Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Teorie tepla 2

Z Wikiverzity

Různé formy energie lze snazno přeměňuvat na energii tepelnou,ale zpátky to lze obtížňě.

Všimněme se toho u chemické energie.Snadno lze uvolňovat teplo hořením.tj slučováním kyslíku a uhlíku na oxyd uhličití,ale je velmi složité rozložit oxyd uhločitý na uhlík a kyslík a tím přeměnit zpět tepelnou energii ba chemickou.

Vedení tepla[editovat]

S týmž druhem nevratného procesu se setkáváme i u vedení tepla.Budou-li se dva předměty navzájem dotýkat,jeden horký a druhý studený,teplo ppoteče z teplejšíhp do steden+jšího až se jejích teploty vyrovnají.Exisují dobré a špatné vodiče tepla,které se od sebe liší pouze rychlostí,s jakou se jejich teploty vyrovnávají.Jakmile se teploty dvou dotýkajících se předmětů vyrovnají,nedokážeme,aby jejich teploty byli opět různé,nepřivedeme-li jednomu teplo zvnějšku nebo druhému teplo neodebereme.

Fenomen různých teplot[editovat]

Známe-li celkovou energii určitého tělesa nebo části stroje,včetně jeho energie tepelné,nemůžeme ještě nic říct o tom,nakolik tato energie bude užitečná v praxi.Například máme-li velmi horké těleso ohřáté dejme tomu nad bod varu vody a jiné studené těleso,máme tak k dispozici užitečný zdroj energie,proteže můžeme využít teplo tím,že budeme horké těleso polévat vodou a vytvořit tak páru.Ta může pohánět parní stroj.Pára vyšlá ze stroje může kondenzovat ve vodu na studeném tělese a vrátit se k dalšímu využití.

Na druhé straně,jestliže připusíme,aby se teploty horkého a studeného tělesa vyrovnaly veením tepla,budou pak mít tělesa stejné množství energie,,ale ta bude bez užitku.

Kdybychom žili na povrchu planety,která by byla tak horká,že by se všechna voda vypařila,nebyli bycho sto přeměnit teplo v mechanickou energii pomocí parního stroje nebo jinak.

Volná energie[editovat]

Proto se vedle energie zavádí ještě druhá veličina,nazývaná "volná energie.Měří se jí ta část energie předmětu nebo určitého počtu předmětů,která se dá přeměnit na jiné užetečné formy energie.Mechanická,elektrická a magnetická energie se vždy počítají do volné energie.

Tepelné energie se však do ní dá zahrnout poze část.V našem případě s horkým a studeným tělesem je volná energie jasně větší,když jejich teploty jsou různé než když se vyrovnaly.

Tepelnou vodivostí z teplejšího tělesa na studenější,teplé těleso ztrácí tolik tepla,kolik ho stedenější získá,ale protože se volná energie zmenšuje,musí teplejší těleso ztaratit více volné energi než ji chladnější získá.

Rozdíl mezi celkovou a volnou energií tedy určuje množství tepla skrytého v prakticky nevyužitelné formě.Tento rozdíl těsně souvisí s tím,čemu říkáme entropie.

Ztrácíme-li volnou energii aniž ji přimějeme sloužit nějakému užitečnému účelu,jako třeba v případě tepelné vodovosti nebo při zastavování pohybujícího se předmětu třením,entropie roste.

Entropie vztahu[editovat]

Entropie ve vztahu zřejmě roste-jestliže si partneři úplně odkrývají své osobnosti.

Je několik forem energie,ale pouze dva její druhy,energie užitčná a neužitečná.

Entropie ve skupině předmětů[editovat]

Při každé změně ve skupině předmětů,které nejsou vystaveny nějakému působení zvnějšku,entropie může poze růst,ale nikdy se nemůže zmenšovat.

Sociální entropie[editovat]

Zřejmě obdobně platí,že při změně v nějaké sociální skupině,jejíž členové nejsou vystaveni

nějakému působení zvnějšku,entropie může pouze růst.


ZMĚNA,PŘI NÍŽ SE ENTROPIE NEMĚNÍ JE ZMĚNOU VRATNOU.

Obvykle můžeme dosáhnut,aby proces,při němž entropie zůstává konstantbí prběhl v opačném směru.

ŽÁDNÁ ZMĚNA,PŘI NÍŽ ENTROPIE ROSTE SE OBRÁTIT NEDÁ.

Dobře to lze demonstrovat zamícháním uspořádaného balíčku karet.To je snadné,vzrůsté při tom entropie,ALE JEJICH ZPĚTNÉ USPOŘÁDÁNÍ JE SLOŽETÉ.

Toto tvrzení o narůstání entropie shrnuje druhý zákon termodynamiky,nauky o teple:

PROCES PŘI NĚMŽ NARŮSTÁ ENTROPIE SE NEDÁ OBRÁTIT

Prvním zákonem této teorie je zákon zachování energie i energie tepelné.Jednoznačně:

ENTROPIE JE NEPOŘÁDEK [Fyzika] [Psychologie]