Uživatel:Nesnera/Pískoviště/ZOPK - metodika

Z Wikiverzity

Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody.

Článek 1 Úvodní ustanovení[editovat]

1.1 Metodická instrukce vysvětluje pojmy uváděné v ZOPK a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, (pokud již nejsou těmito předpisy přímo definovány) a zabývá se postupem orgánů ochrany přírody (dále jen „OOP“) podle § 8 a § 9 ZOPK ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dále jen „dřeviny“) a k ukládání náhradních výsadeb. Působnosti OOP související s ochranou dřevin jsou uvedeny v příloze č. 1. Účelem metodické instrukce je sjednocení výkonu státní správy při povolování kácení dřevin a ukládání opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

1.2 Metodická instrukce je určena zejména OOP, ale mohou ji využít i vlastníci a správci pozemků, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa. Metodická instrukce má přispět ke zlepšení ochrany dřevin v rámci ochrany přírody a krajiny, která je veřejným zájmem. OOP se při své činnosti řídí základními zásadami činnosti správních orgánů podle správního řádu, promítnutými do podmínek správní činnosti OOP podle ZOPK.

Článek 2 Pojmy[editovat]

2.1 Kácení dřevin (k § 8 odst. 1 ZOPK)[editovat]

pařez s výmladkem

Kácením dřevin se rozumí odstranění dřevin i s kořeny nebo jen jejich nadzemní části ve výšce pařezu. V případě dřevin s pařezovou výmladností je strom pokácen, resp. kácení je dokončeno i v případě, kdy po odstranění kmene stromu dojde k růstu nového kmene nebo nových kmenů ze spících pupenů v pařezové části kmene nebo z již existujících pařezových výmladků, které při kácení kmene nebyly odstraněny. Vyroste-li v průběhu času pařezovou výmladností nový strom, pak taková dřevina požívá ochrany jako běžná dřevina. Přitom pařez lze chápat jako část stromu (zpravidla bázi kmene), která zůstává zakotvena kořeny v zemi. Obvyklá výška pařezu je 1/3 průměru kmene na pařezu. V případě náročných terénních podmínek lze ponechat i pařez přiměřeně vyšší. Torzem stromu se rozumí ponechání kmene vyššího, než je obvyklá výška pařezu. Pokud není torzo stromu výsledkem přirozeného působení přírodních procesů, nelze jeho umělé vytváření chápat jako kácení dřevin, ale zpravidla jako nedovolený zásah do dřevin ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., pokud nejde o zásah prováděný podle odst. 2 téhož ustanovení.

2.2 Funkční a estetický význam dřevin (k § 8 odst. 1 ZOPK)[editovat]

Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako souboru funkcí ovlivňujících životní prostředí. Estetický význam dřevin je pak dán jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. 2.3 Závažné důvody pro kácení dřevin (k § 8 odst. 1 ZOPK) Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a estetickému významu konkrétních dřevin na konkrétních stanovištích mohou být stejné důvody ke kácení uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze strany OOP odlišně. 2.4 Kácení u železničních drah (k § 8 odst. 1 ZOPK) Kácením u železničních drah se rozumí kácení dřevin na stavbě, v obvodu a v ochranném pásmu dráhy 3), jakož i na pozemcích v sousedství dráhy. Jedná se o dřeviny, které by se mohly stát zdrojem ohrožování dráhy (§ 10 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními § 10 zákona o dráhách nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze ZOPK, zejména § 7, 8 a 9 tohoto zákona. Nejde-li o kácení v krajní nouzi (§ 8 odst. 4 ZOPK), nebo podle § 8 odst. 2 a 3, je k tomuto kácení nezbytné

zkratky[editovat]

  • OOP - orgán ochrany přírody
  • ZOPK - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů