Urgesal/Skládání slov/Slovotvorba a jazyky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Slovotvorba, je nauka o tvoření slov. Slova mohou vznikat odvozováním (derivace), skládáním (kompozice), přejímáním cizích slov (konverze), spojováním víceslovných výrazů v jeden (univerbizace), nebo tvořením zkratek (abreviace).

Odvozování (derivace), je tvoření slov s novým věcným významem pomocí předpon a přípon. Odvozená slova se nazývají deriváty.

Předpony (prefixy)[editovat]

Odvozování pomocí předpon (prefixní derivace), spočívá v použití předpony, která se staví před základní slovo. Existuje v mnoha jazycích například i v řečtině a latině.

Latinské předpony (prefixy):

abdicar = zříci se
abdicacao = zřeknutí se
aversao = averze, nechuť
adjunto = pomocný
embarcar = nalodit
enterrar = pohřbít
inativo = neaktivní
objeto = předmět
entrelinha = meziřádek
exportar = vyvážet
extracao = vytrhnutí, těžba

Řecké předpony (prefixy):

anarquista = anarchysta
anfibio = obojživelník
anfiteartro = amfiteátr
exodo = exodus

Přípony (sufixy)[editovat]

Odvozování pomocí přípon (sufixální derivace), spočívá v přidání přípony (sufixu) za základní slovo. Přípony se dělí na jmenné, slovesné a příslovečné.

Portugalské přípony (sufixy):

-ao, -alhao, -zrrao, -eirao, -aca, -aco, -árzio, -uca, -anzil, -aréu, -arra, -orra, -astro, -az, -alhaz, -arraz
-zinho, -inho, -ino, -im, -acho, -icho, -ucho, -eco, -ico, -ela, -elho, -ilho, -ete, -eto, -zito, -ote, -isco, -usco, -ola
-icar, -ilhar, -inhar, -iscar, -itar, -ear
-ula, -cula, -úculo, -ículo, -úsculo, -únculo
-ada, -ado, -ato, -agem, -aria, -ia, -ite, -io, -ol
-ista, -ano, -eta, -enho, -ao, -eiro, -ex, -a
-anca, -ancia, -enca, -encia, -ante, -ente, -or, -sao, -douro, -tório, -ura, -mento

Latinské přípony (sufixy):

-tomia, -ectomia, -stomia, -ansastomosis, -plastica, -graphia, -gramma, -metria
-therapia, -pexia, -pexis, -phatia, -itis, -itidis, -osis, -oma, -antis
-algia, -odynia, -rrhoe, -rrhoea, -rrhagia, -malacia, -lithiasis, -ptosis, -schisis, -plegia
-penia, -emesis, -haemia, -uria, -sommia, -opia, -stomia, -osmia, -phagia, -topia
-thermia, -pnoe, -chromia, -logia, -lysis, -thripsis, -thobia, -mania, - -plilia
-fuge