • Objektivní modalita — (škála možnost—nutnost) slovesné kořeny muset (mus), mít, moci, smět, chtít (xet, [chet])
 • Deontická modalita — (mluvčí se zavazuje, přikazuje, svoluje k provedení činnosti) - nařídit, přikázat, svolit, povolit
 • Epistemická modalita — (jistotní modalita, známá informace, pevná domněnka) - "je to jistě tak, jsem o tom přesvědčený, je známo)
 • Voluntativní modalita — (týká se vyjádření vůle mluvčího) což se do jisté míry překrývá s ostatními modalitami.
 • Vztažná modalita — (vyjadřuje nejasnost osoby, samostatnost osoby) - ve smyslu: ono se mluvilo, ono se to udělalo, ono samo psalo
 • Větná modalita — (vyjadřuje typ věty) - oznamovací, tázací, rozkazovací, podmiňovací
Objektivní modalita[editovat]
 • xet bahása [ˈchet ˈbaˌháˌsa] doslovně:"(já) chtít mluvím", význam: "chci mluvit", kontext: 1"vyjdřuji/oznamuji svojí potřebu/touhu/záměr mluvit" 2:"dožaduji se, aby mi bylo umožněno/povoleno mluvit" 3:"upozorňuji, že právě budu mluvit"
 • xet bahási [ˈchet ˈbaˌháˌsi] doslovně: "(ty) chtít mluvíš", význam: "chceš mluvit", kontext: 1" vyjadřuji/oznamuji jeho potřebu/touhu/záměr, že chceš mluvit"
 • xet agnere [ˈchet ˈagˌneˌre] doslovně: "(on) chtít hoří", význam: "chce hořet", kontext: 1" vyjadřuji/oznamuji jeho potřebu/touhu/záměr, že chce hořet"
 • mus madrame [ˈmus ˈmadˌraˌme] doslovně: "(oni) muset chápou", význam: "musejí chápat"
 • mus plunaše [ˈmus ˈpluˌna,še] doslovně: "(my) budeme muset plaveme", význam: "budeme muset plavat"
Deontická modalita[editovat]

Mluvčí se zavazuje, přikazuje, svoluje k provedení činnosti → nařídit (duga), přikázat (ajná), zadat "úkol" (entar), uložit "úkol na bedra" (šagsa), svolit, povolit, doporučit, atd. Obě slovesa se skloňují, aby byla vyjádřena přikazující osoba a osoba vykonávající příkaz.

 • dugan kutubak [ˈduˌgan ˈkuˌtuˌbak] doslovně: (já) nařizuji (ty) piš, význam: nařizuji ať pišeš; duga (nařídit), kutuba (psát)
 • ajnán guk [ˈajˌnán ˈguk] doslovně: (já) přikazuji (ty) jíš, význam: přikazuje ať jíš; ajná (přikázat), gu (jíst, jídlo); oznamovací způsob
 • ajnám gun [ˈajˌnám ˈgun] doslovně: (on) přikazuje (já) jím, význam: přikazuje ať jím; ajná (přikázat), gu (jíst, jídlo); oznamovací způsob
Větná modalita (způsob)[editovat]

Způsob se určuje a vytváří podle předpony slovesa. U tázací věty se používá otazník u fráze ne, protože není nutný, nejedná se však o chybu.

 • Oznamovací způsob: θ-
 • Rozkazovací způsob: jos-, josa-
 • Tázací způsob: hef-, hefa-


 • josajnán josaguk [ˈjosajˌnán ˈjosaˌguk] doslovně: (já) přikazuji (ty) jes, význam: přikazuji jes; ajná (přikázat), gu (jíst, jídlo); rozkazovací způsob
 • josaguruši [ˈjosaˌguˌruˌši] doslovně: (ty) pracuj, význam: pracuj; guruš (pracovat); rozkazovací způsob
 • hefaguruši [ˈhefaˌguˌruˌši] doslovně: (ty) pracuješ?, význam: pracuješ?; guruš (pracovat); tázací způsob
 • hefaguruše [ˈhefaˌguˌruˌše] doslovně: (on) pracuje?, význam: pracuje?; guruš (pracovat); tázací způsob

Poznámky[editovat]