Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě 3

Z Wikiverzity

Jestliže proměnlivý elektrický tok vytváří cirkulaci intenzity elektrického pole,magnetická cirkulace podél smyčky za koncem drátu již nebude rovna nule.Cirkulace podél smyčky před koncem tohoto drátu se zmenší a bude také existovat magnetická síla podél smyčky L,jíž neprotéká proud.

Abychom své závěry dokonale zpřesnili uvádí Peierls,žák Bohrův,ve své knížce Zákony přírody,že je nutno prohlásit,že cirkulace magnetického pole podél kterékoliv uzavřené smyčky se skládá ze dvou částí:první se rovná jako dříve celkovému proudu procházejícímu smyčkou násobenému 4 pí/c a druhá veličině 1/c násobené rychlostí změny elektrického toku,tj.počtu elektrických siločar procházejících smyčkou.

Dualita konstant[editovat]

Maxwellova konstanta 1/c určující rozšíření magnetické cirkulace připomíná Einsteinovu kosmologickou konstantou,kterou považoval za svůj největší životní omyl.Pak se ale ukázalo,že dobře koresponduje s rozpínáním Vesmíru.

Dualita drátu[editovat]

Střídavý proud procházející rovným drátem omezeným dvěma konci vytváří cirkulaci magnetické síly odpoutané od proudu v drátu obdobně jako život vystupuje z časového úseku omezeného zrozením a smrtí.

Doplníme-li zákony elektrického pole výrazem 1/c,nebudou si již vzájemně odporovat.

Ve snaze zdůraznit,že proměnlivý elektrický tok má stejný magnetický účinek jako proud,Maxwell ve svých pracích použil výraz"posuvný proud".Tento výraz znamená,že jakýsi druh proudu,který není doprovázen přenášením nějakého náboje protéká prázdným prostorem kdykoliv se v něm mění elektrické pole v čase.Tato představa však souvisí s fyzikálním obrazem elektrického pole.Proto dnes zastarala a již se nepoužívá.

Petr Hapka[editovat]

Petr Hapka řekl ve snu své ženě,že stále žije.Rovněž pozoruje,že se jí samo od sebe v autě spouští třeba rádio.Stejnou zkušenost mám se svým otcem i já,že stále žije.Maxwellův pojem "posuvného proudu"třeba není tak úplně od věci.Třeba v podobě"posuvného života".

Nyní můžeme podat konečnou formulaci zákonů elektromagnetického pole.

Magnetické pole je vždy nezřídlové.Elektrické pole je nezřídlové kromě bodů,kde jsou náboje.Rozdíl mezi počtem elektrických siločar vstupujících do daného objemu a vystupujících z něho se rovná náboji uzavřeném v tomto objemu.Elektrické pole je nevírové kromě prostoru,kde existují proměnlivá magnetická pole.Cirkulace intenzity elektrického pole podél libovolné smyčky se rovná rychlosti změny magnetického toku procházejícího touto smyčkou násobené 1/c.Magnetické pole je nevírové kromě prostoru,kde existují proudy a proměnlivá elektrická pole.Cirkulace intenzity magnetického pole podél smyčky se rovná součinu proudu procházejícího touto smyčkou a hodnoty 4 pí /c,který zmenšíme o rychlost elektrického toku ve smyčce nádobené 1/c.