Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Příklady modelování

Z Wikiverzity

Nové přírodní jevy lze objasňovat pomocí mechanických modelů pouze částečně.

Uveďme si příklad:Elektrické pole má dvě základní vlastnosti:

1.Je nezřídlové.To znamená,že jeho siločáry nikde nevznikají ani nezanikají.Pouze s tou výjimkou,že na kladném,resp.záporném náboji Q vzniká,resp.zaniká 4 pí Q siločár.

2.Je nevírové.To znamená,že elektrická síla nemá snahu uvádět zkušební náboj do pohybu po uzavřené dráze.Čili elektrické pole nemá cirkulaci.Tedy přenášíme-li zkušební náboj po uzavřené dráze,nevykonáme při tom žádnou práci.

Tato dvě tvrzení úplně nahradí Coulombův zákon,který je obdobou Newtonova zákona.Tyto dva zákony tvrdí,že jak elektrická,tak gravitační síla jsou nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a přímo úměrné součinu hmot,resp.elektrických nábojů.

Víme-li,kde siločáry začínají,kde končí a že znázorňují nevírové pole,je jejich průběh jednoznačně určen.

Uvažujme deskový kondenzátor tvořený dvěma rovnoběžnými kovovými deskami udržovanými na dvou různých potenciálech.Siločáry vycházející z jedné té kovové deky a končící na druhé musí být rovné a rovnoměrně rozložené.Jinak bychom při přenášení zkušebního náboje po uzavřené dráze v toto poli vykonávali práci.

Lemma[editovat]

Siločáry deskového kondenzátoru musí být rovné a rovnoměrně rozložené.Zcela obdobně jako předmět,na který nepůsobí žádná síla se musí pohybovat rovně a rovnoměrně.

Obdobně zase matematik doc.Petr Klán se snaží virtuální realitu modelovat pomocí čísla,čili číselnými modely.Říká,že všechno je číslo.Když si nasadíme brýle virtuální reality,tak pomocí bodů,pixelů, ovládaných čísly si vytvoříme to,co chceme vidět.

Pythagoras si všimnul,že když zkrátíme strunu na polovinu,tak se její tón sníží o jednu oktávu.Z toho odvodil,že vše ve Vesmíru se řídí poměry celých čísel,čili čísly racionálními.Je v tom mnoho pravdy,ale není to pravda celá.Skupina strunových fyziků se pokoušela vysvětlit částice jako chvění strun a podle toho vytvořit teorii všeho.Neuspěli.Nikde nabylo dosud pozorováno,že síla by nebyla nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti.A to nebyli pomocí strun schopni vysvětlit.Doc.Petrr Klán šel ale dál a hlásá:

Lemma 2[editovat]

Platí princip současné ohraničenosti a neohraničenosti.

Doc.Klán říká,že ohraničený člověk dokáže uvažovat neohraničeně.Říká,že číslo pí je nádherný konstrukt,ale to je číslo iracionální.Ohraničený člověk dokáže uvažovat krásné konstrukty za tímto světem,jako je třeba číslo iracionální.

Doc.Klán říká,že virtuální realita je jako Soubor.Můžeme si do ní pomocí čísel nahrát jaký Vesmír chceme.