Přeskočit na obsah

Uživatel:Kenjiro995/Pískoviště 2

Z Wikiverzity

Vzorce[editovat]

Likvidita[editovat]

Ukazatel pohotové likvidity[editovat]

Tento ukazatel vyjadřuje okamžitou platební schopnost podniku, tj. likviditu 1. stupně. Jde v podstatě o solventnost. Okamžitou likviditu lze považovat za přiměřenou, když se hodnota ukazatele pohybuje mezi 0,2 až 0,8, tj. na l Kč běžných závazků by mělo připadat asi 80 haléřů finančního majetku. Ukazatel charakterizuje nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své běžné potřeby. Jde o tzv. placení Cash (hotovými penězi). Likvidita l. stupně se zajištěna, představují-li likvidní prostředky ke krátkodobým závazkům poměr mi. 1: 5 (0,2). Za optimální vývoj lze považovat rozpětí 0,2 – 0,5.

Ukazatel běžné likvidity[editovat]

Tento ukazatel, tj. likvidita 2. stupně, by měl dosahovat hodnoty 1 až 1,5, tj. na l Kč běžných závazků by měla připadat l až 1,50 Kč pohotového oběžného majetku. Vzhledem k tomu, že se některé pohledávky za odběrateli mohou změnit v nedobytné, je třeba hodnotu krátkodobých pohledávek snížit o hodnotu nedobytných pohledávek, aby se zvýšila přesnost tohoto ukazatele. Ukazatel charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy (např. splátky krátkodobých úvěrů). Za přijatelný výsledek lze považovat vývoj ukazatele, pokud je větší než 1,5. Pokud je poměr roven 1 znamená, že podnik je ještě schopen uhradit své dluhy, aniž by prodal své zásoby. Při poměru menším než l musí podnik spoléhat na prodej zásob, což není přijatelné pro věřitele.

Ukazatel celkové likvidity[editovat]


Tento ukazatel, tj. likvidita 3. stupně, by měl dosahovat hodnoty 2,0 až 2,5, tj. na l Kč běžných závazků by měla připadat 2,0 až 2,5 Kč oběžných aktiv snížených o dlouhodobé pohledávky (tj. pohledávky nad l rok). Ukazatel se používá pro běžnou orientaci o platební pohotovosti (mobilitě) podniku. Porovnává se oběžný majetek se splatnými, popř. v nejbližší době splatnými závazky k určitému dni. Optimální vývoj v tržních ekonomikách je poměr ukazatele větší než 2,5. Pokud je poměr menší než l vypovídá o tom, že podnik je zcela nelikvidní. Pokud je poměr roven l je také nedostatečný, neboť při běžném podnikání nelze mít vždy všechny prostředky ve zpeněžitelné formě a navíc se mohou vyskytnou i nelikvidní prostředky (nepotřebné zásoby, nedobytné pohledávky). Příliš vysoká hodnota ukazatele ukazuje na neproduktivní využití vložených prostředků. Např. vysoké stavy peněžních prostředků snižují rentabilitu. Ukazatel celkové likvidity je ovlivněn způsobem, kterým oceňuje podnik své zásoby (FIFO, LIFO, průměrná hodnota).