Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Pravé úhly

Z Wikiverzity

Neplatí, že pravé úhly jsou jenom lidským výmyslem a v přírodě se nikde nevyskytují. Magnetické síly působí dokonce duálně současně dvakrát v pravém úhlu. Současně jsou kolmé na směr magnetického pole i na drát, kterým protéká proud.

Akce a reakce[editovat]

Ze zákona akce a reakce vyplývá, že působí-li proud silou na magnet, musí i magnet působit silou na proud. Jinými slovy musí existovat síla působící na proud vystavený účinkům magnetického pole. Zákon akce a reakce úplně stačí, aby se dala určit velikost i směr této síly. Síla působící na drát o délce protékaný proudem o intenzitě v magnetickém poli o intenzitě je kolmá na směr magnetického pole i směr proudu. Rovná se

kde je složka magnetického pole kolmá na směr proudu. Této síly působící na vodič se využívá u elektromotoru.

Princip elektromotoru[editovat]

Uvažujme, že na rám obdélníkového tvaru je navinuto mnoho závitů drátu, jímž protéká elektrický proud. Rám se může volně otáčet kolem dělené osy kolmé na kratší strany rámu a vedoucí jejich středem. Na obě strany osy jsou vně rámu vyvedeny konce drátu. Půlená osa tedy jednak umožňuje otáčení rámu a jednak přivádí proud do cívky navinuté na rám.

Předpokládejme, že máme k dispozici homogenní magnetické pole, které má svislý směr. A že osa rámu je vodorovná a tedy kolmá ke směru magnetického pole. Působící síla musí být kolmá na směr pole i na vodič. Bude působit na závity na delších stranách rámu rovnoběžných s osou rámu, kolem které jím bude otáčet. Tyto strany rámu nazývejme aktivním stranami.

Vztah směru síly pole a směru proudu v cívce[editovat]

Směr, resp. smysl reaktivní síly magnetického pole působící na drát je závislá na směru proudu v cívce na rámu. V každé aktivní polovině rámu ale proud teče opačným směrem. A tedy i síly pole na obě strany rámu bude působit v opačném směru. Máme tedy dvě "opačnosti" opačnost směru proudu v drátu a opačnost směru síly na něj působící. Jde o vztah těchto dvou opačností, aby byl takový, aby otáčely rámem trvale v jednom směru.

Na rám jako celek budou sočasně působit dvě opačné síly pole. Jsou ale dvě možnosti. Buď budou tyto síly působit směrem k sobě a nebo směrem od sebe. To záleží na poloze rámu v magnetickém poli.

Dvě polohy[editovat]

Rám má v magnetickém poli dvě význačné polohy. Jsou to polohy vodorovné. Jedna z těchto poloh je stabilní a druhá nestabilní. V té nestabilní poloze púsobí na aktivní strany rámu magnetické síly směrem k sobě a snaží se rám přetočit o 180stupňů do nestabilní vodorovné polohy, kdy budou na obě aktivní strany rámu působit naopak magnetické síly od sebe a budou se ho snažit v této poloze udržet. Je to pochopitelné. V každé aktivní straně rámu teče proud opačným směrem a tedy na tyto strany působí i opačné síly. Dvě síly mohou být opačné dvěma způsoby. Buď směrem k sobě a nebo směrem od sebe. V té nestabilní poloze rámu ale v jeho aktivních stranách tečou prody vúči sobě opačně tak, že síly na ně působí opačně k sobě a snaží se rám otočit o 180 stupňů do polohy vodorovné stabilní. V této stabilní poloze ale v jeho aktivních stranách potečou proudy druhým způsobem opačně a tedy i síly na ně budou působit druhým způsobem opačně, tedy od sebe a budou se rám snažit v tété poloze udržet. Jediný zpúsob, jak se z toho dostat je změnit směr proudu v drátu, čímž na změní i síly působící na aktivní strany a budou se snažit opět rám otočit o 180 stupňů. Jestliže vlivem setrvačnosti se rám přetočíl ve směru pohybu kousek přes stabilní polohu, tak jej teď síly přetočí VE SMĚRU POHYBU opět o 180 stupňů. Rám bude opět ve stabilní poloze, ale setrvačností ji opět o kousek přejede, a když se opět změní směr proudu v drátu, tak se stabilní poloha změní v nestabilní a síly působící na drát ram opět otočí o 180 stupňů. Je tedy k trvalému otáčení jedním směrem třeba ve vodorovné poloze rámu změnit směr proudu v jeho drátu. To dělá zařizení zvané komutátor. Je to soustava stěrných kontaktů.

Praxe[editovat]

V praxi je více cívek navinuto na železná jádro rotoru elektromotoru, čímž se zesílíé jejich magnetický účenek.

Druhy smyček[editovat]

Zatímco kruhové smyčky proudu stejného směru vytváří elektromagnetické pole, pravoúhlé smyčky proudu měnícího směr mohou měnit elektromagnetickou energii na energii machanickou.

Čínská želva[editovat]

Číňané mají tuto zásadu správného životního stylu, jak řekl jeden náš fyzioterapeut: Tak jako želvu nesou spolehlivě její čtyři nohy, mohou člověka pokojně přenést životem tyto čtyři zásady: 1. Zdravý životní styl, 2. Zdravá strava, 3. Zdravé sportování, 4. Zdravé emoce. Tyto zásady jsou čtyři jako jsou čtyři strany pravoúhlé smyčky měnící elektromagnetickou energii na energii mechanickou.

Fyzika Filosofie