Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Newton a Faraday 2

Z Wikiverzity

Tedy protéká-li neměnící se proud rovným drátem,vytváří se kolem něj neměnící se,kruhové,nezřídlové a vírové magnetické pole,jehož cirkulace,čili práce,kterou magnetická intenzita vynaloží na přenesení jednotkového magnetického pólu po uzavřené dráze kolem drátu není závislá na délce této dráhy,protože čím větší je dráha této cirkulace,tím menší je síla,která po této dráze působí.

Faraday objevil,že drátovou smyčkou v měnicím se magnertickém poli protéká proud.Elektrické pole podél této smyčky nemá náboje.Čili je nezřídlové a má jeden směr,čili je vírové.Intenzta tohoto pole je přímo úměrná rychlosti změny magnetického toku a nepřímo úměrná délce smyčky a rovná se rychlosti změny magnetického pole dělené součinem délky smyčky a konstanty c.Čili cirkulace tohoto pole také není závislá na délce té smyčky.Protože tato cirkulace,jako každá práce je rovna síle násobené dráhou po níž tato síla působí.Čili když délku smyčky vynásobíme intenzitou pole v každém bodě té smyčky,tak dostaneme,že cirkulace podél té smyčky je rychlost změny magnetického toku vydělená konstantou c.

Cirkulace[editovat]

Tedy jak to magnetické pole vyvolané neměnícím se proudem,tak to elektrické pole vyvolané měnícím se magnetickým polem jsou uzavřená,nezřídlová,vírová a mají konstantní cirkulaci.To znamená čím delší je dráha cirkulace,tím slabší je síla,která po té dráze působí.

V prvém případě je ta cirkulace dána intenzitou elektrického proudu,který svou rovnoměrností vyvolává to magnetické pole.Ve druhém případě je dána rychlostí změny magnetického pole,které vyvolává to elektrické pole.

Předpoklad[editovat]

Kdyby tedy část té dráhy smyčky vedla svou rovnou částí mimo to měnící se magnetické pole,tak by kolem té rovné části smyčky,protože by jí protékal rovnoměrný proud,vzniklo neměnící se magnetické pole s konstantní cirkulací.

Dvě různé cirkulace téže smyčky[editovat]

Jestliže budeme uvedenou smyčku zvětšovat,tak cirkulace,podél ní se nebude zvětšovat,ale cirkulace přilehlého magnetického neměnícího se pole se bude zvětšovat,protože proud smyčkou bude slábnout.