Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Paradoxy rychlosti 2

Z Wikiverzity

Při rovnoměrném pohybu tělesa je dráha tělesa přímo úměrná době pohybu tělesa.

Při rovnoměrném působení síly na těleso,které bylo v klidu je rychlost tělesa rovněž přímo úměrná době působení síly.Platí při malých rychlostech tělesa,kdy rychlosti tělesa lze sčítat běžným způsobem.Jestliže stálá síla působí na těleso po dobu t,tak rychlost,kterou tělesu udělila je součtem přírůstku rychlostí za jednotlivé časové jednotky.Přírůstek rychlosti za jednotku času je zrychlení.

Avšak existuje nejvyšší možná rychlost všech dějů,je jí rychlost světla.Proto rychlosti blízké rychlosti světla nelze sčítat běžným uvedeným způsobem,ale relativisticky,kdy dostaneme vždy menší součet rychlostí.

Těleso z klidu do pohybu lze uvést silou.Při působení stálé síly na těleso se rychlost tělesa zvětšuje,ale ne u všech těles stejně rychle.U malých rychlostí je konstantní poměr stálé síly P ku zrychlení a,které tělesu uděluje.Tento poměr P/a=m je důležitou vlastností tělesa,obdobně jako třeba velikost a nazýváme ho hmotou tělesa a značíme m.Táž síla by tedy pří libovolně dlouhém působení udělila tělesu nekonečně velkou rychlost,což vzhledem k hraniční rychlosti není možné.Proto velké rychlosti je nutné sčítat relativisticky,takže rychlost tělesa se může nejvýše rovnat rychlosti světla,při čemž by ovšem byla jeho hmota nekonečně velká.

I při relativistickém sčítání velkých rychlostí téhož tělesa platí že jeho hmota m je rovna poměru stálé síly působící na těleso a zrychlení,které tělesu ta síla uděluje.Protože při uvedeném způsobu sčítání rychlostí táž síla uděluje témuž tělesu stále menší zrychlení zvětšuje se poměr síly a zrychlení tělesa P/a,čili zvětšůje se hmota tělesa.

Podle výpočtů rychlost tělesa zvětšuje jeho hmotu v témže poměru,v jakém zmenšuje jeho délku ve směru jeho pohybu a zpomaluje plynutí času na něm.

Jestliže se těleso pohybuje rychlostí 240 000 km/sec,tak se jeho hmota zvětší vůči jeho hmotě klidové v poměru 10/6 a jeho délka se naopak zkrátí a čas na něm zpomalí v poměru 6/10.

Tedy další paradox rychlosti.Díky tomu,že rychlost světla je absolutní,tak je relativní délka tělesa a doba plynutí času na něm.Platí pro tělesa pohybující se rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla.

A díky tomu,že rychlost světla je hraniční rychlostí dějů zvětšuje se hmota pohybujících se těles v opačném poměru v němž se zkracují a zpomaluje se čas na nich.Platí opět pro tělesa pohybující se rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla.