Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo 10

Z Wikiverzity

Světelné vlny jsou tedy stejného druhu,jako vlny elektromagnetické jichž se používá při radiovém spojení.Jediný rozdíl mezi nimi je ve vlnových délkách.Světelné vlny mají totiž přibližně milionkrát menší vlnovou délku než nejkratší radiová vlna používaná například při televizním vysílání.

Mezi těmito dvěma oblastmi se rovněž dají vytvořit elektromagnetické vlny jakékoliv vlnové délky,nejsou však prostým okem viditelné.Vlnové délky přibližně řádu od jedné setiny centimetru níže jsou obsaženy v tepelném záření.Teplo,které pociťujeme,přiložíme-li ruku k horkým kamnům vzniká tím,že každý zahřátý předmět vysílá tepelné vlny.Jsou to rovněž elektromagnetické vlny s vlnovou délkou mnohem delší než u světla,ale kratší než u vln radiových.

Tepelné vlny poněkud kratší vlnové délky a pouze nepatrně delší než červené světlo jsou známy jako "infračervené záření ".Velmi intenzivně jej vyzařují předměty ohřáté téměř do červeného žáru,tj.předměty,které ještě nejsou tak horké,aby vysílaly viditelné světlo.

Zahřívá-li se nějaký předmět,například kovový drát,na teplotu ještě vyšší,začne vysílat červené světlo.Při dalším zvýšení teploty se rozžhaví do bílého žáru,tj.vysílá světlo rozložené po celém intervalu viditelného spektra.Při tzéto teplotě začne rovněž vysílat světlo o vlnové délce ještě kratší,které je opět neviditelné.Takové vlny,jejichž poloha ve spektru je právě za fialovým koncem se nazývá "ultrafialové záření ".

Toto ultrafialové záření snadno získáme v elektrické výbojové trubiciJejím běžným druhem je rtuťová výbojka,která dává ultrafialové záření velmi intenzivní.

Zvyšujeme-li potenciální rozdíl mezi konci takové výbojové trubice,můžeme získat ultrafialové záření se stále kratší vlnovou délkou.

U vlnových délek rovných několika tisícinám vlnové délky viditelného světla mají vlny opět odlišné vlastnosti a nazýváme je rentgenovo záření neboli paprsky X.Vlny s vlnovou délkou ještě několik tisíckrát kratší než u rentgenového záření jsou známy jako paprsky gama.

Různé názvy pouze naznačují,že vlny tak různých vlnových délek se liší způsobem jakým je v praxi získáváme,svým působením na různé látky a metodami,kteýrmi se dají pohodlně získávat.

Osobní religience(program)[editovat]

Geolog Cílek radí něco se učit,byť to není zdánlivě důležité.Podle něj nás to učí být součástí změny a ne s ní bojovat.

Podle Geologa Cílka nás čeká zajímavá budoucnost.Morové kultury byly vždycky pozitivní.Například tak třeba v Italii vznikla renezance.